Yazdır

Ar-Ge Destek Programı 15. Proje Çağrısı

Ar-Ge Destek Programı 15. Proje Çağrısı

 

(Son Başvuru Tarihi: 15 Mart 2019)

Tarım ve Orman Bakanlığı Ar-Ge Destek Programı kapsamında proje başvurularının kabulü için 15. Çağrıya çıkılmıştır. Son başvuru tarihi olarak 15 Mart 2019 tarihi (saat 18:00’e kadar) belirlenmiştir.

Çağrı kapsamında başvuru yapılacak proje önerisi konusunun 15. Çağrı Öncelikli Ar-Ge Konuları kapsamında olması gerekmektedir. Söz konusu Öncelikli Ar-Ge Konuları iki grup halinde belirlenmiştir. 15. Çağrı Öncelikli Ar-Ge Konularında “Tarım Ekonomisi” başlığı altındaki konular I. Grup Öncelikli Ar-Ge Konular olarak belirtilmekte olup bu konulardaki projelerde Bakanlık Destek desteğinin üst limiti 300.000 (Üç yüz bin) TL’dir. I. Grup Öncelikli Ar-Ge Konular kapsamında hazırlanacak projeler için proje bütçesinin tamamı üst limit dahilinde Bakanlıkça karşılanabilecek ve bu kapsamdaki projelerde ortaklık şartı aranmayacaktır.

15. Çağrı Öncelikli Ar-Ge Konularında yer alan “Tarım Ekonomisi” başlığı dışındaki konular ise II. Grup Öncelikli Ar-Ge Konular olarak belirtilmekte olup bu konulardaki projelerde Bakanlık Destek üst limiti 3.000.000 (Üç milyon) TL’dir. II. Grup Öncelikli Ar-Ge Konular kapsamında hazırlanacak projeler için proje bütçesinin en fazla %70’i üst limit dahilinde Bakanlıkça karşılanabilecek olup proje bütçesinde en az %30 oranında başvuran/proje ortağı kurum katkısı gösterilecektir. Ayrıca II. Grup Öncelikli Konular kapsamındaki projelerde ortaklık şartı aranacaktır. Bu kapsamdaki projelerdeki ortaklık kuralları ise şunlardır:

Üniversiteler, özel sektör veya sivil toplum kuruluşlarından en az biri ile işbirliği olmadan II. Grup Öncelikli Ar-Ge Konular kapsamında müstakil olarak proje başvurusunda bulunamazlar. Gerekli durumlarda bu işbirliğine ilave olarak diğer kurum/kuruluşlar da proje ortağı olarak dahil edilebilir.

Özel sektör, Sivil Toplum ve Çiftçi Kuruluşları ile Meslek Kuruluşları, TAGEM’e bağlı araştırma enstitüleri veya araştırma yetkisi verilmiş Bakanlık kuruluşları ile işbirliği olmadan II. Grup Öncelikli Ar-Ge Konular kapsamında müstakil olarak proje başvurusunda bulunamazlar. Gerekli durumlarda bu işbirliğine ilave olarak diğer kurum/kuruluşlar da proje ortağı olarak dahil edilebilir.

Program ve başvuru hakkında daha detaylı bilgiye Başvuru Kılavuzundan ulaşabilirsiniz.

BAŞVURU USÜLÜ

Tarım ve Orman Bakanlığı Ar-Ge Destek Programı 15. Çağrı kapsamında Proje Başvurusu için aşağıdaki belgelerin http://www.tarimorman.gov.tr/TAGEM/Menu/7/Ar-Ge-Destek-Programi internet adresinden indirilerek Başvuru Kılavuzundaki talimatlara göre doldurulması ve istenen diğer belgelerle birlikte bir başvuru klasörü içerisinde TAGEM’e iletilmesi gerekmektedir.

Başvuru klasörü aşağıda belirtilen form ve belgeleri içermelidir:

a) Başvuru Sahibi Kurum/Kuruluş Üst Yazısı (TAGEM’e hitaben yazılacak olup internet sayfamızda yer alan üst yazı örneğinden yararlanılabilir)

b) Proje Formu (tüm bilgi ve eklerin yer aldığı)

Proje Formu bir suret hazırlanmalı, tüm imzalar eksiksiz olmalı, poşet dosya kullanılmadan başvuru klasörü içerisine delgeç vasıtasıyla delinerek takılmalıdır. Projenin içeriğinde bulunan tüm belgeler (proforma fatura, teknik şartname vb.) başvuru klasörüyle birlikte teslim edilmelidir. Ayrıca Projeye ilişkin tüm belgelerin taratılmış hali ile Word formatında hazırlanmış proje önerisinin dijital kopyası bir adet CD'ye kaydedilmeli, CD üzerine Proje Formu ile projenin ismi yazılmalı ve başvuru klasörüne eklenmelidir.

Projenin konusuna bağlı olarak I. Grup veya II. Grup Öncelikli Konularındaki proje önerileri için proje formları değişiklik göstermektedir, bu nedenle doğru proje formunun doldurulmasına dikkat edilmelidir.

c) Proje Formu (Kör)

İçinde kurum ve kişi bilgileri ile eklerin bulunmadığı kör proje formunun Word hali bir adet CD'ye kaydedilmeli, CD üzerine “Proje Formu (Kör)” ile projenin ismi yazılmalı ve başvuru klasörüne eklenmelidir.

Projenin konusuna bağlı olarak I. Grup veya II. Grup Öncelikli Konularındaki proje önerileri için kör proje formları değişiklik göstermektedir, bu nedenle doğru kör proje formunun doldurulmasına dikkat edilmelidir.

d) Ortaklık Beyannamesi

Konusu II. Grup Öncelikli Konular kapsamında olan projeler için yapılacak başvurularda proje ortağı bulunması zorunlu olduğundan bu tip projelerde doldurulmalı, tüm ortak kurum yetkililerince imzalanmalı ve proje klasörüne eklenmelidir. I. Grup Öncelikli Konular kapsamında olan projeler için yapılacak başvurularda ise proje ortağı zorunluluğu mevcut olmadığından ancak projede ortaklık bulunması halinde hazırlanarak proje klasörüne eklenecektir. Proje ortaklığıyla ilgili detaylara Başvuru Kılavuzundan ulaşılabilir.

e) Ticaret Sicil Gazetesi ve İmza Sirküleri Örneği (Başvuruda bulunan Yürütücü Kurum/Kuruluş ve/veya proje ortağı Kurum/Kuruluş özel bir şirket ise bunlara ait örnekler ibraz edilecektir)

Proje Formu ve diğer belgeler doldurulurken, standart formatlara bağlı kalınmalı ve yapılan bilgilendirme ve yönlendirmelere titizlikle uyulmalıdır. Lütfen proje başvurunuzu hazırlamadan önce Başvuru Kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.

BAŞVURU ADRESİ

Proje Başvuru Klasörü, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'ne (TAGEM) (Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı, Eskişehir Yolu 10. Km, 06800, Çankaya/ANKARA) hitaben yazılmış yürütücü kurum üst yazısı (örneği mevcuttur) ekinde, elden, kargo veya posta yolu ile ulaştırılmalıdır (Geçmiş yıllarda başvuruda bulunanların başvuru adresindeki değişikliğe dikkat etmelidir).

BAŞVURU TAKVİMİ

15. Çağrı kapsamında başvuruların alınmasına bu kılavuzun TAGEM internet sitesinde ilan edilmesiyle başlanır. Başvuru yapılabilecek son tarih 15 Mart 2019 Cuma günü saat 18.00’dir. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecek olup posta, kargo veya başka sebeplerden kaynaklanan gecikmelerden TAGEM sorumlu değildir.