Yazdır

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 2019 Yılı Tarımsal Üretimin Desteklenmesi Programı Başvuruları

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

2019 Yılı Tarımsal Üretimin Desteklenmesi Programı Başvuruları Başladı

Başvuru Rehberi

Proje Formatı

  • Başvuru Tarihi: 11 Mart 2019
  • Son Başvuru Tarihi: 9 Nisan 2019 (Saat 17.00'a kadar)

Duyuru Tarihi: 11 Mart 2019 - Okunma Sayısı : 955

1.    Programın Amacı

Bu programla; kırsal alandaki insan, doğa, fiziki, finansal ve sosyal kaynakların korunmasını ve geliştirilmesini dikkate alarak;

·         Tarımsal üretimin desteklenmesini,

·         Tarımsal altyapının geliştirilmesini,

·         Hayvancılık altyapısının geliştirilmesi,

·         Kırsal altyapının geliştirilmesini,

·         Tarımsal araştırma projelerin geliştirilmesi,

·         Tarım ve tarım dışı gelir getirici faaliyetlerin desteklemesi,

·         Tarımsal eğitim yayım hizmet kapasitesinin artırılması amaçlanmaktadır.

2.    Programın Öncelikleri

Program çerçevesinde sunulacak projeler yukarıda bahsedilen projelerin amaçları ile doğrudan ilgili olmak zorundadır.

Aşağıdaki hususlar proje tekliflerinin değerlendirilmesinde dikkate alınacak ve bu özelliklere sahip projelere öncelik verilecektir:

·         Yenilikçi, Rekabetçi ve katılımcı yaklaşımları kullanan projeler,

·         Çok ortaklı projeler, üretici örgütleri (üretici birlikleri, kooperatifler, Ziraat Odaları vb.)

·         Değer zinciri oluşturma ve kümelenme yaklaşımlarını dikkate alan projeler,

·         Sürdürülebilir, tekrarlanabilir ve çoğaltılabilir projeler.

3.    Programın Uygulama Bölgesi ve Süresi

Tüm projeler GAP illerinde uygulanacaktır.

Projeler, başvuruları kabul edilen proje sahipleri ile İdare arasında işbirliği protokolü imzalanmasından sonra en fazla 18 (onsekiz) ayda tamamlanmak zorundadır. 

4.    Süreç

Destekleme Programına başvurusu süresi 9Nisan2019Salı günü mesai saati bitiminde sona erecektir. Projelerin bu tarih ve saate kadar İdaremiz evrak kaydına işlenmiş olması gerekmektedir. Postaya veriliş tarihi vb. gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Başvurular, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Bölge Müdürlüğüne yapılacaktır. Diğer süreçler aşağıda belirtildiği gibi planlanmıştır.

I.Aşama

PROJEBAŞVURUSU

BaşvuruTarihi:  11Mart-  9Nisan2019SalıgünüSaat17:00

 

II.Aşama

PROJEBAŞVURULARININDEĞERLENDİRİLMESİVEONAY

ToplamSüre:Enfazla30gün

 

III.Aşama

İŞBİRLİĞİPROTOKOLÜNÜNAKDEDİLMESİ

Değerlendirmesonuçlarınınduyurulması,projefaaliyetvebütçegörüşmesi,protokolimzalanmasınadavet:Mayıs2019

IV.Aşama

UYGULAMALAR

Uygulamasüresienfazla18Ay

(Projeuygulamasınaprotokolimzasındansonraengeç3aysonrabaşlanılmakzorundadır)