Yazdır

GÜNEYDOĞU VE DOĞU ANADOLU PROJESİ KAPSAMINDAKİ İLLERDE KURULACAK DAMIZLIK SIĞIR İŞLETMESİ YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN PROJE UYGULAMA REHBERİ

GÜNEYDOĞU VE DOĞU ANADOLU PROJESİ KAPSAMINDAKİ İLLERDE KURULACAK DAMIZLIK SIĞIR İŞLETMESİ YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN

PROJE UYGULAMA REHBERİ

1. B ÖL ÜM

AMAÇ VE KAPSAM, YASAL DAYANAKLAR, TANIMLAR, DESTEK VE KURUMSAL ÇERÇEVE

1.1. Amaç ve Kapsam

Bu rehberin amacı uygulayıcı ve denetleyici birim olan il proje yürütme ve değerlendirme biriminde görev yapan teknik personelin ve yatırımcıların müracaat aşamasından son aşamasına kadar gerekli olan usuller hakkında genel bilginin sağlanmasıdır.

Bu rehber, Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamındaki Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illerinde sütçü ve kombine ırklarla, Doğu Anadolu Projesi (DAP) kapsamındaki Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Erzincan, Elazığ, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli ve Van ile Bayburt ve Gümüşhane illerinde etçi ve kombine ırklarla kurulacak damızlık amaçlı sığır işletmesi yatırımlarının desteklenmesini, yönetimini, başvuru koşullarını, yatırımcının yükümlülüklerini, yatırıma alınma koşullarını, yatırım için hak ediş düzenlemeyi, teknik şartların belirlenmesini, yatırımların izlenmesi ve raporlamanın çerçevesini açıklamaktadır.

1.2. Yasal Dayanaklar

Bu rehber, 18/04/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununa, 16/02/2013 tarihli ve28561sayılı  ResmiGazetede  yayımlanan  “Güneydoğu  ve  Doğu  Anadolu  Projesi Kapsamındaki İllerde Kurulacak Damızlık Sığır İşletmesi Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı (Karar No: 2013/4278) ” ile 16/03/2013 tarihli ve 28589 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Güneydoğu ve Doğu Anadolu Projesi Kapsamındaki İllerde Kurulacak Damızlık Sığır İşletmesi Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2013/7) ve 2014/66 sayılı Değişiklik Tebliği” ne göre hazırlanmıştır.

Bu rehber aynı zamanda, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından sağlanacak desteklerin etkin, etkili, şeffaf ve güvenilir bir programlama, yönetim, uygulama, izleme ve değerlendirme sistemi çerçevesinde gerçekleştirilebilmesi ve yatırım illerinde farklılıkları olmaksızın rasyonel standartların oluşturulması amacıyla Hayvancılık Genel Müdürlüğü (HAYGEM) tarafından hazırlanmıştır.

Rehber, uygulamada edinilen tecrübeler ışığında İl Müdürlükleri tarafından talep edildiği ve/veya HAYGEM tarafından uygun görüldüğü takdirde, yaşanan deneyimlere bağlı olarak revize edilebilecektir.

1.3. Tanımlar

Bu uygulama rehberinde adı geçen;

a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

b) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

c) Damızlık gebe düve: Damızlık belgesine veya saf ırk sertifikasına sahip Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı veya Bakanlığın ithalatına izin verdiği ülkelerden ithal edilen teknik ve sağlık şartlarına uygun gebe hayvanı,

ç) Etçi ırk: Et verim özelliği yönünden yetiştiriciliği yapılan Hereford, Angus, Shorthornv.b. sığır ırklarını,

d) Genel Müdürlük: Hayvancılık Genel Müdürlüğü (HAYGEM)’nü,

e) Hak Ediş: İl proje yürütme birimince hazırlanan ve ödemeye esas olacak raporu,

f) Kombine Irk: Et ve süt verimi özelliği yönünden yetiştiriciliği yapılan Simental, BraunSwiss (Montofon) v.b. sığır ırklarını,

g) Hibe Başvuru Formu: Hibe desteğinden yararlanmak isteyen yatırımcılarınrehberdeki EK-1 formatlarına uygun olarak doldurulan formu,

ğ) Hibeye Esas Proje Tutarı: Proje Uygulama Rehberinde belirtilen kriterleri sağlayan hibe desteği verilebilecek giderlerin KDV hariç toplamını,

h) Hibe Desteği: Karar kapsamındaki illerde sütçü, etçi ve kombine ırklarla kurulacakdamızlık sığır işletmesi yatırımlarının desteklenmesi ile ilgili olarak yatırımcılara Bakanlar Kurulu Kararı ve Tebliğ hükümleri çerçevesinde geri ödeme beklemeksizin verilen ayni ya da mali katkıyı,

ı) Hibe tutarı: Hibeye Esas Proje tutarının; yeni inşaat yatırımı için %30, damızlık gebe düve alımı için %40, süt sağım ünitesi ve/veya süt soğutma tankı için %40’ının nakdi tutarını,

i) Bakanlık İl Müdürlüğü: Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Ağrı, Ardahan, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzincan, Elazığ, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli ve Van İl Müdürlüklerini,

j) İl Proje Değerlendirme Komisyonu ( İPDK): Vali yardımcısı başkanlığında; bakanlık İl Müdürü, hayvan sağlığı, yetiştiriciliği ve su ürünleri, tarımsal altyapı ve arazi değerlendirme, kırsal kalkınma ve örgütlenme ile koordinasyon, tarımsal veriler şube müdürlerinden ve İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünde görev yapan teknik elemanlardan valilik oluru ile oluşan komisyonu,

k) İl Proje Yürütme Birimi  (İPYB ): Valilik oluru ile İl Müdürlüğü bünyesinde hayvan sağlığı, yetiştiriciliği ve su ürünleri, tarımsal altyapı ve arazi değerlendirme, kırsal kalkınma ve örgütlenme, koordinasyon ve tarımsal veriler şube müdürlükleri ile il çevre ve şehircilik müdürlüğünde görev yapan birer teknik elaman veya veteriner hekimin katılımıyla en az beş kişiden oluşan birimi,

l) İşletme: Hayvanların barındırıldığı, tutulduğu, bakıldığı veya beslendiği kapalı veya yarı açık sistem tesis durumundaki yerleri,

m) Karar: 2013/4278 sayılı Güneydoğu ve Doğu Anadolu Projesi Kapsamındaki İllerde Kurulacak Damızlık Sığır İşletmesi Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararını,

n) Kombine Irk: Hem et hem de süt verimi yönünden yetiştiriciliği yapılan İsviçreEsmeri (Montofon), Simental gibi sığır ırklarını,

o) Merkez Proje Değerlendirme Komisyonu (MPDK): Genel Müdürlükçe bir genel müdür yardımcısı başkanlığında en az üç daire başkanından oluşturulan komisyonu,

ö) Ödeme İcmal Cetveli: İl proje yürütme birimince hazırlanıp Bakanlık il müdürlüğünce uygun bulunarak onaylanan ve genel müdürlüğe gönderilecek olan icmal cetveli (Ek-14),

p) Ölçekli Kroki: Başvuru konusu olan tesisin ihtiyaçlarına göre çizilmiş, ölçekli bir yerleşim planı ve toplam inşaat alanını belirten krokiyi,

r) Ön Proje: Yapılacak yatırımı kısaca tanıtan ve kurulacak işletmenin ihtiyaçlarını tanımlayan iş ve termin planlarının yanında yerleşimi gösteren projeyi,

s) Sütçü Irk: Süt verim özelliği yönünden yetiştiriciliği yapılan Holsteinv.b. sığır ırklarını,

ş) Toplam Yatırım Tutarı: Yatırım Projesinin tamamının hibe tutarı ve başvuru sahibi tarafından karşılanacak katkı tutarlarının hepsini kapsayan, KDV hariç genel toplamını,

t) Tebliğ: Karar kapsamındaki illerde  kurulacak Damızlık Sığır İşletmesi yatırımlarının desteklenmesine ilişkin 16/03/2013 tarihli ve 28589 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2013/7 numaralı uygulama esasları tebliğini ve 10/01/2014 tarihli ve2014/66 sayılı Değişiklik Tebliğini,

u) TİGEM: Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünü,

ü) Yatırım Projesi: İşletmeye ait tüm bölümleri içeren detaylı, teknik resim kurallarına göre hazırlanmış plan, kesit ve görünüşleri içeren 1/50 veya 1/100 ölçekli İl Müdürlüğü’nün proje birimleri tarafından teknik yönden incelenerek, uygun bulunduğu onaylanan bir adet mimari, elektrik, statik ve sıhhi projeyi,

v) Yatırımcı: Yatırım Projesini hazırlayıp başvuruda bulunan ve başvurusu kabul edilerek yatırımı gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişileri,

1.4) Destek Çerçevesi

Bakanlık tarafından sağlanacak desteklerin, kaynak dağılımının yeniden düzenlenmesinde Bakanlık yetkilidir. Desteklemelerin kaynağa göre planlanmasında Bakanlık İl Müdürlüklerince yatırıma uygun bulunan ve Genel Müdürlüğe gönderilen yatırımcı listeleri ve proje büyüklükleri dikkate alınır.Destek programlarının yönetimindeki teknik, idari ve mali açıdan yetki ve sorumluluk Bakanlık İl Müdürlüklerine aittir. İl Müdürlükleri bu yetki ve sorumluluklarını Kararname, Tebliğ ve Uygulama Rehberinde yer alan usul ve esaslar doğrultusunda yerine getirirler. HAYGEM ayrıca, Bakanlık İl Müdürlükleri arasında koordinasyonun sağlanması, destek yönetimine ilişkin olarak Bakanlık İl Müdürlüklerine yönlendirmede bulunulma görev ve yetkilerine sahiptir.

1.5) Kurumsal Çerçeve

a) Hayvancılık Genel Müdürlüğü

Yatırımların desteklenmesi kapsamında yapılacak faaliyetlerin idari, mali, mühendislik ve çevresel uygulamalarla uyumlu bir şekilde yürütüldüğünün kontrolünden, illerden gelenonaylı listeleri bütçe imkânlarına göre değerlendirerek ilgili Bakanlık il müdürlüğüneiletilmesinden, konu uzmanlarına eğitim verilmesinden, gerekli tanıtımın yapılmasından, projeninulusalvebölgeseldüzeydekoordinasyonundan,izlemevedeğerlendirme raporlarının takip edilmesinden ve uygulama ile ilgili usul ve esasların belirlenmesinden sorumludur.

b) Bakanlık İl Müdürlüğü

Bakanlıkça ayrılan destekleme kaynağının, yerinde ve etkin kullanımını sağlamak, yönetmek ve denetlemekle sorumludur.

Yatırımların idari, mali, mühendislik ve çevresel uygulamalarla uyumlu bir şekilde yürütülmesini ve Karar, Tebliğ ve Uygulama Rehberi kapsamında yapılacak tüm çalışmaların il bazında tanıtılmasını, uygulatılmasını, sekretaryasını ve koordinasyonunu sağlar. İl Proje Değerlendirme Komisyonu (İPDK) tarafından uygun görülen uygulama projelerini onaylar. Onaylanan projeleri ve hak edişleri Hayvancılık Genel Müdürlüğüne gönderir. Yatırımcılar tarafından verilen proje tekliflerini takip eden ay sonunda liste halinde Hayvancılık Genel Müdürlüğüne ve görevli personelin e- posta adresine gönderir.

Onaylanarak yatırıma alınan projelerin termin planına uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini takip eder. Devam eden projeler için Ek-10’da yer alan formu aylık olarak, biten projeler için ise Ek-16’da yer alan formu altı ayda bir düzenli olarak Genel Müdürlüğe yazılı olarak ve elektronik ortamda e-posta yoluyla gönderir.

c)İl Proje Yürütme Birimi (İPYB)

Valilik oluru ile il müdürlüğü bünyesinde hayvan sağlığı, yetiştiriciliği ve su ürünleri, tarımsal altyapı ve arazi değerlendirme, kırsal kalkınma ve örgütlenme, koordinasyon ve tarımsal veriler şube müdürlükleri ile il çevre ve şehircilik müdürlüğünde görev yapan birer teknik elaman veya veteriner hekimin katılımıyla en az beş kişiden oluşan birimdir. Bakanlık İl Müdürlüğünde görevli proje sorumlusu bu birime başkanlık yapar.

 Başvuruların, karar, tebliğ, uygulama rehberine uygun olarak incelemesini yapar ve İl Proje Değerlendirme Komisyonuna rapor olarak sunar.

 İl düzeyinde yatırımların tamamlanmasına kadar yapılacak iş ve işlemleri Bakanlık İlMüdürlüğü adına yürütür.

 İl düzeyinde proje hazırlanması aşamasında başvuru sahiplerini yatırım konuları ve destekleri hakkında ve proje başvurularının hazırlanması konusunda bilgilendirir.

 Yatırımların uygulamasını kontrol eder, izler ve değerlendirir.

ç) İl proje Değerlendirme Komisyonu (İPDK)

Valilik oluru ile İl Müdürlüğü bünyesinde Bakanlık İl Müdürü, hayvan sağlığı, yetiştiriciliği ve su ürünleri, tarımsal altyapı ve arazi değerlendirme, kırsal kalkınma ve örgütlenme, koordinasyon ve tarımsal veriler şube müdürlükleri ile il çevre ve şehircilik müdürlüğünde görev yapan birer teknik elaman veya veteriner hekimin katılımıyla en az beş kişiden oluşur. Komisyon başkanı Vali Yardımcısının izinde veya başka bir görevde olması durumunda yerine vekalet eden görevli komisyona başkanlık eder. Bakanlık İl Müdürünün olmadığı zaman ise yerine vekalet eden İl müdür Yardımcısı komisyona üye olarak katılır.

 Yatırımların desteklenmesi kapsamında İl Proje Yürütme Birimi tarafından hazırlanan raporları Uygulama Rehberindeki kriterlere göre inceleyerek değerlendirir ve Genel Müdürlüğe gönderir.

 İl Proje Yürütme Biriminin düzenli ve etkin çalışması için her türlü idari ve teknik desteği sağlar.

2.BÖLÜM

HİBE DESTEĞİ UYGULANACAK İLLER, DESTEKLEME KONULARI VE HİBE ORANLARI, YATIRIMDA ALT VE ÜST SINIRLAR, YARARLANMA KOŞULLARI

2.1. Hibe Desteği Uygulanacak İller

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamındaki Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illeri, Doğu Anadolu Projesi kapsamındaki (DAP) Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Erzincan, Elazığ, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli ve Van ile Bayburt ve Gümüşhane illeridir.

2.2. Damızlık Sığır İşletmesi Yatırımları Destekleme Konuları ve Hibe Oranları

2013-2015 yılları arasında; GAP bölgesinde süt sığırcılığı yatırımları ile DAP bölgesi ile Bayburt ve Gümüşhane illerinde etçi ve kombine ırklarla kurulacak damızlık sığır işletmesi yatırımlarına aşağıda belirtilen oranlarda hibe desteği uygulanır.

UYGULANACAK YATIRIM KONULARI                       HİBE ORANI (% )          

İNŞAAT

Yeni yatırım                                                                                          30

HAYVAN ALIMI

Damızlık gebe düve alımı                                                           40

MAKİNE ALIMI

Süt sağım ünitesi ve/veya soğutma tankı                                     40

2.3. Yatırımda alt ve üst sınırlar

Yatırımda alt sınır 50 baş, üst sınır 300 baştır. İşletme kapasitesi 300 baştan büyük olan gerçek ve tüzel kişiler, 300 baş üst sınırına kadar olan kısım için hibe desteğinden yararlandırılır.

2.4. Yatırımlarda Desteklenme Kaynağının Planlanması

Kaynak dağılımının düzenlenmesinde Bakanlık yetkilidir.

2.5. Yatırım Konuları ve Alternatifleri, Desteklemeden Yararlanma

Yeni yatırımlar için hazırlanan projelerde, sütçü ve kombine ırklarla kurulacak damızlık sığır işletmelerinde inşaat yapımı, hayvan alımı ve makine alımı, etçi ırklarla kurulacak damızlık sığır işletmelerinde ise inşaat yapımı ve hayvan alımı yatırım konuları birlikte yer almalıdır.

Kurulu işletmelerde Tebliğde belirtilen şartları taşımak kaydıyla, destekleme konularındaki bir veya iki yatırımı bulunduran yatırımcı, sadece eksik kalan bir veya iki yatırımı ihtiva eden proje ile başvurarak, gerçekleştirdiği yatırımın desteğinden yararlanabilir. Kurulu işletmelerin teknik şartları taşıyıp taşımadığı Bakanlık İl Müdürlüğünün yapacağı kontrolle belirlenir.

Sütçü ve kombine ırklarla kurulacak işletmelerde yatırım alternatifleri:

ALTERNATİFLER

YATIRIM KONULARI

ALTERNATİF 1

Yeni yatırım

İnşaat yapımı

Sağım Ünitesi ve Soğutma Tankı

Damızlık gebe düvealımı

ALTERNATİF 2

Ahır var

-

Sağım Ünitesi ve SoğutmaTankı

Damızlık gebe düve alımı

ALTERNATİF 3

Ahır, sağım ünitesi ve soğutma tankı var

-

-

Damızlık gebe düve alımı

ALTERNATİF 4

Ahır ve hayvan var

-

Sağım Ünitesi ve Soğutma Tankı

-

Etçi ırklarla kurulacak işletmelerde yatırım alternatifleri:

ALTERNATİFLER

YATIRIM KONULARI

ALTERNATİF 1

Yeni yatırım

İnşaat yapımı

Damızlık gebe düve alımı

ALTERNATİF 2

Ahır var

-

Damızlık gebe düve alımı

Desteklemeden yararlanma

Hibe programının yürürlükte olduğu dönemler içinde projesi onaylanan ve projesinde belirtilen süresi içinde yatırımını tamamlayan işletmeler hibe desteğinden bir kez yararlandırılırlar.

Her bir proje sahibi sadece bir projesi için hibe desteğinden yararlanabilir.

Projeden şirket ortağı olarak yararlanan yatırımcı şirket ortaklığından ayrılsa dahi yatırımdan bir daha yararlanamaz.

Etçi ırklarla damızlık işletmesi kuranlar sağım ünitesi ve soğutma tankı alımı desteğinden yararlandırılmaz.

Sadece hayvan alımı başvurusu yapan yatırımcılara öncelik tanınır.

3.BÖLÜM

BAŞVURU YERİ, ZAMANI VE ARANACAK ŞARTLAR

3.1) Başvurunun Yeri ve Zamanı

Yatırımcılar başvuru formu ve ekinde yer alan belgeler ile yatırımın yapılacağı yerin bulunduğu Bakanlık İl Müdürlüğüne her ayın 1-15’i arasında bizzat başvururlar.

Bakanlık İl Müdürlüklerinden uygunluğu kabul edilerek gelen başvurular için kaynak planlanmasının tamamlandığı Genel Müdürlükçe ilan edildikten sonra başvuru kabul edilmez. Bu durum Genel Müdürlükçe İl Müdürlüklerine yazı ile bildirilir.

3.2) Hibe programı için kimler başvuru yapabilir

Kararda belirtilen yatırım konularını gerçekleştirmek üzere gerçek ve tüzel kişiler başvuruda bulunabilir.

a) Gerçek kişiler

Başvuru tarihinden önce Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçi kayıt sistemine veya

Bakanlık tarafından oluşturulan diğer kayıt sistemlerine kayıtlı olan bireyler.

b) Tüzel kişiler

Gerçek kişilerin bir araya gelerek başvuru tarihinden önce oluşturdukları, aşağıda belirtilen tüzel kişiler, destekleme konularına tüzel kişilik olarak başvurabilirler;

1) 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 818 sayılı Borçlar Kanununda tanımlanan kolektif şirket, limitet şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler ve bunların aralarında oluşturdukları ortaklıklar,

2) İlgili kanunlara göre kurulmuş olan ve takibe uğramış borcu bulunmayan tarımsalamaçlı kooperatifler, birlikler ile bunların üst örgütleri

3.3) Hibe programından yararlanmak için başvuruda bulunacak gerçek ve tüzel kişilerde aranacak şartlar

a) Başvuru sahibinin, yatırım ilinde yerleşik olması zorunlu değildir.

b) Başvuru sahibi gerçek veya tüzel kişinin Bakanlık tarafından oluşturulmuş çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine başvuru tarihinden önce kayıtlı olması ve kayıtlı olduğuna dair güncel belgeyi mutlaka başvurusu ile birlikte sunmuş olması gerekmektedir.

Örneğin, başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişilerin Bakanlık tarafından oluşturulmuş bir kayıt sistemine, başvuru son tarihinden önce kayıtlı olmaması ve/veya bu belgeyi başvurusu ekinde sunmamış olmaları durumunda başvurular değerlendirmeye alınmaz.

Başvuru sahibi tüzel kişiliğin, Bakanlık tarafından oluşturulmuş bir kayıt sistemine kaydı esastır. Bu nedenle, tüzel kişiliği oluşturan bireylerin ayrıca kayıt olmaları gerekmez.

c) Gerçek ve tüzel kişilerin kamudan bağımsız olması gerekir.

d) Yatırımcılar yatırım yerine ipotek koydurtmamak kaydıyla kredi ve vergi teşviklerinden yararlanabilirler.

e) İşletme kaba yem ihtiyacını, kendi arazisi/ kiraladığı arazi veya sözleşmeli üretim vasıtasıyla karşılamak zorundadır. Kaba yem ihtiyacı belirlenirken desteklemeden yararlandırılan hayvan sayısı dikkate alınacak olup, bir büyükbaş hayvan birimi için 2,5 dekar sulu arazi veya bu miktara eşdeğer kaba yem üretimi yapılabilecek kıraç arazi (bu arazi miktarı bölgelere ve ekilecek ürün çeşidine göre değişmekle birlikte en az 5 da olarak alınacaktır) istenecektir.

f) Tüzel kişilikler, kuruluş tüzüklerinde/ana sözleşmelerinde hibe programlarında yer alan yatırım konusunda faaliyet yürüteceklerini belirtirler.

g) Başvuruda bulunacak kişi ve kuruluşların yetkili kurul ve/veya organlarından; Kararname kapsamındaki desteklere başvuru yapması, uygulamaların gerçekleştirilmesi konularında yetki almış olmaları gerekmektedir.

3.4) Desteklemeden yararlanamayacak olanlar

a) Kamu kurum ve kuruluşları, bunların vakıf, birlik ve benzeri teşekkülleri ile bunların içinde bulunduğu ortaklıkları,

b) Vadesi geçmiş vergi borcu ve Sosyal Güvenlik Kurumuna prim borcu olanlar,

c) 5488 sayılı Tarım Kanunu’nun 23 üncü maddesi hükümleri uygulananlar,

d) İflas etmek veya tasfiye edilmek, ilişkileri mahkemeler tarafından yönetilmek, krediverenlerle anlaşma yapmak, işletme faaliyetlerini askıya almış olmak, bu konularla ilgiliişlemlere tabi olmak veya ulusal yasa veya düzenlemelerle benzer bir durumdan kaynaklanan konumda olanlar,

e) Temyiz yolu kapalı olan suçlardan hüküm giyenler,

f) Desteklemeye esas konularla ilgili olarak herhangi bir araçla kanıtlanan ağır iş kazası suiistimal suçlusu olanlar,

g) Destekleme prosedürü ile ilgili olarak kendi yükümlülüklerini yerine getirememe konusunda ciddi bir ihlal içinde bulundukları ilan edilmiş durumunda olanlar.

3.5) Başvuruda aranacak belge ve bilgiler

a) EK-1’de yer alan Hibe Başvuru Formu,

b) EK- 2’de yer alan Ön Proje Formu,

c) EK- 3’te yer alan Yatırım ile İlgili Bilgiler Formu,

ç) EK- 4’te yer alan Tahmini Sabit Yatırım ve Termin Plan Tabloları,

d) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca Türkiye genelinde prim ve idarî para cezası bulunmadığına veya tecil ve taksitlendirildiğine ya da yapılandırıldığına ve yapılandırmanın bozulmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimlerinden alınacak yazının aslı,

e) Vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair, bağlı bulunduğu vergi dairesinden alınacak yazının aslı,

f) Bakanlık tarafından oluşturulmuş bir kayıt sistemine kayıtlı olduğuna dair belge,

g)Yatırımın yapılacağı arazi/arazilere ait Ekte (EK- 9) yeralanaidiyet belgesi/belgeleri,

ğ) Mülkiyeti yatırımcıya ait olmayan kurulu işletmelerde en az on yıllık kira kontratı veya muvafakat belgesi istenecektir. Yeni kurulacak işletmelerde inşaatın yapılacağı alan yatırımcıya ait olmalıdır. Kamu arazisi kiralayarak yatırım yapan yatırımcılar için bu şart aranmaz. Üzerine yeni işletme kurulacak arsanın birden fazla kişiye ait olması (hisseli olması) durumunda, her bir hissedarın yatırımcıya yetki verdiğini gösterir noter tasdikli belge ile sahibi oldukları arsa üzerinde inşaat yapılmasına rızaları olduğunu gösterir noter tasdikli belgeleri istenecektir.

h) Yatırımın çeşidine göre; EK- 5’te yer alan Taahhütname

ı) Nüfus cüzdanı onaylı sureti (gerçek kişiler için)

i) Şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilere ait noter tasdikli imza sirküleri (tüzel kişileriçin), ile tüzel kişilerin yetkili kurullarından alınmış yetkilendirme kararı,

j) Firmanın sermaye yapısı, miktarı ve faaliyetleri açısından nihai durumunu gösterirTürkiye Ticaret Sicili Gazetesi tasdikli örneği (tüzel kişiler için),

k) Tüzel kişilerin yetkili kurul ve/veya organlarından aldıkları yetki kararı, yatırım yapma ile ilgili almış oldukları yönetim kurulu kararı,

l) Tüzel kişilik başvurularında ortak payı %25 den fazla olan kişilerden (d) ve (e) bendindeki belgeler istenir.

m) Aynı yatırım için Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanan faiz indirimi veya hibe desteği programlarından yararlanmadığına, yararlanmış ise Karar kapsamındaki hibe desteğinin iptal edileceğini kabul ettiğine dair noter tasdikli taahhütname istenir.

4.BÖLÜM

SUNULACAK TEKNİK DESTEK, BAŞVURULARIN YAPILMASI, BAŞVURU DOSYASININ HAZIRLANMASI, İNCELENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

4.1) Sunulacak Teknik Destek

a) Desteklemeye başvuracak gerçek ve tüzel kişiler, destekler hakkında illerde bulunan İl Proje Yürütme Birimine başvurarak ihtiyaç duyulan bilgiyi herhangi bir bedel ödemeden alabilirler.

b) Verilecek bilgi, başvuru belgelerinin hazırlanmasında ve uygulamada karşılaşılacak sorulara cevap vermekle sınırlı olup projenin kabul edilmesi konusunda bir taahhüt niteliği taşımaz.

c) Hibe programına ait uygulama rehberleri ile başvuru formları ve bilgilendiricidokümanlar, illerde bulunan İl proje yürütme biriminden temin edilebilir.

İl/İlçe Tarım Müdürlükleri ve Proje yürütme-yönetim birimi çalışanları, uygulamarehberinde yer alan konularla ilgili proje hazırlayamaz!

ç) Desteklemeye ilişkin olarak yatırımcılara yönelik bilgilendirme toplantıları, çalıştaylar vb.etkinlikler başvuru süresiiçindeİlMüdürlüklerivasıtasıyla organize edilecektir.

d) Bakanlık görüşüne ihtiyaç duyulan konuyla ilgili olarak yapılan yazışmalarda İlMüdürlüğünün görüşüyle birlikte detaylı bir raporu Bakanlığa gönderir.

4.2) Başvuruların yapılması

a) Başvurular dilekçe ile her ayın 1-15’i arasında İl Müdürlüğüne yapılır. Başvuru dosyasına geliş tarihi ve evrak numarası verilir. Bu tarih ve evrak numarasının başvuru sahibine de verilmesi zorunludur.

b) Başvuru sahibi veya yetkilendirilen kişinin dosyanın alınması esnasında hazır bulunması şarttır. Aksi takdirde dosya incelenmez ve bir üst yazı ile iade edilir.

c) Proje başvuru dosyaları, ön proje formatı, hibe başvuru formu, ekleri ve CD’si destekleyici dokümanlarla birlikte üç takım olarak hazırlanır. İki takımı İl Müdürlüğüne teslim edilir, diğeri de yatırımcı tarafından muhafaza edilir.

Posta, e-posta, kurye, faks, vb. yöntemlerle gönderilen başvurular ile GenelMüdürlükçe ilan edilecek olan son başvuru tarihinden sonra ulaşan başvurular ve el yazısı ile yapılan başvurular kabul edilmez.

4.3. Başvuru dosyalarının hazırlanması

a) Başvuru dosyası, hibe başvuru formu ve destekleyici belgeler olmak üzere iki ana bölüm halinde hazırlanmalıdır.

b) Başvuru dosyalarının, destekleme alsın ya da almasın yatırımcılara geri iade edilmesi söz konusu değildir. Bu nedenle, mutlaka bir suretinin yatırımcılar tarafından muhafaza edilmesi gerekmektedir.

c) Başvuru dosyası hazırlanırken belgeler ve ekleri ayrı bölümler şeklinde başvuru dosyasına konulmalıdır. Destekleyici belgeler başvuru formunda belirtilen sırada her bir destekleyici belge üzerinde isminin yazılı olduğu bir A4 kâğıtla ayrılmış olarak dosyalanmalıdır.

ç) Başvuru formu ve diğer ekler CD’ye kayıt edilmeli ve üzerine asetatlı kalemle başvuru sahibinin adı ve yararlanacağı destekleme konusu yazılmalıdır. Daha sonra CD bir zarfın içerisinde klasörün en başına iliştirilmelidir.

d) Başvurunun eki olan tüm belgeler başvuru sahibi veya yetkilendirilen kişi tarafından imza/paraflanmış olmalıdır.

4.4) Başvuruların incelenmesi

a) İPYB yapılan başvuruları evrak kayıt geliş sırasını esas alarak listeler.

b) Başvuru dosyası, sadece dosyada olması gereken belgelerin var olup olmadığı yönünden on beş gün içinde incelenir. İPYB, teknik yönden uygun bulunduğu halde, eksik veya hatalı belgeler ile yapılan başvurularda eksik veya hatalı belgenin düzeltilmesi amacıyla yatırımcıya süre verir. Verilecek süreyi İPYB belirler ve yazılı olarak yatırımcıya bildirir.

Verilen süre içinde eksik veya hatalı belge düzeltilmez ise başvurunun kabul edilmediğini İPYB yatırımcıya yazı ile bildirir. Başvurunun uygunluğuna karar verme yetkisi İPYB’dedir. Değerlendirme sonrasında hazırlanan liste İPDK’ya üst yazı ile gönderilir.

c) Kurulu işletmelerin başvurularının incelenmesi

İPYB, başvuru belgeleri ile kurulu işletmeyi yerinde inceler. Müracaatta yer alan destekleme konusunun ve kapasitesinin uygunluğunu, damızlık sığırı mevcut ise hayvanların E-Islah ve Türkvet kayıt durumlarını inceler. Gerekli şartları taşıyan veya taşımayan başvuruları, hazırlanan rapor ile birlikte bir üst yazı ile İPDK’ya gönderir. Reddedilen başvuruları hazırlayacağı gerekçeli rapor ile yatırımcıya bildirir.

4.5 Başvuruların değerlendirilmesi

a) Başvurulara ilişkin İPYB’nce düzenlenen inceleme raporu İPDK tarafından onbeş gün içerisinde değerlendirilir. İPDK tüm hibe tekliflerinin değerlendirme raporunu hazırlar ve yatırıma uygun bulunan başvuruları, geliş sırasını esas alarak Eklerde yayınlanan formata uygun şekilde listeler ve listeleri aylık olarak Genel Müdürlüğe gönderir. İPDK tarafından uygun bulunmayan projeler, yazı ile yatırımcıya bildirilir. Sadece hayvan alımı başvurusu yapan yatırımcılara öncelik tanınır.

b) Genel Müdürlüğe gönderilen liste MPDK tarafından on beş gün içinde geliş sırası ve bütçe imkânları dikkate alınarak incelenir. Hibe desteği uygulanacak yatırımlar ile ilgili asıl liste Genel Müdürlük onayına sunulur. Onaydan çıkan listeler, ilgili İl Müdürlüklerine gönderilir.

5.BÖLÜM

BAŞVURUSU YATIRIMA UYGUN BULUNANLAR İÇİN İSTENECEK BİLGİ VE BELGELER, YATIRIM TABLOSU, YATIRIMCININ SORUMLULUĞU, YATIRIMA BAŞLAMA SÜRESİ, PROJE TADİLATI VE ERTELEME

5.1) Yatırıma alınma

a) MPDK il proje değerlendirme komisyonlarından gelen raporları on beş gün içinde, geliş sırası ve bütçe imkanlarını dikkate alarak inceler, asıl ve yedek yatırımcı listelerini İl Müdürlüğüne gönderir.

b) İl Müdürlüğü, Genel Müdürlükten gelen asıl listelerde yer alan yatırımcılara, yararlanacağı yatırım konusunda tatbikat projelerinin hazırlanmasını ve hazırlanan projelerin otuz gün içerisinde İPYB’ye teslim edilmesini yazı ile ister.

c) Yatırıma uygun bulunan listelerde yer alan yatırımcıya tebliğ tarihinden itibaren 30gün süre verilir ve bu süre içinde proje hazırlanarak İl Müdürlüğünün onayına sunulur.

ç) Yatırım için gerekli her türlü ruhsat ve yasal izinlerin proje uygulama dönemi içerisinde alınması yatırımcı sorumluluğundadır.

d) Süresi içinde yatırım projesini ve eklerini sunmayan, onaylatmayan veya vazgeçen yatırımcı asıl listeden çıkarılır ve bu durum yazı ile bildirilir.

e) Yatırım listesinden çıkarılanların yerine yedek listede yer alan kişi ve kuruluşlara teklif çağrısı yapılır. Bu işleme bütçe imkânları gözetilerek devam edilir.

5.2) Yatırım için uygun bulunanlardan istenecek belge ve bilgiler

a) Yeni kurulacak işletmeler

1) Yatırım Projesi işletmeye ait tüm bölümleri içeren detaylı, teknik resim kurallarına göre hazırlanmış plan, kesit ve görünüşleri içeren, 1/50 veya 1/100 ölçekli, İPYB tarafından teknik yönden incelenerek uygun bulunan ve Bakanlık İl Müdürlüğünce onaylanan mimari, statik, sıhhi, elektrik ve makine yerleşim projeleri (3 nüsha hazırlanacak ve birisi yatırımcıda kalacaktır, ayrıca CD ortamında olacaktır).

2) Yılı içinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri birim fiyatına göre hazırlanmış inşaat keşif özetleri

3) Proje uygulama dönemi içerisinde alınması gerekli yasal izin ve ruhsatlar işlemlerinuzun sürmesinden dolayı uzaması durumunda, ruhsatı verecek kuruluştan alınan olumlu görüşle birlikte, izin ve ruhsatların yatırımcı tarafından hak ediş tarihine kadar temin edeceğine dair taahhütname

4) Yatırım tablosu, termin planı ve gerekli kaynağın dağılımı (öz kaynak ve kredi)

5) Makine ve hayvan alımı için proforma fatura

6) Yeni kurulacak işletmeler için hazırlanacak yatırım projelerinde inşaat, makine ve hayvan alımı birlikte yer almalıdır. Her üç yatırım konusunu içermeyen yeni yatırım projeleri değerlendirmeye alınmaz.

b) Kurulu işletmeler için

1) Yatırım tablosu, termin planı ve gerekli kaynağın dağılımı (öz kaynak ve kredi)

2) Makine ve/veya hayvan alımı için proforma fatura

3) Kurulu işletmelerde yatırımcı hangi yatırım konusunu gerçekleştirecek ise o konu veya konular proje içinde yer almalıdır.

c)Yatırım tablosu hazırlanmasında dikkat edilecek hususlar

1) İnşaat yatırımlarında tarımsal yapılar için belirlenen proje yılı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri birim fiyatları esas alınacaktır.

2) Kurulacak damızlık sığır işletmesi yatırımlarında, inşaat yatırım tutarı damızlık gebe düve yatırım tutarını, makine alım tutarı ise damızlık gebe düve yatırım tutarının %50’sini geçemez. Bu oranların üzerinde yatırım tutarları yatırımcı tarafından ayni katkı olarak sağlanır. Damızlık Gebe Düve yatırım tutarı her yıl bakanlıkça belirlenen damızlık gebe düve birim fiyatının proje kapasitesi ile çarpımı sonucu bulunan miktardır.

3) Toplam yatırım tabloları KDV hariç olarak hazırlanacaktır.

4) Süt Sağım Sistemi ve/veya Süt Soğutma Tankı ile ilgili olarak Tebliğin dokuzuncu maddesinin 8 inci fıkrasının d bendi ile kurulan fiyat tespit komisyonu tarafından belirlenen bedel, tavan fiyat olarak esas alınacaktır.

5) Desteklenecek gebe düvenin birim fiyatı, Merkez Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından, proje uygulama yılı başlangıcında belirlenir.

6) Projenin uygun olmayan maliyetleri

Destekleme kapsamında değerlendirilmesi uygun olmayan bazı maliyetler aşağıdakigibidir:

 Ruhsatlar, kredi, teminat ve diğer ödemelere ilişkin her türlü vergi, resim, harçve sair giderler, döviz kuru zararları, ikinci el ekipman alımı, arsa ya da bina alımı, cezalar, mali cezaların bedelleri, borçlar ve gelecekteki muhtemel kayıplar için karşılıklar,

 Faiz borcu, proje hazırlık çalışmalarının ve diğer hazırlık faaliyetlerinin maliyetleri, danışmanlık giderleri, ayni katkılar, personel giderleri, hayvan alımında gebe olmayan dişi dana alımı veya doğum yapmış olanlarla yerli ve melezi hayvan alım giderleri,

 Sigorta, nakliye, gümrük masrafları maliyetleri, İnşaat tadilatları maliyeti,

 İdari binalar, bakıcı evi, bekçi kulübesi, buzağı kulübesi, arazi düzeltme ve çevre yapılarının maliyetleri,

 Yatırımcıya, proje kapsamında görev alan kişilerin kusur ve ihmalleri sebebiyle doğacak olan her türlü ceza, gecikme zammı, faiz ve sair giderler uygun maliyetlerden sayılamaz.

ç) Yatırımcıların sorumlulukları

1) Başvuru zamanından hak edişlerin tanzimi ve sonrasında izleme uygulamalarındaki her türlü yazışmalarda başvuru formunda yer alan imza sahipleri muhatap alınır. İl Müdürlüğü dışında yapılan üçüncü taraflarla görüşmeler, İl Müdürlüğünü bağlamaz.

2) Yatırımın her aşamasındaki harcamaların dokümanları, tüm satın alma sözleşmeleri (fatura, ödeme vb) kaydedilecek ve herhangi bir denetim durumunda hazır olacak şekilde özel bir dosyada saklanacaktır.

3) Uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesinde İl Müdürlüğünün önerilerinedikkatle uyulacaktır.

4) Yatırımın yapılacağı yerde, devlet desteği uygulaması ve yatırımın adının uygun araçlarla (tabela, vb) görünürlüğü sağlanacaktır.

5) İl Müdürlüğünün yapacağı tüm denetim ve izleme ziyaretlerinde bütün kolaylıklar sağlanacaktır.

6) Proje kapsamında görev alan kişilerin kusur ve ihmalleri sebebiyle doğacak olan her türlü zararlardan Bakanlığımız sorumlu tutulmayacaktır.

d)Yatırım projesi değişikliği ve erteleme

1) Yatırımcıların, projelerini İl Müdürlüğünce onaylanmış şekli ile uygulamaları esastır. Bu nedenle projenin ilk planlandığı şekilde uygulanması sağlanmalıdır. Ancak onay tarihinden sonra projenin uygulamasını zorlaştıracak veya geciktirecek önceden öngörülemeyen ve beklenmeyen durum yahut mücbir sebepler sözkonusu olursa uygulamanın herhangi bir safhasında değişiklik yapılabilir.

2) Yatırım maksat ve maliyeti etkilemeyen küçük değişiklikler İl Müdürlüğünün ön onayı alınarak yapılır. Maliyeti etkileyecek değişiklik teklifleri İl proje yürütme biriminin teklifi ve Genel Müdürlüğün izni ile mümkündür.

3) Proje değişikliklerinde ve ertelemesinde:

a) Yatırımcının taleplerinin kabulü için yalnızca talepte bulunması yeterli değildir. Bu taleplerin, nedenlerinin ve değişiklik gerekçelerinin, en uygun şekilde, detaylı olarak ve belgelendirilerek açıklanması gerekir. Değişiklik gerekçesi olmayan, yetersiz ya da mesnetsiz olan değişiklik talepleri İl Müdürlüğünce reddedilir.

b) Proje değişikliği başvuru sahiplerine eşit muamele yapılması ilkesine aykırı düşen veya proje amacını değiştiren bir niteliği veya etkiye haiz olamaz. Bu nedenle, değişiklik talepleri, projenin genel amacını değiştirecek ve bu kapsamda diğer başvuruların eşitliğine zarar verecek maksat ve nitelikte olmamalıdır.

c) Proje değişiklik teklifi sadece termin planı içindeki sürede yapılabilir.

ç) Onaylanan ve yatırıma başlanan projelerin mücbir haller*[1] dışında bir yılda tamamlanması esastır. Yatırıma devam eden 2011, 2012 ve 2013 yılı projelerinin son bitiş tarihi 31.12.2014 tarihidir.

d) Projede temrin başlangıcı proje yatırıma alındıktan sonra yatırım yerine gidilerekbaşlama tutanağı tarihi itibari ile başlar ve bir yıl içerisinde bitirilir.

e) Başlayan ve devam eden projenin uygulanmasını büyük ölçüde zorlaştıran veya geçici olarak imkânsız hale getiren ve bu rehberde belirtilen mücbir sebeplerin varlığı halinde, Uygulanacak hibe desteğinden, projesi onaylanan ve projesinde belirtilen süre içinde yatırımı tamamlanan işletmeler yararlanır. Termin planındaki sürede tamamlanamayan yatırımlarda yatırımcının gerekçesi ile yapacağı başvuru üzerine il müdürlüğünün uygun görüşü ve Genel Müdürlüğün onayı ile ek süre verilir. Verilen ek süre asıl sürenin % 50’sinden fazla olamaz. Uygulama projesinde yer alan termin planında, hibeye esas olan yatırımların tamamlanma tarihi Bakanlıkça belirlenir. Bu uzatmanın yapılabilmesi için nakliye veya karantina şartları nedeni ile projenin tamamlanmasının gecikeceğinin belgelenmesi gerekir.

Projenin temel amacını etkilemeyen

- Faaliyetlerde yatırım tutarı ile ilgisi olmayan küçük değişiklikler,

- Proje koordinatörü ve yöneticisinin değişikliği,

- Banka hesabı değişikliği,

- Adres ve telefon numarası değişikliği,

- Yatırım tutarını değiştirmeyen ekipman sayısı ve birim fiyat değişiklikleri,

- Aynı amaca hizmet etmek koşuluyla ekipman modelinin yeni teknolojiler paralelinde değiştirilmesi gibi değişiklikler İPYB teklifi ile İPDK yetkisiyle yapılabilir.

e) Yatırıma başlama ve uygulanması

1) Yatırımcı, uygulayacağı yatırım ile ilgili olarak il müdürlüğünce kendisine yapılan tebliğ tarihi itibariyle onaylanan projesini kararname,tebliğ ve rehberde belirtilen usul ve esaslardaki hükümlere ve iş programına uygun olarak, İPYB tarafından yerinde yapılacak inceleme sonucunda verilecek raporla uygulamaya başlar.

2) Yatırım yerinde İPYB tarafından yapılacak inceleme sonrasında düzenlenecek başlangıç raporunda ve yatırım yeri tespit tutanağında (EK- 6); yatırım öncesi yatırım sahasında herhangi bir iş ve/veya işlem, inşaat yapılıp yapılmadığı özellikle belirtilir.

3) Projele uygulamalarının kontrolü, izlenmesi ve değerlendirilmesi İPYB tarafından yapılacaktır. Gerektiğinde diğer şubelerde çalışan teknik elemanlardan da destek alınır.

4)Yatırımcılarca gerçekleştirilecek projelerin amaçlarına uygun olarak yapılmasından, uygulamaların kararname,tebliğ ve rehberde belirtilen usul ve esaslara göre gerçekleştirilmesinin izlenmesinden İPYB sorumludur.

5) Yatırımın uygun olarak yürütülmediğinin tespiti halinde, yatırım sahiplerine on gün içerisinde uygulamaların kararname, tebliğ ve rehber hükümlerine uygun olarak yürütülmesikonusunda İPYB tarafından bir ihtar yazısı yazılır ve konu hakkında Bakanlık bir hafta içindebilgilendirilir. 30 gün içinde İPYB’ ince tespit edilen projeye aykırı uygulamaların düzeltilmemesi halinde İPDK tarafından proje iptal edilir ve desteklemeden yararlandırılmaz.

6) Uygulamada karşılaşılan sorunların çözümüne, İPYB’nin talebi üzerine İl Müdürlüğünün görevlendireceği konu uzmanı teknik elamanın vereceği rapora göre Bakanlık karar verir.

7) Proje uygulamalarının her aşamasında(damızlık gebe düveler dahil) tesislerin fotoğrafları çekilerek CD ortamında Bakanlığa teslim edilir.

6.BÖLÜM

HAKEDİŞE MÜRACAAT VE DEĞERLENDİRME, HAKEDİŞ RAPORLARININ VE HAK EDİŞ İCMALLERİNİN DÜZENLENMESİ

6.1) Hak edişe müracaat ve değerlendirme

a) Yatırım süresi içinde tamamlanmasını takiben yatırımcı, hak edişlerin düzenlenmesi için İl Müdürlüğüne müracaat eder.

b) İPYB, hak ediş belgelerinin düzenlenmesi için yerinde tespit yapar.

6.2) Hak ediş raporlarının düzenlenmesi ve onaylanması

a) Genel esaslar

1) Onaylanan proje iki yatırım konusunu içeriyorsa hakedişler etap etap düzenlenebilir. Ödemeler yatırım tamamlandıktan sonra bir defada yapılır.

2) Onaylanan projelerde her üç yatırım da yer almışsa ve tamamı gerçekleşmiş ise tek hak ediş, sadece inşaatın tamamlanması ve süt sağım ünitesi ve soğutma tankının montajı birlikte gerçekleşmişse birinci hak ediş, hayvan alımı gerçekleştikten sonra ise ikinci hak ediş düzenlenir. Sadece bir yatırım konusunun gerçekleşmesi halinde hak ediş düzenlenmez. Etçi ırklarla yeni kurulacak damızlık işletmelerinde inşaat yatırımı tamamlandıktan sonra birinci hak ediş, damızlık hayvan alımı gerçekleştikten sonra ise ikinci hak ediş düzenlenir. Ödemeler ikinci hak ediş hazırlanmasından sonra bir defada yapılır.

3) Onaylanan proje sadece hayvan alımını esas alıyorsa hayvan alımı gerçekleştikten ve işletmeye getirildikten sonra hak ediş düzenlenir. Hayvan alımları için düzenlenecek hak edişlerde bir zooteknist ziraat mühendisi ve bir veteriner hekimin işletmede yapacağı kontrol sonrasında verilecek raporun esas alınması zorunludur. İthal edilen hayvanlar için Bakanlıkça görevlendirilen seçim heyeti raporu yeterli olup hak ediş karantina süresi bitiminde yapılır.

4) İnşaat hak edişlerinde İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden en az bir konu uzmanıteknik elemanın imzası bulunması zorunludur.

5) Yatırımcı hibe hak edişine müracaatında yasal izinlerini ibraz etmek zorundadır. Ancak yasal izinlerin uzaması durumunda izni verecek olan kuruluştan alacağı olumlu görüşle birlikte, yatırımcı tarafından yasal izinin temin edileceğine dair taahhütname alınacaktır.

6) İPYB’nce uygulama rehberindeki kriterlere göre hazırlanan hak edişler İl Müdürlüğü tarafından onaylanır.

b) İnşaat işleri ile ilgili hak ediş düzenlenmesi

1) Yapılan inşaat yatırımları onaylanan projeye uygun olacaktır.

2) Yapılacak ahırlar; GAP bölgesinde serbest, serbest duraklı, açık veya yarı açık sistem. DAP bölgesi ile Bayburt ve Gümüşhane illerinde serbest, serbest duraklı, yarı açık sistem veya kapalı olacaktır.

3) Desteklemeye esas olacak inşaat gider kalemleri; kapasiteye uygun ahır, gübre sıyırıcı, ahır içi padokslar, gübre çukuru, yem deposu, silaj çukuru, süt sağım odası ve soğutma sistem odasına ait inşaatları kapsayacaktır.

4) İnek yatakları, dönerli fırçalar, jeneratör, yemleme vagonu, gübre işleme ve pompalama sistemi, su ısıtıcı sistemleri, hayvan takip ve tanıma sistemi, idari binalar, bakıcı evi, bekçi kulübesi, buzağı kulübesi, arazi düzeltme ve çevre yapıları ile ilgili unsurlar destekleme kapsamı dışındadır.

5) İnşaatların hak edişleri proje yılı için belirlenen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Birim Fiyatları üzerinden fiili gerçekleşmeye göre yapılır. Yapılan hak ediş tutarı, onaylanan Sabit Yatırım Tutarı Tablosunda (EK- 11) yer alan yatırım tutarı miktarından fazla olamaz. Bu oranların üzerindeki yatırım tutarları yatırımcı tarafından ayni katkı olarak sağlanır.

6) İnşaat hak edişlerinde; gerçekleşmeler poz numaralarına göre düzenlenecek ve hak edişte mutlaka inşaat mühendisinin imzası bulunacak.

c) Süt sağım sistemi ve soğutma tankı ile ilgili hak ediş düzenlenmesi

1) Süt sağım sistemi ve süt soğutma tankının uygun bir şekilde montajının yapılıp yapılmadığı, teknik raporlara sahip olup olmadığı, satın alımlar ve süt sağım sistemi ile soğutma tankının nakli ile ilgili belgeler incelenir.

2) Hibe desteği ödemesinde yer alan süt sağım sistemi ve/veya süt soğutma tankının birim fiyatı İl Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü uzmanı, sanayi ve ticaret odası uzmanı ile İl Müdürlüğünce görevlendirilecek konu uzmanından oluşan fiyat tespit komisyonu tarafından belirlenir. Destekleme hak edişi düzenlemesinde fiyat tespit komisyonu tarafından belirlenen bedel, tavan fiyat olarak esas alınır. Tavan fiyatın altındaki harcamalarda KDV’sizfatura bedeli esas alınır.

3) Proje kapsamında yer alan makine alımına ilişkin süt sağım ünitesi ve/veya soğutma tankı yeni, kullanılmamış, TSE veya CE belgeli, Bakanlıkça deney yapma yetkisi verilmiş kuruluşlardan alınmış olumlu deney raporuna sahip ve projenin tam gelişmedeki kapasitesine uygun olmalıdır. Bununla birlikte desteklemeden yararlanılması için en az bir adet kalite belgesinin mevcut olması gerekmektedir.

4) Ayırma ve yönlendirme kapıları ile seyyar süt sağım ünitesi ve seyyar soğutma tankı hibe desteğinden yararlandırılmaz.

5) Proje,sabitsütsağımünitesivesoğutmatankınıkapsayacakşekilde hazırlanabildiği gibi, işletmenin bu ünitelerden herhangi birine sahip olması durumunda sadece diğer ünite için proje hazırlanabilecektir.

6) Satın alınacak süt sağım sistemi ve soğutma tankları ile ilgili istenilecek belgeler ve teknik özellikler EK- 12’de belirtilmiştir.

ç) Hayvan alımı ile ilgili hak ediş düzenlenmesi

1) Damızlık gebe düveler Ek-13’de yer alan şartları taşımalıdır.

2) Satışın yapıldığı İl/İlçe Gıdai Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce onaylanmış satış belgesi olmalıdır. (fatura, müstahsil makbuzu veya eşdeğer alım satım belgesi).

3) Hibe kapsamında satın alınacak damızlık gebe düvelerin seçimi, masrafları yatırımcıya ait olmak üzere İl Müdürlüğünce görevlendirilen bir zooteknist ziraat mühendisi ve bir veteriner hekimden oluşan seçim heyetince, rehberde yer alan şartlar doğrultusundayapılır.

4) Hibe kapsamında satın alınan damızlık gebe düvelerin beş yıl süre ile satılmayacağına dair yatırımcıdan taahhütname alınır.

5) Anne, baba ile çocuklar, eşler ve kardeşler arasında yapılan alım ve satıma konu gebe düveler destekleme kapsamı dışındadır.

6) 2014 yılı projeleri için desteklenecek gebe düve birim fiyatı KDV hariç olarak; Hereford, Angusv.d. etçi ırklar için 6.000 TL, Holstein ırkı için 6.000 TL, Brown swiss (Esmer) ırkı için 6.000 TL ve Simental ırkı için 6.000 TL’dir.

7) Hayvan alımı ile ilgili düzenlenecek hak edişlerde Bakanlık İl Müdürlüğünce görevlendirilen bir zooteknist ziraat mühendisi ve bir veteriner hekimin uygunluk raporu yer alacaktır.

8) İthal edilecek damızlık gebe düvelerde Bakanlık tarafından belirlenen usullere göre düzenlenmiş olan Bakanlıkça görevlendirilen seçim heyetinin raporu esas alınır.

9) Desteklenen damızlık gebe düvelerin listesi Veteriner Hekim ve Ziraat Mühendisinceimzalanmış olarak mutlaka Bakanlığa gönderilecektir.

6.3) Hak ediş icmallerinin düzenlenmesi

a) Ödemeye uygun bulunan hak edişler için rehber ekinde (EK- 14) yer alan Ödeme İcmal Cetveli düzenlenir. İl Müdürlüğünce onaylanır ve hak edişlerin birer suretleri ve ödeme kalemleri raporları ile birlikte Genel Müdürlüğe gönderilir. İthal edilen Damızlık Gebe Düvelerde TL hesaplamasında Damızlık Gebe Düvelerin Gümrüklere giriş tarihindeki kur esas alınır. Bu hayvanlar için hak ediş düzenlenmesi karantina bitiş tarihinden sonra yapılır. Hak edişlerde Damızlık Gebe Düveler için Fatura bedelleri esas alınır. Ancak, fatura bedelinin Bakanlıkça belirlenen fiyatı geçmesi durumunda Banklıkça belirlenen fiyat üzerinden ödeme yapılır.

b) Ödeme İcmal Cetveli, Genel Müdürlükçe incelenir ve uygun bulunanlar için yatırımcıya ödeme yapılmak üzere hak ediş belgesi bankaya gönderilir.

c) Projenin tamamlanması sonucu yatırımcıya ödenecek hak ediş, yatırımcı tarafından üçüncü kişilere devredilemez ve temlik konulamaz.

7. BÖLÜM

TAMAMLANAN YATIRIMLARIN DENETLENMESİ VE CEZAİ İŞLEMLER

7.1) Yatırımların Denetlenmesi ve Cezai Hükümler

a) Yatırımın tamamlanması ve hak ediş ödemeleri sonrasında beş yıl süreyle her yıl iki dönem (6’şar aylık) halinde işletmeler ziyaret edilerek hibe desteğinden yararlanan yatırımcının Karar, Tebliğ ve uygulama rehberindeki hükümler uyarınca taahhütlerini yerine getirip getirmediği tespit edilir. Ayrıca, proje kapsamında alınan hayvanların hibe desteğinden yararlandığı e- ıslah veri tabanında işaretlenecektir. E-Islah’tan hayvanların kayıtları üzerinde sorgulama yapılacaktır.

b) Yapılan denetim sonuçları (Ek-15 ve Ek-16) her 6 ayda Genel Müdürlüğe bilgilendirme amaçlı olarak gönderilecektir.

c) Hibe desteğinden yararlanarak satın alınan gebe düveler mücbir sebepler dışında beş yıl süreyle elden çıkartılmayacaktır.

ç) Yapılan denetimlerde, işletmesinde noksanlık tespit edilen yatırımcıya Bakanlık İl Müdürlüğünce eksikliklerinin giderilmesi için uygun bir süre verilir. Verilen süre sonunda eksiklik giderilmezse hukuki süreç başlatılır.

d) Yatırımcı Bakanlık İl Müdürlüğünün bilgisi ve onayı olmadan işletmede değişiklikyapamaz.

e) Haksız ödendiği veya taahhüdünü yerine getirmediği tespit edilen destekleme ödemeleriyle ilgili alacaklar ödemenin yapıldığı tarih itibarıyla, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgililerden tahsil edilmek üzere ilgili vergi dairelerine intikal ettirilir.

f) İdari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç olmak üzere desteklemelerden haksız yere yararlandığı tespit edilen yatırımcıya 5488 sayılı TarımKanununun 23 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

8. BÖLÜM

EKLER

EK-1 Hibe Başvuru Formu

EK- 2 Ön Proje Formatı

EK- 3 Yatırım İle İlgili Bilgiler

EK- 4 Tahmini Sabit Yatırım ve Termin Plan Tablosu

EK- 5 Taahhütname

EK- 6 Yatırım Yeri Tespit Tutanağı

EK- 7 Ara Rapor Tutanağı

EK- 8 İstenen Belgeler

EK- 9 Aidiyet Belgeleri

EK- 10 Uygun Görülen Sütçü/ Etçi/Kombine Irkı Damızlık Sığırcılık Destekleme Konuları

EK- 11 Onaylanan Sabit Yatırım ve Termin Plan Tablosu

EK- 12 Sağım Ünitesi ve Soğutma Tankı Teknik Şartları

EK- 13 Gebe Düvelerin Sağlık ve Teknik Şartları

EK- 14 Etçi/Kombine Irkı Damızlık Sığırcılık Destekleme Ödeme İcmal Cetveli

Ek-15 Yatırımı Devam Eden Projeler İçin İzleme Formu

Ek-16 İşletmeye Geçen Projeler İçin İzleme Formu

 [1]* Bakanlığın verdiği destekleme kapsamında, mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller aşağıda belirtilmiştir:

a. Deprem, sel, yangın, çığ, toprak kayması, yıldırım düşmesi gibi genel nitelikli doğal afetler,

b. Proje yararlanıcısının en az üç ay süreli hastalıkları, yaralanma sonucu iş göremez hale gelmeleri,

c. Genel kanuni grev,

d. Genel salgın hastalık,

e. Kısmi veya genel seferberlik ilanı.

Bakanlık tarafından söz konusu hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için; önceden öngörülemez ve beklenemez olması, yatırımcıdan kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, hakkaniyet kuralları çerçevesinde ve objektif olarak bu şartlar altında yatırımcının projede öngörülen yükümlülüklerini aynen ifasının beklenemez olması, yatırımcının bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yatırımcının İl Müdürlüğüne yazılı olarak bildirimde bulunması ve zorunlu haller hariç söz konusu sebebin yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur. İl Müdürlüğü söz konusu bildirim üzerine durumu değerlendirerek, mücbir sebebi kabul edip etmemeye karar verir ve İl proje yürütme biriminin onayına sunar.