• Kırsal Kalkınma
  • Kırsal Kalkınma
  • Kırsal Kalkınma
  • Hayvansal Krediler - HAYVAN İTHALATI YAPILIR
Yazdır

Yenilikçi Uygulamalar Mali Destek

T.C. ANKARA KALKINMA AJANSI ÇEVREYE DUYARLI YENİLİKÇİ UYGULAMALAR MALİ DESTEK PROGRAMI 2012 Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi
Referans No: TR51 /1 2/ÇEV
Son Başvuru Tarihi: 22 Şubat 2013 Saat: 17:00

 

2012 Çevreye Duyarlı Yenilikçi Uygulamalar Mali Destek Programı Künyesi

ProgramınAmaçları

Genel Amaç: Ankara'da çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması
için çevre ve enerji kaynaklarını etkin yönetmek ve çevre dostu
yenilikçi ürünlerle sürdürülebilir gelişmeyi hızlandırmaktır.

Özel Amaç: Yenilenebilir enerji, bilişim, sağlık teknolojileri, iş ve
inşaat makineleri sektörlerinde çevre dostu yenilikçi uygulamaların
geliştirilmesi ve bu sektörlere yönelik üretim işletmelerinde temiz
üretim uygulamalarının yaygınlaştırılmasıdır.

ProgramınÖncelikleri

Öncelik 1: Yenilenebilir enerji sektörüne yönelik ekipman ve malzeme üreten işletmelerde yenilikçi ürün, süreç, pazarlama ve organizasyon stratejilerinin hayata geçirilmesi

Öncelik 2: Sağlık teknolojileri ve iş/inşaat makineleri sektörlerinde üretim yapan işletmelerde çevre dostu ürün geliştirilmesi. Temiz üretimsüreçlerinegeçişinsağlanmasıve/veyaüretim süreçlerinde enerji verimliliğinin artırılması

Öncelik 3: Bilişim sektöründe çevresel sürdürülebilirliğe hizmet
edecek strateji, yöntem ve teknolojilerin hayata geçirilmesine
yönelik yenilikçi bilgi ve iletişim teknolojisi ürünlerinin geliştirilmesi

ProgramınToplam Bütçesi

12.000.000 TL

Proje Süresi

3-9 Ay

Uygun BaşvuruSahipleri

•Kar amacı güden kurum/kuruluş/işletmeler

•Üniversiteler, Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri[1]

Örnek ProjeKonuları

Öncelik 1 Örnek Proje Konuları:

•Yenilenebilir enerji üretim veya kullanımına yönelik türbin
ve santral bileşenlerinin maliyet etkin ve verimli üretimine
imkan sağlayacak yeni malzeme, ürün, süreç veya tasarımların
geliştirilmesi ve pilot uygulamalarının hayata geçirilmesi

• Sektörde ihtiyaç duyulan halihazırda ithal edilen malzeme ve
sistemlerin yerlileştirilmesine yönelik projeler

• Yenilenebilir enerji sektöründe yenilikçi teknolojilerin üretilmesine, teknolojik bilgi birikiminin paylaşılması transferine ihracat ve yatırımın geliştirilmesine yönelikişbirliği yapılarının oluşturulması

 

 

 

Örnek Proje Konuları

Öncelik 2 Örnek Proje Konuları:

•Üretim süreçlerinde çevre dostu hammadde, ekipman veyateknolojiye geçişe yönelik projeler

•Üretim süreçlerinde enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik yenilikçi kontrol ve yönetim süreçlerinin geliştirilmesi veuygulamaya alınması

•İşletmelerde su, hava, atık ve gürültü alanlarında kirliliğin önlenmesine yönelik mevcut kontrol, arıtma ve toplamatesislerinin modernize edilerek verimlilik ve teknolojik açıdangeliştirilmesi

•Üretim atıklarının (sıvı atıklar, katı atıklar vb.) çevreye verdiği zararın engellenmesine yönelik atık yönetimi ve geri dönüşümuygulamalarının hayata geçirilmesi

Öncelik 3 Örnek Proje Konuları:

•Doğal kaynakların (su kaynaklarının yönetimi vb.) korunmasıve yönetimi için akıllı sistemler ve yönetim sistemleriningeliştirilmesi ve kullanıma geçirilmesine yönelik projeler

•Çevresel kalitenin iyileştirilmesi ve çevre kirliliğininkontrolü için kullanılacak yenilikçi kontrol, izleme ve ölçmesistemlerinin oluşturulması

•Ulaşımda enerji verimliliğin artırılması için yenilikçi akıllıyönetim sistemlerinin (yol ağı kapasitesinin etkin olarak kullanılması, trafiğin otomatik yönlendirilmesi, vb. süreçlereyönelik) geliştirilmesi ve uygulamaya geçirilmesi

•Enerji şebekelerinin yönetiminde ve kontrolünde enerjiverimliliğinin artırılması için bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanıldığı akıllı yönetim uygulamaları ve akıllı sistemlerin geliştirilmesi ve bunların pilot uygulamalarının hayata geçirilmesi

•Enerji etkin yapı ve sistemlerin tasarlanmasına yönelik bilgi veiletişim teknolojilerinin kullanıldığı akıllı yönetim uygulamalarınıngeliştirilmesi ve uygulanmasına yönelik projeler

ProjelereSağlanacakAsgari ve AzamiDestek Miktar veOranları

•Asgari Tutar: 100.000 TL

•Azami Tutar: 750.000 TL

Ajans Desteği proje toplam uygun maliyetinin % 25'inden az;%50'sinden fazla olamaz.

 

1. ÇEVREYE DUYARLI YENİLİKÇİ UYGULAMALAR MALİ DESTEK PROGRAMI

 

1.1. Giriş

 

T.C. Ankara Kalkınma Ajansı 25/01/2006 tarihli ve 5449 sayılı "Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu. Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun" un 3'üncü maddesine dayanılarak Kalkınma Bakanlığı'nın koordinasyonunda, 25/07/2009 tarihli Resmi Gazete' de yayımlanan 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile TR51[2] Düzey 2 bölgesinde kurulan kamu tüzel kişiliğini haiz bir kuruluştur.

 

Ankara Kalkınma Ajansı'nın temel amacı, 5449 sayılı Kanunun birinci maddesinde ifade edildiği gibi; “kamu kesimi, özel kesim, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma planı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak, bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmaktır."

 

Kalkınma Ajansları, bölgesel kalkınmanın hızlandırılması ve bölge için stratejik öneme sahip faaliyetlerin hayata geçirilmesi amacıyla önceden belirlenmiş uygunluk kriterleri doğrultusunda. 08/11/2008 tarihli Resmi Gazete' de yayımlanan “Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği". Destek Yönetimi Kılavuzu ve ilgili başvuru rehberlerinde belirlenen alanlarda mali ve teknik destek sağlayabilmektedir.

 

Katılımcı bir yaklaşımla hazırlanan Ankara Bölge Planı (2011 -2013); Kalkınma Kurulu İhtisas Komisyonu toplantıları, bölge çalıştayları ortak akıl toplantısı, odak grup toplantıları ve diğer toplantı ve görüşmelerden elde edilen çıktıları yansıtmaktadır. Elde edilen görüşler doğrultusunda Ankara'nın vizyonu "Yaşam kalitesi yüksek, dünya ile rekabet eden, düşünce ve yeniliğin başkenti Ankara" olarak tespit edilmiştir.

 

Bu vizyon doğrultusunda, Ankara Bölge Planı'nda belirlenen dört ana tema ve bunlara ilişkin temel amaçlar şu şekildedir:

 

• Ankara'da Yaşamak: Bireylerine eşit ve kaliteli yaşam imkânı sunan, katılımcı ve sosyal bağları güçlü, beşeri potansiyelini geliştirerek kalkınan Ankara

 

• Ankara'da Çalışmak ve Üretmek: İstihdamla istikrarlı büyüyen rekabetçi Ankara

 

• Ankara'da Erişim Ağları: Yenilikçi ulaşım ve iletişim hizmetlerinin sunulduğu erişilebilir bölge Ankara

 

• Ankara'da Çevre ve Mekan: Çevresel sürdürülebilirliği gözeten, mekan ve yaşam kalitesi yüksek Ankara

 

Ankara Kalkınma Ajansı, yukarıda belirtilen temel amaçlara yönelik olarak 2012 yılı teklif çağrısı kapsamında "Çevreye Duyarlı Yenilikçi Uygulamalar". "Sosyal Kalkınma" , "Kırsal Kalkınma" ve 'Turizm" mali destek programları olmak üzere dört ayrı mali destek programı ile toplam 27.000.000 TL tutarında destek sağlayacaktır. Bu meblağ, programlara aşağıda yer aldığı şekliyle tahsis edilmiştir.

 

Çevreye Duyarlı Yenilikçi Uygulamalar Mali Destek Programı: 12.000.000 TL

 

Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı: 5.000.000 TL

 

Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı: 5.000.000 TL

 

Turizm Mali Destek Programı: 5.000.000 TL

 

Bu başvuru rehberinin konusu olan "Çevreye Duyarlı Yenilikçi Uygulamalar MaliDestek Programı" kapsamında kullandırılacak olan 1 2.000.000 TL nihai rakam olmayıp,program kapsamında kabul edilebilecek projelerin nicelik ve niteliğine bağlı olarakdeğişebilecektir. Ajans yeterli sayı ve nitelikte başvuru olmaması durumunda programlararasında bütçe aktarımları yapabilir.

 

9. Kalkınma Planı Vizyonu'nun temel ilkeleri arasında çevre hususu "Doğal ve kültürelvarlıklar ile çevrenin gelecek nesilleri de dikkate alan bir anlayış içinde korunması esastır"şeklinde yer almıştır. Türkiye'de çevresel sürdürülebilirliğe hizmet etmek üzere çeşitliulusal program ve planda çevre dostu uygulamaların geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması,iklim değişikliği ile mücadele, enerji verimliliğinin sağlanması ve yenilenebilir enerjininkullanımının artırılmasına yönelik strateji ve eylemler belirlenmiştir. İklim Değişikliği UlusalEylem Planı ve Enerji Verimliliği Strateji Belgesi (2012-2023) dokümanlarında "temizenerjinin üretim ve kullanımdaki payının artırılması" ile " sanayi ve hizmetler sektörlerindeenerji yoğunluğu ve enerji kayıplarının azaltılması" amaçları vurgulanmaktadır. TürkiyeSanayi Strateji Belgesi (2011-2014)'nde "çevre" yatay sanayi politikası alanlarından biriolarak belirtilmekte ve bu alanda "Temiz üretim ile örtüşen ve sürdürülebilir kalkınma,ekonomik gelişim ve çevresel performansı birlikte ele alarak, iş mükemmelliği ite çevreselmükemmelliğe bir arada odaklanan, kaynakların verimli kullanılması ve çevreyle uyumluüretim prensiplerinin benimsenmesi doğrultusunda, kaliteli ürün ve hizmet üretilmesi yoluylaişletmelerin rekabet edebilme yeteneklerini artıran eko-verimlilik programlarının ülkegenelinde uygulanması" önemli bir politika olarak ifade edilmektedir. 9. Kalkınma Planıve diğer üst ölçekli plan ve programların amaçlarıyla uyumlu olarak Ankara Bölge Planı(2011-2013)'ndaki temel yaklaşımlardan biri çevresel sürdürülebilirlik olmuş ve Çevre veMekan gelişme ekseni altında "Çevresel sürdürülebilirliği gözeten, mekan ve yaşam kalitesiyüksek Ankara" temel amacına yer verilmiştir.

 

Çevreye Duyarlı Yenilikçi Uygulamalar Mali Destek Programı, 9. Kalkınma Planı nın"rekabet gücünün artırılması" ekonomik ve sosyal gelişme ekseniyle uyumlu olan, AnkaraBölge Planı'nın "Çevresel sürdürülebilirliği gözeten, mekân ve yaşam kalitesi yüksekAnkara" ve "İstihdamla istikrarlı büyüyen rekabetçi Ankara" temel amaçlarına yöneliktir. Buprogram öncelikli olarak, bu temel amaçlar kapsamındaki "Çevresel sürdürülebilirlik ve iklimdeğişikliği ile mücadele için, çevre ve enerji kaynaklarını etkin yönetmek ve yenilenebilirenerji kaynaklarının kullanımını yaygınlaştırmak", “Enerjiyi verimli kullanmak ve temiz enerjikullanımını yaygınlaştırmak" ve "Ankara’yı başta katma değeri yüksek sektörler olmaküzere yenilikçilik yoluyla kaliteli ve çeşitli ürün ve hizmet sunarak küresel düzeyde rekabetedebilen bir merkez haline getirmek" stratejik amaçlarına yöneliktir.

 

Bu kapsamda Çevreye Duyarlı Yenilikçi Uygulamalar Mali Destek Programı,Ankara Bölge Planı'nda öne öne çıkan sektörler arasında yer alan "Bilişim", "SağlıkTeknolojileri". "Yenilenebilir Enerji" ile "İş ve İnşaat Makineleri" ve bu sektörlerinortak paydası olan "Ar-Ge ve Yenilikçilik" ve "Çevresel Sürdürülebilirlik" çerçevesinde ifadeedilen şu amaç ve hedeflere katkıda bulunmayı amaçlamaktadır:

 

•Etkin atık yönetimi için bölge genelinde çevre dostu, yenilikçi uygulamalarınyaygınlaştırılması

 

•Enerjiyi verimli kullanmak ve temiz enerji kullanımının yaygınlaştırılması

 

•Yenilenebilir enerji üretecek makine ve teçhizat imalatının artırılması

 

•Ankara'yı küresel bir Ar-Ge. yenilikçilik ve teknoloji merkezi haline getirmek

 

•Ankara'yı bilişim sektöründe uluslararası bir stratejik üretim merkezi haline getirmek

 

•Medikal cihaz üretiminde ve biyo-mühendislik alanlarında katma değeri yüksekteknolojilerin geliştirilmesi

 

•İş ve inşaat makinelerinde yenilikçi teknolojiler geliştirilip yaygınlaştırılması

 

Ankara Kalkınma Ajansı'nın 2012 yılı teklif çağrısı kapsamında gerçekleştirdiği çevreyeduyarlı yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını hedefleyen mali destekprogramı, kar amacı güden kurum/kuruluşlar ile üniversitelerin ve organize sanayibölge müdürlüklerinin faaliyetlerini destekleyecektir.

 

Çevreye Duyarlı Yenilikçi Uygulamalar Mali Destek Programının sözleşmemakamı olan Ajans, programın uygulanması, başarılı proje tekliflerinin desteklenmesi,izlenmesi, denetlenmesi ve değerlendirilmesinden sorumludur. Kalkınma Bakanlığı ise.Program'ın Ajans tarafından ilgili mevzuata uygun şekilde tasarlandığı ve yönetildiğinindenetlenmesinden, Program'ın etkinliğinin ölçülmesinden sorumludur.

 

Çevreye Duyarlı Yenilikçi Uygulamalar Mali Destek Programı Kavram Tanımları:Çevresel Sürdürülebilirlik:

 

Gelecek nesiller için ekosistem bileşenleri ve işlevlerinin uzun vadeli korunması olaraközetlenebilecek çevresel sürdürülebilirlik kavramı sürdürülebilir kalkınmanın dagerekliliklerindendir. Çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması için çevre, iklim değişikliğive enerji verimliliği gibi konuların sektörel politikalar kapsamında değerlendirilmesidesteklenmeli ve bu konularda kurumsal ve uygulama kapasitesi artırılarak yeni politikalarıngeliştirilmesi sağlanmalıdır. İklim değişikliği ile mücadele, yenilenebilir enerji kaynaklarınınyaygınlaştırılması, enerji verimliliğin sağlanması, doğal kaynakların yönetimi gibi konularsürdürülebilir bir kalkınmanın gerçekleştirilmesinde üzerinde durulması gereken konulardır.

 

Temiz Üretim:

 

Temiz üretim kavramı. Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) tarafından "toplametkinliği artırmak, insan ve çevre üzerindeki riskleri azaltmak için entegre ve önleyici birçevre stratejisinin proseslere, ürünlere ve hizmetlere sürekli olarak uygulanması" şeklindetanımlanmaktadır. Günümüzde temiz üretim ile aynı kapsamda kullanılmakta olan "eko-verimlilik" de. ekonomik ve ekolojik verimliliğin bileşimi olarak açıklanmakta ve temelolarak; "daha azla daha fazla" olarak tanımlanmaktadır. Ürün geliştirmeye ilişkin sağduyuluyaklaşım ve iyi bir iş uygulaması anlamını taşıyan eko-verimlilik, Dünya SürdürülebilirKalkınma ve İş Konseyi'ne göre, "daha az etkiyle daha çok değer yaratma", "paralel ekonomikve çevresel verimlilik'tir.

 

Temiz üretim/eko-verimlilik, geleneksel kirlilik kontrolü yöntemlerinin aksine atık oluşumunukaynağında önleyerek/azaltarak üretimden kaynaklanan çevresel etkileri en aza indirmeyiamaçlar. Temiz üretim/eko-verimlilik yaklaşımı, çevresel fayda yanında ekonomik getirileride olan bir üretim stratejisidir. Temiz üretim/eko-verimlilik;

 

•Hammadde ve enerjiyi daha az kullanmayı,

 

•Yeniden kullanım ve geri dönüşümü artırmayı,

 

•Daha az atık oluşturmayı,

 

•Tehlikeli atık miktarını azaltmayı

 

amaçlayan çevreye duyarlı bir üretim yaklaşımıdır. Bu yaklaşım, çevresel etkileri en azaindirmenin yanında verimlilik artışı sağlamayı da amaçlamaktadır.

 

Enerji Verimliliği:

 

Enerji verimliliği genel anlamda; enerjinin etkin kullanılması, israfının önlenmesi, enerjimaliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması içinenerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılmasını hedefler. ÇevreyeDuyarlı Yenilikçi Uygulamalar Mali Destek Programı amaç ve öncelikleri kapsamındavurgulanan "enerji verimliliği" kavramı ise endüstriyel işletmelerde üretim kalitesi vemiktarının düşüşüne yol açmadan üretim süreçlerindeki enerji tüketiminin azaltılmasınıifade etmektedir.

 

Yenilik/Yenilikçi Uygulamalar:

 

Yenilik kavramını,"işletme içi uygulamalarda, işyeri organizasyonunda veya dış ilişkilerde yeniveya önemli derecede iyileştirilmiş bir ürün (mal veya hizmet) veya süreç, yeni bir pazarlamayöntemi ya da yeni bir organizasyonel yöntemin gerçekleştirilmesi' olarak tanımlayan OSLO[3]Kılavuzu, bu tanım çerçevesinde dört çeşit yenilik olgusundan bahsetmektedir. Bunlar ürünyeniliği, süreç yeniliği, pazarlama yeniliği ve organizasyonel yeniliktir.

 

•Ürün Yeniliği: Mevcut özellikleri veya öngörülen kullanımlarına göre yeni ya da önemliderecede iyileştirilmiş bir mal veya hizmetin ortaya konulmasıdır.

 

•Süreç Yeniliği: Yeni veya önemli derecede iyileştirilmiş bir üretim veya teslimatyönteminin gerçekleştirilmesidir.

 

•Pazarlama Yeniliği: Bir pazarlama yeniliği, ürün tasarımı veya ambalajlaması,ürün konumlandırması, ürün tanıtımı (promosyonu) veya fiyatlandırmasında önemlideğişiklikleri kapsayan yeni bir pazarlama yöntemidir.

 

•Organizasyonel Yenilik: Bir organizasyonel yenilik, firmanın ticari uygulamalarında,işyeri organizasyonunda veya dış ilişkilerinde yeni bir organizasyonel yöntemuygulanmasıdır.

 

 

 

1.2. Programın Amaç ve Öncelikleri

 

Çevreye Duyarlı Yenilikçi Uygulamalar Mali Destek Programı'nın genel amacı;

 

Ankara'da çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması için çevre ve enerjikaynaklarını etkin yönetmek ve çevre dostu yenilikçi ürünlerle sürdürülebilirgelişmeyi hızlandırmaktır.

 

Programın özel amacı ise;

 

Yenilenebilir enerji, bilişim, sağlık teknolojileri, iş ve inşaat makinelerisektörlerinde çevre dostu yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi ve busektörlere yönelik üretim işletmelerinde temiz üretim uygulamalarınınyaygınlaştırılmasıdır.

 

Bu mali destek programının öncelikleri şunlardır:

 

Öncelik 1: Yenilenebilir enerji sektörüne yönelik ekipman ve malzeme üreten işletmelerdeyenilikçi ürün, süreç, pazarlama ve organizasyon stratejilerinin hayata geçirilmesi

 

Öncelik 2: Sağlık teknolojileri ve iş/inşaat makineleri sektörlerinde üretim yapan işletmelerde çevre dostu ürün geliştirilmesi, temiz üretim süreçlerine geçişin sağlanması ve/veyaüretim süreçlerinde enerji verimliliğinin artırılması

 

Öncelik 3: Bilişim sektöründe çevresel sürdürülebilirliğe hizmet edecek strateji, yöntem veteknolojilerin hayata geçirilmesine yönelik yenilikçi bilgi ve iletişim teknolojisi ürünleriningeliştirilmesi

 

Program kapsamında hazırlanacak proje teklifleri yukarda yer alan program önceliklerindenen az birine yönelik olmalıdır.

 

Bu öncelikler kapsamında proje tekliflerinin fırsat eşitliği, cinsiyet eşitliği,sürdürülebilir kalkınma ve istihdamın artırılması unsurlarından bir veyabirkaçını içermesi değerlendirmede önem arz etmektedir.

 

1.3. Ankara Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak

 

Bu program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı1 2.000.000 TL'dir. Ankara Kalkınma Ajansı, bu programa ayırdığı mali kaynakları revizeetme, tamamını kullandırmama ve programlar arasında aktarım yapma hakkını saklı tutar.

 

Desteklerin Tutarı

 

Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlararasında olacaktır:

 

•Asgari tutar: 1 00.000 TL

 

•Azami tutar: 750.000 TL

 

Ayrıca program kapsamında sağlanacak hiç bir destek, proje toplam uygun maliyetinin% 25'inden az; % 50'sinden fazla olamaz.

 

Bu değerlerin dışında kalan destek taleplerini içeren projeler değerlendirmeyealınmayacaktır. Bütçenin kalan tutarı, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyleBaşvuru Sahibi tarafından eş finansman olarak karşılanmalıdır. Başvuru Sahibi'nin proje eşfinansmanını; proje ortaklarından, iştirakçilerden ve/veya üçüncü taraflardan sağlayacağınakdi katkılar ile karşılayabilmesi mümkündür. Her halükarda, sözleşmeyi imzalayan tarafolması sebebiyle, eş finansman yükümlülüğü yararlanıcının kendi taahhüdü hükmündeolup, yerine getirilmemesi durumunda yararlanıcı bizzat sorumlu olacaktır. Ayni katkılar eşfinansman olarak kabul edilmez.

 

Ajans, bu program için ayırdığı mali kaynakları revize etme, kısmen veya tamamen kullandırmama hakkını saklı tutar.

 

2. TEKLİF ÇAĞRISINA İLİŞKİN KURALLAR

 

Bu bölümde; program çerçevesinde finanse edilen projelerin sunulması, seçilmesive uygulanması ile ilgili kurallar 8 Kasım 2008 tarihli ve 27048 sayılı Resmi Gazetedeyayımlanan "Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği[4]" ve “KalkınmaAjansları Destek Yönetim Kılavuzu” hükümlerine uygun olarak açıklanmaktadır. BaşvuruSahipleri başvuruda bulundukları andan itibaren bu Yönetmelik hükümlerini ve bu rehberdeyer alan bütün hususları kabul etmiş sayılırlar.

 

Ankara Kalkınma Ajansı bu destek programını zorunlu hallerin ortaya çıkması halindesürecin herhangi bir aşamasında iptal etme hakkını saklı tutar. Bu durumda BaşvuruSahipleri Ajanstan herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

 

Destek için başvurusu yapılan projeler Ajans tarafından her zaman eğitim amaçlı olarakve sahibinin ayrıca muvafakati aranmaksızın kullanılabilir. Böyle bir durumda projedeyer alan gerçek ve tüzel kişilere ait şahsi bilgiler ve mesleki sır niteliğindeki bilgiler ifşaedilmeyecektir.

 

2.1. Uygunluk Kriterleri

 

Destek sağlanabilecek projelere yönelik üç temel uygunluk kriteri söz konusudur:

 

• Başvuru Sahibi ve Ortak(lar)ının uygunluğu

 

•Projelerin uygunluğu

 

•Maliyetlerin uygunluğu

 

2.1.1. Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir?

 

Program'a başvuru yapabilecek uygun Başvuru Sahipleri aşağıda listelenmiştir:

 

• Kar amacı güden kurum/kuruluş/işletmeler

 

•Üniversiteler, Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri[5]

 

(1) Destek almaya hak kazanabilmek için. Başvuru Sahipleri aşağıda belirtilenkoşulların tümüne uymalıdır:

 

•Proje faaliyetinin proje sunan kurum/kuruluşun görev ve yetki alanı içerisindebulunması,

 

•Ajansın faaliyet gösterdiği TR51 Düzey 2 bölgesinde (Ankara ve ilçeleri) kayıtlı olmalarıveya merkezlerinin ya da yasal şubelerinin bu bölgede bulunması,

 

•Projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortakları ile birlikte) doğrudansorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesidir.

 

• Teklif Çağrısı ilan tarihinden en az 3 (üç) ay önce kurulmuş ve tescil edilmiş olması.

 

2.1.3. Uygun Projeler: Destek Başvurusu Yapabilecek Projeler

 

Süre

 

Asgari proje süresi 3 ay, azami proje süresi ise 9 aydır. Bu süre, sözleşmenin tüm taraflarcaimzaladığı günden bir sonraki gün itibarıyla başlar.

 

Yer

 

Projeler, Ajansın faaliyet gösterdiği TR51 Düzey 2 bölgesinde (Ankara ve ilçeleri)gerçekleştirilmelidir. Ancak sergi, konferans, fuar ve benzeri etkinliklere katılımfaaliyetleri, proje amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerekli olduğu durumlarda, bölgedışında gerçekleştirilebilir. Her halükarda proje temel faaliyetleri bölge içerisindegerçekleştirilmelidir.

 

Örnek Proje Konuları

 

Proje konuları, programın amacının gerçekleştirilmesine katkıda bulunmalı ve programönceliklerinden en az birine yönelik olmalıdır. Aşağıda örnek bazı proje konularısıralanmıştır. Bunlar sadece fikir verme amacıyla sunulmakta olup olası proje konularınıntamamını kapsamamaktadır. Bu konularda projeler yapılmış olsa bile bu durum, söz konusuprojenin Ajans tarafından doğrudan kabul edileceği anlamına gelmemektedir. Hazırlanacakproje tekliflerinde başvuru sahiplerinden özgün ve yenilikçi yaklaşımlar sergilemeleribeklenmektedir. Tüm proje teklifleri, bu rehberde belirtilen değerlendirme aşamalarındangeçtikten sonra “kabul veya red" edilir.

 

Öncelik 1: Yenilenebilir enerji sektörüne yönelik ekipman ve malzeme üreten işletmelerdeyenilikçi ürün, süreç, organizasyon ve pazarlama stratejilerinin hayata geçirilmesi

 

Örnek proje konuları:

 

• Yenilenebilir enerji üretim veya kullanımına yönelik türbin ve santral bileşenlerinin maliyetetkin ve verimli üretimine imkan sağlayacak yeni malzeme, ürün, süreç veya tasarımlarıngeliştirilmesi ve pilot uygulamalarının hayata geçirilmesi

 

• Sektörde ihtiyaç duyulan halihâzırda ithal edilen malzeme ve sistemlerin yerlileştirilmesineyönelik projeler

 

•Yenilenebilir enerji sektöründe yenilikçi teknolojilerin üretilmesine, teknolojik bilgibirikiminin paylaşılması-transferine, ihracat ve yatırımın geliştirilmesine yönelik işbirliğiyapılarının oluşturulması

 

Öncelik 2: Sağlık teknolojileri ve iş ve inşaat makineleri sektörlerinde üretim yapanişletmelerde çevre dostu ürün geliştirilmesi, temiz üretim süreçlerine geçişin sağlanmasıve/veya üretim süreçlerinde enerji verimliliğinin artırılması

 

Örnek proje konuları:

 

•Üretim süreçlerinde çevre dostu hammadde, ekipman veya teknolojiye geçişe yönelikprojeler

 

•Üretim süreçlerinde enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik yenilikçi kontrol ve yönetimsüreçlerinin geliştirilmesi ve uygulamaya alınması

 

•İşletmelerde su, hava, atık ve gürültü alanlarında kirliliğin önlenmesine yönelik mevcut kontrol, arıtma ve toplama tesislerinin modernize edilerek verimlilik ve teknolojik açıdan geliştirilmesi

 

• Üretim atıklarının (sıvı atıklar, katı atıklar vb.) çevreye verdiği zararın engellenmesine yönelik atık yönetimi ve geri dönüşüm uygulamalarının hayata geçirilmesi

 

Öncelik 3: Bilişim sektöründe çevresel sürdürülebilirliğe hizmet edecek strateji, yöntem ve teknolojilerin hayata geçirilmesine yönelik yenilikçi bilgi ve iletişim teknolojisi ürünlerinin geliştirilmesi

 

Örnek proje konuları:

 

• Doğal kaynakların (su kaynaklarının yönetimi vb.) korunması ve yönetimi için akıllı sistemler ve yönetim sistemlerinin geliştirilmesi ve kullanıma geçirilmesine yönelik projeler

 

• Çevresel kalitenin iyileştirilmesi ve çevre kirliliğinin kontrolü için kullanılacak yenilikçi kontrol, izleme ve ölçme sistemlerinin oluşturulması

 

• Ulaşımda enerji verimliliğin artırılması için yenilikçi akıllı yönetim sistemlerinin (yol ağı kapasitesinin etkin olarak kullanılması, trafiğin otomatik yönlendirilmesi vb. süreçlere yönelik) geliştirilmesi ve uygulamaya geçirilmesi

 

• Enerji şebekelerinin yönetiminde ve kontrolünde enerji verimliliğinin artırılması için bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanıldığı akıllı yönetim uygulamaları ve akıllı sistemlerin geliştirilmesi ve bunların pilot uygulamalarının hayata geçirilmesi

 

• Enerji etkin yapı ve sistemlerin tasarlanmasına yönelik bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanıldığı akıllı yönetim uygulamalarının geliştirilmesi ve uygulanmasına yönelik projeler

 

UYARILAR:

 

•Yenilikçi ürün (sistem, uygulama vb.) geliştirilmesi önceliğine yöneliksunulacak projelerde, proje süresi boyunca yenilikçi ürünün geliştirilmesinintamamlanması ve bu ürünün projede Başvuru Sahibi, Ortak ya da İştirakçiolarak yer alacak hedef grup ihtiyaçlarını karşıladığını gösterir bir pilotuygulamanın gerçekleştirilmesi de gerekmektedir.

 

•Enerji verimliliğine yönelik projelerde, projelerin gerekçesi olarak yapılanveya yaptırılan enerji tarama veya etüt çalışmalarının sonuçları referansverilmelidir.

 

•Temiz üretime geçiş amacı taşıyan projelerde mevcut üretim süreçlerineyönelik çevre ve enerji göstergeleri (üretim süreçlerinde kullanılan ısı veenerji miktarları, süreçlerde ortaya çıkan atık miktarları, salınan gaz cinsi vemiktarları vb.) hakkında bilgi verilmeli, proje gerekçelendirilmesi ve beklenensonuçlar bu gösterge değerlerine atıfta bulunularak ifade edilmelidir.

 

Başvuru Sırasında Sunulması Gereken Destekleyici Belgeler:

 

Başvurular, Başvuru Formu ve diğer ekler dışında aşağıdaki destekleyici belgelerle birliktesunulmalıdır:

 

a-) Kâr Amacı Güden Kuruluşlar İçin;

 

1.Başvuru Sahibi'nin Ankara ve ilçelerinde kayıtlı olduğunu veya faaliyet gösterdiğinikanıtlayan belge,

 

2.Başvuru Sahibi'nin ve varsa Proje Ortak(lar)ının kuruluş sözleşmesinin veyaresmi kayıt belgesinin yer aldığı Ticaret Sicili Gazetesi, Esnaf ve Sanatkarlar SicilGazetesi veya sanayi sicili (Sermaye ve ortaklık yapılarında değişiklik varsa ilgilideğişiklikleri gösteren ve en son değişikliğin yer aldığı Ticaret Sicili Gazetesi veyaEsnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi),

 

3.Başvuru Sahibi'nin ve varsa Proje Ortak(lar)ı'nın aşağıda belirtilen finansaltabloları,

 

a.Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler için:

 

•Son üç mali yıla ilişkin YMM veya SMMM tarafından onaylanmış gelirtablosu ve bilanço

 

b.İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler için:

 

•Son üç mali yıla ilişkin SMMM tarafından onaylanmış işletme hesabıözeti (hulasası)

 

c.Basit usulde vergilendirilen mükellefler için:

 

•SMMM tarafından onaylanmış vergi levhası

 

d.Yeni kurulan işletmeler için:

 

•SMMM tarafından onaylanmış dönem başı bilançosu veya işletmehesabı özeti

 

4.Başvuru Sahibi'nin ve ortaklarının çalışan personel sayısını gösteren başvurutarihi itibarıyla son 3 aya ait Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alınan belge veyabarkodlu internet çıktısı,

 

5.Başvuru Sahibi'ni ve ortaklarını temsil ve ilzama yetkili kişi(ler)in isim(ler)ini veimzalarını noter tarafından tasdik eden belge; bu kişi(ler)in yetkisi ve sorumluluğuBaşvuru Sahibi'nin ve ortakların ana sözleşmesinden veya yasal yapısındangelmiyorsa ilaveten Yönetim Kurulu'nun veya yetkili karar organının bu kişi(leri)yetkilendirme kararı,

 

6.Ortakların temsile, ilzama ve proje belgelerini (Ortaklık Beyannamesi) imzalamayayetkili kişi veya kişilerin belirlendiği ve projede ortak olma kararının alındığıyetkili yönetim organının kararı,

 

7.Projede yapılacak toplam maliyeti 20.000 TL ve üstü makine-ekipman veya hizmetalımları için makine-ekipmanın ya da talep edilen hizmetin genel özellikleri ilegereksinimlerin belirtildiği teknik şartname (Teknik şartname'nin Başvuru Sahibitarafından imzalanmış olması gerekmektedir.)

 

8.Projede yapılacak toplam maliyeti 20.000 TL ve üstü makine-ekipman ve hizmetalımlarına yönelik satın alımlarda her bir kalem için en az 3 proforma fatura veyateklif mektubu (Bunların, bütçede kalemler halinde yer alan makine-ekipman yada hizmetlerden hangisine ait olduğu bütçe numarasıyla birlikte belirtilmedir),

 

9.Aynı proje veya faaliyet için Ajanstan aynı yıl içinde veya başka bir programdanaynı anda mali destek almadığına dair Başvuru Sahibi'nin beyanı (EK E Örnek 5).

 

10. KAYS üzerinden yapılan başvuru ile Ajansa teslim edilen belgelerin aynı olduğunailişkin Başvuru Sahibi'nin beyanı (EK E Örnek 6).

 

b-) Üniversiteler ve OSB Müdürlükleri İçin

 

1.Başvuru Sahibi'nin ve her bir ortak kuruluşun imzalı, mühürlü resmi kuruluşbelgesi ve Ankara'da kurulduğunu, kayıtlı olduğunu veya faaliyet gösterdiğinikanıtlayan belgeler (EK E Örnek 1'in doldurulması yeterli olacaktır),

 

2.Üniversite ve OSB'lerin yetkili kişi, organ ya da kurumlarca onaylanmış kesinhesapları (ödenek miktarını gösterir onaylı tablo, bilanço ve gelir gider tablosu),

 

3.Başvuru Sahibi'ni temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya yetkili kişi veyakişilerin belirlendiği ve Ankara Kalkınma Ajansı'na proje sunulmasına ve başarılıolması durumunda uygulanmasına ilişkin kararın alındığı Başvuru Sahibi'ninyetkili karar organının aldığı karar (EK E Örnek 2 ile birlikte),

 

•OSB'ler için Yönetim Kurulu kararı,

 

•Üniversiteler için Üniversite Yönetim Kurulu kararı,

 

•Enstitüler, fakülteler ve rektörlüğe bağlı araştırma merkezleri için ilgili birimYönetim Kurulu kararı ve Üniversite Yönetim Kurulu kararı,

 

4.Üniversiteler ve OSB'ler için en üst yetkili amir onaylı tatbiki imzası (EK E Örnek 3),

 

5.Projede ortak bir kurum/kuruluş yer alıyorsa, bu kurum/kuruluşu temsile, ilzamave proje belgelerini (Ortaklık Beyannamesi) imzalamaya yetkili kişi veya kişilerinbelirlendiği ve projede ortak olmaya ilişkin yetkili karar organınca alınan karar.(Eğer ortak projeye mali destek sağlayacaksa bu husus kararda ayrıntılı olarakbelirtilmelidir. (EK E Örnek 4),

 

6.Başvuru Sahibi kurumun/kuruluşun proje hesabını kendi adına açma, bu hesabapara aktarma ve bu hesaptan harcama yapma yetkisine sahip olduğuna dairbeyanname (EK E Örnek 1),

 

7.Projede yapılacak toplam maliyeti 20.000 TL ve üstü makine-ekipman veya hizmetalımları için makine-ekipmanın ya da talep edilen hizmetin genel özellikleri ilegereksinimlerin belirtildiği teknik şartname (Teknik şartname'nin Başvuru Sahibitarafından imzalanmış olması gerekmektedir.),

 

8.Projede yapılacak toplam maliyeti 20.000 TL ve üstü makine-ekipman ve hizmetalımlarına yönelik satın alımlarda her bir kalem için en az 3 proforma fatura veyateklif mektubu (Bunların, bütçede kalemler halinde yer alan makine-ekipman yada hizmetlerden hangisine ait olduğu bütçe numarasıyla birlikte belirtilmedir.),

 

9.Aynı proje veya faaliyet için Ajans'tan aynı yıl içinde veya başka bir programdanaynı anda mali destek almadığına dair Başvuru Sahibi'nin beyanı (EK E Örnek 5).

 

10.KAYS üzerinden yapılan başvuru ile Ajansa teslim edilen belgelerin aynı olduğunailişkin Başvuru Sahibi'nin beyanı (EK E Örnek 6).

 

Yukarıda belirtilen belgeler başvuru sırasında fotokopi olarak teslim edilebilecektir. Destekalmaya hak kazanan Başvuru Sahipleri'nden sözleşme imzalama aşamasında bu belgelerinasıllarını da sunmaları istenecektir.

 

Sözleşme İmzalanmadan Önce Zorunlu Olarak Sunulması Gereken Destekleyici Belgeler

 

Destek almaya hak kazanan Başvuru Sahiplerinden sözleşme imzalama aşamasında aşağıdabelirtilmiş olan belgelerin asıllarını sunmaları istenecektir.

 

1.Başvuru Sahibi'nin ve ortağının ilgili vergi dairesinden alınmış vadesi geçmiş borcuolmadığını gösteren ve Sözleşme tarihinden en fazla 15 gün önce alınmış resmiyazı veya internet çıktısı (Başvuru Sahipleri vergiden muaf ise veya vergi mükellefideğilse bunu kanıtlayan resmi yazı),

 

2. Kâr amacı güden gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurumu niteliğindeki meslekkuruluşlarından Ajans tarafından sağlanacak destek miktarının %10'u kadarteminatın Ajansın bildireceği banka hesap numarasına yatırıldığına dair bankadekontu veya proje süresinden en az 3 ay fazla süreli kesin teminat mektubu(Örneğin: proje süresi 9 ay ise teminat mektubu en az 12 ayı kapsamalıdır),

 

3.(Kamu kurumlan hariç) Yapılandırılmış borçlar hariç olmak üzere Sosyal GüvenlikKurumu'na vadesi geçmiş borcu olmadığını gösteren ve Sözleşme tarihindenitibaren en fazla 15 gün önce alınmış resmi yazı veya barkotlu internet çıktısı,

 

4.Başvuru Sahibi'nin söz konusu proje veya faaliyetine Ajans tarafından sağlanacakdestek tutarının %3'ü kadar ya da daha fazla bir meblağ için, herhangi bir nedenlehaklarında kesinleşmiş haciz işlemi bulunmadığına ilişkin yazı,

 

5.Projenin uygulanması için mevzuat gereğince ilgili makamlardan alınması gerekliolan her türlü izin, ruhsat, yetki belgesi, lisans vb. belgeler (Söz konusu belgelerintemin edilmesi Başvuru Sahibi'nin sorumluluğundadır. Alınamayan belgelerdendolayı Ajans sorumlu tutulamaz.).

 

Örneğin:

 

•ÇED Raporu veya ÇED Raporuna ihtiyaç olmadığını gösteren ilgili kurumdanalınmış yazı (Proje kapsamında yapılacak olan yatırım konusu ile uyumluolması ve geçerliliği devam eden bir belge olması gerekmektedir.)

 

•Gerekli ise Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu izni

 

•İnşaat ruhsatı

 

6. Projenin uygulama alanına ilişkin belgeler.

 

Örneğin:

 

•Arsa/arazi/binaların mülkiyet durumunu gösterir ve mevcutsa taşınmazüzerinde kurulu tüm hakları da içeren belge

 

•Arazinin imar durumu ile ilgili belge

 

•Yapı kullanma izin belgesi

 

•Zemin etüdü

 

7.Başvuru Sahibi'nin 8 Kasım 2008 tarih ve 27048 sayılı "Kalkınma Ajansları Projeve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği"nde belirtilen proje hesabını kendi adınaaçma; bu hesaba para aktarma ve bu hesaptan harcama yapma yetkisine sahipolduğuna dair kurum/kuruluşun en üst yetkili amiri veya yönetim kurulu tarafındanimzalanmış beyanname

 

2.2.3. Başvuruların Alınması için Son Tarih

 

Bölüm 2.2.2'de belirtilen şekilde hazırlanan başvuruların Ajans tarafından teslim alınmasıiçin son tarih 22 Şubat 201 3 saat 1 7.00'dir. Başvuruların alımı belirtilen tarih ve saatteNoter huzurunda sonlandırılacak olup son başvuru zamanından sonra yapılan başvurularhiçbir şekilde değerlendirmeye alınmayacaktır. Posta veya kargo şirketine bağlı gecikmelerdikkate alınmayacaktır.

 

 

 [1] Üniversitelerin ve Organize Sanayi Bölge Müdürlüklerinin bu programa başvuru yapabilmeleri için önceliklere yönelik sektörlerde faaliyet gösteren en az bir işletmenin ilgili proje teklifinde ortak olarak yer alması gerekmektedir

[2]22 Eylül 2002 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2002/4720 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Türkiye'de İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması (¡BBS) yapılmış olup Ankara ili ve ilçelerinin coğrafi sınırları TR51 Düzey 2 bölgesi olarak belirlenmiştir.

[3]OSLO Kılavuzu yenilik, yenilik faaliyetleri, yenilikçi firma gibi temel yenilik kavramlarını sistematik bir biçimde tanımlar, bu kılavuz Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK)'nun ar-ge ve yenilik desteklerinde referans olarak kullanılmasını kabul ettiği kılavuzlardandır.

 

[4]Söz konusu yönetmelikte 31.12.2010 tarihli ve 27802 sayılı Resmi Gazete ile 16.11.2011 tarihli ve 28114 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliklerle bazı değişiklikler yapılmıştır.

[5]Üniversitelerin ve Organize Sanayi Bölge Müdürlüklerinin bu programa başvuru yapabilmeleriiçin önceliklere yönelik sektörlerde faaliyet gösteren en az bir işletmenin ilgili proje teklifinde ortakolarak yer alması gerekmektedir.

 

 

Hayvancılık
HAYVAN İTHALATI YAPILIR

Meyvecilik

Kobiler

Adres

  • Sezenler Sk.Sezen Apt. No20/4
    Sıhhıye / Çankaya / Ankara

Iletisim

  • 0312 232 34 43
  • 0312 232 34 44