Yazdır

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÜVE ALIM DESTEĞİ UYGULAMA REHBERİ 2017

T.C.

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÜVE ALIM DESTEĞİ UYGULAMA REHBERİ

2017

1. BÖLÜM

AMAÇ VE KAPSAM, YASAL DAYANAKLAR, TANIMLAR,

DESTEK VE KURUMSAL ÇERÇEVE

1.1.Amaç ve Kapsam

Bu rehberin amacı uygulayıcı ve denetleyici birim olan İl/İlçe Destekleme Yürütme Birimi ve İl Destekleme Değerlendirme Komisyonu’nda görev yapan teknik personelin ve yetiştirici/üreticilerin müracaat aşamasından son aşamasına kadar gerekli olan usuller hakkında genel bilginin sağlanmasıdır.

Bu rehber, Bakanlıkça yetiştirici bölgesi olarak belirlenen Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Çankırı, Çorum, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Malatya, Muş, Ordu, Rize, Samsun, Sivas, Şırnak, Tokat, Trabzon, Tunceli, Van, Yozgat illerinde ve Bakanlıkça belirlenen Şanlıurfa ilinde TÜRKVET’e kayıtlı sığır işletmesi olan yetiştiricilere, en az 20 baş, en çok 200 baş düve alım bedelinin %30’unun hibe olarak verilmesi konusunda açıklayıcı bilgileri kapsamaktadır.

1.2. Yasal Dayanaklar

Bu rehber, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19. Maddesi ile 05.06.2017 tarihli ve 2017/10465 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 2017 yılında yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Usul ve Esaslar ile 26.08.2017 tarihli ve 30166 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliğine (Tebliğ No:2017/32) dayanılarak hazırlanmıştır.

Bu rehber aynı zamanda, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından sağlanacak desteklerin etkin, etkili, şeffaf ve güvenilir bir programlama, yönetim, uygulama, izleme ve değerlendirme sistemi çerçevesinde gerçekleştirilebilmesi ve yatırım illerinde farklılıkları olmaksızın rasyonel standartların oluşturulması amacıyla Hayvancılık Genel Müdürlüğü (HAYGEM) tarafından hazırlanmıştır.

Rehber, uygulamada edinilen tecrübeler ışığında İl Müdürlükleri tarafından talep edildiği ve/veya HAYGEM tarafından uygun görüldüğü takdirde, yaşanan deneyimlere bağlı olarak revize edilebilecek veya yenisi yayımlanabilecektir.

1.3. Tanımlar 

Bu uygulama rehberinde adı geçen;

a) Bakan: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanını,

b) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

c) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

ç) Düve: Teknik ve sağlık şartları Bakanlıkça belirlenecek olan gebe ve gebe olmayan dişi sığırı,

d) Düve desteği hibe sözleşmesi: İl müdürlüğü ile hibe almaya hak kazanan yetiştirici arasında imzalanan sözleşmeyi,

e) Düve Yetiştirici Merkezleri: 27/06/2016 tarihli ve 2016/9003 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Damızlık Düve Yetiştiriciliğinin Desteklenmesine İlişkin Karar, 03/10/2016 tarih ve 29846 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Damızlık Düve Yetiştiriciliğinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2016/39)” ve 01/12/2016 tarih ve 29905 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Damızlık Düve Yetiştiriciliğinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/47)” ne göre 500 baş kapasiteye sahip, projeli sütçü, etçi veya kombine saf ırk damızlık düve üretimi ve ticari gebe düve satışı için sağlık sertifikasına sahip kurulan işletmeler

e) Etçi ırk: Et üretim amacıyla yetiştirilen sığır ırklarını,

f) Hastalıklardan ari işletme: Koruyucu tedbirlerin alınarak, işletmedeki hayvanların Sığır Tüberkülozu ve Sığır Brusellozu hastalıkları yönünden ari olduğunun onaylandığı işletmeyi,

g) HAYGEM: Hayvancılık Genel Müdürlüğünü,

ğ) Hayvan pasaportu: 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği kapsamında Bakanlıkça belirlenen hayvana ait bilgileri içeren, il/ilçe müdürlüğü veya yetkilendirilmiş kurum veya kuruluş tarafından düzenlenen imzalı belgeyi,

h) İl müdürlüğü: İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünü,

i) İlçe müdürlüğü: İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünü,

j) İşletme: Hayvanların barındırıldığı, tutulduğu, bakıldığı veya beslendiği herhangi bir tesis, kuruluş veya etrafı çevrili açık alan çiftliği durumundaki yerleri,

k) Kombine ırk: Aynı zamanda birden fazla verimi için yetiştiriciliği yapılan ırk,

l) Küpe: 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği ile Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde belirtilen şartlara ve TS 7808’e uygun olarak üretilen ve yazımı yapılan kimliklendirme aracını,

m) Resmi Veteriner Hekim: Bakanlıkça 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun uygulamasında görevlendirilen veteriner hekimi,

n) SGK: Sosyal Güvenlik Kurumunu,

o) Sığır cinsi hayvan: Et üretimi, süt üretimi, damızlık veya diğer amaçlarla yetiştirilen Bison bison ve Bubalus bubalus türü hayvanlar dâhil her yaştaki sığır ve mandaları,

ö) Şirket: Desteklemeye esas konularda faaliyet gösteren 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre kurulmuş şirketleri,

p) TİGEM: Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü,

r) TÜRKVET: 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği ile Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği hükümlerine göre oluşturulan ve hayvancılık işletmelerinin, yetiştiricilerin ve sığır cinsi hayvanlar ile koyun ve keçi türü hayvanların kimliklendirilerek kayıt altına alındığı veri tabanını,

s) Veteriner sağlık sertifikası: Hayvan ve hayvansal ürünlerin 5996 sayılı Kanunda belirlenen sağlık şartlarına uygun olduğunu gösteren, resmi veteriner hekim tarafından düzenlenen belgeyi,

ş) Yetiştirici/üretici: Hayvancılık faaliyetiyle iştigal eden gerçek ve tüzel kişileri,

t) Yetiştirici/üretici örgütü: Merkez Birliği düzeyinde örgütlenmiş, 5996 sayılı Kanuna göre kurulmuş ıslah amaçlı birlikleri,

u) Yetiştirici Bölgesi: Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Çankırı, Çorum, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Malatya, Muş, Ordu, Rize, Samsun, Sivas, Şırnak, Tokat, Trabzon, Tunceli, Van, Yozgat illerini, ifade eder.

1.4) Destek Çerçevesi

Bakanlık tarafından sağlanacak desteğin, kaynak dağılımının düzenlenmesinde Bakanlık yetkilidir. Bakanlık illerden gelen nihai listeleri bütçe imkanları ve illerin potansiyellerine göre kesinleştirip onaylar. İllere ayrılacak olan hibe miktarlarını; ilçeler bazında ilin/ilçenin hayvan varlığı, yetiştiricilik kültürü, yem bitkisi örtüsü vb. gibi pozisyonlarına göre dağıtımının düzenlenmesine müteakip para aktarımını sağlar. Destek programlarının yönetimindeki teknik, idari ve mali açıdan yetki ve sorumluluk Bakanlık İl Müdürlüklerine aittir. İl Müdürlükleri bu yetki ve sorumluluklarını Kararname, Tebliğ ve Uygulama Rehberinde yer alan usul ve esaslar doğrultusunda yerine getirirler. HAYGEM ayrıca, Bakanlık İl Müdürlükleri arasında koordinasyonun sağlanması, destek yönetimine ilişkin olarak Bakanlık İl Müdürlüklerine yönlendirmede bulunma görev ve yetkilerine sahiptir.

1.5) Kurumsal Çerçeve

A) Hayvancılık Genel Müdürlüğü

Yatırımların desteklenmesi kapsamında yapılacak faaliyetlerin idari, mali, mühendislik ve çevresel uygulamalarla uyumlu bir şekilde yürütüldüğünün kontrolünden, illerden gelen nihai listeleri bütçe imkanları ve illerin potansiyellerine göre kesinleştirip onaylayarak ilgili Bakanlık İl Müdürlüğüne iletilmesinden, konu uzmanlarına eğitim verilmesinden, gerekli tanıtımın yapılmasından, projenin ulusal ve bölgesel düzeyde koordinasyonundan, izleme ve değerlendirme raporlarının takip edilmesinden ve uygulama ile ilgili usul ve esasların belirlenmesinden sorumludur.

B) Merkez Destekleme Değerlendirme Komisyonu (MDDK):

Bakan Onayı ile Hayvancılık Genel Müdürü Başkanlığında, genel müdür yardımcısı, daire başkanları ve konu uzmanı teknik elemanlardan oluşan en az 5 kişilik komisyondan oluşur.

Komisyon başkanının bulunmaması durumunda komisyona Genel Müdür Yardımcısı başkanlık eder.

a) Destek uygulama takvimini belirler. Uygulama takvimi Talimatla belirlenir.

b) Desteklemeye esas düve alım bedelinin belirlenmesinde Merkez Destekleme Değerlendirme Komisyonu (MDDK) yetkilidir

c) Yatırımların desteklenmesi kapsamında yapılacak faaliyetlerin kontrolüne, idari, mali, mühendislik ve çevresel uygulamalarla uyumlu bir şekilde yürütülmesine destek verir.

ç) İllerden gelen nihai listeleri bütçe imkanları ve illerin potansiyellerine göre kesinleştirip onaylar.

d) İllere ayrılacak olan hibe miktarlarını; ilçeler bazında ilin/ilçenin hayvan varlığı, yetiştiricilik kültürü, yem bitkisi örtüsü vb. gibi pozisyonlarına göre dağıtımının düzenlenmesine müteakip para aktarımını sağlar.

e) Uygulama rehberi ve talimatları hazırlayarak Genel Müdürlük onayı sonrasında illere gönderilmesini, ilgili personele eğitim verilmesini, il ve bölgede Kararın ön gördüğü tanıtımların yapılmasını sağlar.

f) İl müdürlüklerinde oluşacak sorunların çözümünde etkin rol alır.

g) Komisyon gündem oluşması durumunda ilgili dairenin teklifi üzerine üye salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliğinde komisyon başkanının oyu yönünde karar alınır.

C) Bakanlık İl Müdürlüğü

Bakanlıkça ayrılan destekleme kaynağının, yerinde ve etkin kullanımını sağlamak,  yönetmek ve denetlemekle sorumludur. 

Desteklemenin idari, mali, çevresel uygulamalar ile uyumlu bir şekilde yürütülmesi ile Karar, bu Tebliğ ve uygulama talimatları kapsamında yapılacak tüm çalışmaların il bazında tanıtılmasını, uygulatılmasını ve koordinasyonunu ve sekreteryasını sağlar; İDDK tarafından uygun bulunan başvuruları ve hak sahiplerinin hak edişlerini HAYGEM’e gönderir.  

Kararname, Tebliğ ve Talimat/Uygulama Rehberinde bulunmayan, bütçe planlaması dışında kalan iş ve işlemlerde İl Müdürlükleri ile İDDK yetkili ve sorumludur.

Ç) İl/İlçe Destekleme Yürütme Birimi (İDYB):

a) İllerde Valilik, ilçelerde Kaymakamlık oluru ile il müdürlüğü bünyesinde, şube müdürü, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğünde / Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğünde / ilçe müdürlüklerinde görevli, ziraat mühendisi, veteriner hekim, tekniker ve teknisyen gibi teknik ve sağlık hizmetleri sınıfındaki personelden oluşan en az beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur. İlçe müdürlüklerinde yeterli sayıda personel olmadığı durumlarda ise en az üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Asıl üye olmadığı zaman yerine yedek üye görev alır.

b) Tebliğ kapsamında uygulama takvimindeki (EK-1) süreler dahilinde başvuruların alınması, sisteme dahil edilmesi, icmallerin sistemden çekilmesi, askı işlemleri, itirazların yerinde değerlendirilmesi ve yerinde tespit işlemlerini yaparak hazırlanan kesin sonuçları İl Destekleme Değerlendirme Komisyonuna (İDDK) tutanakla teslim eder.

c) İl düzeyinde yetiştirici/üreticileri destekleme konuları hakkında bilgilendirir.

ç) Yatırımların uygulamasını kontrol eder, izler ve değerlendirir.

D) İl Destekleme Değerlendirme Komisyonu (İDDK):

a) İl Destekleme Değerlendirme Komisyonu (İDDK): Valilik Makamının Oluru ile İl Müdürü başkanlığında, İl Müdürü, İl Müdür Yardımcısı, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü/Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü, veteriner hekim ve ziraat mühendisinden (zooteknist) oluşan en az 5 (beş) kişilik komisyonu oluşturur. Her üyenin birer yedeği belirlenir. Asıl üyelerin olmadığı zaman yerine yedek üye görev alır. İl Müdürünün izinde veya başka bir görevde olması durumunda komisyona İl Müdürünün yerine vekâlet eden İl Müdür Yardımcısı başkanlık eder. Komisyon üye çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliğinde komisyon başkanının oyu yönünde karar alınır.

b) İl/ilçe bazında hibe miktarlarını ilin/ilçenin hayvan varlığı, yetiştiricilik kültürü, yem bitkisi örtüsü vb. gibi pozisyonlarına göre dağıtımının düzenlenmesi, planlanmasını yapar.

c) İDYB tarafından karara bağlanamayan itirazlar değerlendirilerek sonuçlandırılır.

ç) İDYB tarafından teslim edilen icmaller değerlendirilip onaylanır. Hibeye hak kazanan nihai listeler HAYGEM’e gönderilir.

d) İl proje yürütme biriminin düzenli ve etkin çalışması için her türlü idari ve teknik desteği sağlar.

e) Destek kapsamında HAYGEM tarafından verilen görevleri yapar.

2.BÖLÜM

HİBE DESTEĞİ UYGULANACAK İLLER, DESTEKLEME KONULARI VE HİBE ORANI, HİBE DESTEĞİNDE ALT VE ÜST SINIRLAR, YARARLANMA KOŞULLARI

2.1. Hibe Desteği Uygulanacak İller

Hibe desteği kapsamında illerin belirlenmesi yetkisi 2016/8791 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 2017 yılında yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Usul ve Esaslar ile 26.08.2017 tarihli ve 30166 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliğine (Tebliğ No:2017/32) ile belirlenen yetiştirici bölgesi illeri aşağıdaki gibi olup, ayrıca Bakanlıkça belirlenen Şanlıurfa ilinden de başvurular alınacaktır:

Yetiştirici Bölgesi: Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Çankırı, Çorum, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Malatya, Muş, Ordu, Rize, Samsun, Sivas, Şırnak, Tokat, Trabzon, Tunceli, Van, Yozgat illerini

ifade eder.

2.2. Destekleme Konuları ve Hibe Oranı

Hibe desteği Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenmiş yetiştirici bölgesi olarak belirlenen Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Çankırı, Çorum, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Malatya, Muş, Ordu, Rize, Samsun, Sivas, Şırnak, Tokat, Trabzon, Tunceli, Van, Yozgatillerinde ve Bakanlıkça belirlenen Şanlıurfa ilinde,

TÜRKVET’e kayıtlı sığır işletmesi olan yetiştiricilere, en az 20 baş, en çok 200 baş düve alım bedelinin %30’u hibe olarak verilmektedir.

2.3. Yatırımlarda Desteklenme Kaynağının Planlanması

Kaynak dağılımının düzenlenmesinde MDDK yetkilidir.

2.4. Desteklemeden Yararlanma

Hibe desteğinin yürürlükte olduğu dönem içinde ödeme icmalleri onaylanan ve belirtilen süresi içinde düve alımını tamamlayan yetiştirici/üreticiler hibe desteğinden bir kez yararlandırılırlar.

Her müracaat sahibi, düve alım desteğinden sadece bir defa yararlanabilir.

Hibe desteğinden şirket ortağı olarak yararlanan yetiştirici/üretici şirket ortaklığından ayrılsa dahi hibe desteğinden bir daha yararlanamaz.

3.BÖLÜM

BAŞVURU YERİ, ZAMANI VE ARANACAK ŞARTLAR

3.1) Başvuru Yeri, Zamanı ve Başvurunun Yapılması

1) Bu hibe desteğinden yararlanmak isteyen yetiştirici/üreticiler işletmenin bulunduğu/ikamet edilen il/ilçe müdürlüklerine, başvurularını bizzat kendileri tarafından yapması şarttır. Farklı il/ilçelerde birden fazla işletmesi olanlar ise ikamet ettiği il yetiştirici bölgesi olarak belirlenen iller içerisinde bulunmuyorsa işletmesinin bulunduğu yetiştirici bölgesindeki herhangi bir yerdeki il/ilçe müdürlüğüne o işletmeleri için müracaat eder.

2017 yılı için alınacak başvurular yukarıda belirtilen illerde 11 Eylül-10 Ekim 2017 tarihleri arasında alınacaktır. Başvuru süresi 30 (otuz) gündür

2) Başvurular, yapıldığı yıl için geçerlidir.

3) Başvuru süresini uzatmaya veya yıl içinde yeniden başvuru almaya Bakanlık MDDK yetkilidir.

4) Başvuru dosyasına geliş tarihi ve evrak numarası verilir. Bu tarih ve evrak numarasının başvuru sahibine de verilmesi zorunludur.

5)Başvuru sahibi veya yetkilendirilen kişinin dosyanın alınması esnasında hazır bulunması şarttır. Aksi takdirde dosya incelenmez ve bir üst yazı ile iade edilir.

6) Posta, e-posta, kurye, faks, vb. yöntemlerle gönderilen başvurular ile Genel Müdürlükçe ilan edilecek olan son başvuru tarihinden sonra ulaşan başvurular kabul edilmez.

3.2) Hibe Programına Kimler Başvuru Yapabilir

Kararda belirtilen yatırım konularını gerçekleştirmek üzere;

a)   Gerçek kişiler

b)  Tüzel kişiler

3.3) Hibe Programından Yararlanmak İçin Başvuruda Bulunacak Gerçek ve Tüzel Kişilerde Aranacak Şartlar

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve 26.08.2017 tarihinden itibaren 18 yaşını doldurmuş olmak.

b) TÜRKVET sistemine kayıtlı sığır işletmesine sahip olduğuna dair güncel belgeyi veya tüzel kişilerin (birlik, şirket vs.) başvurularında işletmenin kurucu/ortaklardan birinin belirtilen şartlara haiz işletme sahibi olduğuna dair belgeyi başvurusu ile birlikte sunmuş olması gerekmektedir.

c) İşletme kapasitesi (Hayvancılık işletmesi kapasite raporu (EK-6) ile talep edilen hayvan sayısı uyumlu olacaktır.

ç) Gerçek ve tüzel kişilerin kamudan bağımsız olması gerekir. Devlet Memurları, Kamu İşçileri veya Devlet Üniversitelerinde görevli öğretim elemanları başvuramazlar.

d) Yetiştirici/üreticiler yatırım kredi ve vergi teşviklerinden yararlanabilirler.

e)   Tüzel kişilikler, kuruluş tüzüklerinde/ana sözleşmelerinde hibe programlarında yer alan yatırım konusunda faaliyet yürüteceklerini belirtirler.

f)   Başvuruda bulunacak kişi ve kuruluşların yetkili kurul ve/veya organlarından; Kararname kapsamındaki desteklere başvuru yapması, uygulamaların gerçekleştirilmesi konularında yetki almış olmaları gerekmektedir.

g)  Aynı işletme için kapasitesi ne olursa olsun ikinci bir yetiştirici/üretici tarafından yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.

3.4) Desteklemeden Yararlanamayacak Olanlar

a)   Kamu kurum ve kuruluşları, bunların vakıf, birlik ve benzeri teşekkülleri ile bunların içinde bulunduğu ortaklıkları,

b)  Kanuni takipte vergi borcu ve Sosyal Güvenlik Kurumuna prim borcu olanlar. Tahsil Genel Tebliği hükümleri uyarınca tahsil dairelerinin verdiği bilgiye istinaden kapsama giren alacak türlerinin toplam tutarının 5000 lirayı aşmaması halinde borcun bulunmadığı kabul edilerek gerekli ödemeler yapılabilecektir.

c)   5488 sayılı Tarım Kanunu’nun 23 üncü maddesi hükümleri uygulananlar, (İl Müdürlüklerince ÇKS sisteminden sorgulama yapılır)

d)  İflas etmek veya tasfiye edilmek, ilişkileri mahkemeler tarafından yönetilmek, kredi verenlerle anlaşma yapmak, işletme faaliyetlerini askıya almış olmak, bu konularla ilgili işlemlere tabi olmak veya ulusal yasa veya düzenlemelerle benzer bir durumdan kaynaklanan konumda olanlar,

e)   Yüz kızartıcı suçlardan hüküm giyenler

f)   Destekleme prosedürü ile ilgili olarak kendi yükümlülüklerini yerine getirememe konusunda ciddi bir ihlal içinde bulundukları ilan edilmiş durumunda olanlar.

g)  a, d ve e maddeleri için yatırımcıdan taahhütname kapsamında beyanı alınır.

3.5) Başvuruda Aşamasında Aranacak Belge ve Bilgiler

a)  Ek-2’de yer alan başvuru dilekçesi,

b)  Ek-3’de yer alan başvuru formu,

c)    Nüfus cüzdanı fotokopisi (gerçek kişiler için-aslı başvuru esnasında görülüp, onaylanacak)

d)   Varsa, başvuru sahibinin ve Bakanlığın düzenlediği (MEB, İŞKUR, KOSGEB ve GTHB’nin birlikte organizasyonlarında) hayvancılık konusunda eğitime katıldığına dair belge/sertifika veya ziraat/veteriner teknisyeni-teknikeri, ziraat mühendis ya da veteriner hekim mezuniyet belgesi/diploma fotokopisi,

e)   Varsa gazi veya birinci derece şehit yakını olduğuna dair belge,

f)    Varsa işletmenin ari/organik niteliğine dair belge.

g)   Başvuru ve sözleşme aşamasında istenilen belgeler Talimat ekinde, HAYGEM’in internet sitesinde ve millihayvancilik.tarim.gov.tr/ adresinde yayınlanacaktır.

h)  Şirketi temsil ve imza yetkili kişilere ait noter tasdikli imza sirküleri (tüzel kişiler için), ile tüzel kişilerin yetkili kurullarından alınmış yetkilendirme kararı,

i)   Firmanın sermaye yapısı, miktarı ve faaliyetleri açısından nihai durumunu gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi tasdikli örneği (tüzel kişiler için),

j)   Tüzel kişilerin yetkili kurul ve/veya organlarından aldıkları yetki kararı, yatırım yapma ile ilgili almış oldukları yönetim kurulu kararı,

3.6) Düve Desteği Hibe Sözleşmesi İmzalanması Aşamasında Aranacak Belge ve Bilgiler

a) Düve Desteği Hibe Sözleşmesi (Ek-4)

b) Taahhütname (Ek-5)

c) Hayvancılık İşletmesi Kapasite Raporu (Ek-6)

4. BÖLÜM

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

4.1 Başvuruların Değerlendirilmesi

a) Müracaat sahibine ait başvuru formundaki bilgiler uygulama takviminde (Ek-1) belirlenen11 Ekim - 15 Ekimtarihleri arasında İl/İlçe Destekleme Yürütme Biriminde (İDYB) görevli yazılımın kullanımı için bu projede görev alan sistem sorumluları tarafındanmillihayvancilik.tarim.gov.tr/adresinden sisteme yüklenir.

b) İDYB tarafından millihayvancilik.tarim.gov.tr/adresine yüklenen bilgiler dahilinde puanlama ve sıralama oluşur. Puan sıralamasına uygun askı icmalleri millihayvancilik.tarim.gov.tr/ adresinden alınır.

c) İl Destekleme Değerlendirme Birimi (İDDK) tarafından İDYB’den teslim alınan kesin sonuçlar (İcmal-1) uygulama takviminde belirtilen 02 Kasım - 06 Kasımtarihleri arasında değerlendirilip onaylanır.

ç) İDDK’nın bir başvuruyu reddetme ya da hibe vermeme kararı kesindir.

4.2 Askı ve sonrasında yapılacak iş ve işlemler:

a) İl/ilçe müdürlüklerince, sisteme yüklenen bilgiler dahilinde puanlama sonucu oluşan askı icmalleri (İcmal-1) sistemden alınır. Sistemden alınan icmaller (İcmal-1) 16 Ekim - 20 Ekimtarihleri arasında askıya çıkarılır.

b) Askıya çıkma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati tutanağa bağlanır.

c) Askı ve itiraz süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmallerdeki (İcmal-1) bilgiler doğru kabul edilir.

ç) Askı süresi ve askı süresinin bitiminde yapılacak itirazlar İDYB tarafından 23 Ekim - 01 Kasımtarihleri arasında değerlendirilir ve tespitler yapılır. Bu değerlendirmenin sonucunda karara bağlanamayan itirazlar İDDK tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır. İtiraz süresi bitimi sonrasında yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz.

d) Askı ve itiraz süresi boyunca askıdaki İcmal-1 bilgilerine karşı ilgililer tarafından yapılacak itirazların il/ilçe müdürlüklerine yazılı olarak yapılması şarttır.

e) İl/ilçe müdürlüklerine yapılan itirazlar, İDYB tarafından değerlendirilir. İDDK tarafından, İDYB kararlarına yapılan itirazlar ya da İDDK’ya intikal eden şikâyet ve/veya ihbarlar değerlendirilir. İDDK tarafından yapılan değerlendirme sonucu kesindir.

f) Askı süresince İcmal-1’lerde gerçeğe aykırılığın bulunmaması ya da il değerlendirme komisyonlarına intikal eden şikâyet ve/veya ihbarların İDDK marifeti ile çözümlendikten sonra, 02 Kasım - 06 Kasımtarihleri arasında Merkez Destekleme Değerlendirme Komisyonuna (MDDK) gönderilir.

g) MDDK, illerden gelen nihai listeleri bütçe imkanları ve illerin potansiyellerine göre kesinleştirip asil ve yedek listeleri 07 Kasım - 11 Kasımtarihleri arasında onaylar ve il müdürlüğüne bildirir.

4.3 Düve desteği hibe sözleşmesi imzalanması:

a) Kesinleşmiş listede bulunan müracaat sahiplerinin başvuru formunda bildirmiş olduğu bilgi ve belgelerin doğruluğu il/ilçe müdürlüğü tarafından yerinde tespit edilerek tutanağa bağlanır. Yerinde tespit sonucunda bilgilerinde bu Tebliğe aykırılık tespit edilen kişilerin yerine yedek listedeki kişiler ilk sıradan itibaren değerlendirilir.

b) MDDK tarafından onaylanarak kesinleşmiş listelerde yer alan hak sahibi yetiştiriciler ile düve desteği hibe sözleşmesi 13 Kasım -24 Kasım tarihleri arasında imzalanır.

5. BÖLÜM

HİBE ÖDEME TALEBİ, ÖDEMELER, GERİ ÖDEME VE YAPTIRIMLAR

5.1 Hibe ödeme talebi:

1) Düve desteği hibe sözleşmesi (Ek-4) imzalandıktan sonra yetiştirici düve alımlarını gerçekleştirir. Yetiştirici, müracaatta bildirmiş olduğu işletmesine düvelerin fiili olarak girmesi ve TÜRKVET’e kaydedilmesinden sonra hibe ödeme taleplerini il/ilçe müdürlüğüne yapar.

a) Düveler Ek-7 ve/veya Ek-8’de yer alan şartnamelerdeki teknik şartları taşımalıdır.

b) Faturalı satışlarda faturanın yada müstahsil makbuzu ile satışlarda makbuzun onaylı sureti bulunmalıdır.

c) Düzenlenecek hakedişlerde bir ziraat mühendisi (zooteknist) ve bir veteriner hekimin işletmede yapacağı kontrol sonrasında verilecek raporun esas alınması zorunludur. İthal hayvanlarda bakanlıkça görevlendirilen seçim heyetinin tutmuş olduğu seçim listesi esas alınır. Bu durumda İl Müdürlüğünce görevlendirilen bir ziraat mühendisi (zooteknist) ve bir veteriner hekimin işletmede yapacağı kontrol sonrasında seçim heyeti listesindeki hayvanların işletmede tespit edildiğine dair tutanak tutulmalıdır.

ç) Anne, baba ile çocuklar, eşler ve kardeşler ile şirket ortakları arasında yapılan alım ve satıma konu düveler destekleme kapsamı dışındadır.

d) Desteklemeye esas, düvelerin birim fiyatları merkez proje değerlendirme komisyonunca her yıl belirlenir.

2017 yılı için desteklemeye esas damızlık gebe düve (etçi ve kombine ırklar) birim fiyatı 8.500 TL/baş’dır.

2017 yılı için desteklemeye esas 8-13 aylık damızlık boş dişi sığırların (etçi ve kombine ırklar) birim fiyatı 5.000 TL/baş’dır.

2) İl/ilçe destekleme yürütme birimi (İDYB), ödeme talebi ile ilgili belgeleri başvuru sahiplerinden alır, ödemeye ilişkin gerçekleşmeleri yerinde tespit eder, belgelendirir ve tutanağa bağlar.

3) İl/ilçe destekleme yürütme birimi (İDYB), hibeye esas ödeme icmallerini İDDK’ya sunar.

4) İDDK ödeme icmal listelerini onaylar. Onaylanan listeleri il müdürlüğü aylık olarak her ayın yirmi beşine kadar HAYGEM’e gönderir.

5) HAYGEM, icmalleri banka ödeme formatına dönüştürüp ödenmek üzere bankaya gönderir.

5.2 Hibe desteği ödemeleri:

Hibe ödemesi, hak sahibi yetiştiricinin T.C. Kimlik No/Vergi No’su ile uyumlu olarak Banka aracılığı ile Türk Lirası olarak yapılır.

Düve alımları aşağıdaki yerlerden temin edilecektir:

a)  Düve Yetiştirici Merkezleri,

b)  Hastalıktan ari işletmeler,

c)   TİGEM,

d)  Tarım Kredi Kooperatifleri (TKK),

e)  Damızlık yetiştirici/üretici örgütleri merkez birliklerinden kendi ortak/üyeleri için,

Temin ve dağıtımla ilgili diğer hususlar HAYGEM tarafından belirlenir. Düvelerin TİGEM ve TKK’dan satın alınması ve yetiştiricinin muvafakati halinde hibe ödemeleri yetiştirici adına, TİGEM ve Tarım Kredi Kooperatifi hesabına aktarılır.

5.3 Yaptırımlar

(1) Yetiştirici, hibe sözleşmesi kapsamında hibeye esas düveleri ödemenin yapılmasından sonra mücbir sebepler[1] hariç 3 (üç) yıl süre ile satamaz ve devredemez. Bu amaçla, il/ilçe müdürlükleri yılda en az bir kere olmak üzere yerinde kontrol eder ve tutanağa bağlar.

(2) Hibe sözleşmesinin imzalanmasından sonra ve süresi içerisinde gerçekleştirilen canlı hayvan alımı giderleri, bu Tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinde hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

5.4 Destekleme kaynaklarından karşılanmayacak giderler:

a) Hibe sözleşmesinde yer almayan hiçbir harcama karşılanmaz, bu giderlerden dolayı Bakanlık herhangi bir sorumluluk ve yükümlülük üstlenmez.

b) Bakanlık tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmeyen ve belgelendirilemeyen satın alma giderlerine hibe desteği ödenmez.

c) Hibeye esas toplam tutarın, Bakanlıkça belirlenmiş üst sınırını aşan kısmı yetiştirici tarafından karşılanır.

6. BÖLÜM

İŞLETMELERİN DENETLENMESİ,

HAKSIZ ÖDEMELERİN GERİ ALINMASI VE HAK MAHRUMİYETİ VE

SORUMLULUK VE ARŞİVLEME

7.1) İşletmelerin Denetlenmesi

a) Düvelerin alımı ve hak ediş ödemeleri sonrasında 3 (üç) yıl süreyle her yıl en az bir defa işletmeler ziyaret edilerek hibe desteğinden yararlanan yatırımcının Karar, Tebliğ ve uygulama rehberindeki hükümler uyarınca taahhütlerini yerine getirip getirmediği tespit edilir.

b) Hibe kapsamında alınan hayvanların kayıtları Türkvet sisteminden sorgulanacaktır.

c) Yapılan denetim sonuçları (Ek-9) her yıl en az bir defa Genel Müdürlüğe gönderilecektir.

7.2 Haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti

a) Tebliğde belirtilen yetkili merciler, yetki alanına giren verilerin kayıt sistemine doğru girilmesinden, kendilerine ibraz edilen belgelerin kontrolünden ve kendi hazırladıkları belgelerden doğrudan sorumludur. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli cezai, hukuki ve idari işlemler il müdürlüklerince yapılır.

b) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7//1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

c) Tebliğ ile belirlenen destekleme ödemelerinden, idarî hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler, 5 (beş) yıl süreyle hiçbir destekleme programından Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği hükümlerine göre kurulan İl/İlçe Tahkim Komisyonu kararıyla yararlandırılmazlar. Bunun takibinden il/ilçe müdürlükleri sorumludur.

d) Destekleme ödemelerinde, idari hata sonucu yapılan fazla ödemeyi kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içinde iade etmeyenler 5 (beş) yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmaz. İdari hata sonucu ödenip, geri tahsil edilmesi gereken ödemelerden, üretici kendisine tebliğ edilen süre içerisinde ödeme yapar ise gecikme faizi alınmaz. Ancak söz konusu ödeme tebliğ edilen süre içerisinde yapılmaz ise tebliğ tarihinden itibaren gecikme faizi uygulanır ve 27/9/2006 tarihli ve 2006/11058 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik esaslarına göre işlem yapılır.

7.3 Sorumluluk ve arşivleme

Tüm bilgi ve belgelerin doğruluğundan, bilgi ve belge sahibi ile onaylayan kişi ve kuruluşlar doğrudan sorumludur. Destekleme ödemesi yapılan belgeler istendiğinde ibraz edilmek üzere, ilgili birimlerin arşivlerinde en az 5 (beş) yıl süre ile saklanır.

 [1] * Bakanlığın verdiği destekleme kapsamında, mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller aşağıda belirtilmiştir:

a.    Deprem, sel, yangın, çığ, toprak kayması, yıldırım düşmesi gibi genel nitelikli doğal afetler,

b.    Proje yararlanıcısının en az üç ay süreli hastalıkları, yaralanma sonucu iş göremez hale gelmeleri,

c.     Genel kanuni grev,

d.    Genel salgın hastalık,

e.     Kısmi veya genel seferberlik ilanı.

Bakanlık tarafından söz konusu hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için; önceden öngörülemez ve beklenemez olması, yatırımcıdan kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, hakkaniyet kuralları çerçevesinde ve objektif olarak bu şartlar altında yatırımcının projede öngörülen yükümlülüklerini aynen ifasının beklenemez olması, yatırımcının bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yatırımcının İl Müdürlüğüne yazılı olarak bildirimde bulunması ve zorunlu haller hariç söz konusu sebebin yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur. İl Müdürlüğü söz konusu bildirim üzerine durumu değerlendirerek, mücbir sebebi kabul edip etmemeye karar verir ve İl Destekleme Değerlendirme Komisyonunun onayına sunar.