Yazdır

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI ÜRETİME YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROGRAMI 2018 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI Referans Numarası: TR62/18/ÜRET

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI

ÜRETİME YÖNELİK

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROGRAMI

2018 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI

Referans Numarası: TR62/18/ÜRET

 

Proje Teklif Çağrısı İlan Tarihi: 12 Ocak 2018 Saat: 10.30

KAYS Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 12 Nisan 2018 Saat: 23.59

Taahhütname Teslim Tarihi: 19 Nisan 2018 Saat: 17.00

1.2.Programın Amacı ve Öncelikleri

Program ile Çukurova Bölgesi’nde sanayi ve hizmetler sektörlerinde sürdürülebilir büyümenin sağlanması ve rekabet gücünün yükseltilmesi için bölgenin ar-ge, inovasyon ve girişimcilik kapasitesinin arttırılması ve eko-verimlilik uygulamalarının yaygınlaştırılmasına yönelik altyapıların geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Üretime Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Programı’nın çıkış noktasını Onuncu Kalkınma Planı ile Çukurova Bölge Planı’nın hedef ve öncelikleri ile Adana ve Mersin RİS (Akıllı Uzmanlaşmaya Yönelik Araştırma ve Yenilik Stratejisi) projesi oluşturmaktadır. Onuncu Kalkınma Planı’nda üretimde yapısal dönüşüme ve refah artışına yönelik hedef ve politikalar ele alınarak giderek artan küresel rekabet ortamında değişmekte olan rekabet anlayışına uyum sağlayabilmek adına üretimde yüksek katma değerli ve teknoloji yoğun bir yapının önemi vurgulanmıştır. Bu sebeple, bilim ve teknolojinin ekonomik ve sosyal faydaya dönüştürülmesi sebebiyle Ar-Ge faaliyetleri için mali ve beşeri kaynakların artırılması önemli bir role sahip olmuştur.

Ulusal Kalkınma Planı’nda belirtildiği üzere üretim süreçlerinin, uzmanlık alanları oluşturarak değer zinciri şeklinde farklı bölge ve ülkelerde konumlandırılması söz konusudur. Maliyetleri azalan ve kalitesi artan ulaştırma, lojistik hizmetleri ile bilgi ve iletişim teknolojileri, üretim ve ticaretin yeniden organizasyonunu konusunda büyük öneme sahiptir. Onuncu Kalkınma Planı’nda da belirtildiği üzere kamunun temel rolü, yatırım ortamını ve yaşam kalitesini iyileştirecek nitelikli altyapıyı oluşturmaktır. Üretime Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Programı bu ihtiyaca yönelik olarak tasarlanmış olup özellikle rekabetçi üstünlüğe sahip sektörlerde rekabet gücünün artırılmasına yönelik altyapı ihtiyaçlarının giderilmesi amaçlanmıştır.

Üretime Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Programının birinci önceliği, Çukurova Bölge Planı’nın ilk stratejik amacı altında belirlenen “bölgenin Ar-Ge ve yenilik kapasitesini geliştirmek ve girişimcilik ortamını iyileştirmek” önceliğinin uygulanmasına hizmet edecektir. Programın ikinci önceliği ise Bölge Planı’nın beşinci stratejik amacı altında belirlenen “çevre dostu teknoloji ve yenilikçi uygulamalar yoluyla yeşil üretimi geliştirmek” ve “çevresel altyapıyı geliştirmek” öncelikleri ile uyumludur.

Çukurova Bölge Planı’nda bölge ekonomisinin güç kazanması için bölgesel yenilik kapasitesinin artırılması, teknolojik gelişme ve rekabet gücünün artırılmasına yönelik Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi ve girişimcilik ortamının geliştirilerek yenilikçi girişimciliğin geliştirilmesi gerektiğine yer verilmiştir.

Ayrıca Plan’da belirtildiği üzere temiz üretim, kaynak verimliliği ve endüstriyel simbiyoz gibi modellerin yaygınlaştırılması gün geçtikçe önem arz etmektedir. Enerji ihtiyacının giderek arttığı günümüzde temiz enerji kullanımı ve enerji verimliliği üretimde önemli diğer bir bileşendir. Çevre teknolojilerinin kullanıldığı, Ar-Ge ve yenilikle desteklenmiş bir üretim yapısına geçilmesi bölgede rekabet gücünü artırmak için kilit role sahiptir.

İklim değişikliği ve küresel gelişmeler ışığında etkin enerji, su ve hammadde kullanımı, temiz üretimin iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılmasının yanı sıra endüstriyel atıkların önlenmesi, yeniden kullanım ve geri dönüşüm, kimyasalların ve tehlikeli atıkların akılcı yönetimi de önem kazanmaktadır. Endüstriyel atıkların kaynağında azaltılmasına yönelik olarak yönetsel önlemler alınması, daha iyi süreç kontrolü, malzeme değişimi, ekipman modifikasyonu gibi uygulamaların hayata geçirilmesi ile temiz üretime geçilmesi hedeflenmektedir.

Desteklenecek projeler için öncelik alanları şunlardır:

Öncelik 1

Öncelik 2

Bölgenin Ar-Ge, yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesinin artırılması1

Bölgede üretim verimliliğinin artırılması ve temiz üretim olanaklarının oluşturulması

1.3. Çukurova Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak

Bu program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 5.000.000 TL’dir. Çukurova Kalkınma Ajansı, bu programa ayırdığı kaynağın bir kısmını ya da tamamını kullandırmama hakkını saklı tutar.

Desteklerin Tutarı

Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:

Asgari tutar: 100.000 TL

Azami tutar: 750.000 TL

Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin %25’inden az ve %75’inden fazla olamaz. Bu değerlerin dışında kalan destek taleplerini içeren proje başvuruları reddedilecektir.

Bütçenin kalan tutarı, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, Başvuru Sahibi tarafından eş-finansman olarak karşılanmalıdır. Başvuru Sahibinin, proje eş finansmanını, proje ortaklarından, iştirakçilerden ve/veya üçüncü taraflardan sağlayacağı nakdi katkılar ile karşılayabilmesi mümkündür. Her halükarda, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, eş finansman yükümlülüğü yararlanıcının kendi taahhüdü hükmünde olup, yerine getirilmemesi durumunda yararlanıcı bizzat sorumlu olacaktır.

Ayni katkılar eş finansman olarak kabul edilmez.

2.1.1. Başvuru Sahiplerinin uygunluğu: Kimler başvurabilir?

Bu program kapsamında uygun başvuru sahipleri şunlardır:

• Mahallî İdareler • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları

• Üniversiteler

• Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

• Organize Sanayi Bölgeleri

• Küçük Sanayi Siteleri

• Serbest Bölge Müdürlükleri

• Kamu Kurum Ve Kuruluşları

• Kar Amacı Gütmeyen Birlikler

Ayrıca Başvuru Sahibinin:

• Proje faaliyetinin proje sunan kurum/kuruluşun görev ve yetki alanı içerisinde bulunması,

• Ajansın faaliyet gösterdiği TR62(Adana, Mersin) Düzey 2 Bölgesi’nde kayıtlı olması veya merkezi ya da yasal şubelerinin bu bölgede bulunması,

• Projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi,

• Ajansa proje başvurusu yapılmadan önce kurulmuş ve tescil edilmiş olması,

koşullarının tamamını sağlaması gerekmektedir.

Proje konusunun, proje sunan kurum / kuruluşun görev ve yetki alanı içerisinde bulunması zorunludur. Bu durum sunulacak destekleyici belgeler ile ispatlanmalıdır.

Belediyeler ile Sanayi ve Ticaret Odaları, 5449 sayılı Kanunun 19uncu maddesinin (d) bendinde belirtilen payları ve bunlarla ilişkili varsa diğer bütün mali yükümlülüklerini tamamen yerine getirmedikçe, Çukurova Kalkınma Ajansına proje veya faaliyet desteği için sözleşme imzalayamazlar. Katkı payı borcu, söz konusu kuruluşların proje başvurusu yapmalarına engel değildir.

2.1.3. Uygun Projeler: Destek başvurusu yapılabilecek projeler

Süre

Azami proje süresi, 24 aydır. Bu süre, sözleşmenin tüm taraflarca imzalandığı günden bir sonraki gün itibariyle başlar.

Yer

Projeler, Ajansın faaliyet gösterdiği TR62(Adana, Mersin) Düzey 2 Bölgesi’nde gerçekleştirilmelidir. Ancak sergi, konferans, fuar ve benzeri etkinliklere katılım faaliyetleri, proje amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerekli olduğu durumlarda, ilgili faaliyetler bölge dışında gerçekleştirilebilir. Her halükarda projenin temel faaliyetleri bölge içerisinde gerçekleştirilmelidir.

Proje Konuları

Proje konusu, Ajans tarafından yürütülmekte olan mali destek programının amaç ve önceliklerine uygun olmak zorundadır. Proje konusunun uygunluğu hususu, Başvuru Formu’nun Gerekçelendirme bölümünde açıkça izah edilmelidir.

2018 yılı Üretime Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Programı kapsamında desteklenecek öncelik alanları ve örnek proje konuları aşağıda yer almaktadır:

Örnek Proje Konuları

Öncelik 1: Bölgenin Ar-Ge, yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesinin artırılması

• Fiziksel ya da elektronik olarak ortak satış ve dağıtım platformlarının oluşturulması ve geliştirilmesine yönelik projeler,

• Kümelerin rekabet gücünü artıracak altyapıların oluşturulmasına yönelik projeler,

• Sanayide ortak kullanıma hizmet edecek test, laboratuvar, atölye ve tasarım merkezlerinin kurulmasına yönelik projeler,

• OSB’lerde ve KSS’lerde bilgi ve iletişim teknolojileri altyapılarının ve kullanımının geliştirilmesine yönelik projeler (bilişim altyapısı, tasarım, yazılım yönetimi sistemleri),

• Ortak kullanıma yönelik sektörel Ar-Ge, inovasyon ve mükemmeliyet merkezlerinin kurulmasına/geliştirilmesine yönelik projeler,

• Endüstri 4.0, Anahtar Etkinleştirici Teknolojiler (KETs) ve dijital dönüşüm kapsamında geliştirilecek projeler,

• Kuluçka merkezleri, iş geliştirme merkezleri, hızlandırıcılar, fablab/makerspace gibi merkezlerin kurulması, mevcutların işlevlerinin çeşitlendirilmesine yönelik projeler,

• Kamu, sanayi, üniversite işbirliğine dayalı yapıların oluşturulmasına yönelik projeler,

• Bölgedeki ticaret ve lojistik altyapısının geliştirilmesine ve teknoloji kullanımının artırılmasına yönelik altyapı projeleri. Öncelik 2: Bölgede üretim verimliliğinin artırılması ve temiz üretim olanaklarının oluşturulması

• Hammadde, su, enerji, kimyasal gibi kaynak tüketiminin azaltılması ve sürdürülebilir kaynak kullanımına yönelik altyapı projeleri,

• Endüstriyel Simbiyoz uygulamaları kapsamında çevresel ve ekonomik kazanımların oluşturulmasına yönelik projeler,

• Endüstriyel katı atıkların toplanmasına, bertarafına veya geri dönüşümüne yönelik altyapı ihtiyaçlarını karşılanması,

• Endüstriyel atıklardan yüksek katma değerli ürün ve/veya enerji üretimine yönelik projeler,

• Üretim alanında yenilenebilir enerji kaynaklarının ve çevre teknolojilerinin kullanımının artırılmasına yönelik projeler.

Proje konuları bu örneklerle sınırlı olmayıp, belirtilen program öncelikleri ile uyumlu olmaları şartıyla ihtiyaç duyulan diğer proje konuları da uygun kabul edilecektir.

Kar amacı güdülen projeler uygun kabul edilmeyecektir. Bununla birlikte tüm projeler her koşulda mer’i mevzuata uygun olmalı ve aşağıdaki konuları kesinlikle içermemelidir:

• Siyasi veya etnik içerikli faaliyetler,

• Hukuka, kamu düzenine, genel sağlığa ve toplumun genel ahlak anlayışına aykırı faaliyetler,

• Çiftçiler tarafından sözleşmeli üretilip, tütün alıcıları tarafından satın alınan tütün üretimi haricinde tütün ve 2007/26 sayılı Türk Gıda Kodeksi Alkolsüz İçecekler Tebliği’ne uymayan içeceklerin üretimi,

• Bankacılık, sigortacılık, mali hizmetler,

• Döviz spekülasyonu ve mali spekülasyonlar içeren faaliyetler; borsa yatırımları,

• Gayrimenkul yatırımları,

• Çalıştaylar, seminerler, konferanslar veya kongrelere katılım için bireysel sponsorluklar,

• Eğitim veya kurslar için bireysel burslar,

• Hibe verme amaçlı projeler (diğer kişi ya da kuruluşlara hibe (maddi veya ayni) veya kredi sağlamak için),

• Akademik araştırma ve fizibilite çalışmaları (daha büyük bir projenin parçası değilse),

• Yerel kuruluşların rutin aktivitelerini finanse etmeyi teklif eden, özellikle cari faaliyet giderlerini kapsayan projeler,

• Ajans ile sözleşme imzalanmadan önce başlatılan veya aynı faaliyet için diğer kaynaklardan finanse edilen projeler.

Kamu kurumları ve belediyeler tarafından işletilen misafirhane, öğretmenevi, sosyal tesis gibi işletmelere yönelik projeler ile kamu işletmeciliğine dayalı konaklama, yeme-içme, ulaşım vb. projeler bu program kapsamında desteklenmeyecektir.

2.2.3. Başvuruların alınması için son tarih

Başvuruların kabulü, ilgili proje teklif çağrısının ilanından on gün sonra başlar. Başvuruların geçerli olabilmesi için KAYS üzerinden girişinin tamamlanması gerekmektedir. Başvuruların KAYS üzerinden tamamlanması için son tarih 12 Nisan 2018 saat 23:59’dur. Elektronik başvuru süresinin sona ermesiyle birlikte sistem otomatik olarak kapanacak, sistem üzerinden herhangi bir işlem yapılamayacaktır.

 

KAYS üzerinden üretilen taahhütnamenin 19 Nisan 2018 saat 17:00’a kadar e-imza ile imzalanması, taahhütnamenin e-imza ile imzalanamadığı durumlarda ise aynı süre sonuna kadar ıslak imzalı olarak elden ya da posta yoluyla Ajansa teslim edilmesi gerekmektedir. Zamanında yapılmayan proje başvuruları için mazeret kabul edilmez ve bu projeler değerlendirmeye alınmadan reddedilir. Her başvuru; kabul tarihi, saati ve referans numarası ile kaydedilir. Taahhütnamenin ıslak imzalı teslim edileceği durumlarda, kabul mahallinde son başvuru anı itibarıyla bir yığılma söz konusu ise kapanış saatinde kapılar kapatılır ve sadece o an itibarıyla içeride bulunan başvurular kabul edilerek işlem tamamlanır.