Yazdır

(KUDAKA) KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI YEŞİL YOL GÜZERGÂHINDAKİ KÜLTÜR-TURİZM ALTYAPI YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

(KUDAKA) KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI YEŞİL YOL GÜZERGÂHINDAKİ KÜLTÜR-TURİZM ALTYAPI YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

 

Programın Adı

Yeşil Yol Güzergâhındaki Kültür-Turizm Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Mali Destek Programı

Referans Numarası

TRA1/18/YY

Genel Amacı

Bölgenin kültür ve turizm potansiyelini harekete geçirerek, bölgedeki ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkı sağlamaktır.

Özel Amacı

DOKAP bölgesi illerinden* Bayburt’un “Yeşil Yol” güzergâhı öncelikli olacak şekilde ve Doğu Karadeniz Turizm Master Planında belirtilen önerilere uygun olarak doğal yapısının ve kaynaklarının korunması, tarihi, doğal ve kültürel potansiyelin harekete geçirilmesi, sürdürülebilir turizm altyapısının ortaya çıkarılması ve bölgenin turistik cazibe merkezi haline getirilmesine katkıda bulunulmasıdır.

Programın Öncelikleri

Turizm sektörünün sürdürülebilirliğinin sağlanması için bölge bütününde turizm çeşitliliğinin artırılması ve alternatif turizme yönelik faaliyetlerin (spor turizmi, sağlık turizmi, inanç turizmi, ekolojik turizm, kış turizmi, kırsal turizm vb.) desteklenmesi

Bölgenin doğal, tarihi ve kültürel mirasına, yöresel kimliğine ve özgün mimari yapısına uygun yeni alanlar oluşturulması ve bu alanların yakın çevresi ile bir bütün halinde korunarak sürdürülebilir turizm değeri haline getirilmesi

Turizm altyapısına yönelik planlı mekânsal gelişimin teşvik edilerek turizm altyapılarının geliştirilmesi, bölgede turizmin mekânsal odaklar ve koridorlar şeklinde gelişmesinin sağlanması

Programın Bütçesi

862.500,00 TL

Destek Miktarı

Asgari 150.000 TL, Azami 862.500 TL

Destek Oranı

Asgari %25 Azami %75

Proje Süresi

Asgari 12, azami 24 ay olabilir.

Uygun Başvuru Sahipleri

Valilikler, Kaymakamlıklar, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Bölge ve İl Müdürlükleri, Bakanlıklara Bağlı Kurum, Kuruluş ve Enstitüler, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları, Yerel Yönetimler, 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu Doğrultusunda Kurulmuş Birlikler, Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları

Son Başvuru Tarihi

Elektronik Ortamda (KAYS) Son Başvuru Tarihi: 30 Mart 2018 Saat 18:00

Taahhütname İçin Son Teslim Tarihi: 06 Nisan 2018 Saat 18:00