Yazdır

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI KIRILGAN GRUPLARIN GÜÇLENDİRİLMESİ KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROGRAMI 2018 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI Referans Numarası: TR62/18/KGG

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI

KIRILGAN GRUPLARIN GÜÇLENDİRİLMESİ

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROGRAMI

2018 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI

Referans Numarası: TR62/18/KGG

 

Proje Teklif Çağrısı İlan Tarihi: 12 Ocak 2018 Saat: 10

KAYS Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 12 Nisan 2018 Saat: 23.59

Taahhütname Teslim Tarihi 19 Nisan 2018 Saat: 17.00

1.2. Programın Amacı ve Öncelikleri

Programın genel amacı, bölgedeki kırılgan kesimlerin sosyal ve ekonomik açıdan güçlendirilerek refah düzeylerinin artırılması, sosyal içerme politikalannın etkinleştirilmesi ve bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılmasıyla bölgesel kalkınmanın sağlanmasına katkıda bulunulmasıdır.

Kırılgan Grupların Güçlendirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Programı'nın çıkış noktasını Onuncu Kalkınma Planı ile Çukurova Bölge Planı’nın hedef ve öncelikleri oluşturmaktadır. Onuncu Kalkınma Planında Büyümenin nimetlerinin toplumun tüm kesimlerine adil bir şekilde yansıtılması çerçevesinde toplumun en kırılgan kesimlerinin güçlendirilmesi ve toplumun farklı kesimleri arasında dayanışma bağlarının geliştirilmesi önem arz etmektedir denilmektedir. Kamu tarafından sunulan hizmetlere erişim güçlendirilerek fırsat eşitliğinin sağlanması, istihdam edilebilirliğin artırılması, yoksulluğun azaltılması sağlanırken, sürdürülebilir bir kalkınmanın gerçekleştirilmesinin mümkün olacağı vurgulanmıştır.

TÜİK tarafından yayımlanan 2016 yılı Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması bölgesel sonuçlarına göre, eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 50’si temelinde hesaplanan yoksulluk sınırına göre, gelire dayalı göreli yoksulluk oranının %15,9 ile en yüksek olduğu düzey 2 bölgesi Çukurova Bölgesidir. Buna ek olarak, TR62 Bölgesi'nde gelir dağılımı eşitsizliği ölçütlerinden biri olan Gini katsayısı 0,414 olup, bölge en yüksek gelir eşitsizliğine sahip bölge olarak görülmektedir. Bu çarpıcı tespitler bölgede sosyal altyapı alanındaki ihtiyaçlar için önemli gerekçeyi oluşturmaktadır. Kırılgan Grupların Güçlendirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Programı bu ihtiyaca yönelik olarak tasarlanmıştır. Çukurova Bölge Planında yer alan temel öncelikler çerçevesinde, toplumsal hayata tam ve eşit olarak katılımında engeller bulunan ve bu sebeple kendi kendine yeterli olamayan sosyal gruplar özel ilgi grupları olarak seçilmiş, bu grupların ihtiyaçlarının toplumun genel ihtiyaçlarına göre farklılaşması nedeniyle bu ihtiyaçlara özel politikalar gerekmekte olduğu tespit edilmiştir.

• Özel ilgi gruplarının toplumdaki konumlarının güçlendirilmesi, Bölge içerisinde yoksulluk ve yoksunluğun azaltılması gibi kırılgan gruplara yönelik sosyal içerme politikalarının etkinleştirilmesi/yaygınlaştırılması,

• Girişimciliğinin ve istihdamının artırılmasına yönelik yenilikçi iş modelleri geliştirilmesi, bu grupların entegrasyonlarının ve ekonomik hayata katılımlarının sağlanması gibi kırılgan gruplara yönelik insana yakışır iş imkânlarının sağlanması/artırılması, doğrultusunda kırılgan grupların güçlendirilmesine yönelik altyapı ihtiyaçlarının giderilmesi amaçlanarak Kırılgan Grupların Güçlendirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Programı oluşturulmuştur.

Kırılgan Gruplar bu Program kapsamında Kadın, Çocuk, Yaşlı, Engelli, İşsizler, Mevsimlik Tarım İşçileri ve benzeri gruplar olarak tanımlanmaktadır.

Desteklenecek projeler için öncelik alanları şunlardır:

Öncelik 1

Öncelik 2

Kırılgan Gruplara Yönelik Sosyal İçerme Politikalarının Etkinleştirilmesi/ Yaygınlaştırılması (Kadın, Çocuk, Yaşlı, Engelli, Mevsimlik Tarım İşçileri, İşsizler vb.)

Kırılgan Gruplara Yönelik İnsana Yakışır İş İmkânlarının Sağlanması/Artırılması

1.3. Çukurova Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak

Bu program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 5.000.000 TL'dir. Çukurova Kalkınma Ajansı, bu programa ayırdığı kaynağın bir kısmını ya da tamamını kullandırmama hakkını saklı tutar.

Desteklerin Tutarı

Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:

Asgari tutar: 100.000 TL

Azami tutar: 750.000 TL

Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin %25'inden az ve %75’inden fazla olamaz. Bu değerlerin dışında kalan destek taleplerini içeren proje başvuruları reddedilecektir.

Bütçenin kalan tutan, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, Başvuru Sahibi tarafından eş-finansman olarak karşılanmalıdır. Başvuru Sahibinin, proje eş finansmanını, proje ortaklarından, iştirakçilerden ve/veya üçüncü taraflardan sağlayacağı nakdi katkılar ile karşılayabilmesi mümkündür. Her halükarda, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, eş finansman yükümlülüğü yararlanıcının kendi taahhüdü hükmünde olup, yerine getirilmemesi durumunda yararlanıcı bizzat sorumlu olacaktır.

Ayni katkılar eş finansman olarak kabul edilmez.

2.1.1. Başvuru Sahiplerinin uygunluğu: Kimler başvurabilir?

Bu program kapsamında uygun başvuru sahipleri şunlardır:

• Mahallî İdareler

• Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları

• Üniversiteler

• Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

• Organize Sanayi Bölgeleri

• Küçük Sanayi Siteleri

• Kamu Kurum Ve Kuruluşları

• Kar Amacı Gütmeyen Birlikler

• Sivil Toplum Kuruluşları

• Serbest Bölge Müdürlükleri

Ayrıca Başvuru Sahibinin:

• Proje faaliyetinin proje sunan kurum/kuruluşun görev ve yetki alanı içerisinde bulunması,

• Ajansın faaliyet gösterdiği TR62(Adana, Mersin) Düzey 2 Bölgesi'nde kayıtlı olması veya merkezi ya da yasal şubelerinin bu bölgede bulunması,

• Projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi,

• Ajansa proje başvurusu yapılmadan önce kurulmuş ve tescil edilmiş olması, koşullarının tamamını sağlaması gerekmektedir.

Proje konusunun, proje sunan kurum / kuruluşun görev ve yetki alanı içerisinde bulunması zorunludur. Bu durum sunulacak destekleyici belgeler ile ispatlanmalıdır.

Belediyeler ile Sanayi ve Ticaret Odaları, 5449 sayılı Kanunun 19uncu maddesinin (d) bendinde belirtilen payları ve bunlarla ilişkili varsa diğer bütün mali yükümlülüklerini tamamen yerine getirmedikçe, Çukurova Kalkınma Ajansına proje veya faaliyet desteği için sözleşme imzalayamazlar. Katkı payı borcu, söz konusu kuruluşların proje başvurusu yapmalarına engel değildir.

2.2.3. Başvuruların alınması için son tarih

Başvuruların kabulü, ilgili proje teklif çağrısının ilanından on gün sonra başlar. Başvuruların geçerli olabilmesi için KAYS üzerinden girişinin tamamlanması gerekmektedir. Başvuruların KAYS üzerinden tamamlanması için son tarih 12 Nisan 2018 saat 23:59'dur. Elektronik başvuru süresinin sona ermesiyle birlikte sistem otomatik olarak kapanacak, sistem üzerinden herhangi bir işlem yapılamayacaktır.

 

KAYS üzerinden üretilen taahhütnamenin 19 Nisan 2018 saat 17:00'a kadar e-imza ile imzalanması, taahhütnamenin e-imza ile imzalanamadığı durumlarda ise aynı süre sonuna kadar ıslak imzalı olarak elden ya da posta yoluyla Ajansa teslim edilmesi gerekmektedir. Zamanında yapılmayan proje başvuruları için mazeret kabul edilmez ve bu projeler değerlendirmeye alınmadan reddedilir. Her başvuru; kabul tarihi, saati ve referans numarası ile kaydedilir. Taahhütnamenin ıslak imzalı teslim edileceği durumlarda, kabul mahallinde son başvuru anı itibarıyla bir yığılma söz konusu ise kapanış saatinde kapılar kapatılır ve sadece o an itibarıyla içeride bulunan başvurular kabul edilerek işlem tamamlanır.