Yazdır

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROGRAMI 2018 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI Referans Numarası: TR62/18/TG

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI

TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROGRAMI

2018 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI

Referans Numarası: TR62/18/TG

 

Proje Teklif Çağrısı İlan Tarihi: 12 Ocak 2018 Saat: 10.30

KAYS Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 12 Nisan 2018 Saat: 23.59

Taahhütname Teslim Tarihi: 19 Nisan 2018 Saat: 17.00

1.2.Programın Amacı ve Öncelikleri

Programın genel amacı, Çukurova Bölgesi’nin yüksek turizm potansiyelini harekete geçirerek sektörden elde edilen katma değerin yükseltilmesi ve turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi yoluyla bölgede yenilikçi ve sürdürülebilir turizmin geliştirilmesine katkıda bulunulmasıdır.

Turizmin Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Programı, Onuncu Kalkınma Planı, Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi, Türkiye Turizm Stratejisi ve Çukurova Bölge Planı’nın hedef ve öncelikleri ile uyumlu olarak oluşturulmuştur. 10. Kalkınma Planı’nda turizmde nitelikli işgücü, tesis ve hizmet kalitesiyle uluslararası bir marka haline gelinmesi; daha üst gelir grubuna hitap edecek şekilde turizm ürün ve hizmetlerinin çeşitlendirilmesi ve iyileştirilmesi; turizm değer zincirinin her bileşeninde kalitenin artırılması ve sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde bölgesel kalkınmada öncü bir sektör haline gelinmesi temel amacı belirlenmiştir. Bu amaca paralel olarak, Turizmin Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Programı- nın amacı “Çukurova Bölgesi’nin yüksek turizm potansiyelini harekete geçirerek sektörden elde edilen katma değerin yükseltilmesi ve turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi yoluyla bölgede yenilikçi ve sürdürülebilir turizmin geliştirilmesi” olarak belirlenmiştir.

Ülke ekonomilerinde önemli bir yeri olan turizm sektörünün boyutları giderek genişlemektedir. Turizm sektöründe yapılan her türlü harcama, ekonomide bir hareketlilik, canlılık oluşturmakta ve ülke ekonomilerini parasal anlamda olumdu yönde etkilemektedir. Turizmin ülke ekonomilerine sağladığı etkilerin düzeyi, aynı zamanda turizm sektörünün gelişme düzeyini de yansıtabilmektedir. Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi Türkiye’de turizm sektörünün gelişmesinin yeni iş ve istihdam olanaklarının artmasına ve böylece gelirin ve refahın artmasına imkân sağladığını vurgulamaktadır. 2001 yılında Türkiye’ye gelen turist sayısı 11 milyon civarında iken 2012 yılına gelindiğinde yaklaşık 32 milyona ulaşmış olup, elde edilen gelirde aynı dönemde 10 milyar ABD dolarından, 2012 yılında yaklaşık 30 milyar ABD dolarına yükselmiştir denilmiştir. 10. Kalkınma Planı’nda bahsedildiği üzere dünyadaki eğilimler, bireylerin eğitim ve refah düzeyindeki yükselmenin artarak devam edeceğini ve turizmde deneyimli gezgin grubunun büyüyeceğini göstermektedir. Turist tercihleri kutuplaşacak, yenilik ve çeşitlilik talebi artmaya devam edecek, konfor ve macera motifleri ağırlıklı hale gelecektir. Bu kapsamda, turizmin çeşitlendirilmesi ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi önem taşımaktadır.

Çukurova Bölgesini oluşturan Adana ve Mersin güçlü turizm potansiyeline sahip illerimizdir. Mersin, tarihsel ve kültürel kaynaklarının çeşitliliği, coğrafi özellikleri ve deniz-kum-güneş kaynaklı kitle turizmine yönelik altyapısıyla geniş ve canlı bir turizm potansiyeline ve çeşitliliğine sahiptir. Mersin, farklı turizm türlerinde değerlendirilebilecek doğal, tarihi ve kültürel kaynaklarıyla, özellikle kongre, fuar, sağlık, deniz, kent, kültür turizmi ve eko turizm alanında büyük avantajlar taşımaktadır. Adana, binlerce yıllık tarihi geçmişi, bu geçmişten günümüze kalan sayısız tarihi eserleri; kaleleri, antik kentleri, konakları, mutfağı, doğal güzellikleri, el sanatları; coğrafi ve iklim özellikleri nedeniyle Adana, mevcut turizm potansiyeli ve çeşitliliği açısından oldukça zengindir. Adana ilinde 1 Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi (KTKGB) (Karataş-Yumurtalık) ve 1 Turizm Merkezi (Yumurtalık) bulunmaktadır. Mersin ilinde ise 2 KTKGB (Tarsus, Tarsus GülekKarboğazı) ve 6 Turizm Merkezi (Silifke Narlıkuyu-Akyar, Taşucu-Boğsak, Kargıcak, Ovacık, Gülnar-Ortaburun, AnamurMelleç) bulunmaktadır. Doğal, tarihi ve kültürel açıdan çok zengin olan Çukurova Bölgesinde bu değerlerin turizme kazandırılması ile bölge ekonomisi içinde turizmin payı artacak ve yeni istihdam olanakları yaratılmış olacaktır.

Ancak bölgemizdeki güçlü turizm potansiyelini harekete geçirebilmek, önemli bir destinasyon ve marka haline gelmesini sağlamak, turistik değerlerin turizm ürünü haline dönüştürülmesini sağlamak, illerimize gelen turist sayısını ve turizm gelirlerini arttırmak için bölgedeki gerekli turizm altyapı ihtiyaçlarının karşılanması gerekmektedir. Bu kapsamda Çukurova Bölgesinin turizm potansiyelini harekete geçirecek altyapı eksikliklerini gidermeye yönelik olarak Turizmin Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Programı oluşturulmuştur.

Desteklenecek projeler için öncelik alanları şunlardır:

Öncelik 1

Öncelik 2

Çukurova Bölgesi’nde tarihi, doğal ve kültürel mirasın turizm amaçlı kullanımını artırarak yerel destinasyonların oluşturulması ve geliştirilmesi

Çukurova Bölgesi’nde turizmin çeşitlendirilmesi ve alternatif turizm çeşitlerinde tesis ve hizmet altyapısının geliştirilmesi

Bu program kapsamında salt fiziksel altyapıdan oluşmayan insan kaynakları ve kurumsal altyapının geliştirilmesini hedefleyen bütüncül altyapı projeleri öncelikli olarak desteklenecektir.

1.3. Çukurova Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak

Bu program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 5.000.000 TL’dir. Çukurova Kalkınma Ajansı, bu programa ayırdığı kaynağın bir kısmını ya da tamamını kullandırmama hakkını saklı tutar.

Desteklerin Tutarı

Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:

Asgari tutar: 100.000 TL

Azami tutar: 750.000 TL

Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin %25’inden az ve %75’inden fazla olamaz. Bu değerlerin dışında kalan destek taleplerini içeren proje başvuruları reddedilecektir.

Bütçenin kalan tutarı, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, Başvuru Sahibi tarafından eş-finansman olarak karşılanmalıdır. Başvuru Sahibinin, proje eş finansmanını, proje ortaklarından, iştirakçilerden ve/veya üçüncü taraflardan sağlayacağı nakdi katkılar ile karşılayabilmesi mümkündür. Her halükarda, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, eş finansman yükümlülüğü yararlanıcının kendi taahhüdü hükmünde olup, yerine getirilmemesi durumunda yararlanıcı bizzat sorumlu olacaktır.

Ayni katkılar eş finansman olarak kabul edilmez.

2.1.1. Başvuru Sahiplerinin uygunluğu: Kimler başvurabilir?

Bu program kapsamında uygun başvuru sahipleri şunlardır:

• Mahallî İdareler

• Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları

• Üniversiteler

• Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

• Organize Sanayi Bölgeleri

• Küçük Sanayi Siteleri

• Serbest Bölge Müdürlükleri

• Kamu Kurum Ve Kuruluşları

• Sivil Toplum Kuruluşları

• Kar Amacı Gütmeyen Birlikler

Ayrıca Başvuru Sahibinin:

• Proje faaliyetinin proje sunan kurum/kuruluşun görev ve yetki alanı içerisinde bulunması,

• Ajansın faaliyet gösterdiği TR62(Adana, Mersin) Düzey 2 Bölgesi’nde kayıtlı olması veya merkezi ya da yasal şubelerinin bu bölgede bulunması,

• Projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi,

• Ajansa proje başvurusu yapılmadan önce kurulmuş ve tescil edilmiş olması,

koşullarının tamamını sağlaması gerekmektedir.

Proje konusunun, proje sunan kurum / kuruluşun görev ve yetki alanı içerisinde bulunması zorunludur. Bu durum sunulacak destekleyici belgeler ile ispatlanmalıdır.

Belediyeler ile Sanayi ve Ticaret Odaları, 5449 sayılı Kanunun 19uncu maddesinin (d) bendinde belirtilen payları ve bunlarla ilişkili varsa diğer bütün mali yükümlülüklerini tamamen yerine getirmedikçe, Çukurova Kalkınma Ajansına proje veya faaliyet desteği için sözleşme imzalayamazlar. Katkı payı borcu, söz konusu kuruluşların proje başvurusu yapmalarına engel değildir.

2.1.3. Uygun Projeler: Destek başvurusu yapılabilecek projeler

Süre

Azami proje süresi, 24 aydır. Bu süre, sözleşmenin tüm taraflarca imzalandığı günden bir sonraki gün itibariyle başlar.

Yer

Projeler, Ajansın faaliyet gösterdiği TR62(Adana, Mersin) Düzey 2 Bölgesi’nde gerçekleştirilmelidir. Ancak sergi, konferans, fuar ve benzeri etkinliklere katılım faaliyetleri, proje amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerekli olduğu durumlarda, ilgili faaliyetler bölge dışında gerçekleştirilebilir. Her halükarda projenin temel faaliyetleri bölge içerisinde gerçekleştirilmelidir.

Proje Konuları

Proje konusu, Ajans tarafından yürütülmekte olan mali destek programının amaç ve önceliklerine uygun olmak zorundadır. Proje konusunun uygunluğu hususu, Başvuru Formu’nun Gerekçelendirme bölümünde açıkça izah edilmelidir.

2018 yılı Turizmin Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Programı kapsamında desteklenecek öncelik alanları ve örnek proje konuları aşağıda yer almaktadır:

Öncelik 1: Çukurova Bölgesi’nde tarihi, doğal ve kültürel mirasın turizm amaçlı kullanımını artırarak yerel destinasyonların oluşturulması ve geliştirilmesi 1

• Bölgenin tarihi ve kültürel değerlerinin bakım-onarım, yenileme, iyileştirme, restorasyon ve yeniden kullanım gibi yöntemlerle korunarak turizme kazandırılması ile yeni turizm alanlarının oluşturulmasına yönelik altyapı projeleri,

• Arkeoparkların oluşturulması ve alternatif ziyaret alanı olarak turizme kazandırılması projeleri,

• Bölgede yoğun olarak turist çeken merkezlerin yakın coğrafyasındaki turizm değerlerinin tamamlayıcı/bütünleyici şekilde turizme kazandırılmasına yönelik altyapı projeleri,

• Turizm değerlerinin görünürlüğünü ve cazibesini artırmaya yönelik bilgilendirme ve yönlendirme levhaları, gü- venlik sistemleri ve ışıklandırma gibi temel altyapıların geliştirilmesi projeleri,

• Yöreye özgü kültürel değerlerin turizme kazandırılmasına yönelik müze, el sanatları sergi ve satışı merkezi, hediyelik eşya ve alışveriş mekânları gibi altyapı projeleri,

• Turistik kullanıma yönelik sokak ve cadde düzenlemeleri gibi altyapı projeleri,

• Kent merkezlerinin cazibesini artıracak ve kent turizminin gelişmesine katkı sağlayacak tarihi yapıların turizme kazandırılması yoluyla eski kent merkezlerinin canlandırılmasına yönelik altyapı projeleri,

• Aşırı doğal kaynakların kullanıldığı turistik bölgelerin sorunlarını azaltmaya yönelik projeler.

Öncelik 2: Çukurova Bölgesi’nde turizmin çeşitlendirilmesi ve alternatif turizm çeşitlerinde tesis ve hizmet altyapısı- nın geliştirilmesi

• Kıyı turizminin yoğun olduğu bölgelerde turizm altyapısının, sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla güçlendirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik altyapı projeleri,

• Turizm sektöründe teknoloji kullanımının artırılması ve bilgi iletişim altyapısının güçlendirilmesine yönelik projeler, (portal, elektronik rehber, haritalandırma ve turist bilgilendirici sistemlerinin kurulması)

• Gastronomi, inanç ve kongre turizmi gibi bölgede potansiyel taşıyan turizm türlerini geliştirmeye yönelik altyapı projeleri,

• Bölgede potansiyel taşıyan sağlık turizmi ve etkinlik turizmi gibi alternatif turizm türleri için gerekli bilişim ve teknoloji altyapısının kurulması ve geliştirilmesine yönelik projeler,

• Yamaç paraşütü, su sporları, dağcılık, kamp alanı gibi doğa ve spor turizmi için uygun alanların altyapı düzenlemelerine ilişkin projeler,

• Ekolojik turizm alanlarının oluşturulması ve tarım turizminin geliştirilmesi için gerekli altyapı düzenlemelerinin yapılmasına yönelik projeler,

• Şelale, göl, akarsu, kanyon, dağ, mağara gibi doğal alanların doğa turizmine kazandırılmasına yönelik gerekli altyapı çalışmalarını içeren projeler. Proje konuları bu örneklerle sınırlı olmayıp, belirtilen program öncelikleri ile uyumlu olmaları şartıyla ihtiyaç duyulan diğer proje konuları da uygun kabul edilecektir. Kar amacı güdülen projeler uygun kabul edilmeyecektir. Bununla birlikte tüm projeler her koşulda mer’i mevzuata uygun olmalı ve aşağıdaki konuları kesinlikle içermemelidir:

• Siyasi veya etnik içerikli faaliyetler,

• Hukuka, kamu düzenine, genel sağlığa ve toplumun genel ahlak anlayışına aykırı faaliyetler,

• Çiftçiler tarafından sözleşmeli üretilip, tütün alıcıları tarafından satın alınan tütün üretimi haricinde tütün ve 2007/26 sayılı Türk Gıda Kodeksi Alkolsüz İçecekler Tebliği’ne uymayan içeceklerin üretimi,

• Bankacılık, sigortacılık, mali hizmetler,

• Döviz spekülasyonu ve mali spekülasyonlar içeren faaliyetler; borsa yatırımları,

• Gayrimenkul yatırımları,

• Çalıştaylar, seminerler, konferanslar veya kongrelere katılım için bireysel sponsorluklar,

• Eğitim veya kurslar için bireysel burslar,

• Hibe verme amaçlı projeler (diğer kişi ya da kuruluşlara hibe (maddi veya ayni) veya kredi sağlamak için),

• Akademik araştırma ve fizibilite çalışmaları (daha büyük bir projenin parçası değilse),

• Yerel kuruluşların rutin aktivitelerini finanse etmeyi teklif eden, özellikle cari faaliyet giderlerini kapsayan projeler,

• Ajans ile sözleşme imzalanmadan önce başlatılan veya aynı faaliyet için diğer kaynaklardan finanse edilen projeler.

2.2.3. Başvuruların alınması için son tarih

Başvuruların kabulü, ilgili proje teklif çağrısının ilanından on gün sonra başlar. Başvuruların geçerli olabilmesi için KAYS üzerinden girişinin tamamlanması gerekmektedir. Başvuruların KAYS üzerinden tamamlanması için son tarih 12 Nisan 2018 saat 23:59’dur. Elektronik başvuru süresinin sona ermesiyle birlikte sistem otomatik olarak kapanacak, sistem üzerinden herhangi bir işlem yapılamayacaktır.

 

KAYS üzerinden üretilen taahhütnamenin 19 Nisan 2018 saat 17:00’a kadar e-imza ile imzalanması, taahhütnamenin e-imza ile imzalanamadığı durumlarda ise aynı süre sonuna kadar ıslak imzalı olarak elden ya da posta yoluyla Ajansa teslim edilmesi gerekmektedir. Zamanında yapılmayan proje başvuruları için mazeret kabul edilmez ve bu projeler değerlendirmeye alınmadan reddedilir. Her başvuru; kabul tarihi, saati ve referans numarası ile kaydedilir. Taahhütnamenin ıslak imzalı teslim edileceği durumlarda, kabul mahallinde son başvuru anı itibarıyla bir yığılma söz konusu ise kapanış saatinde kapılar kapatılır ve sadece o an itibarıyla içeride bulunan başvurular kabul edilerek işlem tamamlanır.