• Kırsal Kalkınma
  • Kırsal Kalkınma
  • Kırsal Kalkınma
  • Hayvansal Krediler - HAYVAN İTHALATI YAPILIR
Yazdır

Sosyal Kalkınma Mali Destek

T.C. ANKARA KALKINMA AJANSI SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI
2012 Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi
Referans No: TR51 /1 2/SOS
Son Başvuru Tarihi: 22 Şubat 201 3 Saat: 17:00

2012 Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı Künyesi

Programın Amaçları

Genel Amaç: Ankara'da çocuk, genç ve yaşlıların sosyal uyum veentegrasyonun güçlendirilmesidir.

Özel Amaç: Çocuk, genç ve yaşlıların sorun ve ihtiyaçlarına
yönelik çözüm modellerinin geliştirilerek yaşam kalitelerinin yükseltilmesi ve sosyal yaşama katılımlarının artırılmasıdır.

Programın Öncelikleri

Öncelik 1:Çocuk,gençveyaşlılara[1] yönelik nitelikli bakım, rehberlik ve destek hizmetlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelikçözüm modellerinin oluşturulması ve uygulanması

Öncelik 2: Çocuk, genç ve yaşlıların sosyal yaşama katılımlarının artırılmasına yönelik çözüm modellerinin oluşturulması veuygulanması

Öncelik3: Çocuk ve gençlerin özgünlüklerinin ortaya çıkarılması, kreatif yeteneklerinin geliştirilmesi

Öncelik 4: Sosyal sorumluluk ve gönüllülük bilincinin geliştirilmesine yönelik çözüm modellerinin oluşturulması ve uygulanması

Programın Toplam Bütçesi

5.000.000 TL

Proje Süresi

3-9 Ay

Uygun Başvuru Sahipleri

• Kamu kurum ve kuruluşları

•Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları

•Üniversiteler ve mesleki eğitim kurumları

•Organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri, endüstri bölgeleri müdürlükleri

•Sivil toplum kuruluşları (Vakıflar, Dernekler, Sendikalar vb.)

•5355 sayılı Kanun kapsamındaki mahalli idare birlikleri,

•Birlik ve kooperatifler

 

Örnek ProjeKonuları

Öncelik 1 Örnek Proje Konuları:

•Çocuklara yönelik gündüz ve/veya akşam bakım hizmeti modellerinin geliştirilmesi projeleri

• Rehberlik ve psikolojik destek merkezlerinin geliştirilip yaygınlaştırılması

•Bakıma muhtaç ve evde bakımı yapılan yaşlıların kısa süreli evdışı bakımlarının yapıldığı dinlenme merkezlerin oluşturulmasına yönelik projeler

Öncelik 2 Örnek Proje Konuları:

•Yaşlıların kaliteli zaman geçirmelerine imkan tanıyan sosyal
mekanların oluşturulması

•Çocukların talep ve ihtiyaçları doğrultusunda zamanlarını
kıymetlendirmeye yönelik aktivitelerin sunulduğu mekan/
merkezlerin oluşturulması (oyun sokağı vb)

•Yaşlıların deneyimlerinden yararlanılması ve kapasitelerinin
kullanımının desteklenmesine yönelik projeler

Öncelik 3 Örnek Proje Konuları:

•Kreatif yeteneklerin geliştirilmesine imkan tanıyacak atölye
benzeri ortamların kurulması

•Çocukların yeteneklerini ortaya çıkarabilecekleri alanların tespitine yönelik çözüm modellerinin geliştirilmesi ve uygulanması

Öncelik 4 Örnek Proje Konuları:

•Kuşaklar arası dayanışma ile sosyal sorumluluk bilincini geliştirecek projeler

•Kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin etkinliğini artıracak
çözüm modellerini içeren projeler

• Sosyal sorumluluk projelerine katılımı teşvik edecek çözüm modellerinin geliştirilmesi

Projelere Sağlanacak Asgari ve Azami Destek Miktar ve Oranları

•Asgari Tutar: 50.000 TL

•Azami Tutar: 500.000 TL

Proje toplam uygun maliyetinin % 25'inden az; % 90'sinden fazlaolamaz.

1. SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI

1.1. Giriş

T.C. Ankara Kalkınma Ajansı 25/01/2006 tarihli ve 5449 sayılı "Kalkınma AjanslarınınKuruluşu. Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun’’un 3'üncü maddesine dayanılarakKalkınma Bakanlığı'nın koordinasyonunda. 25/07/2009 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile TR51[2] Düzey 2 bölgesinde kurulan kamu tüzel kişiliğini haiz bir kuruluştur.

Ankara Kalkınma Ajansı’nın temel amacı, 5449 sayılı Kanunun birinci maddesinde ifadeedildiği gibi; "kamu kesimi, özel kesim, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları arasındakiişbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma planı ve programlarda öngörülen ilke vepolitikalarla uyumlu olarak, bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak,bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmaktır”.

Kalkınma Ajansları, bölgesel kalkınmanın hızlandırılması ve bölge için stratejik öneme sahip faaliyetlerin hayata geçirilmesi amacıyla önceden belirlenmiş uygunluk kriterleri doğrultusunda, 08/11/2008 tarihli Resmi Gazete ‘de yayımlanan "Kalkınma Ajansları ProjeveFaaliyet Destekleme Yönetmeliği", Destek Yönetimi Kılavuzu ve ilgili başvuru rehberlerindebelirlenen alanlarda mali ve teknik destek sağlayabilmektedir.

Katılımcı bir yaklaşımla hazırlanan Ankara Bölge Planı (2011-2013); Kalkınma Kurulu İhtisas Komisyonu toplantıları, bölge çalıştayları, ortak akıl toplantısı, odak grup toplantıları vediğer toplantı ve görüşmelerden elde edilen çıktıları yansıtmaktadır. Elde edilen görüşlerdoğrultusunda Ankara'nın vizyonu "Yaşam kalitesi yüksek, dünya ile rekabet eden,düşünce ve yeniliğin başkenti Ankara" olarak tespit edilmiştir.

Bu vizyon doğrultusunda, Ankara Bölge Planı'nda belirlenen dört ana tema ve bunlara ilişkin temel amaçlar şu şekildedir:

•Ankara'da Yaşamak: Bireylerine eşit ve kaliteli yaşam imkânı sunan, katılımcı vesosyal bağları güçlü, beşeri potansiyelini geliştirerek kalkınan Ankara.

•Ankara'da Çalışmak ve Üretmek: İstihdamla istikrarlı büyüyen rekabetçi Ankara.

•Ankara'da Erişim Ağlan: Yenilikçi ulaşım ve iletişim hizmetlerinin sunulduğu erişilebilir bölge Ankara.

•Ankara'da Çevre ve Mekan: Çevresel sürdürülebilirliği gözeten, mekan ve yaşamkalitesi yüksek Ankara.

Ankara Kalkınma Ajansı, yukarıda belirtilen temel amaçlara yönelik olarak 2012 yılı teklif çağrısı kapsamında "Kırsal Kalkınma", "Çevreye Duyarlı Yenilikçi Uygulamalar", "SosyalKalkınma" ve 'Turizm" mali destek programları olmak üzere dört ayrı mali destek programıile toplam 27.000.000 TL tutarında destek sağlayacaktır. Bu meblağ, programlara aşağıda yer aldığı şekliyle tahsis edilmiştir.

Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı: 5.000.000 TL

Çevreye Duyarlı Yenilikçi Uygulamalar Mali Destek Programı: 12.000.000 TL

Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı: 5.000.000 TL

Turizm Mali Destek Programı: 5.000.000 TL

Bu başvuru rehberinin konusu olan "Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı" kapsamındakullandırılacak olan 5.000.000 TL nihai rakam olmayıp, program kapsamında kabul edilebilecek projelerin nicelik ve niteliğine bağlı olarak değişebilecektir. Ajans yeterli sayı venitelikte başvuru olmaması durumunda programlar arasında bütçe aktarımları yapabilir.

Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı, Ankara Bölge Planı'nın “Bireylerine eşit ve kaliteli yaşam imkanı sunan, katılımcı ve sosyal bağları güçlü, beşeri potansiyelini geliştirerekkalkınan Ankara" vizyonuyla ele alınan “Ankara'da Yaşamak" gelişme ekseninin “Entelektüel birikimi, yaratıcı potansiyele sahip yüksek nitelikli insan gücü ve sosyo-kültürel zenginliğiylebölgeyi uluslararası bir çekim merkezi yapmak" stratejik amacı altında belirtilen "Bölgedeki insan kaynağı kapasitesini geliştirmek ve beşeri sermayeyi destekleyerek, kalkınmayayönelik değer üretimini arttırmak" ve "Hizmet altyapısı ve katılımcılığı destekleyerek kaliteliyaşam olanaklarını bölgeye eşit seviyede sunmak" amaçları ile "Göçü iyi yönetmek, yoksullukla mücadele etmek ve dezavantajlı kesimleri desteklemek" stratejik amacı altındabelirtilen “Toplumun sosyal dışlanmaya maruz kalan kesimlerinin sosyal, siyasi, ekonomikve kültürel yaşama aktif katılımını sağlamak” amacına hizmet etmektedir. Bu kapsamda aynıeksen altında belirlenen;

•Eğitimin her kademesinde özgünlükleri ortaya çıkaracak, hayal gücü ve yaratıcılığıgeliştirecek faaliyetler arttırılacaktır;

•İşbirliği platformları, yerel ve ulusal ağlar, sosyal sorumluluk projeleri ve toplumdagönüllülük bilinci geliştirilecektir;

•Eğitim ve sağlık hizmetlerinde fiziki ve teknik altyapının kalitesi yükseltilecektir;

•Altyapı ve hizmetlerde bölge içi dengesizlikler giderilecektir;

•Kenti herkes için yaşanabilir hale getirmek için her ölçekteki mekansal planlamadadezavantajlı gruplara yönelik engeller azaltılacaktır;

hedefleri de program kapsamında göz önünde tutulmuştur.

Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı nın sözleşme makamı olan Ajans, programın uygulanması, başarılı proje tekliflerinin desteklenmesi, izlenmesi, denetlenmesi ve değerlendirilmesinden sorumludur. Kalkınma Bakanlığı ise, Program'ın Ajans tarafından ilgili mevzuata uygun şekilde tasarlandığı ve yönetildiğinin denetlenmesinden, Program'ın etkinliğininölçülmesinden sorumludur.

1.2. Programın Amaç ve Öncelikleri

Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı'nın genel amacı:

Ankara'da çocuk, genç ve yaşlıların sosyal uyum ve entegrasyonungüçlendirilmesidir.

Programın özel amacı ise;

Çocuk, genç ve yaşlıların sorun ve ihtiyaçlarına yönelik çözüm modelleriningeliştirilerek yaşam kalitelerinin yükseltilmesi ve sosyal yaşama katılımlarınınartırılmasıdır.

Bu mali destek programının öncelikleri şunlardır:

Öncelik 1: Çocuk, genç ve yaşlılara[3] yönelik nitelikli bakım, rehberlik ve destek hizmetlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik çözüm modellerinin oluşturulması veuygulanması,

Öncelik 2: Çocuk, genç ve yaşlıların sosyal yaşama katılımlarının artırılmasına yönelikçözüm modellerinin oluşturulması ve uygulanması.

Öncelik 3: Çocuk ve gençlerin özgünlüklerinin ortaya çıkarılması, kreatif yetenekleriningeliştirilmesi.

Öncelik 4: Sosyal sorumluluk ve gönüllülük bilincinin geliştirilmesine yönelik çözümmodellerinin oluşturulması ve uygulanması.

Bu öncelikler kapsamında proje tekliflerinin fırsat eşitliği, cinsiyet eşitliği,çevrenin korunması, sürdürülebilir kalkınma, istihdamın artırılmasıunsurlarından bir veya birkaçını içermesi değerlendirmede önem arzetmektedir.

Çözüm Modeli: Hedef kitlenin sorun ve/veya ihtiyaçlarının detaylı ve çokyönlü olarak analiz edilmesi sonucu geliştirilen çözüm önerilerini içerenuygulama ve çalışmalardır. Proje kapsamında, geliştirilen çözüm modelininmevcut uygulamalara yenilik getirmesi, yaygınlaştırılabilir olması ve örnekuygulamasının yapılması gerekmektedir.

TR/51/12/SOS Programı kapsamında hazırlanacak proje tekliflerinin hazırlık aşamasında birön çalışma yapılması zorunludur. Ön çalışma sürecinde; konuyla ilgili uzman ve paydaşlartarafından yapılacak çalışmalarda hedef kitlenin ihtiyaç ve sorunlarının farklı boyutlarıyla elealınması ve önerilen çözümlerin ön analizlerinin yapılması önemlidir. Hedef kitlenin belirtilensorununa veya ihtiyacına yönelik önerilen çözüm modelinin daha önce yapılmış çalışmalardanfarklılık ve üstünlükleri proje teklifinde somut bir şekilde ortaya konmalıdır.

Bu süreçte gerçekleştirilen toplantıların katılımcı listelerinin Başvuru Formu ekinde sunulması gerekmektedir.

Program amaç ve öncelikleri Ankara Bölge Planı hedeflerine aşağıdaki matriste görüldüğügibi hizmet etmektedir:

Bölge Planı Hedefleri

Program Amaçları

Öncelik 1

Öncelik 2

Öncelik 3

Öncelik 4

Hedef 1.1.1.1.: Eğitimin her kademesinde özgünlükleri ortaya çıkaracak. Hayal gücü ve yaratıcılığı geliştirecek faaliyetler arttırılacaktır.

 

 

Hedef 1.1.2.4.: İşbirliği platformları,
yerel ve ulusal ağlar, sosyal
sorumluluk projeleri ve toplumda
gönüllülük bilinci geliştirilecektir.

 

 

 

/

Hedef 1.1.3.1.: Eğitim ve sağlık hizmetlerinde fiziki ve teknik altyapının
kalitesi yükseltilecektir.

/

 

Hedef 1.1.3.2.: Altyapı ve hizmetlerde bölge içi dengesizlikler giderilecektir.

/

 

 

Hedef 1.2.3.1.: Kenti herkes için
yaşanabilir hale getirmek için her
ölçekteki mekansal planlamada dezavantajlı gruplara yönelik engeller
azaltılacaktır.

/

 

 

1.3. Ankara Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak

Bu program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı5.000.000 TL'dir. Ankara Kalkınma Ajansı, bu programa ayırdığı mali kaynakları revizeetme, tamamını kullandırmama ve programlar arasında aktarım yapma hakkını saklı tutar.

Desteklerin Tutarı

Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlararasında olacaktır:

•Asgari tutar: 50.000 TL

•Azami tutar: 500.000 TL

Ayrıca program kapsamında sağlanacak hiç bir destek, proje toplam uygun maliyetinin% 25'inden az; % 90'ından fazla olamaz.

Bu değerlerin dışında kalan destek taleplerini içeren projeler değerlendirmeyealınmayacaktır. Bütçenin kalan tutarı, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyleBaşvuruSahibi tarafından eş finansman olarak karşılanmalıdır. Başvuru Sahibinin proje eş finansmanını; proje ortaklarından, iştirakçilerden ve/veya üçüncü taraflardan sağlayacağı nakdikatkılar ile karşılayabilmesi mümkündür. Her halükarda, sözleşmeyi imzalayan taraf olmasısebebiyle, eş finansman yükümlülüğü yararlanıcının kendi taahhüdü hükmünde olup, yerine getirilmemesi durumunda yararlanıcı bizzat sorumlu olacaktır. Ayni katkılar eş finansmanolarak kabul edilmez.

Ajans, bu program için ayırdığı mali kaynakları revize etme, kısmen veyatamamen kullandırmama hakkını saklı tutar.

2. TEKLİF ÇAĞRISINA İLİŞKİN KURALLAR

Bu bölümde; program çerçevesinde finanse edilen projelerin sunulması, seçilmesi ve uygulanması ile ilgili kurallar, 8 Kasım 2008 tarihli ve 27048 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan"Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği[4]" ve Destek Yönetim Kılavuzu hükümlerine uygun olarak açıklanmaktadır. Başvuru Sahipleri başvuruda bulunduklarıandan itibaren bu Yönetmelik hükümlerini ve bu rehberde yer alan bütün hususları kabuletmiş sayılırlar.

Ankara Kalkınma Ajansı bu destek programını zorunlu hallerin ortaya çıkması halinde sürecin herhangi bir aşamasında iptal etme hakkını saklı tutar. Bu durumda Başvuru SahipleriAjanstan herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

Destek için başvurusu yapılan projeler Ajans tarafından her zaman eğitim amaçlı olarak vesahibinin ayrıca muvafakati aranmaksızın kullanılabilir. Böyle bir durumda projede yer alangerçek ve tüzel kişilere ait şahsi bilgiler ve mesleki sır niteliğindeki bilgiler ifşa edilmeyecektir.

2.1. Uygunluk Kriterleri

Destek sağlanabilecek projelere yönelik üç temel uygunluk kriteri söz konusudur:

•Başvuru Sahibi ve Ortak(lar)ının uygunluğu

•Projelerin uygunluğu

•Maliyetlerin uygunluğu

2.1.1. Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir?

Program'a başvuru yapabilecek uygun Başvuru Sahipleri aşağıda listelenmiştir:

•Kamu kurum ve kuruluşları

•Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları

•Üniversiteler ve mesleki eğitim kurumlan

•Organize sanayi bölgeleri küçük sanayi siteleri, endüstri bölgelerimüdürlükleri

•Sivil toplum kuruluşları (Vakıflar, Dernekler, Sendikalar vb.)

•5355 sayılı Kanun kapsamındaki mahalli idare birlikleri,

•Birlik ve kooperatifler[5]

2.1.3. Uygun Projeler: Destek başvurusu yapabilecek projeler

Süre

Asgari proje süresi 3 ay, azami proje süresi ise 9 aydır. Bu süre, sözleşmenin tüm taraflarca imzaladığı günden bir sonraki gün itibariyle başlar.

Yer

Projeler, Ajansın faaliyet gösterdiği TR51 Düzey 2 bölgesinde (Ankara ve ilçeleri) gerçekleştirilmelidir. Ancak sergi, konferans, fuar ve benzeri etkinliklere katılım faaliyetleri, proje amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerekli olduğu durumlarda, bölge dışında gerçekleştirilebilir.Her halükarda proje temel faaliyetleri bölge içerisinde gerçekleştirilmelidir.

Örnek Proje Konuları

Proje konuları, programın amacının gerçekleştirilmesine katkıda bulunmalı ve program önceliklerinden en az birine yönelik olmalıdır. Aşağıda örnek bazı proje konuları sıralanmıştır. Bunlar sadece fikir verme amacıyla sunulmakta olup olası proje konularının tamamınıkapsamamaktadır. Bu konularda projeler yapılmış olsa bile bu durum, söz konusu projeninAjans tarafından doğrudan kabul edileceği anlamına gelmemektedir. Hazırlanacak projetekliflerinde başvuru sahiplerinin özgün ve yenilikçi yaklaşımlar sergilemeleri beklenmektedir. Tüm proje teklifleri, bu rehberde belirtilen değerlendirme aşamalarından geçtiktensonra "kabul veya red" edilir:

Öncelik 1: Çocuk, genç ve yaşlılara yönelik nitelikli bakım, rehberlik ve destek hizmetleriningeliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik çözüm modellerinin oluşturulması veuygulanması

Örnek Proje Konuları

•Çocuklara yönelik gündüz ve/veya akşam bakım hizmeti modellerinin geliştirilmesi projeleri

•Rehberlik ve psikolojik destek merkezlerinin geliştirilip yaygınlaştırılması

•Bakıma muhtaç ve evde bakımı yapılan yaşlıların kısa süreli ev dışı bakımlarının yapıldığı dinlenme merkezlerin oluşturulmasına yönelik projeler

Öncelik 2: Çocuk, genç ve yaşlıların sosyal yaşama katılımlarının artırılmasına yönelikçözüm modellerinin oluşturulması ve uygulanması

Örnek Proje Konuları

•Yaşlıların kaliteli zaman geçirmelerine imkan tanıyan sosyal mekanların oluşturulması

•Çocukların talep ve ihtiyaçları doğrultusunda zamanlarını kıymetlendirmeye yönelikaktivitelerin sunulduğu mekan/merkezlerin oluşturulması (oyun sokağı vb.)

•Yaşlıların deneyimlerinden yararlanılması ve kapasitelerinin kullanımının desteklenmesine yönelik projeler

Öncelik 3: Çocuk ve gençlerin özgünlüklerinin ortaya çıkarılması, kreatif yetenekleriningeliştirilmesi

•Kreatif yeteneklerin geliştirilmesine imkan tanıyacak atölye benzeri ortamların kurulması

•Çocukların yeteneklerini ortaya çıkarabilecekleri alanların tespitine yönelik çözümmodellerinin geliştirilmesi ve uygulanması

Öncelik 4: Sosyal sorumluluk ve gönüllülük bilincinin geliştirilmesine yönelik çözümmodellerinin oluşturulması ve uygulanması

Örnek Proje Konuları

•Kuşaklar arası dayanışma ile sosyal sorumluluk bilincini geliştirecek projeler

•Kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin etkinliğini artıracak çözüm modellerini içerenprojeler

•Sosyal sorumluluk projelerine katılımı teşvik edecek çözüm modellerinin geliştirilmesi

Başvuru Sırasında Sunulması Gereken Destekleyici Belgeler:

Başvurular. Başvuru Formu ve diğer ekler dışında aşağıdaki destekleyici belgelerle birliktesunulmalıdır:

1.Başvuru Sahibinin ve her bir ortak kuruluşun imzalı, mühürlü resmi kuruluş belgesi veAnkara'da kurulduğunu, kayıtlı olduğunu veya faaliyet gösterdiğini kanıtlayan belgeler.

•Kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının EK E Örnek 1 'i doldurmaları yeterli olacaktır.

•Kâr amacı gütmeyen kooperatiflerin, birliklerin vb. kuruluşların tüzüklerinde/kuruluş sözleşmelerinde üyelere kar dağıtılmasını yasaklayan hükmü referansgöstermeleri suretiyle faaliyetlerinin kesinlikle kâr amacı gütmediğini belirtenbeyanları veya Genel Kurul kararıyla kârın gelecekteki 5 yıl boyunca hissedarlara dağıtılmayacağım taahhüt eden kararları,

•Dernekler için Dernekler Müdürlüğünden alınacak Ankara'da kayıtlı ve faal olduğuna dair belge ve tüzükleri veya Ankara'da faal şubesi bulunduğuna dairbelge ve tüzükleri,

•Vakıflar için Vakıflar Genel/Bölge Müdürlüğü'nden alınacak Ankara'da kayıtlıve faal olduğuna dair belge ve vakıf senedi veya Ankara'da faal şubesi bulunduğuna dair belge ve vakıf senedi.

2.Başvuru Sahibi'nin ve (varsa) Proje Ortak(lar)ı'nın son üç yıla ilişkin yeminli mali müşavir (YMM) veya serbest muhasebeci mali müşavir (SMMM) tarafından onaylanmışbilanço ve gelir tablosu.

•Kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının yetkili kişi, organ ya da kurumlarca onaylanmış kesinhesapları (ödenek miktarını gösterir onaylı tablo, bilanço ve gelir gider tablosu),

3.Başvuru Sahibini temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya yetkili kişi veyakişilerin belirlendiği ve Ankara Kalkınma Ajansı'na proje sunulmasına ve başarılıolması durumunda uygulanmasına ilişkin kararın alındığı Başvuru Sahibinin yetkilikarar organının aldığı karar (EK E Örnek 2),

•Kamu kurum/kuruluşları için en üst yetkili amir kararı (Vali, Kaymakam, BölgeMüdürü, İl Müdürü vb.)

•Belediyeler için Belediye Meclisi Kararı

•İl Özel İdaresi için İl Genel Meclisi Kararı

•Köy Tüzel Kişileri için İhtiyar Meclisi Kararı

•Mahalli İdare Birlikleri için Birlik Meclisi Kararı

•Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları ve Sivil Toplum Kuruluşları içinYönetim Kurulu kararı

•Tarımsal amaçlı kooperatifler, yetiştirici ve üretici birlikleri için Genel Kurul kararı (Tüzüklerinde ortaklarına kar dağıtılmasını yasaklayan hüküm bulunmayan kooperatiflerin ve birliklerin gelecek 5 yıl süresince ortaklara kardağıtılmayacağı yönünde karar almaları ve bu hükmün Genel Kurul karar metninde bulunması gerekmektedir).

•Birlikler için Birlik Yönetim Kurulu Kararı

•Üniversiteler için Üniversite Yönetim Kurulu Kararı

•Enstitüler, fakülteler ve rektörlüğe bağlı araştırma merkezleri için ilgili birimYönetim Kurulu kararı ve Üniversite Yönetim Kurulu kararı

•Dernek ve vakıf şubelerinin, program çerçevesinde, proje başvurusunda bulunmaya,ajans tarafından desteklenmesi halinde projeyi uygulamaya ve projeye ilişkin belgeleri imzalamaya yetkili olduğunu gösteren Genel Merkez Yönetim Kurulu Kararı

4.Başvuru Sahibini temsil ve ilzama yetkili kişi(ler)in isim(ler)ini ve imzalarını notertarafından tasdik eden belge (Kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler ve kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları için en üst yetkili amir onaylıtatbiki imza yeterlidir. (EK E Örnek 3),

5.Projede ortak bir kurum/kuruluş yer alıyorsa, bu kurum/kuruluşu temsile, ilzama veproje belgelerini (Ortaklık Beyannamesi) imzalamaya yetkili kişi veya kişilerin belirlendiği ve projede ortak olmaya ilişkin yetkili karar organınca alınan karar. Eğerortak projeye mali destek sağlayacaksa bu husus kararda ayrıntılı olarak belirtilmelidir. (EK E Örnek 4),

6.Başvuru Sahibi kurumun/kuruluşun proje hesabını kendi adına açma, bu hesabapara aktarma ve bu hesaptan harcama yapma yetkisine sahip olduğuna dair beyanname (EK E Örnek 1),

7.Projede yapılacak toplam maliyeti 20.000 TL ve üstü makine-ekipman veya hizmetalımları için makine-ekipmanın ya da talep edilen hizmetin genel özellikleri ilegereksinimlerin belirtildiği teknik şartname (Teknik şartname'nin Başvuru Sahibitarafından imzalanmış olması gerekmektedir)

8.Projede yapılacak toplam maliyeti 20.000 TL ve üstü makine-ekipman ve hizmetalımlarına yönelik satın alımlarda her bir kalem için en az 3 proforma fatura veyateklif mektubu (Bunların, bütçede kalemler halinde yer alan makine-ekipman ya dahizmetlerden hangisine ait olduğu bütçe numarasıyla birlikte belirtilmedir).

9. Aynı proje veya faaliyet için Ajans'tan aynı yıl içinde veya başka bir programdan aynı andamali destek almadığına dair Başvuru Sahibi’nin beyanı (EK E Örnek 5).

10.KAYS üzerinden yapılan başvuru ile Ajansa teslim edilen belgelerin aynı olduğunailişkin Başvuru Sahibinin beyanı (EK E Örnek 6).

Yukarıda belirtilen belgeler başvuru sırasında fotokopi olarak teslim edilebilecektir. Destekalmaya hak kazanan Başvuru Sahiplerinden sözleşme imzalama aşamasında bu belgelerinasıllarını da sunmaları istenecektir.

Sözleşme İmzalanmadan Önce Zorunlu Olarak Sunulması Gereken Destekleyici Belgeler

Destek almaya hak kazanan Başvuru Sahiplerinden sözleşme imzalama aşamasında aşağıdabelirtilmiş olan belgelerin asıllarını sunmaları istenecektir.

1.Başvuru Sahibinin ve ortağının ilgili vergi dairesinden alınmış vergi numarasını gösterir belge,

2.(Mahalli İdareler hariç) Başvuru Sahibinin ve Ortağının ilgili vergi dairesinden alınmış vadesi geçmiş borcu olmadığını gösteren ve Sözleşme tarihinden en fazla 15gün önce alınmış resmi yazı veya internet çıktısı (Başvuru Sahipleri vergiden muafise veya vergi mükellefi değilse bunu kanıtlayan resmi yazı),

3.Kamu Kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarından ajans tarafından sağlanacak destek miktarının %10'u kadar teminatın ajansın bildireceği banka hesap numarasınayatırıldığına dair banka dekontu veya proje süresinden en az 3 ay fazla süreli kesinteminat mektubu (Örneğin: proje süresi 9 ay ise teminat mektubu en az 12 ayı kapsamalıdır),

4.(Kamu kurumlan hariç) Yapılandırılmış borçlar hariç olmak üzere Sosyal GüvenlikKurumuna vadesi geçmiş borcu olmadığını gösteren ve Sözleşme tarihinden itibaren en fazla 15 gün önce alınmış resmi yazı veya barkotlu internet çıktısı,

5.(Mahalli İdareler hariç) Başvuru Sahibi'nin söz konusu proje veya faaliyetine Ajanstarafından sağlanacak destek tutarının %3'ü kadar ya da daha fazla bir meblağiçin, herhangi bir nedenle haklarında kesinleşmiş haciz işlemi bulunmadığına ilişkinyazı,

6.Projenin uygulanması için mevzuat gereğince ilgili makamlardan alınması gerekliolan her türlü izin, ruhsat, yetki belgesi, lisans vb. belgeler (Söz konusu belgelerintemin edilmesi Başvuru Sahibinin sorumluluğundadır. Alınamayan belgelerden dolayı Ajans sorumlu tutulamaz.).

Örneğin:

•ÇED Raporu veya ÇED Raporuna ihtiyaç olmadığını gösteren ilgili kurumdanalınmış yazı (Proje kapsamında yapılacak olan yatırım konusu ile uyumluolması ve geçerliliği devam eden bir belge olması gerekmektedir)

•Gerekli ise Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu izni

•İnşaat ruhsatı

7.Projenin uygulama alanına ilişkin belgeler.

Örneğin:

•Arsa/arazi/binaların mülkiyet durumunu gösterir ve mevcutsa taşınmazüzerinde kurulu tüm hakları da içeren belge

•Arazinin imar durumu ile ilgili belge

•Yapı kullanma izin belgesi

•Zemin etüdü

Başvuru Sahibi'nin 8 Kasım 2008 tarih ve 27048 sayılı "Kalkınma Ajansları Proje veFaaliyet Destekleme Yönetmeliği'nde belirtilen proje hesabını kendi adına açma;bu hesaba para aktarma ve bu hesaptan harcama yapma yetkisine sahip olduğunadair kurum/kuruluşun en üst yetkili amiri veya yönetim kurulu tarafından imzalanmış beyanname.

2.2.3. Başvuruların alınması için son tarih

Bölüm 2.2.2'de belirtilen şekilde hazırlanan başvuruların Ajans tarafından teslim alınmasıiçin son tarih 22 Şubat 2013 saat 17:00'dir. Başvuruların alımı belirtilen tarih ve saatteNoter huzurunda sonlandırılacak olup son başvuru zamanından sonra yapılan başvurularhiçbir şekilde değerlendirmeye alınmayacaktır. Posta veya kargo şirketine bağlı gecikmelerdikkate alınmayacaktır.

 [1]18 yaşını doldurmamış bireyler çocuk. 15-24 yaş aralığındaki bireyler (24 yaşını doldurmuş olanlarda dahil) genç, 65 yaş ve üstü olanlar ise yaşlı olarak tanımlanmaktadır.

[2] 22 Eylül 2002 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2002/4720 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Türkiye'de İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması (İBBS) yapılmış olup Ankara ili ve ilçelerinin coğrafi sınırları TR51 Düzey 2 bölgesi olarak belirlenmiştir.

[3] 18 yaşını doldurmamış bireyler çocuk. 15-24 yaş aralığındaki bireyler (24 yaşını doldurmuş olanlar da dahil) genç, 65 yaş ve üstü olanlar ise yaşlı olarak tanımlanmaktadır.

[4]4Söz konusu yönetmelikte 31.12.2010 tarihli ve 27802 sayılı Resmi Gazete ile 16.11.2011 tarihli ve 28114 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan yönetmeliklerle bazı değişiklikler yapılmıştır.

[5]Kâr amacı gütmeyen kooperatif, birlik vb. kuruluşlardan tüzüklerinde kuruluş sözleşmelerinde üyelere kar dağıtılmasını yasaklayan hükmü referans göstermeleri suretiyle faaliyetlerinin kesinlikle kâr amacı gütmediği veya Genel Kurul kararıyla kârın gelecekteki 5 yıl boyunca hissedarlara dağıtılmayacağım taahhüt eden beyanları talep edilerek kontrol edilecektir.

 

Hayvancılık
HAYVAN İTHALATI YAPILIR

Meyvecilik

Kobiler

Adres

  • Sezenler Sk.Sezen Apt. No20/4
    Sıhhıye / Çankaya / Ankara

Iletisim

  • 0312 232 34 43
  • 0312 232 34 44