• Kırsal Kalkınma
  • Kırsal Kalkınma
  • Kırsal Kalkınma
  • Hayvansal Krediler - HAYVAN İTHALATI YAPILIR
Yazdır

Rekabet Edebilirlik Mali Destek

T.C.AHİLER KALKINMA AJANSI 2012 YILI SEKTÖREL REKABET EDEBİLİRLİK MALİ DESTEK PROGRAMI TEKLİF ÇAĞRISI
Son Başvuru Tarihi:07/02/2013 Saati:17:00

PROGRAMIN ÖZETİ

Programın Adı

Sektörel Rekabet Edebilirlik Mali Destek Programı

Programın Amacı

Bölgede öne çıkan sektörlerin rekabet gücünün arttırılması ve yüksek katma değerli ürün hizmet üretiminin geliştirilmesi

Programın Öncelikleri

1.İşletmelerin ar-ge: inovasyon: üretim ve pazarlama süreçlerinin iyileştirilmesi yoluyla sektörel rekabet edebilirliğin sağlanması:

2.Enerji verimliliğinin artırılması yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımınınyaygınlaştırılması

3.Ürün hizmet çeşitliliğinin artırılarak yüksek katma değerli üretim/hizmet yapısına geçişin sağlanması.

Programın Toplam
Bütçesi

17.000.000,00 TL

Proje Başına Mali
Destek Tutarı

Asgari:25.000;00 TL

Azami: 450.000,00 TL

Proje Başına Mali
Destek Oranı

Asgari: % 20

Azami: % 50

Bütçe Kısıtları

1 -Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olması koşuluyla küçük ölçekli yapım işlerinin maliyeti Ajans tarafından sağlanan mali desteğin yüzde 30:unu geçemez.

2-Uygun dolaylı maliyetler projenin toplam uygun maliyetlerinin yüzde 1 'ini geçemez.

Proje Süresi

Asgari: 6 Ay Azami: 9 Ay

Uygun Başvuru
Sahipleri

•KOBİ tanımına uyan işletmeler

•Üretici Kooperatifleri

Son Başvuru Tarihi/Saati

07 Şubat 2013/ Saat: 17:00

1. SEKTÖREL REKABET EDEBİLİRLİK MALİ DESTEK PROGRAMI

1.1. Giriş

Türkiye’de planlı kalkınma döneminde edinilen deneyimler ve kalkınma kavramında dünya çapında gerçekleşen değişiklikler bölgelerin önemini ortaya çıkarmıştır. Ülkemizde de yerel faktörlerin ihmal edilemeyeceği gerçeği ve Avrupa Birliği örneklerinde görüldüğü üzere ekonomik ve sosyal kalkınmanın yerel potansiyelin harekete geçirilmesi yoluyla başarılabileceği yönündeki görüşler Kalkınma Ajanslarının kuruluş sebeplerinden bazılarını oluşturmaktadır. Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakları etkin ve yerinde kullanarak yerel potansiyeli harekete geçirmek, ayrıca bölgenin yatırım imkânlarını iç ve dış yatırımcılara tanıtma yoluyla bölgede yapılacak yatırımlar ile ulusal kalkınma planı ve programlarında öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasını gerçekleştirmek, rekabet gücünü yükseltmek ve sürekli kılmak amacıyla, 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile kalkınma ajansları kurulmuştur. 5449 sayılı Kanunun 4. maddesi gereğince Kalkınma Bakanlığı ajansların ulusal düzeyde koordinasyonundan sorumludur. Kalkınma Ajanslarının sağlayacağı proje ve faaliyet destekleri ile ilgili iş ve işlemlerin usul ve esasları, Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ile belirlenmiştir. Ajanslar bu Yönetmeliğe uygun olarak; ulusal plan ve stratejiler, bölge plan ve programları ile Ajans’ın yıllık çalışma programında belirtilen öncelikler doğrultusunda başvuru rehberlerini ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde hazırlar.

Bu doğrultuda 2012 yılı Mali Destek Programları, Ajans’ın vizyonu ve üst ölçekli planlar (9. Kalkınma Planı, Türkiye Turizm Stratejisi 2023, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2010-2014 Stratejik Planı, Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi, TR71 Bölgesinde Sektörel Rekabet Edebilirlik Analizi, Kuruluşundan Bugüne Kalkınma Ajanslarında Sosyal Politikalar, 2011-2013 KOBİ Stratejisi Eylem Planı) çerçevesinde; bölge için öncelikli olan ve kalkınma için ivme kazandırılması gereken; Küçük Ölçekli Altyapı ve Sektörel Rekabet Edebilirlik konu başlıklarında, Kalkınma Bakanlığı’nın ve paydaşların görüşleri dikkate alınarak Yönetim Kurulunca 22/11/2012 tarihinde kararlaştırılmış ve Kalkınma Bakanlığı tarafından 03/12/2012 tarihinde onaylanmıştır.

Programlar kapsamında kullandırılacak destek miktarı toplam 24.500.000,00[1]TL’dir. Bu tutarın Mali Destek Programları arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir:

Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı:

7.500.000,00 TL

Sektörel Rekabet Edebilirlik Mali Destek Programı:

17.000.000,00 TL

Bu rakamlar nihai olmayıp, programlar kapsamında kabul edilecek projelerin sayısına ve/veya kalitesine göre programlar arasında fon aktarımı yapılabilecektir.

Ulusal önceliklerle uyumlu olarak ve TR71 Bölgesi’nde var olan sorunları da göz önünde bulundurarak hazırlanan 2010-2013 yıllarını kapsayan Bölge Planı’nda bazı hedefler belirlenmiştir. Belirlenen hedefler doğrultusunda ise etkin bir sonuç alabilmek için desteklenmesi gereken alanların yıllara göre planlaması yapılarak 2010-2013 yıllarını kapsayan bir Destek Stratejisi oluşturulmuştur. 9. Kalkınma Planı ile paralel olarak TR71 2010-2013 Bölge Planı’nda yer alan gelişme eksenlerinden biri “Rekabet Edebilirlik” olarak belirlenmiştir. Bu gelişme ekseni altında; “Tarım, sanayi ve hizmetler sektörlerinde katma değeri yüksek ürünler üreterek bölgenin rekabet edebilirliğini artırmak” amacı yer almaktadır. Bu amaca yönelik olarak 2012 yılında “Sektörel Rekabet Edebilirlik Mali Destek Programı” oluşturulmuştur.

Bu rehber “Sektörel Rekabet Edebilirlik Mali Destek Programı” kapsamında uygun başvuru sahiplerine yol göstermek için hazırlanmıştır. Bu doğrultuda başvuru sahiplerinin kendileri için hazırlanmış bu rehberi dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

1.2. Programın Amaçları ve Öncelikleri

Programın Amacı: Bölgede öne çıkan sektörlerin rekabet gücünün arttırılması ve yüksek katma değerli ürün/hizmet üretiminin geliştirilmesi.

Bu mali destek programının öncelikleri şunlardır:

1. İşletmelerin ar-ge, inovasyon, üretim ve pazarlama süreçlerinin iyileştirilmesi yoluyla sektörel rekabet edebilirliğin sağlanması,

2. Enerji verimliliğinin artırılması, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılması,

3. Ürün/hizmet çeşitliliğinin artırılarak yüksek katma değerli üretim/hizmet yapısına geçişin sağlanması.

1.3. Ahiler Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak

Bu program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 17.000.000,00 ¨’dir. Ahiler Kalkınma Ajansı, bu program için ayırdığı kaynakları kısmen veya tamamen kullandırmama hakkını saklı tutar.

Desteklerin Tutarı

Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:

Asgari tutar: 25.000,00 ¨

Azami tutar: 450.000,00 ¨

Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 20’sinden az ve % 50’sinden fazla olamaz. Bu değerlerin dışında kalan destek taleplerini içeren projeler değerlendirmeye alınmayacaktır. Bütçenin kalan tutarı, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, Başvuru Sahibi tarafından eş-finansman olarak karşılanmalıdır. Başvuru Sahibinin, proje eş finansmanını, proje ortaklarından, iştirakçilerden ve/veya üçüncü taraflardan sağlayacağı nakdi katkılar ile karşılayabilmesi mümkündür. Her halükarda, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, eş finansman yükümlülüğü yararlanıcının kendi taahhüdü hükmünde olup, yerine getirilmemesi durumunda yararlanıcı bizzat sorumlu olacaktır.

Ayni katkılar eş finansman olarak kabul edilmez.

2. BU TEKLİF ÇAĞRISINA İLİŞKİN KURALLAR

Bu bölümde; Sektörel Rekabet Edebilirlik Mali Destek Programı çerçevesinde finanse edilecek projelerin sunulması, seçilmesi ve uygulanması ile ilgili kurallar, 8 Kasım 2008 tarih ve 27048 sayılı “Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği” ve “Destek Yönetim Kılavuzu” hükümlerine uygun olarak açıklanmaktadır. Başvuru Sahipleri başvuruda bulundukları andan itibaren bu Yönetmelik hükümlerini ve bu rehberde yer alan bütün hususları kabul etmiş sayılırlar.

Ahiler Kalkınma Ajansı bu destek programını zorunlu hallerin ortaya çıkması halinde sürecin her hangi bir aşamasında iptal etme hakkını saklı tutar. Bu durumda Başvuru Sahipleri Ajanstan her hangi bir hak talebinde bulunamaz.

Destek için başvurusu yapılan projeler Ajans tarafından her zaman eğitim amaçlı olarak ve sahibinin ayrıca muvaffakatı aranmaksızın kullanılabilir. Böyle bir durumda projede yer alan gerçek ve tüzel kişilere ait şahsi bilgiler ve mesleki sır niteliğindeki bilgiler ifşa edilmeyecektir.

2.1. Uygunluk Kriterleri

Destek sağlanabilecek projelere yönelik üç temel uygunluk kriteri söz konusudur:

1. Başvuru Sahibi ve Ortaklarının uygunluğu

2. Projelerin uygunluğu

3. Maliyetlerin uygunluğu

2.1.1. Başvuru Sahiplerinin uygunluğu: Kimler Başvurabilir?

Kar amacı güden gerçek veya tüzel kişiliği haiz olan işletmelere yönelik olan bu Mali Destek Programı kapsamında uygun Başvuru Sahipleri şunlardır:

• 4 Kasım 2012 tarih ve 2012/3834 sayılı Yönetmelikle yeniden düzenlenen KOBİ tanımına uyan işletmeler

• Üretici Kooperatifleri

İlgili yönetmeliğin 4. maddesinde sınıflandırılan Mikro ve Küçük İşletmelerin proje tekliflerinin değerlendirilmesi sırasında bu işletmelere avantaj sağlayacak bir puanlama sistemi kullanılacaktır. Söz konusu yönetmelikte Mikro ve Küçük İşletmeler şöyle tanımlanmıştır;

a) Mikro işletme: On kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri bir milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.

b) Küçük işletme: Elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri sekiz milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.

(1) Destek almaya hak kazanabilmek için, Başvuru Sahipleri aşağıda belirtilen koşulların tümüne uymalıdır:

a) Merkez ya da yasal şubesi/şubelerinin teklif çağrısının ilan edildiği tarihten 6 (altı) ay önce, Ajansın faaliyet gösterdiği TR71 Düzey 2 Bölgesi’nde (Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde)  kurulmuş/tescil edilmiş olması,

b) Proje konusunun ve faaliyetlerinin teklif çağrısının ilan edildiği tarihten önce; görev, yetki ve iştigal/faaliyet alan(lar)ı içerisinde bulunması,

c) Projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortağı/ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi,

d) Başvuru sahibinin Ajanstan hiç destek almamış olması veya Ajansla yaptığı destek sözleşmesinin sona ermesinin üzerinden en az bir yıl geçmiş olması.

2.1.3. Uygun Projeler: Destek başvurusu yapılabilecek projeler

2.1.3.1. Süre

Asgari proje süresi 6 ay, azami proje süresi 9 aydır. Bu süre, sözleşmenin tüm taraflarca imzaladığı günden bir sonraki gün itibariyle başlar.

2.1.3.2. Yer

Projeler, Ajans’ın faaliyet gösterdiği TR71 Düzey 2 Bölgesi (Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde) sınırları içerisinde gerçekleştirilmelidir.

Ancak sergi, konferans, fuar ve benzeri etkinliklere katılım faaliyetleri, proje amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerekli olduğu durumlarda, bölge dışında gerçekleştirilebilir. Her hâlükârda proje temel faaliyetleri bölge içerisinde gerçekleştirilmelidir.

2.1.3.3. Proje Konuları ve Faaliyetleri

Projelerin konuları ve faaliyetleri, Ajans tarafından yürütülmekte olan mali destek programının amaç ve önceliklerine uygun olmak zorundadır. Ayrıca, proje konusunun uygunluğu hususu, Başvuru Formunun (EK A) “gerekçelendirme” bölümünde açıkça izah edilmelidir.

TR71 Bölgesinde öne çıkan sektörleri tespit amacıyla yapılan analiz çalışmaları sonucunda öncelikli olarak desteklenmesi planlanan sektörler aşağıda yer almaktadır:

Tüm Bölge (TR71)

• Tarıma dayalı sanayi ve gıda ürünleri imalatı

• Melal işleme ve üretimi

• Turum

Aksaray

• Makine ve otomotiv yan sanayi sektörü

• Madencilik ve tas ocakçılığı sektörü

• Ağaç-mantar ürünleri ve mobilya sektörü

Kırıkkale

• Savunma yan sanayi ve makine sanayi sektörü

• Petrol ürünleri ve kimyasal ürünler sanayi sektörü

• Ağaç-mantar ürünleri ve mobilya sektörü

Kırşehir

• Plastik ve kauçuk ürünleri yan sanayi sektörü

• Ağaç-mantar ürünleri ve mobilya sektörü

• Madencilik ve tas ocakçılığı sektörü

Nevşehir

• Madencilik ve tas ocakçılığı sektörü

• Taşımacılık için Depolama ve destekleyici faaliyetler sektörü

• Otomotiv yan sanayi- karoser ve treyler imalatı sektörü

Niğde

• Madencilik ve tas ocakçılığı sektörü

• Den ürünleri imalatı sektörü

• Kimyasal Madde ve Ürünlerin imalatı

Fikir vermek amacıyla aşağıda bazı örnek proje konuları sunulmaktadır:

Öncelik 1: İşletmelerin ar-ge, inovasyon, üretim ve pazarlama süreçlerinin iyileştirilmesi yoluyla sektörel rekabet edebilirliğin sağlanması

Örnek Konular:

* Üretim tekniklerinin ve süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik projeler,

* Yeni ürün veya yeni teknoloji geliştirme amaçlı Ar-Ge çalışmalarına yönelik projeler,

* İşletmelerin verimliliğini artırmaya yönelik projeler,

* Yeni ya da önemli derecede iyileştirilmiş bilgi ve iletişim teknolojisi (BIT) uygulanmasına yönelik projeler,

* Satış, pazarlama, dış ticaret ve kurumsallaşmaya yönelik insan kaynaklarının geliştirilmesine yönelik projeler,

* E-ticaret uygulamalarına yönelik projeler,

Öncelik 2: Enerji verimliliğinin artırılması, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılması

Örnek Konular:

* Üretim süreçlerinde enerjinin daha verimli kullanılmasına yönelik projeler,

* Güneş enerjisi, biyogaz, jeotermal, rüzgâr, biyokütle (çöpgazı dâhil) vb. yenilenebilir enerji kaynaklarından 500 KW ve altı elektrik kurulu gücüne sahip lisanssız elektrik üretimine yönelik yatırım projeleri,

* Konut ısıtılması, sağlık, tarım, turizm vb. alanlarda jeotermal kaynakların entegre kullanımını sağlayacak projeler

* Yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin Ar-Ge faaliyetlerini içeren projeler,

* İşletmelerde temiz enerji üretim ve tüketiminin sağlanmasına yönelik projeler,

Öncelik 3: Ürün/hizmet çeşitliliğinin artırılarak yüksek katma değerli üretim/hizmet yapısına geçişin sağlanması

Örnek Konular:

* Bölgeye özgü geleneksel değerlerin ticarileşmesine ve markalaşmasına yönelik projeler,

* Bölgede çıkarılan madenlerin işlenerek katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülmesine yönelik projeler,

* Makine ve teçhizat imalatında katma değeri artıracak tasarımların geliştirilmesine yönelik projeler,

* Marka değerinin ve markaya olan güvenin artırılmasına yönelik projeler,

* Atıkların işlenip değerlendirilmesine yönelik projeler,

* Tarımsal ürünlerin işlenerek hazır gıda haline getirilmesine yönelik projeler,

* İşletmelerin ulusal veya uluslararası kalite sertifikasyonu için gerekli altyapıyı oluşturmaları/geliştirmeleri ve belgelendirme çalışmalarına yönelik projeler,

* Kuş gözlemciliği, doğa turizmi, yamaç paraşütü, balonculuk, atçılık ve diğer özel ilgi alanlarına yönelik turizm türlerinin geliştirilmesi ve tanıtımına yönelik projeler,

* Butik otelciliğin geliştirilmesi,

* Bölgedeki termal turizm, sağlık turizmi, aile yanında konaklama (home-stay), kongre ve fuar turizmi, atlı spor turizmi vb. turizm çeşitlerinin geliştirilmesine yönelik projeler,

* Turizm sektöründe hizmet standartlarının yükseltilmesi için kurumsal kapasitenin ve insan kaynakları kapasitesinin geliştirilmesine yönelik projeler.

2.2.2. Başvuru Sırasında Sunulması Gereken Destekleyici Belgeler

İmza sirküleri (madde 3) hariç tüm belgelerin kopya nüshaları sunulabilir. Ajans, destek almaya hak kazanan başvuru sahiplerinden tüm belgelerin asıllarını (başvuru aşamasında vermiş olsalar dahi) sözleşme aşamasında isteyecektir. 

1. Başvuruda bulunan kuruluşun ve varsa Ortak (ların) kuruluş ve güncel durumunu belirtenTicaret Sicili Gazetesi veya Esnaf Sanatkârlar Sicil Gazetesi (değişiklik yapılmış ise güncel haliyle birlikte),

2. Kooperatifler için son 2 (iki) yıl içerisinde olağan genel kurul toplantılarını yapmış olduklarına dair belge ve tüzükleri,

3. Başvuru sahibini ve ortakları temsil ve ilzama yetkili kişi(ler)in isim(ler)i ve imza(lar)ı ile yetkinin kullanım şeklini ve süresini gösteren (noter onaylı) imza sirkülerinin aslı; bu kişi(ler)in yetkisi ve sorumluluğu Başvuru Sahibinin ve ortakların ana sözleşmesinden veya yasal yapısından gelmiyorsa ilaveten Yönetim Kurulu’nun veya yetkili yönetim organının bu kişi(ler)i yetkilendirme kararı,

4. Başvuru Sahibi’nin ve varsa proje ortak (larının), son üç mali yıla (2009, 2010, 2011) ait gelir tablosu ve bilânçosu/işletme hesap özeti, (2009 yılından sonra kurulan işletmeler için faaliyette bulundukları yılların tamamı ve cari yıla (2012) ait gelir tablosu ve bilançosu/işletme hesap özeti),[2]

5. 4 Kasım 2012 tarihli ve 28457 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/3834 karar sayılı “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”te belirtilen KOBİ tanımına uyulduğuna dair Beyanname (Örnek Beyanname için bakınız: Bölüm 4. Örnek Belgeler), (Kooperatifler hariç)

6. Başvuru sahibinin ve proje ortaklarının çalışan personel sayısını gösteren başvuru tarihi itibarıyla son 3 (üç) aya ait Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınan belge veya barkodlu internet çıktısı,

7. Proje kapsamında 10.000 (on bin) TL ve üstü her bir makine, ekipman, teçhizat, araç ve hizmet satın alımı için genel ve teknik özelliklerin belirtildiği farklı tedarikçilerden alınmış en az 3 (üç) adet proforma fatura veya teklif mektubu (Proforma faturaların/teklif mektuplarının üzerine Bütçe Formunda (EK B) ilişkili olduğu kalem numarası yazılmalıdır. Hangi kaleme ait olduğu anlaşılmayan, gruplandırılmamış, ilişkilendirilmemiş proforma faturalar geçersiz sayılacaktır).

Aşağıdaki belgeler “Ön İnceleme” aşamasında projenin kabul edilebilmesi için zorunlu olmayıp, mali ve teknik değerlendirmede ve/veya bütçenin gerçekçiliğinin araştırılması esnasında göz önünde bulundurulmasının faydalı olacağı durumlarda eklenmesi önerilen, başvuru sahibinin lehine olacak belgelerdir:

• Kalite sertifikası belgeleri, patent, faydalı model, endüstriyel tasarım tescil belge örnekleri,

• Fizibilite çalışması, kontrollük işlerine dair bilgiler,

• Yapım, onarım ve restorasyon konularını içeren projelerde teknik tasarımlar/ çizimler, planlar,

• Avan veya tatbikat projeleri, keşif özeti (malzeme/metraj ve keşif listesi) ve maliyet tahmini.

2.2.3. Sözleşme Aşamasında Sunulması Gereken Belgeler

Sonuçların açıklanmasından sonra başarılı bulunan proje sahiplerine yapılacak sözleşmeye davet bildirimine en fazla 10 işgünü içerisinde gerekli belgelerin tamamı tedarik edilmiş olarak icabet edilmediği takdirde, başvuru sahibi sözleşmeden feragat etmiş sayılacaktır.  Dolayısıyla, belediye meclis kararı, yönetim kurulu kararı gibi sözleşme aşamasında sunulması gereken belgeler için ön hazırlık yapılmasının gerekli olup olmadığı kontrol edilmelidir. Sözleşme aşamasında aşağıdaki belgelerin asılları veya noter tasdikli örnekleri Ajans’a sunulacaktır:

1. Başvuru aşamasında sunulmuş olan belgelerin asılları veya noter tasdikli suretleri,

2. Başvuru Sahibi’ni ve ortakları temsil ve ilzama yetkili kişi(ler)in değişmesi durumunda güncel imza sirküleri,

3. TR71 Bölgesi’nde (Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Niğde) kayıtlı olduklarına dair oda kayıt belgesi,

4. Başvuru sahibinin yetkili karar organı tarafından alınmış, Ahiler Kalkınma Ajansı’na sunulan projenin uygulanmasına, eş-finansmanın taahhüt edilmesine, temsile yetkili kişi(ler)i veya bunlardan farklı kişi(ler)i proje hesabını açma, bu hesaba para aktarma, bu hesaptan harcama yapma ve proje yürütümü sırasında oluşacak belgeleri imzalama konularında yetkilendiren karar, (Örnek belgeler Ajans internet sitesinden temin edilebilecektir, ayrıca bakınız: Bölüm 4. Örnek Belgeler),

5. Proje ortak(lar)ının yetkili karar organı tarafından alınmış, Ahiler Kalkınma Ajansı’na sunulan projede ortak olarak rol üstlenileceğine, taahhüt edilmişse eş-finansmanın karşılanacağına, temsile yetkili kişi(ler)i veya bunlardan farklı kişi(ler)i proje yürütümü sırasında oluşacak belgeleri imzalama konularında yetkilendiren karar. (Örnek belgeler Ajans internet sitesinden temin edilebilecektir, ayrıca bakınız: Bölüm 4. Örnek Belgeler),

6. Başvuru sahibinin- ve varsa- ortak(lar)ının Sosyal Güvenlik Kurumu’na vadesi geçmiş borcu olmadığını veya varsa borcun yapılandırıldığını gösteren ve sözleşmenin imzalandığı ay içerisinde sözleşme tarihinden en fazla 15 gün önce alınmış resmi yazının veya barkodlu internet çıktısının aslı veya noter tasdikli suretleri,

7. Başvuru sahibinin- ve varsa- ortak(lar)ının çalışan personel sayısını gösteren sözleşmenin imzalandığı ay içerisinde sözleşme tarihinden en fazla 15 gün önce alınmış resmi yazının veya barkodlu internet çıktısının aslı veya noter tasdikli suretleri,

8. Başvuru sahibinin- ve varsa- ortak(lar)ının vergi dairelerine vadesi geçmiş borcu olmadığını veya varsa borcun yapılandırıldığını gösteren ve sözleşmenin imzalandığı ay içerisinde sözleşme tarihinden en fazla 15 gün önce alınmış resmi yazının veya barkodlu internet çıktısının aslı veya noter tasdikli suretleri,

9. Eğer gerekli ise, projenin uygulanması için kanunla zorunlu kılınmış; proje konusu ile uyumlu olan ve geçerliliği devam eden ÇED Raporu, ÇED Gerekli Değildir Raporu, ÇED Kapsamında (Tabi) Değildir Raporu, İnşaat Ruhsatı, Sağlık Ruhsatı, Üretim İzni, Yapı Kullanma İzni, Çalışma İzni ve Gıda Sicili Belgesi, İş Güvenliği Standartlarına Uyum Belgesi (50 üzeri çalışanıolan), Çevre İzin veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi vb. belge, izin ve lisanslar, sözü edilen belgelerin mevcut olmaması halinde söz konusu belgeler için yapılan başvuruya ilişkin destekleyici belgeler,

10. Gerekli olan hallerde projenin uygulanması için kanunla zorunlu kılınmış, 10 Mart 2012 tarihli 28229 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” ve Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ”de belirtilen gerekli izin ve belgeler (ÇED gerekli değildir kararı, nehir tipi HES’ler için “su kullanım hakkı izin belgesi”, lisansız üretim bağlantı başvuru formu vb.). Sözü edilen belgelerin mevcut olmaması halinde söz konusu belgeler için yapılan başvuruya ilişkin destekleyici belgeler,

11. Gerekli durumlarda teknik projeler, keşif özetleri, fizibilite raporları, tatbikat projeleri,

12. Gerekli durumlarda proje faaliyetine konu olan arsa/arazi/bina(lar)ın mülkiyet ve imar durum(lar)ını gösterir tapu kaydı, kira sözleşmeleri ve diğer belge(ler),

13. Ajans destek miktarının %10’u kadar teminat yatırıldığına dair banka dekontu veya teminat mektubu,

14. Beyannameler (EK F) (Örnek Belgeler Ajans internet sitesinden temin edilebilecektir, ayrıca bakınız: Bölüm 4. Örnek Belgeler). Ajans, yukarıda belirtilen belgeler dışında sözleşme öncesi ve sonrasında ilave belgeler talep edebilecektir.

2.2.6. Başvuruların alınması için son tarih

Başvuruların alınması için son tarih 07 Şubat 2013 Saat: 17:00’dir. Kayıt işleminin tamamlanması matbu proje evrakının Ajans’a ulaşması ile tamamlanacağından dolayı bu tarih matbu evrakın Ajans’a teslim edilebileceği son tarihtir.Son başvuru zamanından sonra alınan başvurular, hiçbir şekilde değerlendirmeye alınmayacaktır. Posta veya kargo şirketine bağlı gecikmeler dikkate alınmayacaktır.[1] Bu kaynağın 9.000.000,00 TL’lik kısmının 2013 yılı bütçesinden tahsis edilmesi planlanmaktadır. Ahiler Kalkınma Ajansı, programa ayırdığı bu kaynağın tamamını kullandırmama hakkını saklı tutar.

[2] Onaylanmış nüshalar bağımsız bir denetim şirketi/ yeminli mali müşavir/ serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi tarafından onaylanmış olmalıdır

Hayvancılık
HAYVAN İTHALATI YAPILIR

Meyvecilik

Kobiler

Adres

  • Sezenler Sk.Sezen Apt. No20/4
    Sıhhıye / Çankaya / Ankara

Iletisim

  • 0312 232 34 43
  • 0312 232 34 44