Yazdır

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI REKABET GÜCÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2018 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI Referans Numarası: TR62/18/RGG

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI

REKABET GÜCÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ

MALİ DESTEK PROGRAMI

2018 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI

Referans Numarası: TR62/18/RGG

 

KAYS Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 12 Nisan 2018 Saat: 23.59

Taahhütname Teslim Tarihi 19 Nisan 2018 Saat: 17.00

Proje Teklif Çağrısı İlan Tarihi: 12 Ocak 2018 Saat: 10.30

1.2.Programın Amacı ve Öncelikleri

Türkiye 2000’li yıllarla birlikte uyguladığı başarılı reformlar sayesinde sıra dışı bir ekonomik performans göstererek birçok makroekonomik göstergede ciddi iyileşmeler sergilemiş ve önemli bir kalkınma serüveni yaşamıştır. Bununla birlikte, gerek dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmek ve 500 milyar dolar ihracat yapmak gibi dev 2023 hedeflerine erişmek gerekse orta gelir tuzağı riskinden korunmak için, Türkiye’nin bundan sonraki dönemde yeni hamlelere ihtiyacı vardır. Bu yeni hamlelerin ise, Türkiye’nin rekabet gücünü artırmak amacıyla tasarlanması ve dolayısıyla verimlilik artışı temelinde geliştirilmesi gerekmektedir.

Bu bağlamda, verimliliğin motor gücü olan Ar-Ge konusunda atağa geçmek, Türkiye için önümüzdeki dönemin en stratejik hareket noktalarından biri olacaktır. Nitekim Ar-Ge, inovasyon ve büyüme arasındaki güçlü nedensellik ilişkisi, ekonomi teorisinde vurgulandığı gibi, bugün yüksek gelirli ekonomi statüsü edinmiş ülkeler bazında da açıkça gözlenmektedir. Bu nedenle, küresel rekabetin arttığı mevcut ortamda, rekabet gücü kazanmak için Ar-Ge ve ileri teknolojiye dayalı üretime geçilmesi sürdürülebilir büyüme için zorunlu hale gelmiştir. Bu noktada, içsel büyüme modellerinin de altını çizdiği üzere, temeli araştırma ve geliştirmeye bağlı verimlilik artışlarının ve dolayısıyla ekonomik büyümenin gerçekleşmesi konusunda, kaynakları yönlendiren devlet politikaları kritik önem arz etmektedir.

Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Mali Destek Programı’nın çıkış noktasını Onuncu Kalkınma Planı ile 2014-2023 Çukurova Bölge Planı’nın hedef ve öncelikleri ile Adana ve Mersin RİS (Akıllı Uzmanlaşmaya Yönelik Araştırma ve Yenilik Stratejisi) projesi oluşturmaktadır. Onuncu Kalkınma Planı’nda üretimde yapısal dönüşüme ve refah artışına yönelik hedef ve politikalar ele alınarak giderek artan küresel rekabet ortamında değişmekte olan rekabet anlayışına uyum sağ- layabilmek adına üretimde yüksek katma değerli ve teknoloji yoğun bir yapının önemi vurgulanmıştır. Bu sebeple, bilim ve teknolojinin ekonomik ve sosyal faydaya dönüştürülmesi sebebiyle Ar-Ge faaliyetleri için mali ve beşeri kaynakların artırılması önemli bir role sahip olmuştur.

Çukurova Bölge Planı bölgenin uluslararası üretim ve çekim merkezi olma hedefi doğrultusunda imalat sanayinde rekabet gücünün artırılmasını amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda Plan döneminde bölgede “düşük teknolojili sektörlerde katma değeri yüksek ürünlere geçişin sağlanması” ve “orta ve yüksek teknolojili sektörlerin üretim ve ihracat içindeki payının artırılması” hedeflenmektedir. Plan ayrıca bölgenin Ar-Ge ve yenilik kapasitesinin geliştirilmesi için “teknolojik gelişme ve rekabet gücünün artırılmasına yönelik faaliyetlerin desteklenmesi” hedeflemektedir. Çukurova Bölge Planı’nda bölge ekonomisinin güç kazanması için bölgesel yenilik kapasitesinin artırılması, teknolojik gelişme ve rekabet gücünün artırılmasına yönelik Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi yanında girişimcilik ortamının geliştirilerek yenilikçi girişimciliğin geliştirilmesi gerektiğine de yer verilmiştir.

Bu çerçevede Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Mali Destek Programı’nın ana amacı, Çukurova bölgesinde faaliyet gösteren Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin yüksek katma değerli ve yenilikçi üretim yapısının geliştirilerek bölgenin toplam rekabet gücünün artırılmasıdır. Programın geliştirilmesi sürecinde Adana ve Mersin RİS-Akıllı Uzmanlaşmaya Yönelik Araştırma ve Yenilik Stratejisi çalışması sektörel analiz sonuçları önemli katkı sağlamıştır. Bölgesel Araştırma ve Yenilik Stratejisi çalışması kapsamında 3 yıldız ve Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler (RCA) Analizi gibi analizler kullanılmıştır. SGK 2015 yılı istihdam verileri ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2015 yılı net satış verileri ile yapılan 3 yıldız analizi ve TÜİK ihracat verileri ile yapılan Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler (RCA) Analizi sonuçlarının birlikte değerlendirilmesi sonunda bölgenin ekonomik hayatında belirleyici olan genel sektörel yapı ortaya konulmuştur. Bu çerçevede sektörler, bölgede rekabetçi olan ve öne çıkan veya potansiyel arz eden olmak üzere iki ana grupta ele alınmıştır. Bir yandan, Ar-Ge ve inovasyon açısından önde olan, ihracat kapasitesi yüksek sektörlerin oluşturduğu “rekabetçi sektörler” desteklenirken, diğer yandan bölgenin uzmanlaşma gösterdiği, gelişime açık, ancak üretim, istihdam ve ihracat gibi verilerle değerlendirildiğinde ilk gruptaki kadar rekabetçi görünmeyen “bölgede öne çıkan” sektörlerin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Programın genel amacı, KOBİ’lerin teknoloji ve yenilik kapasitelerinin geliştirilerek daha rekabetçi olmaları, katma değeri yüksek ürün geliştirebilmeleri, kurumsal araştırma ve teknoloji geliştirme kültürüne sahip olmaları, ulusal ve küresel değer zincirlerinin parçası haline gelebilmeleri hedeflenmektedir.

Desteklenecek projeler için öncelik alanları şunlardır:

Öncelik 1

Öncelik 2

Bölgede rekabetçi olan Gıda, Tekstil, Kimya, Plastik, Diğer Metalik Olmayan Mineral Ürünler ve Lojistik sektörlerinde Ar Ge ve inovasyon kapasitesinin geliştirilmesi, verimliliğin yükseltilmesi ve uluslararası iş ağının genişletilmesi

Bölgede öne çıkan İçecek, Konfeksiyon, Ayakkabıcılık, Ağaç Ürünleri, Mobilya, Kağıt, Makine ve Metal İşleri sektörlerinde Ar-Ge ve inovasyon kapasitesinin geliştirilmesi, ürün çeşitlendirmesi uluslararasılaşma ile ihracatın artırılması.

1.3. Çukurova Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak

Bu program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 9.000.000 TL’dir. Çukurova Kalkınma Ajansı, bu programa ayırdığı kaynağın bir kısmını ya da tamamını kullandırmama hakkını saklı tutar.

Desteklerin Tutarı

Asgari tutar: 100.000 TL

Azami tutar: 500.000 TL

Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:

Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin %10’undan az ve %50’sinden fazla olamaz. Bu değerlerin dışında kalan destek taleplerini içeren proje başvuruları reddedilecektir.

Bu değerlerin dışında kalan destek taleplerini içeren projeler değerlendirmeye alınmayacakır. Bütçenin kalan tutarı, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, Başvuru Sahibi tarafından eş-finansman olarak karşılanmalıdır. Başvuru Sahibinin, proje eş finansmanını, proje ortaklarından, iştirakçilerden ve/veya üçüncü taraflardan sağlayacağı nakdi katkılar ile karşılayabilmesi mümkündür. Her halükarda, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, eş finansman yükümlülüğü yararlanıcının kendi taahhüdü hükmünde olup, yerine getirilmemesi durumunda yararlanıcı bizzat sorumlu olacaktır.

Ayni katkılar eş finansman olarak kabul edilmez.

2.1.1. Başvuru Sahiplerinin uygunluğu: Kimler başvurabilir?

Başvuru Sahibinin:

• 4 Kasım 2012 tarih ve 2012/3834 sayılı Yönetmelik’le düzenlenen KOBİ1 (Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme) tanımına uygun olması

• Sermayesinin veya oy haklarının %25’inden fazlasının bir kamu kurumuna ya da yukarıda belirtilen KOBİ tanımı kapsamında olmayan bir işletmeye ait olmaması,

• Ajansın faaliyet gösterdiği TR62(Adana, Mersin) Düzey 2 Bölgesi’nde kayıtlı olması veya merkezi ya da yasal şubelerinin bu bölgede bulunması,

• Projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi,

• Ajansa proje başvurusu yapılmadan önce kurulmuş ve esnaf veya ticaret sicilinde tescil edilmiş olması gerekmektedir. Yukarıdaki şartların tümünü taşımayan kişiler başvuru sahibi olamazlar.

2.1.3. Uygun Projeler: Destek başvurusu yapılabilecek projeler

Süre

Azami proje süresi, 12 aydır. Bu süre, sözleşmenin tüm taraflarca imzalandığı günden bir sonraki gün itibariyle başlar.

Yer

Projeler, Ajansın faaliyet gösterdiği TR62(Adana, Mersin) Düzey 2 Bölgesi’nde gerçekleştirilmelidir. Ancak sergi, konferans, fuar ve benzeri etkinliklere katılım faaliyetleri, proje amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerekli olduğu durumlarda, ilgili faaliyetler bölge dışında gerçekleştirilebilir. Her halükarda projenin temel faaliyetleri bölge içerisinde gerçekleştirilmelidir.

Proje Konuları

Proje konusu, Ajans tarafından yürütülmekte olan mali destek programının amaç ve önceliklerine uygun olmak zorundadır. Proje konusunun uygunluğu hususu, Başvuru Formu’nun Gerekçelendirme bölümünde açıkça izah edilmelidir.

2018 yılı Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında desteklenecek öncelik alanları ve örnek proje konuları aşağıda yer almaktadır:

Öncelik 1: Bölgede rekabetçi olan Gıda, Tekstil, Kimya, Plastik, Diğer Metalik Olmayan Mineral Ürünler ve Lojistik sektörlerinde Ar-Ge ve inovasyon kapasitesinin geliştirilmesi, verimliliğin yükseltilmesi ve uluslararası iş ağının genişletilmesi

• Yeni ürün geliştirilmesi ve ürün kalite veya standardının yükseltilmesine yönelik projeler,

• Yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik projeler,

• Maliyet düşürücü veya standart yükseltici yeni yöntemlerin geliştirilmesine yönelik projeler,

• Kaynak ve enerji verimliliğini artırmaya yönelik yenilikçi projeler,

• Etkin atık yönetimi ve atıklardan yeni ürün elde etmeye yönelik projeler,

• Uluslararası iş ağının genişletilmesine yönelik projeler.

Öncelik 2: Bölgede öne çıkan İçecek, Konfeksiyon, Ayakkabıcılık, Ağaç Ürünleri, Mobilya, Kağıt, Makine ve Metal İşleri sektörlerinde Ar-Ge ve inovasyon kapasitesinin geliştirilmesi, ürün çeşitlendirmesi, uluslararasılaşma ile ihracatın artırılması

• Yeni ürün geliştirilmesi ve ürün kalite veya standardının yükseltilmesine yönelik projeler,

• Yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik projeler,

• Maliyet düşürücü, standart yükseltici veya verimlilik artırıcı yeni yöntemlerin geliştirilmesine yönelik projeler,

• Kaynak ve enerji verimliliğini artırmaya yönelik yenilikçi projeler,

• Etkin atık yönetimi ve atıklardan yeni ürün elde etmeye yönelik projeler,

• Ürün çeşitlendirmesine yönelik projeler,

• Ürün tasarımına yönelik projeler,

• Üretim otomasyonuna dönük projeler,

• Kurumsallaşma çerçevesinde bilişim ve insan kaynağı kapasitesinin geliştirilmesine yönelik projeler,

• İhracatın başlatılması ve artırılmasına yönelik projeler,

• Marka oluşturmaya yönelik projeler, • Pazarlama ve dağıtım yöntem ve süreçlerinin geliştirilmesine yönelik projeler. Proje konuları bu örneklerle sınırlı olmayıp, belirtilen program öncelikleri ile uyumlu olmaları şartıyla ihtiyaç duyulan diğer proje konuları da uygun kabul edilecektir.

2.2.3. Başvuruların alınması için son tarih

Başvuruların kabulü, ilgili proje teklif çağrısının ilanından on gün sonra başlar. Başvuruların geçerli olabilmesi için KAYS üzerinden girişinin tamamlanması gerekmektedir. Başvuruların KAYS üzerinden tamamlanması için son tarih 12 Nisan 2018 saat 23:59’dur. Elektronik başvuru süresinin sona ermesiyle birlikte sistem otomatik olarak kapanacak, sistem üzerinden herhangi bir işlem yapılamayacaktır.

 

KAYS üzerinden üretilen taahhütnamenin 19 Nisan 2018 saat 17:00’a kadar e-imza ile imzalanması, taahhütnamenin e-imza ile imzalanamadığı durumlarda ise aynı süre sonuna kadar ıslak imzalı olarak elden ya da posta yoluyla Ajansa teslim edilmesi gerekmektedir. Zamanında yapılmayan proje başvuruları için mazeret kabul edilmez ve bu projeler değerlendirmeye alınmadan reddedilir. Her başvuru; kabul tarihi, saati ve referans numarası ile kaydedilir. Taahhütnamenin ıslak imzalı teslim edileceği durumlarda, kabul mahallinde son başvuru anı itibarıyla bir yığılma söz konusu ise kapanış saatinde kapılar kapatılır ve sadece o an itibarıyla içeride bulunan başvurular kabul edilerek işlem tamamlanır.