• Kırsal Kalkınma
  • Kırsal Kalkınma
  • Kırsal Kalkınma
  • Hayvansal Krediler - HAYVAN İTHALATI YAPILIR
Yazdır

Kırsal Kalkınma Mali Destek

T.C. ANKARA KALKINMA AJANSI KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI
2012 Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi
Referans No: TR51 /1 2/KIR
Son Başvuru Tarihi: 15 Şubat 2013 Saat: 17:00

 

2012 Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı Künyesi

 

Programın Amacı

Genel Amaç: Ankara'da kırsal bölgelerin potansiyelini harekete
geçirerek bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmaktır.

Özel Amaç: Çevresel sürdürülebilirliğin gözetilerek kırsal
ekonominin çeşitlendirilmesi ve kırsaldaki işletmelerin rekabetçi
yapıya kavuşturulmasıdır.

Programın Öncelikleri

Öncelik 1: Kırsalda tarım ve hayvancılığa dayalı sanayinin rekabet gücünün artırılması

Öncelik 2: Tarım ve hayvancılığa yönelik Ar-Ge, yayım, pazarlama, tanıtım faaliyetlerinin desteklenmesi

Öncelik 3: Kırsal turizm gibi tarım ve hayvancılık dışı gelir getirici faaliyetlerin geliştirilmesi

Öncelik 4: Su kaynaklarının korunması ve/veya iyi yönetiminin
sağlanması

Programın Toplam Bütçesi

5.000.000 TL

Proje Süresi

3-9 Ay

Uygun Başvuru Sahipleri

• Kamu kurum ve kuruluşları

• Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları

• Üniversiteler ve mesleki eğitim kurumlan

• Organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri, endüstri
bölgeleri müdürlükleri

• Sivil toplum kuruluşları (Vakıflar, Dernekler, Sendikalar vb.)

• 5355 sayılı Kanun kapsamındaki mahalli idare birlikleri.

• Birlik ve kooperatifler

• İşletmeler

Öncelik 1 Örnek Proje Konuları:

• Tarımsal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına
yönelik yenilikçi projeler

• Tarım ve gıda işletmelerinin gıda güvenilirliği (ulusal gıda
kodeksi vb. mevzuat kapsamındaki) kriterlerini sağlamalarına
yönelik projeler

Öncelik 2 Örnek Proje Konuları:

• Yöresel ürünler ile coğrafi işaret kapsamında tescil edilmiş
ürünlerin Ar-Ge. inovasyon tasarım, yayım ve pazarlama
çalışmaları

Örnek Proje Konuları

•Tarım işletmelerinde ileri teknoloji kullanımı ve Ür-Ge/Ar-Geentegrasyonunun geliştirilmesi

•Mevcut teknolojik ve jeotermal seraların modernize edilmesi

•Çevreye duyarlı tarımsal teknolojilerin geliştirilmesi ve/veyauygulanması

•Katma değeri yüksek ürün yetiştiren jeotermal seralarınkurulumunun desteklenmesi

• Bölgede potansiyeli olan yenilenebilir enerji kaynaklarının tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde kullanımının yaygınlaştırılması (biyogaz tesisleri, güneş enerjili sulama, teknolojik ve jeotermalseracılık faaliyetleri vb.)

•Tarımsal kooperatif ve birliklerin kurulması ve/veya kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi

• Bölgedeki iklim değişikliklerinin tespiti ve tarıma etkileri üzerine uygulamalı çalışmalar

Öncelik 3 Örnek Proje Konuları:

•Kırsaldaki turistik konaklama imkanlarını geliştirmeye yönelikprojeler

•Yöreye özgü el sanatlarının ticarileştirilmesine ve markalaştırılmasına yönelik faaliyetler

•Kırsaldaki tarım dışı işletmelerin kapasite kullanım oranlarınınveya kapasitelerinin artırılmasına yönelik projeler

•Şehirlerarası yol güzergahlarında yerel ürün satış ünitelerinin düzenlenmesi

•Çiftlik turizmi gibi alternatif turizm türlerinin geliştirilmesine,standart kazanmasına yönelik faaliyetler

Öncelik 4 Örnek Proje Konuları:

•Su havzalarının korunmasına yönelik ortak bilinç, platform, ağoluşturulması

•Su ve toprak kaynaklarının geliştirilmesi ve korunması

•Tarımsal amaçlı su kullanımında verimliliği artıracak teknik veteknolojilerin geliştirilmesi

Projelere Sağlanacak Asgari ve Azami Destek Miktar veOranları

Asgari tutar: 50.000 TL

Azami tutar: 500.000 TL

Program kapsamında sağlanacak hiç bir destek, proje toplamuygun maliyetinin;

-Kâr amacı güden kurum/kuruluşlar için % 25'inden az;% 50'sinden fazla.

-Kâr amacı gütmeyen kurum/kuruluşlar için %25'indenaz;% 90'ından fazla olamaz.

     

 

1. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI

 

1.1. Giriş

 

T.C. Ankara Kalkınma Ajansı 25/01/2006 tarihli ve 5449 sayılı “Kalkınma AjanslarınınKuruluşu. Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun''un 3'üncü maddesine dayanılarakKalkınma Bakanlığı'nın koordinasyonunda. 25/07/2009 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile TR51[1] Düzey 2 bölgesinde kurulan kamutüzel kişiliğini haiz bir kuruluştur.

 

Ankara Kalkınma Ajansı'nın temel amacı, 5449 sayılı Kanunun birinci maddesinde ifadeedildiği gibi; "kamu kesimi, özel kesim, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları arasındakiişbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeliharekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma planı ve programlarda öngörülen ilke vepolitikalarla uyumlu olarak, bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak,bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmaktır".

 

Kalkınma Ajansları, bölgesel kalkınmanın hızlandırılması ve bölge için stratejik önemesahip faaliyetlerin hayata geçirilmesi amacıyla önceden belirlenmiş uygunluk kriterleridoğrultusunda. 08/11/2008 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Kalkınma AjanslarıProje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği". Destek Yönetimi Kılavuzu ve ilgili başvururehberlerinde belirlenen alanlarda mali ve teknik destek sağlayabilmektedir.

 

Katılımcı bir yaklaşımla hazırlanan Ankara Bölge Planı (2011 -2013); Kalkınma Kurulu İhtisasKomisyonu toplantıları, bölge çalıştayları, ortak akıl toplantısı, odak grup toplantıları vediğer toplantı ve görüşmelerden elde edilen çıktıları yansıtmaktadır. Elde edilen görüşlerdoğrultusunda Ankara'nın vizyonu "Yaşam kalitesi yüksek, dünya ile rekabet eden,düşünce ve yeniliğin başkenti Ankara" olarak tespit edilmiştir.

 

Bu vizyon doğrultusunda, Ankara Bölge Planı'nda belirlenen dört ana tema ve bunlarailişkin temel amaçlar şu şekildedir:

 

Ankara'da Yaşamak: Bireylerine eşit ve kaliteli yaşam imkânı sunan, katılımcı vesosyal bağları güçlü, beşeri potansiyelini geliştirerek kalkınan Ankara.

 

Ankara'da Çalışmak ve Üretmek: İstihdamla istikrarlı büyüyen rekabetçi Ankara.

 

Ankara'da Erişim Ağları: Yenilikçi ulaşım ve iletişim hizmetlerinin sunulduğuerişilebilir bölge Ankara.

 

Ankara'da Çevre ve Mekan: Çevresel sürdürülebilirliği gözeten, mekan ve yaşamkalitesi yüksek Ankara.

 

Ankara Kalkınma Ajansı, yukarıda belirtilen temel amaçlara yönelik olarak 2012 yılı teklifçağrısı kapsamında "Kırsal Kalkınma", "Çevreye Duyarlı Yenilikçi Uygulamalar", "SosyalKalkınma" ve 'Turizm" mali destek programları olmak üzere dört ayrı mali destek programıile toplam 27.000.000 TL tutarında destek sağlayacaktır. Bu meblağ, programlara aşağıdayer aldığı şekliyle tahsis edilmiştir.

 

Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı: 5.000.000 TL

 

Çevreye Duyarlı Yenilikçi Uygulamalar Mali Destek Programı: 12.000.000 TL

 

Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı: 5.000.000 TL

 

Turizm Mali Destek Programı: 5.000.000 TL

 

Bu başvuru rehberinin konusu olan "Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı" içinayrılan 5.000.000 TL'nin 3.000.000 TL'si kâr amacı gütmeyen kurum/kuruluşların,2.000.000 TL'si de kâr amacı güden kurum/kuruluşların sundukları başarılı projetekliflerini desteklemek için kullanılacaktır. Ajans, yeterli sayı ve nitelikte başvuru olmamasıdurumunda programlar arasında bütçe aktarımları yapabilir.

 

Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı. Ankara Bölge Planı'nın "İstihdamla istikrarlıbüyüyen rekabetçi Ankara" vizyonuyla ele alınan “Ankara'da Çalışmak ve Üretmek" gelişmeekseninin “İstihdam alanlarını çeşitlendirmek, işgücüne etkin katılımı sağlamak ve işsizliğiasgari düzeye indirmek” stratejik amacına hizmet etmektedir. Aynı zamanda, bu eksenaltında ifade edilen “Ankara’yı başta katma değeri yüksek sektörler olmak üzere yenilikçilikyoluyla kaliteli ürün ve hizmet çeşitliliği sunarak küresel düzeyde rekabet edebilen birmerkez haline getirmek“ stratejik amacı kapsamında stratejik sektör olarak ele alınan'Tarımsal Üretim ve Kırsal Endüstriler'in rekabet gücünü artırmak amacıyla belirlenen;

 

•Katma değeri yüksek ürün çeşitliliği artırılacak ve biyoteknoloji gibi bilgi yoğun veyenilikçi tarımsal teknolojiler geliştirilecektir.

 

•Tarımsal üretim, işleme, ambalajlama, depolama ve pazarlamaya yönelik işletmelerinrekabet gücü artırılacaktır.

 

•Seracılık ve jeotermal seracılık geliştirilecektir.

 

hedefleri de program kapsamında göz önünde tutulmuştur.

 

Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı'nın sözleşme makamı olan Ajans, programınuygulanması, başarılı proje tekliflerinin desteklenmesi, izlenmesi, denetlenmesi vedeğerlendirilmesinden sorumludur. Kalkınma Bakanlığı ise, Program’ın Ajans tarafındanilgili mevzuata uygun şekilde tasarlandığı ve yönetildiğinin denetlenmesinden, Program'ınetkinliğinin ölçülmesinden sorumludur.

 

1.2. Programın Amaç ve Öncelikleri

 

Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı'nın genel amacı:

 

Ankara'da kırsal bölgelerin potansiyelini harekete geçirerek bölge içigelişmişlik farklarını azaltmaktır.

 

Programın özel amacı ise;

 

Çevresel sürdürülebilirliğin gözetilerek kırsal ekonominin çeşitlendirilmesi vekırsaldaki işletmelerin rekabetçi yapıya kavuşturulmasıdır.

 

Bu mali destek programının öncelikleri şunlardır:

 

Öncelik 1: Kırsalda tarım ve hayvancılığa dayalı sanayinin rekabet gücünün artırılması.

 

Öncelik 2: Tarım ve hayvancılığa yönelik Ar-Ge, yayım, pazarlama, tanıtım faaliyetlerinindesteklenmesi.

 

Öncelik 3: Kırsal turizm gibi tarım ve hayvancılık dışı gelir getirici faaliyetleringeliştirilmesi.

 

Öncelik 4: Su kaynaklarının korunması ve/veya iyi yönetiminin sağlanması.

 

Bu öncelikler kapsamında proje tekliflerinin fırsat eşitliği, cinsiyet eşitliği,çevrenin korunması, sürdürülebilir kalkınma, istihdamın artırılmasıunsurlarından bir veya birkaçını içermesi değerlendirmede önem arzetmektedir.

 

Program amaç ve öncelikleri, Ankara Bölge Planı hedeflerine aşağıdaki matriste görüldüğügibi hizmet etmektedir:

 

Bölge Planı Hedefleri

Program Amaçları

İstihdamın Artırılması

Öncelik 1

Öncelik 2

Öncelik 3

Öncelik 4

Hedef 2.1.1.2: Kırsal endüstriler
ve kırsal turizm gibi alternatif gelir
ve istihdam alanları belirlenecek ve
desteklenecektir.

/

 

 

Girişimcilik

Öncelik 1

Öncelik 2

Öncelik 3

Öncelik 4

Hedef 2.1.3.2: Özellikle çevreilçelerde iş ve proje geliştirme kapasitesiartırılacaktır.

/

 

Kırsal Endüstriler

Öncelik 1

Öncelik 2

Öncelik 3

Öncelik 4

Hedef 2.2.2.1: Katma değeriyüksek ürün çeşitliliği arttırılacakvebiyoteknoloji gibi bilgi yoğunveyenilikçi tarımsal teknolojilergeliştirilecektir.

/

 

 

Hedef 2.2.2.2: Tarımsal ürünlerinişlenmesi, ambalajlanması,depolanması ve pazarlanmasına yönelik işletmelerin rekabet gücüartırılacaktır.

/

 

 

Hedef 2.2.2.3: Seracılık vejeotermal seracılık geliştirilecektir.

 

 

 

Turizm

Öncelik 1

Öncelik 2

Öncelik 3

Öncelik 4

Hedef 2.2.7.4: Doğayı, tarımı,
kültürü ve eko turizmi esas alan
kırsal turizm geliştirilecektir.

 

 

 

Kentleşme, MekansalOrganizasyon ve Makroform

Öncelik 1

Öncelik 2

Öncelik 3

Öncelik 4

Hedef 4.2.2.3: Su havzaları
ve hassasekolojikbölgeler korunacaktır.

 

 

 

 

1.3. Ankara Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak

 

Bu program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı5.000.000 TL'dir. Bu tutarın 3.000.000 TL'sinin kâr amacı gütmeyen, 2.000.000 TL'sininde kâr amacı güden kuruluşların projelerini desteklemek için kullanılması öngörülmüştür.Ankara Kalkınma Ajansı, bu programa ayırdığı mali kaynakları revize etme, tamamınıkullandırmama ve programlar arasında aktarım yapma hakkını saklı tutar.

 

Desteklerin Tutarı

 

Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlararasında olacaktır:

 

•Asgari tutar: 50.000 TL

 

•Azami tutar: 500.000 TL

 

Ayrıca program kapsamında sağlanacak hiç bir destek, proje toplam uygun maliyetinin;

 

-Kâr amacı güden kurum/kuruluşlar için % 25'inden az; % 50'sinden fazla,

 

-Kâr amacı gütmeyen kurum/kuruluşlar için %25'inden az; % 90’ından fazla olamaz.

 

Bu değerlerin dışında kalan destek taleplerini içeren projeler değerlendirmeyealınmayacaktır. Bütçenin kalan tutarı, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle Başvuru Sahibi tarafından eş finansman olarak karşılanmalıdır. Başvuru Sahibi'nin proje eşfinansmanını; proje ortaklarından, iştirakçilerden ve/veya üçüncü taraflardan sağlayacağınakdi katkılar ile karşılayabilmesi mümkündür. Her halükarda, sözleşmeyi imzalayan tarafolması sebebiyle, eş finansman yükümlülüğü yararlanıcının kendi taahhüdü hükmündeolup, yerine getirilmemesi durumunda yararlanıcı bizzat sorumlu olacaktır. Ayni katkılar eşfinansman olarak kabul edilmez.

 

Ajans, bu program için ayırdığı mali kaynakları revize etme, kısmen veyatamamen kullandırmama hakkını saklı tutar.

 

2. TEKLİF ÇAĞRISINA İLİŞKİN KURALLAR

 

Bu bölümde; program çerçevesinde finanse edilen projelerin sunulması, seçilmesive uygulanması ile ilgili kurallar 8 Kasım 2008 tarihli ve 27048 sayılı Resmi Gazete'deyayımlanan "Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği"[2] ve DestekYönetim Kılavuzu hükümlerine uygun olarak açıklanmaktadır. Başvuru Sahipleri başvurudabulundukları andan itibaren bu Yönetmelik hükümlerini ve bu rehberde yer alan bütünhususları kabul etmiş sayılırlar.

 

Ankara Kalkınma Ajansı bu destek programını zorunlu hallerin ortaya çıkması halindesürecin herhangi bir aşamasında iptal etme hakkını saklı tutar. Bu durumda BaşvuruSahipleri Ajanstan herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

 

Destek için başvurusu yapılan projeler Ajans tarafından her zaman eğitim amaçlı olarakve sahibinin ayrıca muvafakati aranmaksızın kullanılabilir. Böyle bir durumda projedeyer alan gerçek ve tüzel kişilere ait şahsi bilgiler ve mesleki sır niteliğindeki bilgiler ifşaedilmeyecektir.

 

2.1. Uygunluk Kriterleri

 

Destek sağlanabilecek projelere yönelik üç temel uygunluk kriteri söz konusudur:

 

•Başvuru Sahibi ve Ortak(lar)ının uygunluğu

 

•Projelerin uygunluğu

 

•Maliyetlerin uygunluğu

 

2.1.1. Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir?

 

Program'a başvuru yapabilecek uygun Başvuru Sahipleri aşağıda listelenmiştir:

 

•Kâr Amacı Gütmeyen Kurum/Kuruluşlar

 

•Kamu kurum ve kuruluşları

 

•Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları

 

•Üniversiteler ve mesleki eğitim kurumlan

 

•Organize Sanayi Bölgeleri Müdürlükleri

 

•Kar Amacı Gütmeyen Sivil Toplum Kuruluşları (Vakıflar, Dernekler, Sendikalarvb.)

 

•5355 sayılı Kanun kapsamındaki mahalli idare birlikleri

 

•Kâr amacı gütmeyen birlik ve kooperatifler[3]

 

•Kâr Amacı Güden Kurum/Kuruluşlar

 

•İşletmeler

 

•Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici Şirketleri

 

•Kâr amacı güden birlik ve kooperatifler

 

(1) Destek almaya hak kazanabilmek için. Başvuru Sahipleri aşağıda belirtilenkoşulların tümüne uymalıdır:

 

•Proje faaliyetinin proje sunan kurum/kuruluşun görev ve yetki alanı içerisindebulunması,

 

•Ajansın faaliyet gösterdiği TR51 Düzey 2 bölgesinde (Ankara ve ilçeleri) kayıtlıolmaları veya merkezlerinin ya da yasal şubelerinin bu bölgede bulunması,

 

•Projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortakları ile birlikte) doğrudansorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesidir.

 

•Teklif Çağrısı ilan tarihinden en az 3 (üç) ay önce kurulmuş ve tescil edilmiş olmalıdır.

 

2.1.3. Uygun Projeler: Destek Başvurusu Yapılabilecek Projeler

 

Süre

 

Asgari proje süresi 3 ay, azami proje süresi ise 9 aydır. Bu süre, sözleşmenin tüm taraflarcaimzaladığı günden bir sonraki gün itibariyle başlar.

 

Yer

 

Bu program, Ajansın faaliyet gösterdiği TR51 Düzey 2 (Ankara ve ilçeleri) bölgesindekigelişmişlik düzeyi 2'nci, 3'üncü, 4'üncü derece olan ilçelerde gerçekleştirilecek projelereyöneliktir. İlçelerin gelişmişlik düzeyleri Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı (KalkınmaBakanlığı) tarafından 2004 yılında yapılan “İlçelerin Sosyo-ekonomik Gelişmişlik SıralamasıAraştırması" sonuçlarına göre belirlenmiş olup bu ilçeler:

 

Gelişmişlik Düzeyi 2. Derece Olanlar: Akyurt, Beypazarı, Çubuk, Elmadağ, Kazan, Polatlı

 

Gelişmişlik Düzeyi 3. Derece Olanlar: Ayaş, Çamlıdere, Evren, Güdül. Kalecik,Kızılcahamam, Nallıhan, Şereflikoçhisar

 

Gelişmişlik Düzeyi 4. Derece Olanlar: Bala, Haymanaşeklinde gruplandırılmaktadır.

 

Gelişmişlik düzeyi 3. ve 4. derece olan ilçelerde gerçekleştirilecek proje teklifleriöncelikli olarak değerlendirilecektir.

 

Her hâlükârda proje temel faaliyetleri bölge içerisinde gerçekleştirilmelidir. Ancak sergi,konferans, fuar ve benzeri etkinliklere katılım faaliyetleri, proje amaçlarının gerçekleştirilmesiiçin gerekli olduğu durumlarda, bölge dışında gerçekleştirilebilir.

 

Örnek Proje Konuları

 

Proje konuları, programın amacının gerçekleştirilmesine katkıda bulunmalı ve programönceliklerinden en az birine yönelik olmalıdır. Aşağıda örnek bazı proje konularısıralanmıştır. Bunlar sadece fikir verme amacıyla sunulmakta olup olası proje konularınıntamamını kapsamamaktadır. Bu konularda projeler yapılmış olsa bile bu durum, söz konusuprojenin Ajans tarafından doğrudan kabul edileceği anlamına gelmemektedir. Hazırlanacakproje tekliflerinde Başvuru Sahipleri'nin özgün ve yenilikçi yaklaşımlar sergilemeleribeklenmektedir. Tüm proje teklifleri, bu rehberde belirtilen değerlendirme aşamalarındangeçtikten sonra “kabul veya red“ edilir.

 

Öncelik 1: Kırsalda tarım ve hayvancılığa dayalı sanayinin rekabet gücününartırılması

 

Örnek Proje Konuları:

 

•Tarımsal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yenilikçi projeler

 

•Tarım ve gıda işletmelerinin gıda güvenilirliği (ulusal gıda kodeksi vb. mevzuatkapsamındaki) kriterlerini sağlamalarına yönelik projeler.

 

Öncelik 2: Tarım ve hayvancılığa yönelik Ar-Ge, yayım, pazarlama, tanıtım faaliyetlerin desteklenmesi

 

Örnek Proje Konuları:

 

•Yöresel ürünler ile coğrafi işaret kapsamında tescil edilmiş ürünlerin Ar-Ge, inovasyon,tasarım, yayım ve pazarlama çalışmaları,

 

•Tarım işletmelerinde ileri teknoloji kullanımı ve Ür-Ge/Ar-Ge entegrasyonunungeliştirilmesi.

 

•Mevcut teknolojik ve jeotermal seraların modernize edilmesi.

 

•Çevreye duyarlı tarımsal teknolojilerin geliştirilmesi ve/veya uygulanması,

 

•Katma değeri yüksek ürün yetiştiren jeotermal seraların kurulumunun desteklenmesi.

 

•Bölgede potansiyeli olan yenilenebilir enerji kaynaklarının tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde kullanımının yaygınlaştırılması (biyogaz tesisleri, güneş enerjili sulama,teknolojik ve jeotermal seracılık faaliyetleri vb.),

 

•Tarımsal kooperatif ve birliklerin kurulması ve/veya kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi.

 

•Bölgedeki iklim değişikliklerinin tespiti ve tarıma etkileri üzerine uygulamalı çalışmalar.

 

Öncelik 3: Kırsal turizm gibi tarım ve hayvancılık dışı gelir getirici faaliyetleringeliştirilmesi

 

Örnek Proje Konuları:

 

•Kırsaldaki turistik konaklama imkanlarını geliştirmeye yönelik projeler,

 

•Yöreye özgü el sanatlarının ticarileştirilmesine ve markalaştırılmasına yönelik faaliyetler,

 

•Kırsaldaki tarım dışı işletmelerin kapasite kullanım oranlarının veya kapasitelerininartırılmasına yönelik projeler,

 

•Şehirlerarası yol güzergâhlarında yerel ürün satış ünitelerinin düzenlenmesi,

 

•Çiftlik turizmi gibi alternatif turizm türlerinin geliştirilmesine, standart kazanmasınayönelik faaliyetler.

 

Öncelik 4: Su kaynaklarının korunması ve/veya iyi yönetiminin sağlanmasıÖrnek Proje Konuları:

 

•Su havzalarının korunmasına yönelik ortak bilinç, platform, ağ oluşturulması,

 

•Su ve toprak kaynaklarının geliştirilmesi ve korunması,

 

•Tarımsal amaçlı su kullanımında verimliliği artıracak teknik ve teknolojileringeliştirilmesi.

 

Başvuru Sırasında Sunulması Gereken Destekleyici Belgeler:

 

Başvurular, Başvuru Formu ve diğer ekler dışında aşağıdaki destekleyici belgelerle birliktesunulmalıdır:

 

a-) Kâr Amacı Gütmeyen Kurum ve Kuruluşlar İçin

 

1.Başvuru Sahibi'nin ve her bir ortak kuruluşun imzalı, mühürlü resmi kuruluş belgesi veAnkara'da kurulduğunu, kayıtlı olduğunu veya faaliyet gösterdiğini kanıtlayan belgeler,

 

• Kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler ve kamu kurumuniteliğindeki meslek kuruluşlarının EK E Örnek 1 'i doldurmaları yeterli olacaktır.

 

•Kâr amacı gütmeyen kooperatiflerin, birliklerin vb. kuruluşların tüzüklerinde/kuruluş sözleşmelerinde üyelere kar dağıtılmasını yasaklayan hükmü referansgöstermeleri suretiyle faaliyetlerinin kesinlikle kâr amacı gütmediğini belirtenbeyanları veya Genel Kurul kararıyla kârın gelecekteki 5 yıl boyunca hissedarlaradağıtılmayacağım taahhüt eden kararları,

 

•Dernekler için Dernekler Müdürlüğünden alınacak Ankara'da kayıtlı ve faalolduğuna dair belge ve tüzükleri veya Ankara'da faal şubesi bulunduğuna dairbelge ve tüzükleri,

 

•Vakıflar için Vakıflar Genel/Bölge Müdürlüğü'nden alınacak Ankara'da kayıtlıve faal olduğuna dair belge ve vakıf senedi veya Ankara'da faal şubesibulunduğuna dair belge ve vakıf senedi.

 

2.Başvuru Sahibi'nin ve (varsa) Proje Ortak(lar)ı'nın son üç yıla ilişkin yeminli malimüşavir (YMM) veya serbest muhasebeci mali müşavir (SMMM) tarafından onaylanmışbilanço ve gelir tablosu,

 

•Kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler ve kamu kurumuniteliğindeki meslek kuruluşlarının yetkili kişi, organ ya da kurumlarcaonaylanmış kesin hesapları (ödenek miktarını gösterir onaylı tablo, bilanço vegelir gider tablosu),

 

3.Başvuru Sahibi'ni temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya yetkili kişi veyakişilerin belirlendiği ve Ankara Kalkınma Ajansı'na proje sunulmasına ve başarılıolması durumunda uygulanmasına ilişkin kararın alındığı Başvuru Sahibi'nin yetkilikarar organının aldığı karar (EK E Örnek 2),

 

•Kamu kurum/kuruluşları için en üst yetkili amir kararı (Vali, Kaymakam, BölgeMüdürü, İl Müdürü vb.)

 

•Belediyeler için Belediye Meclisi Kararı

 

•İl Özel İdaresi için İl Genel Meclisi Kararı

 

•Köy Tüzel Kişileri için İhtiyar Meclisi Kararı

 

•Mahalli İdare Birlikleri için Birlik Meclisi Kararı

 

•Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları ve Sivil Toplum Kuruluşları içinYönetim Kurulu kararı

 

•Tarımsal amaçlı kooperatifler, yetiştirici ve üretici birlikleri için GenelKurul kararı (Tüzüklerinde ortaklarına kar dağıtılmasını yasaklayan hükümbulunmayan kooperatiflerin ve birliklerin gelecek 5 yıl süresince ortaklarakar dağıtılmayacağı yönünde karar almaları ve bu hükmün Genel Kurul kararmetninde bulunması gerekmektedir).

 

•Birlikler için Birlik Yönetim Kurulu Kararı

 

•Üniversiteler için Üniversite Yönetim Kurulu kararı

 

•Enstitüler, fakülteler ve rektörlüğe bağlı araştırma merkezleri için ilgili birimYönetim Kurulu kararı ve Üniversite Yönetim Kurulu kararı

 

•Dernek ve vakıf şubelerinin, program çerçevesinde, proje başvurusundabulunmaya, ajans tarafından desteklenmesi halinde projeyi uygulamaya veprojeye ilişkin belgeleri imzalamaya yetkili olduğunu gösteren Genel MerkezYönetim Kurulu Kararı

 

4.Başvuru Sahibi'ni temsil ve ilzama yetkili kişi(ler)in isim(ler)ini ve imzalarını notertarafından tasdik eden belge (Kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler,üniversiteler ve kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları için en üst yetkili amironaylı tatbiki imza yeterlidir. (EK E Örnek 3),

 

5.Projede ortak bir kurum/kuruluş yer alıyorsa, bu kurum/kuruluşu temsile, ilzamave proje belgelerini (Ortaklık Beyannamesi) imzalamaya yetkili kişi veya kişilerinbelirlendiği ve projede ortak olmaya ilişkin yetkili karar organınca alınan karar.Eğer ortak projeye mali destek sağlayacaksa bu husus kararda ayrıntılı olarakbelirtilmelidir. (EK E Örnek 4),

 

6.Başvuru Sahibi kurumun/kuruluşun proje hesabını kendi adına açma, bu hesabapara aktarma ve bu hesaptan harcama yapma yetkisine sahip olduğuna dairbeyanname |EK E Örnek 1),

 

7.Projede yapılacak toplam maliyeti 20.000 TL ve üstü makine-ekipman veya hizmetalımları için makine-ekipmanın ya da talep edilen hizmetin genel özellikleri ilegereksinimlerin belirtildiği teknik şartname (Teknik şartname'nin Başvuru Sahibitarafından imzalanmış olması gerekmektedir).

 

8.Projede yapılacak toplam maliyeti 20.000 TL ve üstü makine-ekipman ve hizmetalımlarına yönelik satın alımlarda her bir kalem için en az 3 proforma fatura veyateklif mektubu (Bunların, bütçede kalemler halinde yer alan makine-ekipman ya dahizmetlerden hangisine ait olduğu bütçe numarasıyla birlikte belirtilmedir),

 

9.Aynı proje veya faaliyet için Ajans'tan aynı yıl içinde veya başka bir programdanaynı anda mali destek almadığına dair Başvuru Sahibi'nin beyanı (EK E Örnek 5).

 

10.KAYS üzerinden yapılan başvuru ile Ajansa teslim edilen belgelerin aynı olduğunailişkin Başvuru Sahibi'nin beyanı (EK E Örnek 6).

 

b-) Kâr Amacı Güden Kuruluşlar İçin;

 

1.Başvuru Sahibi'nin TR51 Bölgesi'nde (Ankara ve ilçeleri) kayıtlı olduğunu veyafaaliyet gösterdiğini kanıtlayan belge,

 

2. Başvuru Sahibi'nin ve varsa Proje Ortak(lar)ı'nın kuruluş sözleşmesinin veya resmikayıt belgesinin yer aldığı Ticaret Sicili Gazetesi, Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesiveya sanayi sicili (Sermaye ve ortaklık yapılarında değişiklik varsa ilgili değişikliklerigösteren ve en son değişikliğin yer aldığı Ticaret Sicili Gazetesi veya Esnaf veSanatkarlar Sicil Gazetesi),

 

3.Başvuru Sahibi'nin ve varsa Proje Ortak(lar)ı'nın aşağıda belirtilen finansal tabloları,

 

a.Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler için:

 

Son üç mali yıla ilişkin YMM veya SMMM tarafından onaylanmış gelir tablosu ve bilanço

 

b.İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler için:

 

Son üç mali yıla ilişkin SMMM tarafından onaylanmış işletme hesabı özeti (hulasası)

 

c.Basit usulde vergilendirilen mükellefler için:

 

SMMM tarafından onaylanmış vergi levhası

 

d.Yeni kurulan işletmeler için:

 

SMMM tarafından onaylanmış dönem başı bilançosu veya işletme hesabı özeti

 

4.Başvuru Sahibi'nin ve ortaklarının çalışan personel sayısını gösteren başvuru tarihi itibarıylason 3 aya ait Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alınan belge veya barkodlu internet çıktısı,

 

5.Başvuru Sahibi'ni ve ortaklarını temsil ve ilzama yetkili kişi(ler)in isim(ler)ini veimzalarını noter tarafından tasdik eden belge; bu kişi(ler)in yetkisi ve sorumluluğuBaşvuru Sahibi'nin ve ortakların ana sözleşmesinden veya yasal yapısındangelmiyorsa ilaveten Yönetim Kurulu'nun veya yetkili karar organının bu kişi(leri)yetkilendirme kararı,

 

6. Ortakların temsile, ilzama ve proje belgelerini (Ortaklık Beyannamesi) imzalamayayetkili kişi veya kişilerin belirlendiği ve projede ortak olma kararının alındığı yetkiliyönetim organının kararı,

 

7.Projede yapılacak toplam maliyeti 20.000 TL ve üstü makine-ekipman veya hizmetalımları için makine-ekipmanın ya da talep edilen hizmetin genel özellikleri ilegereksinimlerin belirtildiği teknik şartname (Teknik Şartname'nin Başvuru Sahibitarafından imzalanmış olması gerekmektedir).

 

8.Projede yapılacak toplam maliyeti 20.000 TL ve üstü makine-ekipman ve hizmetalımlarına yönelik satın alımlarda her bir kalem için en az 3 proforma fatura veyateklif mektubu (Bunların, bütçede kalemler halinde yer alan makine-ekipman ya dahizmetlerden hangisine ait olduğu bütçe numarasıyla birlikte belirtilmedir).

 

9.Aynı proje veya faaliyet için Ajans'tan aynı yıl içinde veya başka bir programdanaynı anda mali destek almadığına dair Başvuru Sahibi'nin beyanı (EK E Örnek 5).

 

10.KAYSüzerinden yapılan başvuru ile Ajansa teslim edilen belgelerin aynı olduğunailişkin Başvuru Sahibi'nin beyanı |EK E Örnek 6).

 

Yukarıda belirtilen belgeler başvuru sırasında fotokopi olarak teslim edilebilecektir. Destekalmaya hak kazanan Başvuru Sahiplerinden sözleşme imzalama aşamasında bu belgelerinasıllarını da sunmaları istenecektir.

 

Sözleşme İmzalanmadan Önce Zorunlu Olarak Sunulması Gereken Destekleyici Belgeler

 

Destek almaya hak kazanan Başvuru Sahiplerinden sözleşme imzalama aşamasında aşağıdabelirtilmiş olan belgelerin asıllarını sunmaları istenecektir.

 

1.Başvuru Sahibi'nin ve ortağının ilgili vergi dairesinden alınmış vergi numarasınıgösterir belge.

 

2.(Mahalli İdareler hariç) Başvuru Sahibi'nin ve Ortağının ilgili vergi dairesindenalınmış vadesi geçmiş borcu olmadığını gösteren ve Sözleşme tarihinden en fazla15 gün önce alınmış resmi yazı veya internet çıktısı (Başvuru Sahipleri vergidenmuaf ise veya vergi mükellefi değilse bunu kanıtlayan resmi yazı),

 

3.Kâr amacı güden gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurumu niteliğinde meslekkuruluşlarından Ajans tarafından sağlanacak destek miktarının %10'u kadarteminatın ajansın bildireceği banka hesap numarasına yatırıldığına dair bankadekontu veya proje süresinden en az 3 ay fazla süreli kesin teminat mektubu(Örneğin: proje süresi 9 ay ise teminat mektubu en az 12 ayı kapsamalıdır),

 

4.(Kamu kurumlan hariç) Yapılandırılmış borçlar hariç olmak üzere sosyal güvenlikkurumuna vadesi geçmiş borcu olmadığını gösteren ve Sözleşme tarihindenitibaren en fazla 15 gün önce alınmış resmi yazı veya barkotlu internet çıktısı,

 

5.(Mahalli İdareler hariç) Başvuru Sahibi'nin söz konusu proje veya faaliyetine Ajanstarafından sağlanacak destek tutarının %3'ü kadar ya da daha fazla bir meblağ için,herhangi bir nedenle haklarında kesinleşmiş haciz işlemi bulunmadığına ilişkin yazı,

 

6.Projenin uygulanması için mevzuat gereğince ilgili makamlardan alınması gerekliolan her türlü izin, ruhsat, yetki belgesi, lisans vb. belgeler (Söz konusu belgelerintemin edilmesi Başvuru Sahibinin sorumluluğundadır. Alınamayan belgelerdendolayı Ajans sorumlu tutulamaz.),

 

Örneğin:

 

•ÇED Raporu veya ÇED Raporuna ihtiyaç olmadığını gösteren ilgili kurumdanalınmış yazı (Proje kapsamında yapılacak olan yatırım konusu ile uyumluolması ve geçerliliği devam eden bir belge olması gerekmektedir)

 

• Gerekli ise Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu izni

 

•İnşaat ruhsatı

 

7. Projenin uygulama alanına ilişkin belgeler. Örneğin:

 

•Arsa/arazi/binaların mülkiyet durumunu gösterir ve mevcutsa taşınmazüzerinde kurulu tüm hakları da içeren belge

 

•Arazinin imar durumu ile ilgili belge

 

•Yapı kullanma izin belgesi

 

•Zemin etüdü

 

8.Başvuru Sahibi'nin 8 Kasım 2008 tarihli ve 27048 sayılı Resmi Gazete'deyayımlanan“Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği"ndebelirtilen proje hesabını kendi adına açma; bu hesaba para aktarma ve bu hesaptanharcama yapma yetkisine sahip olduğuna dair kurum/kuruluşun en üst yetkili amiriveya yönetim kurulu tarafından imzalanmış beyanname.

 

2.2.3. Başvuruların Alınması İçin Son Tarih

 

Bölüm 2.2.2'de belirtilen şekilde hazırlanan başvuruların Ajans tarafından teslim alınmasıiçin son tarih 15 Şubat 2013 saat 17:00'dir. Başvuruların alımı belirtilen tarih ve saatteNoter huzurunda sonlandırılacak olup son başvuru zamanından sonra yapılan başvurularhiçbir şekilde değerlendirmeye alınmayacaktır. Posta veya kargo şirketine bağlı gecikmelerdikkate alınmayacaktır.

 

 

 [1] 22 Eylül 2002 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürülüğe giren 2002/4720 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Türkiye'de İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması (İBBS) yapılmış olup Ankara ili ve ilçelerinin coğrafi sınırları TR51 Düzey 2 bölgesi olarak belirlenmiştir.

[2]Söz konusu yönetmelikte 31.12.2010 tarihli ve 27802 sayılı Resmi Gazete ile 16.11.2011 tarihli ve 28114 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan yönetmeliklerle bazı değişiklikler yapılmıştır.

 

[3]Kâr amacı gütmeyen kooperatif, birlik vb. kuruluşlardan tüzüklerinde/kuruluş sözleşmelerinde üyelere kar dağıtılmasını yasaklayan hükmü referans göstermeleri suretiyle faaliyetlerinin kesinlikle kâr amacı gütmediği veya Genel Kurul kararıyla kârın gelecekteki 5 yıl boyunca hissedarlara dağıtılmayacağım taahhüt eden beyanları talep edilerek kontrol edilecektir.

 

Hayvancılık
HAYVAN İTHALATI YAPILIR

Meyvecilik

Kobiler

Adres

  • Sezenler Sk.Sezen Apt. No20/4
    Sıhhıye / Çankaya / Ankara

Iletisim

  • 0312 232 34 43
  • 0312 232 34 44