Yazdır

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA KIRSAL EKONOMİK ALTYAPI YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ 2020-2021 BAŞVURU DÖNEMİ Tebliğ No:2020/25 UYGULAMA ESASLARI

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA KIRSAL EKONOMİK ALTYAPI YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ 2020-2021 BAŞVURU DÖNEMİ

Tebliğ No:2020/25

(I)

UYGULAMA ESASLARI

 

Başvurular 23/12/2020 tarihinde başlayıp, 23/3/2021 tarihi saat 23:59’da sona erecektir.

1.4 TANIMLAR

Bu uygulama rehberinde geçen;

a)  Adres: Herhangi bir toprak parçası veya binanın il, ilçe, mahalle, köy, cadde, sokak ismi, bina numarası, ada ve parsel bilgileri ve benzeri bileşenler ile tanımlanan coğrafi konumunu,

b)  Ayni katkı: Başvurusu yapılan yatırımın tamamının gerçekleştirilmesi için hibeye esas mal alım tutarı dışında tamamı yatırımcı tarafından karşılanan/karşılanacak miktarı,

c)  Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,

ç) Çiftçi: Mal sahibi, kiracı, yarıcı veya ortakçı olarak devamlı veya en az bir üretim dönemi ya da yetiştirme devresi tarımsal üretim yapan gerçek veya tüzel kişiyi,

d)  Çiftçi Kayıt Sistemi: Bakanlık tarafından oluşturulan, çiftçilerin kayıt altına alındığı tarımsal veri tabanını,

e)  Elektronik ağ: “www.tarimorman.gov.tr” internet adresini,

f)   Genç girişimci: Başvuru tarihi itibarıyla, 18 yaşını doldurmuş, 41 yaşından gün almamış gerçek kişiyi,

g)  Genel Müdürlük: Tarım Reformu Genel Müdürlüğünü,

ğ) Gerçek kişi: Kırsal ekonomik altyapı yatırım konularında bir ekonomik faaliyet gerçekleştiren kişiyi,

h)  Güncel uygulama rehberi: 2020/25 nolu Tebliğ kapsamındaki faaliyetlerin yürütülmesinde; uygulama esas ve usullere ilişkin detayları belirlemek amacıyla, başvuru sahibi, yatırımcı, tedarikçi ve programın yürütülmesinden sorumlu Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı personelinin kullanımı için Genel Müdürlük tarafından her yıl hazırlanan güncel rehberi,

ı) Hibe sözleşmesi: Proje sahipleri ile il müdürlüğü arasında imzalanan ve hibeden yararlanma esasları ile tarafların yetki ve sorumluluklarını düzenleyen sözleşmeyi,

i)   Hibeye esas proje tutarı: 2020/25 nolu Tebliğde belirtilen kriterleri sağlayan hibe desteği verilecek uygun maliyetler toplamını,

j)  İl/ilçe müdürlüğü: Bakanlık il/ilçe müdürlüklerini,

k)  İl proje değerlendirme komisyonu (İPDK): Vali yardımcısı başkanlığında; il tarım ve orman müdürü ve il tarım ve orman müdür yardımcısı, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı veya il özel idaresi genel sekreterliği, çevre ve şehircilik il müdürlüğü, ticaret borsası, ziraat odası başkanlığı ile ihtiyaç duyulması halinde proje konusuna göre belirlenen diğer ilgili üniversite, sivil toplum kuruluşu ve kamu kurumu temsilcilerinin yer aldığı en az beş kişiden oluşan ve 2020/25 nolu Tebliğ kapsamında ilinde yapılan proje başvurularını değerlendiren komisyonu,

l)   İl proje yürütme birimi (İPYB): İl düzeyinde programın tanıtımından, projelerin uygulamasından, ödeme icmal veya listelerinin hazırlanmasından, onaylanmasından ve tamamlanan projelerin izlenmesinden sorumlu olan, yapılacak iş ve işlemleri il müdürlüğü adına yürüten, ilgili şube müdürü ve proje kontrol görevlileri ile gerektiğinde il müdürlüğü ve diğer kamu kurumu personelinin valilik oluruyla görevlendirilmesi ile oluşturulan en az üç kişilik birimi,

m)İlerleme raporu: Yatırımcı tarafından hazırlanarak dört ayda bir il müdürlüğüne teslim edilen iş gerçekleşme raporunu,

n)  Kapasite artırımına yönelik yatırım: Faaliyetleri doğrultusunda Bakanlıkça başvuru sahibi adına düzenlenmiş izin/kayıt belgelerini almış ve belli bir tarımsal ürünün işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik olarak yapılmış tesisler ile tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar için yeni teknolojiler içeren makine ekipman alımları ve gerekli olması halinde en fazla %60’a kadar inşaat giderlerini kapsayan yatırımı,

o)  Kırsal alan: 31/12/2012 tarihli Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre tüm illerde nüfusu 20.000’den az olan yerleşim yerlerini,

ö) Kırsal ekonomik altyapı: Aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, arıcılık ve arı ürünlerine yönelik yatırımlar, bilişim sistemleri ve eğitimi, el sanatları ve katma değerli ürünler, ipek böceği yetiştiriciliği, su ürünleri yetiştiriciliği, tarımsal amaçlı kooperatif ve birlikler için makine parkları, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği yatırımlarını,

p)  Kırsal mahalle: Köy veya belde belediyesi iken mahalleye dönüşen ve büyükşehir belediyesi sınırları içinde bulunup sosyo-ekonomik durumu, şehir merkezine uzaklığı, belediye hizmetlerine erişebilirliği, mevcut yapılaşma durumu ve benzeri hususlar dikkate alınarak ilgili ilçe belediye meclisinin kararı ve teklifi üzerine büyükşehir belediye meclisinin en geç doksan gün içinde alacağı karar ile kırsal yerleşim özelliği taşıdığı tespit edilen mahalleyi,

r)   Kısmen yapılmış yatırımların tamamlanmasına yönelik yatırım: Belli bir tarımsal ürünün işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanması ile tarımsal üretime yönelik inşaatı yarım kalmış tesislerin inşaatının tamamlanması ve gerekli makine ekipman alımlarını ya da inşaatı tamamlanmış ancak üretime geçmemiş tesislerin makine ekipman alımlarını içeren yatırımı,

s)  Küçük ölçekli aile işletmesi: Yıllık 50 kişiden az çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 25 milyon TL’yi aşmayan işletmeyi,

ş) Mali bilanço: Bir işletmenin belirli bir tarihte sahip olduğu varlıklar ile bu varlıkların sağlandığı kaynakları gösteren mali tabloyu,

t)   Merkez proje değerlendirme komisyonu: İl proje değerlendirme komisyonu tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda uygun görülen öncelikle proje başvurularına ait değerlendirme raporlarını, ihtiyaç olması halinde uygun görülen proje başvurularını, 2020/25 nolu Tebliğ ve ilgili mevzuatta yer alan esaslar doğrultusunda değerlendiren ve Genel Müdürlük tarafından; aralarında ilgili genel müdür yardımcısı ve daire başkanının bulunduğu en az beş kişiden oluşturulan komisyonu,

u)  Mücbir sebep: Taraflardan birinin sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nitelikte olan deprem, yangın, sel gibi doğal afetler, kanuni grev, genel salgın hastalık, savaş, ayaklanma, kısmi veya genel seferberlik ilanı gibi kişilerin önceden öngörebilmelerine olanak bulunmayan ve bu nedenle önüne geçilmesi mümkün olmayan, dış etkiler sonucu meydana gelen istisnai bir durum veya olayı,

ü) Nihai rapor: Yatırıma ait fiili uygulamaların tamamlanmasını takiben ödeme talebi evrakı ile yatırımcı tarafından hazırlanıp il müdürlüğüne teslim edilen ve il müdürlüğünce uygun kabul edilen raporu,

v)  Örtü altı kayıt sistemi belgesi: Üreticilerin örtü altı sistemine kayıtlı olduklarına dair işletmelerinin bulunduğu il ya da ilçe müdürlüklerinden güncel uygulama rehberinin yayımlandığı tarihten sonra alacakları belgeyi,

y)  Örtü altı tarım: İklim ve diğer dış etkilerin olumsuzluklarının kaldırılması veya azaltılması için cam, naylon veya benzeri malzeme kullanılarak oluşturulan alçak ve yüksek sistemler altında ileri tarım teknikleri kullanılarak en az 0,5 dekar alanda yapılan sebze, meyve ve süs bitkileri yetiştiriciliğini,

z)   Özgün proje: Başvuruda sunulan, daha önce benzeri yapılmamış olan projeyi,

aa)  Program: Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programını,

bb)  Proje: Hibe desteğinden yararlanabilmek için belirlenmiş nitelikleri sağlayan gerçek ve tüzel kişilerin gerçekleştirecekleri, başvuru konusu olan tesise ait vaziyet planı ile tesisin ihtiyaçlarına göre elde edilen verilere dayanılarak hazırlanan ve yapı aplikasyon projesi/mimari proje, peyzaj projesi, statik proje, mekanik tesisat projesi, makine yerleşim planı ve elektrik tesisat projeleri ile maliyet hesapları dâhil her türlü ayrıntıyı içeren ve ilgili meslek odalarına kayıtlı teknik elemanlarca onaylanmış projeyi,

cc)Proje kontrol görevlisi: Bakanlık tarafından proje kapsamında resmi kontrol yetkisi verilen personeli,

çç) Proje toplam tutarı: Program kapsamında hibeye esas proje tutarı ile tamamı yatırımcı tarafından gerçekleştirilen ayni katkı tutarının toplamını,

dd)          Referans fiyat: Uygulama yılı itibarıyla Tarım Kredi Kooperatifi satış birim fiyatları, Pancar Ekicileri Kooperatifi satış fiyatları ve bu listelerde yer almayan konularda Referans Fiyat Komisyonu tarafından belirlenen fiyatı,

ee)  Referans fiyat farkı: Başvuruda yer alan hibeye esas mal alım tutarını oluşturan her bir kalemin, o kalem için tespit edilen referans fiyatlardan yüksek olan kısımlarının toplamını, ff) Referans Fiyat Komisyonu: il müdürü ve/veya il müdür yardımcısı başkanlığında il proje yürütme birimi personeli içinden en az üç kişiden oluşturulan komisyonu,

gg)    Stand-Alone sistem: Fotovoltaik sistemler aracılığıyla üretilen fazla enerjiyi akülerde depolayan, şebekeye bağlı olmayan-bağımsız solar sistemi,

ğğ) Şebekeden bağımsız (off-grid) sistem: İşletmenin öz tüketimi için en fazla 3 kW güç sağlayan güneş enerjisi sistemini,

hh)     Tarımsal Üretim Kayıt Sistemi: Yasal durumu ne olursa olsun, arazinin büyüklüğüne bakılmaksızın kendi adına bitkisel üretim ve/veya hayvancılık faaliyeti ve/veya su ürünleri üretimi yapan tek yönetim altındaki tarımsal üretime konu ekonomik birimlerin adres, kimlik bilgileri, tarımsal faaliyet bilgileriyle tarım alet makina ve ekipmanlarını belirlemeye yarayacak bilgilerin yer aldığı veri tabanını,

ıı) Tarımsal ürün: Bitkisel ve hayvansal ürünler ile su ürünlerini,

ii)  Tatbikat projesi: Başvuru konusu olan tesisin ihtiyaçlarına göre arazi ve zemin etütleri yapılmış, statik projesinin tüm inşai ölçülerini, tesisat projesinin inşaatını etkileyen bütün elemanlarını, imalat detaylarına uygun ölçü ve karakterde mimari elemanlarını, detaylarla ilgili referanslarını ve tüm detayları çizim teknikleri ile eksiksiz içeren, gerekli bütün ölçülerin, malzemelerin ve teknik özelliklerinin yer aldığı, yapı aplikasyon projesi/mimari proje, peyzaj projesi, statik proje, mekanik tesisat projesi, makine yerleşim planı ve elektrik tesisat projeleri ile maliyet hesapları dahil her türlü ayrıntıyı içeren ve ilgili meslek odalarına kayıtlı teknik personel tarafından onaylanmış projeyi,

jj)  Teknoloji yenileme ve/veya modernizasyona yönelik yatırım: Bakanlık tarafından oluşturulan kayıt sistemlerine kaydı başvuru sahibi adına olan, yasal izinleri alınmış tarımsal işletmeler ve çalışma ve işletme kayıt/onay belgesi mevcut belli bir tarımsal ürünün işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik olarak yapılmış tesislerle ilgili yeni teknolojiler içeren makine-ekipman alımları ve gerekli olması halinde hibeye esas proje tutarının %20’sine kadar inşaat giderini kapsayan yatırımı,

kk)Tüzel kişi: Kırsal alanlarda kurulmuş olan veya faaliyet gösteren projeyi gerçekleştirecek potansiyele sahip olan zanaatkarlık işletmeleri de dahil olmak üzere küçük ölçekli aile işletmelerini,

ll)  Uygulama sözleşmesi: Yatırımcılar ile proje kapsamında satın aldıkları makine, ekipman ve malzeme ile inşaat yapım işlerini sağlayan yükleniciler arasında yapılacak sözleşmeyi,

mm)   Yapı kayıt belgesi: İlgili mevzuatı gereği aranan koşullar saklı kalmak şartı ile 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun geçici 16 ncı maddesi kapsamında alınan belgeyi,

nn)   Yatırımcı: 2020/25 nolu Tebliğ kapsamında proje hazırlayıp başvuruda bulunan ve başvurusu kabul edilerek hibe sözleşmesi imzalayan çiftçi, gerçek ve tüzel kişiyi,

oo)          Yeni yatırım tesisi: Güncel uygulama rehberi yayımlanma tarihi itibarıyla yapı ruhsatı alınmış veya alınmamış, inşaat ile ilgili herhangi bir faaliyette bulunulmamış, temelden yapılacak inşaat ve makine ekipman alımını kapsayan, belirli bir tarımsal ürün grubunun işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanması ile tarımsal üretim amaçlı sabit yatırım tesisini,

öö) Yenilenebilir enerji: Jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgâr enerjisini,

pp)    Yüklenici: Hibe sözleşmesi imzalanan yatırım projesi kapsamında yatırımcı tarafından satın alınacak makine, ekipman ve malzeme ile inşaat yapım işlerini sağlayan bağımsız gerçek ve tüzel kişiyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

2.            UYGULAMA BİRİMLERİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI İLE BAŞVURU SAHİBİ VE YATIRIMCILAR

2.1 GENEL MÜDÜRLÜK

Genel Müdürlük;

a)  Program ile ilgili olarak güncel uygulama rehberini hazırlar.

b)   Programın tanıtımını ve yatırımcıların bilgilendirilmesini sağlar. Program kapsamında yapılacak çalışmaların, idari, mali, mühendislik, çevresel ve teknik uygulamalarla uyumlu bir şekilde yürütülmesine destek verir.

c)   Program ile ilgili olarak, yıllık yatırım programı ve bütçe teklifi hazırlıkları, bu tekliflerin ilgili Bakanlık birimlerine iletilmesi ve kabulü için gerekli çalışmaları yapar.

ç) Program kapsamında il müdürlüğü tarafından onaylanan ödemeleri tahakkuk işlemlerini takiben ödenmek üzere bankaya gönderir.

d)   Programın etkin bir şekilde yürütülebilmesi için izleme, istatistiki çalışma ve gerektiğinde kontrol işlemlerini yapar veya yaptırır.

e)  Programın yürütülmesinde görevli personele yönelik değerlendirme toplantıları veya eğitim programlarının hazırlanmasını ve düzenlenmesini sağlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

3.            YATIRIM KONULARI, YATIRIM YERİ VE YATIRIM SÜRESİ

3.1 YATIRIM KONULARI

2020/25 nolu Tebliğ kapsamında, 81 ilde kırsal ekonomik altyapı yatırım konularında uygulanacak;

·        Aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri,

·        Arıcılık ve arı ürünlerine yönelik yatırımlar,

·        Bilişim sistemleri ve eğitimi,

·        El sanatları ve katma değerli ürünler,

·        İpekböceği yetiştiriciliği,

·        Su ürünleri yetiştiriciliği,

·        Tarımsal amaçlı kooperatif ve birlikler için makine parkları,

·        Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği

yatırımları destek kapsamında değerlendirilecektir.

3.1.1 Aile İşletmeciliği Faaliyetlerinin Geliştirilmesine Yönelik Altyapı Sistemleri Yatırımları

a)  Bitkisel ve Hayvansal Ürünlerin İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanması

·        Başvurular için proje kodu AİFG-A olmalıdır. Aksi halde proje başvurusu reddedilir.

·        Bu başlık altında yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu konularında başvurular kabul edilecektir.

·        Meyve ve sebzelerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanması için gerekli makine-ekipmanlar konusunda proje kabulü yapılacaktır.

·        Süt işleme ve toplama konusunda proje kabulü yapılacaktır.

·        Et işleme (kesimhaneler hariç) konusunda proje kabulü yapılacaktır.

·        Bitkisel ve hayvansal ürünler ile su ürünlerinin işlenmesine yönelik yatırımlarda, soğutuculu araçların sadece frigofrik kasa veya soğutma tankı kısımları konusunda proje kabulü yapılacaktır.

·        Yatırımcının tarımsal üretimiyle orantılı; çiftlik içinde üretilen ürünlerin işlenmesine yönelik işleme tesisleri, soğuk hava deposu, soğuk oda, soğuk hava deposunun müştemilatı olarak kullanılan plastik kasalar, şoklama ünitesi, çelik silo uygun harcama kapsamındadır.

·        Bitkisel ve hayvansal ürünlerin işlenmesine yönelik:

ü             Et işleme(en fazla 0,5 ton/gün işleme kapasitesi) ve süt işleme(en fazla 10 ton/gün işleme kapasitesi),

ü             Meyve ve sebze işleme(Biber salçası, püre, pekmez, marmelat, reçel, pestil, turşu, meyve ve sebze suları, konserve, sirke, közleme, salamura, ekşiler, ezme vb), sofralık zeytin ve zeytin mamulleri, kurutulmuş meyve ve sebzelerin imalatı, boza, salep ve bakliyat,

ü             Mısır kurutma,

ü             Baharat, bitki çayları,

ü             Pamuk yağı, defne yağı ve susam yağı,

(işlenme, paketleme ve depolama) destek kapsamındadır.

·        Süt ve süt ürünlerinin işlenmesi, soğutulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlarda uygun harcama kapsamında kabul edilecek malzeme ve ekipmanlar:

·        Süt kabul tankı, tartım kantarı, çiğ süt depo tankı, santrifüj pompa, otomatik pastörizatör, krema seperatörü, dinlendirme kazanı, CIP ünitesi (kimyasal tankı, su tankı, satrifüj pompa), mayalama teknesi, salamura pastörizatörü, kapama makinesi, teleme tarağı, karıştırma aparatı, faraş peynir arabası, proses tankı, tambur süzdürme, haşlama makinesi, kurutma arabaları, peynir kalıpları, doğrama makinesi, vakum makinesi, süzdürme arabası, arabalar, ambalajlama makinesi, dolum tankı, dolum makinesi, krema pastörize kazanı, yayık makinesi, şekillendirme makinesi, gramaj makinesi, soğuk oda, buhar kazanı ve tesisatı, laboratuvar malzemeleri, süt ürünlerinin işlenmesinde kullanılacak diğer makine ve ekipman alımları hibe kapsamında değerlendirilir.

·        Proje, uygulama sonunda gerekli olan ulusal izin ve ruhsatlara sahip olmalıdır.

Süt Toplama Tesisleri

·        Başvuruda bulunacak söz konusu işletmelerin, kuracakları süt toplama tesisinin/tesislerinin toplam kapasitesi mevcut işletmenin kapasite/ekspertiz raporlarında belirtilen günlük süt işleme kapasitesinden fazla olamaz.

·        Tesis, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve güncel 17.12.2011 tarih ve 28145 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik ile yürürlükteki diğer mevzuat hükümlerine uygunluk arz etmelidir.

·        Çiğ süt toplamada kullanılan, süte temas edecek tankların en az 250 L/gün kapasitede olması, yeni olması, otomatik temizleme sistemine sahip olması, sıcak su kaynağının sağlanması, süt kamyonuna süt transferini sağlamak için entegre olmuş süt pompasına sahip olması ve kullanılacak tankların yüzeylerinin, “Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği” ve “Gıda Hijyeni Yönetmeliği” hususlarına uygun; bakımlı, kolay temizlenebilir, gerektiğinde dezenfekte edilebilir olması gerekir.

·        Çiğ süt toplamada kullanılan tesisin yeri/yerleri, elektrik ve su tesisatları abonelikleri ile tankın konacağı parsel/parseller proje sahibi adına tapulu/kayıtlı olmalıdır, bu belgeler başvuru sırasında online olarak diğer belgeler bölümüne yüklenmelidir. Kooperatif ve ilgili birliklerde parsel ve abonelikler ortaklarının/üyelerinin adına olabilir. Bu taktirde ortakların ve/veya üyelerin bu tesis/tesislerin kendi adlarına kayıtlı parselde uygulama rehberinin yayımı tarihinden itibaren kurulmasına ve en az 7 yıl süresince faaliyet göstermesine ve aboneliklerle ilgi tüm harcamaların kendilerince karşılanacağına dair rızalarının olduğu noter onaylı muvafakatname vermeleri ve bu belgeleri başvuru sırasında online olarak diğer belgeler bölümüne yüklemeleri gerekir. Bu belgelerin eksik, yanlış, uyumsuz olması veya yüklenmemesi halinde başvuru geçersiz olarak sayılacaktır.

·        Mevcut işletmelerde yapılacak kapasite artırımı projesi uygulanması sonunda kurulacak süt toplama tesis/tesisleri gerekli güncel ulusal izin ve ruhsatlara sahip olmalıdır.

·        Projelendirilecek süt toplama tesisi/tesisleri:

ü             Faaliyette bulunan işletmeler için, işletmelerin kurulu bulunduğu il ve/veya ilçe sınırlarını,

ü        2020/25 nolu Tebliğin 11 inci maddesi üçüncü fıkrası (b) bendinde belirtilen tüzel kişiliklerin ana sözleşmesi ve/veya tüzüklerindeki faaliyet gösterdikleri alanı,

kapsamalıdır.

b)      Tarımsal Ürünlerin Depolanması (Çelik Silo-Soğuk Hava Deposu)

·        Başvurular için proje kodu AİFG-B olmalıdır. Aksi halde proje başvurusu reddedilir.

·        Bu başlık altında yeni tesislerin yapımı konusunda başvurular kabul edilecektir. Aksi halde proje başvurusu reddedilir.

c)      Tarımsal Sabit Yatırımlar (Ahır, ağıl, kanatlı kesimhanesi, muz ve/veya sebze yetiştirilen örtü altı tesisler)

·        Başvurular için proje kodu AİFG-C olmalıdır. Aksi halde proje başvurusu reddedilir.

·        Ahır ve ağıl, başvurularında yeni tesis, tamamlama, kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon konularında yapılan başvurular kabul edilecektir.

·        Kanatlı kesimhanesi başvurularında sadece yeni tesis konusunda yapılan başvurular kabul edilecektir.

·        Proje sahipleri, hayvansal üretime ait proje başvurusunda bulunabilmek için en az 10 büyükbaş veya 40 küçükbaş yetişkin hayvan mevcudu olduğunu belgelemelidir.

·        Hayvansal üretime ait yatırımcının uygulayacağı projede 10 küçükbaş hayvan için işletme adına kayıtlı en az 3 dekar ekili yem bitkisi ve/veya çayır arazisi olmalı ve/veya bir yem bitkisi üreticisinden/tedarikçisinden hayvan sayısıyla orantılı olarak gerekli yem bitkisini temin edeceğine dair taahhütnameyi veya köy tüzel kişiliğinde yeterli miktarda mera alanı olduğuna dair belgeyi hibe sözleşmesi ekinde sunmalıdır. Büyükşehirlerde köy tüzel kişiliklerin bulunmaması nedeniyle, yatırımcı, İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerince hazırlanmış yeterli miktarda mera alanı olduğuna dair belgeyi hibe sözleşmesi ekinde sunmalıdır.

·        Hayvansal üretime ait yatırımcının uygulayacağı projede 1 büyükbaş hayvan için işletme adına kayıtlı en az 3 dekar ekili yem bitkisi ve/veya çayır arazisi olmalı ve/veya bir yem bitkisi üreticisinden/tedarikçisinden hayvan sayısıyla orantılı olarak gerekli yem bitkisini temin edeceğine dair taahhütnameyi hibe sözleşmesi ekinde sunmalıdır.

·        Hayvansal üretime yönelik sabit yatırım başvurularında, mevcut tesislerin tamamlanması ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu konularında iklimlendirme ve havalandırma sistemleri destek kapsamında değerlendirilecektir.

·        Meyve bahçelerinde kuyruk milinden hareketli hasat makineleri (ceviz, zeytin, badem, dut, erik, kayısı, vişne, Antep fıstığı vb. ürünlerin hasatında kullanılacak), gölgeleme, sisleme, don ve dolu önlemeye yönelik makine ve ekipmanların alımı, kendi üretim kapasitesi ile sınırlı olmak kaydıyla boylama ve paketleme tesisi yatırımlarına ilişkin harcamalar uygun harcama kapsamında değerlendirilir.

Kendinden motorlu, tekerlekli ve/veya kendinden yürür hasat makineleri hibe desteği kapsamında değildir.

Yatırımcıların yukarıdaki konularda proje sunabilmeleri için üzüm bağları (asma) için en az beş dekar, diğer meyve türleri için en az onbeş dekar mevcut meyve bahçesi ve/veya üzüm bağlarının bulunması ve ÇKS’ye kaydedilmiş olması gerekir.

·        Yatırımcının, faal tarımsal işletmesiyle orantılı; balya, silaj makinesi ve çiftlik gübresi depolama ve/veya işleme ve dağıtma sistemleri hibe kapsamında değerlendirilir.

Kontrollü örtü altı tarım

·        Bu başlık altında yeni tesislerin yapımı, faal olan mevcut tesislerin teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu konularındaki başvurular kabul edilecektir.

·        Aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesi konusunda mevcut tesislerin teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu konularındaki başvurularda Örtü Altı Kayıt Sistemi Yönetmeliğine uygun olarak örtü altı yetiştiriciliği yaptığı örtü altı kayıt sisteminde (ÖKS) kayıt altına alınan işletmeler ile yeni tesis başvurularında proje sonrası Örtü Altı Kayıt Sistemi Yönetmeliğine uygun olarak ÖKS’ye kayıt yaptırması şartı ile kontrollü örtü altı üretim koşullarına sahip en az 0,5 dekar en fazla 10 dekar büyüklüğünde sera kuracak ya da sera modernizasyonu yapacak üreticilerin projeleri hibe kapsamında değerlendirilir.

Bitkisel Üretime Yönelik Örtü Altı Tarım: Örtü altı bitkisel üretim tesisi yüksek plastik tünel şeklinde inşa edilen, oluk altı yüksekliği en az 3 m olan bağımsız veya bloklar halinde yapılabilen, konstrüksiyonunda galvaniz profil ve/veya galvaniz boru kullanılarak muz, sebze ve süs bitkisi yetiştiriciliğinin yapıldığı tesisi ifade eder.

Örtü Altı Süs Bitkisi Yetiştiriciliği: Dış mekân, iç mekân, kesme çiçek ve soğanlı yumrulu bitki yetiştiriciliğini kapsar.

·        Örtü altı üretim tesislerinde dekar başı maliyet:

ü        Isıtma sistemi olarak katı yakıtlı bir sistem kullanıldığında en fazla 100.000TL/daa

Isıtma sistemi olarak YEÜ kaynakları kullanıldığında en fazla 130.000 TL/da olmalıdır.

·        Örtü altı tarım tesisinde; tesisin inşasında kullanılan konstrüksiyon ve diğer yapı elemanları, altyapı işleri, beton işleri, örtü malzemesi ve ekipmanları hibeye esas proje giderleri olarak değerlendirilir.

·        Yeni tesislerin yapımı için başvurusu yapılan örtü altı tarım tesisi projeleri akıllı sulama sistemleri, akıllı otomasyon sistemleri ve benzeri sulama sistemlerini, gübreleme sistemi ve ısıtma sistemini bir bütün olarak içermelidir. Isıtma sistemi katı yakıtlı bir sistem olabildiği gibi alternatif enerji sistemlerinden de yararlanılabilir. Hibeye esas proje giderleri arasında ısıtma sisteminin yanında izolasyon sitemleri ve ısı pompası da uygun giderler kapsamında kabul edilir.

·        Mevcut ve hâlihazırda üretim yapılan, örtü altı kayıt sisteminde (ÖKS) kayıt altına alınmış, en az 0,5 dekar en fazla 10 dekar büyüklüğündeki seraların teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu için yenilenebilir enerji, akıllı sulama sistemleri, akıllı otomasyon sistemleri (havalandırma) ve benzeri sulama sistemleri, gübreleme sistemi ve ısıtma sistemi, ısı perdesi ve polikarbon sera örtüsü, tesisin tarımsal üretim kapasitesi hesaplanmak şartıyla, hibe kapsamında değerlendirilir. Örtü malzemesi olarak en az 36 ay ömürlü örtü altı malzemesi kullanılmalıdır.

·        Teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon başvurularında ısıtma sistemi olarak YEÜ kaynakları projelendirildiğinde; örtü altı üretim tesislerinde YEÜ dahil dekar başı maliyetin en fazla %30’u, YEÜ hariç akıllı sulama sistemleri, akıllı otomasyon sistemleri (havalandırma) ve benzeri sulama sistemleri, gübreleme sistemi ve ısıtma sistemi, ısı perdesi ve polikarbon sera örtüsü, bir bütün olarak projelendirildiğinde ise katı yakıtlı örtü altı üretim tesislerinde geçerli dekar başı maliyetin en fazla %60’ı olmalıdır.

·        Projenin tamamlanmasının ardından, gerçekleştirilen yeni tesislerin büyüklükleri (0,5-10 daa) örtü altı kayıt sistemine (ÖKS) kaydettirilerek nihai rapor ekinde sunulur.

Sulama Sistemi Desteklemeleri

·        Aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik bitkisel ürün yetiştiriciliği ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği konularında en fazla 20 dekara kadar sulama sistemleri destek kapsamında değerlendirilir.

·        Kapama meyve bahçesinde; hidrosiklon, filtre grubu, gübre tankı, vana grubu, yan boru, lateral boru ve 5x5 ağaç için 400 m antisifonlu basınç ayarlı lateral boru ve bağlantı ek parçaları hibe desteği kapsamında değerlendirilir. Bu malzemeler için dekar başı maliyet:

ü             Yeraltı damla sulama sistemlerinde en fazla 1.800 TL/daa

ü             Basınç ayarlı yerüstü damla sulama sistemlerinde en fazla 1.100 TL/daa

ü             Basınç ayarsız yerüstü damla sulama sistemlerinde en fazla 890 TL/daa olmalıdır.

·        Sebze yetiştiriciliği alanları ile tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğinde; filtre grubu, vana grubu, ana ve yan hatlar ile lateral boru ve ek parçaları hibe desteği kapsamında değerlendirilir. Bu malzemeler için dekar başı maliyet:

ü             Basınç ayarlı sulama sistemlerinde en fazla 1.950 TL/daa

ü             Basınç ayarsız sulama sistemlerinde en fazla 1.200 TL/daa olmalıdır.

·        Sunulacak projeler sadece sulama konusunu içemeyip ilgili konuda alınacak makine ve ekipmanları da içermelidir.

ç) Kültür Mantarı

·        Başvurular için proje kodu AİFG-Ç olmalıdır. Aksi halde proje başvurusu reddedilir.

·        Bu başlık altında yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu konularındaki başvurular kabul edilecektir.

·        Kültür mantarı yetiştiriciliğine yönelik sera ve gerekli makine/ekipmanları uygun harcama kapsamında değerlendirilir.

·        Bu başlık altındaki inşai faaliyetlerin maliyetleri güncel Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatlarını aşmamalıdır.

d)  Yenilenebilir Enerji Tesisleri

·        Başvuru projesi sadece yenilenebilir enerji üretimi konusunda bütçelendirilmişse başvuru kodu AİFG-D olmalıdır. Aksi halde proje başvurusu reddedilir.

·        Bu başlık altında faal olan mevcut tesislerin teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu konularındaki başvurular kabul edilecektir.

·        2020/25 nolu Tebliğin 8 inci maddesinde belirtilen yatırım konularında sunulan projelerde yenilebilir enerji kullanımı da bütçelendirilmiş ise ilgili yatırım konusuna ait başvuru kodu kullanılmalıdır.

Örneğin yeni tesis kapsamında süt işleme tesisi kuracak olan yatırımcı söz konusu tesisin elektrik ihtiyacını güneş enerji panelleri ile karşılamak üzere projesini bütçelendirmiş ise; başvuru kodu AİFG-A olmalıdır.

·        Yenilenebilir enerji kaynağı olarak jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgâr enerjisi kullanılacak bütün yatırım konularında, yenilenebilir enerji üretimi mevcut veya 2020/25 nolu Tebliğ kapsamında kurulacak tesisin kapasite raporunda hesaplanan yıllık enerji ihtiyacının en az %51’ini en fazla %110’unu karşılayacak şekilde projelendirilmesi halinde hibe desteğinden faydalandırılır. Elde edilen enerjinin, mevcut veya 2020/25 nolu Tebliğ kapsamında kurulacak tesisteki enerji ihtiyacının %110’unu aşması durumunda elde edilen toplam enerji ile tesiste ihtiyaç duyulan enerji oranlanarak hibe ödemesi yapılır. Bu oranların dışında kalan kısımlar ayni katkı olarak karşılanır.

·        Yenilenebilir enerji üretimi haricindeki yatırım konuları için yapılacak başvuruya esas yatırım projesinin bir ünitesi yenilenebilir enerji üretimi ünitesi ise, mücbir sebepler kapsamında, uygulamanın herhangi bir aşamasında, projede öngörülen kurulu gücün %51’in altına düşmesi ve bu durumun da resmi belgelerle tespit edilmesi halinde, yenilenebilir enerji üretimi ünitesine ait giderler hibeye esas proje tutarından düşürülerek, yatırımın geri kalan kısmı hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

·        Bağlantı sözleşmesinde belirtilen gücün, bağlantı izni ve ruhsatı veren kurumdan kaynaklanan sebeplerle, projede öngörülen kurulu gücün %51’in altına düşmesi ve bu durumun da resmi belgelerle tespit edilmesi halinde, bu tarihten itibaren yenilenebilir enerji üretim tesisi başvurularında yatırımcının gerekçeleriyle birlikte bir ay içerisinde talep etmesi, il müdürlüğünün mevzuata uyarlılığını inceleyerek il proje yürütme biriminin uygun rapor düzenlemesi ve İl Müdürünün de raporu onaylaması halinde, gerekli belgeler Genel Müdürlüğe gönderilir. Genel Müdürlüğün de talebin mevzuata uyarlılığını tespit ederek uygun görmesi halinde sözleşme tasfiye edilir ve yatırımcının teminatı iade edilir.

Yenilenebilir enerji üretiminde %51 kurulu güç hesaplanırken mevcut trafo üzerinden değil işletmeye ait kapasite raporundaki mevcut makinelerin çalışma süreleri ve güçleri üzerinden hesaplanarak yapılır.

·        Ayrıca, yenilenebilir enerji tesisi projesi, tarımsal faaliyetlerde bulunan küçük ölçekli işletmeler olan yaylacı ve göçerlerin faaliyetleri kapsamında kendi enerji talebini karşılamak amacıyla 3 KW ya kadar off-grid veya stand-alone sistem (PV’ler aracılığıyla üretilen fazla enerjiyi akülerde depolayan, şebekeye bağlı olmayan-bağımsız solar fotovoltaik sistemler) kurulumu içerebilir.

e)      Aile İşletmeciliği Faaliyetlerinin Geliştirilmesine Yönelik Altyapı Sistemleri Yatırımlarına Yönelik Genel Hususlar

·        Başvuru sahipleri söz konusu faaliyetlerini yatırımın uygulandığı alanda yatırım bitiminden itibaren 5(beş) yıl boyunca devam ettirmelidirler.

·        Aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri konusunda yapılan başvurularda, mevcut kümeslerin 18/3/2010 tarihli ve 5977 sayılı Biyogüvenlik Kanunu hükümleri ile birlikte 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu hükümlerine göre zorunlu olan Biyogüvenlik tedbirleri hibe kapsamında değerlendirilir.

·        Bitkisel ve hayvansal üretime dair kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon konularında proje sunulması halinde işletme kayıt belgesi, kapasite raporu veya ekspertiz raporu sunulması gereklidir. Bu rapor il müdürlüğünden alınır.

·        Yeni tarımsal işletme ya da mevcut tarımsal işletme içinde yeni tesis kurulumunda tarım alanları veya mevcut işletmelerin genişletileceği / büyütüleceği tarım alanlarının, Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Planlanmasına Dair Yönetmelik ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında izinlendirilmiş olması gereklidir.

·        Tarımsal Sabit Yatırımlar başlığında yer alan hayvancılık yatırımlarının mevcut işletmelerde tevsi yatırım (inşai, makine-ekipman alımı) olması durumunda yasal izin ve ruhsatların başvuruda sunulması gereklidir. İnşai faaliyet içermeyen makine ve ekipman alımlarında yatırımcıların İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden alacakları kapasitelerini bildirir belge (alınacak makinenin nevine bağlı olarak ÇKS, TÜKAS, İşletme Kapasite Raporu, vb. belgelerden herhangi biri) sunmaları halinde Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanım İzin/Yapı Kayıt Belgesi şartı aranmaz.

·        Yeni inşa edilecek olan veya mevcut işletmelerin projeleri (modernizasyon, vb.) sit alanları, milli parklar, tabiat parkları, özel çevre koruma bölgesi gibi alanlarda ise; projenin ilgili kurumun kanun ve yönetmeliklerine göre izinlendirilmiş olması gereklidir.

·        Faal tarımsal işletmesiyle orantılı; balya, silaj makinesi ve çiftlik gübresi depolama ve/veya işleme ve dağıtma sistemleri hibe kapsamında değerlendirilir. Silaj makinesi başvurularında her bir yatırımcı için toplam uygun harcama tutarı üst limiti en fazla 50.000 TL ve balya makinesi başvurularında her bir yatırımcı için toplam uygun harcama tutarı üst limiti en fazla 100.000 TL ile sınırlıdır. Bu konularda yapılacak başvurularda, yatırımcının kendine ait traktörü ile alacağı makine/ekipmana uygun büyükbaş/küçükbaş hayvan mevcudu olmalı ve bunlarla ilgili belgeleri proje başvurusunda KKYDP on-line başvuru sisteminde yer alan diğer kategorisi altındaki bölüme yüklemelidir.

·        Hayvansal üretime yönelik sabit yatırımı ile orantılı olmak koşuluyla süt soğutma tankları, süt sağım sistemleri, yem karma makinesi (sabit/hareketli), yem kırma/ezme makinesi, büyükbaş/küçükbaş hayvanlar için yemlik ve suluk, hayvan padok sistemleri, üstü kapalı kaba yem deposu hibe kapsamında değerlendirilir.

·        Süt sığırcılığında asgari ekiliş miktarının belirlenmesinde sağmal hayvan sayısı esas alınır.

Bitkisel veya hayvansal üretim yapan işletmelerin sadece bir tanesi için başvuru yapılabilir.

Örneğin; Yatırımcı yukarıdaki gruplardan sadece bir grubun içinde bulunan mal alımlarından birini, birkaçını veya tamamını almak için başvuruda bulunabilir. Yatırımcı aynı anda çadır ağıl, ahır (hayvansal üretim) ve yüksek plastik tünel için (bitkisel üretim) başvuruda bulunamaz.

·        Yatırımın yapılacağı yerin hisseli olması durumunda;

Hissedarlardan birisinin başvuruda bulunması halinde, diğer hissedarlar tarafından yatırımcıya muvafakat verildiğini, sahibi oldukları arsa üzerinde inşaat yapılmasına rızaları olduğunu ve işletmenin faaliyete geçtikten sonra en az 5 yıl boyunca işletmenin faaliyetine engel olabilecek ölçüde başka bir tesis kurmayacaklarını gösteren noter tasdikli belgenin başvuru aşamasında online olarak diğer belgeler kısmına yüklenmesi gerekmektedir. Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 17 nci maddesine göre hisseli alanlarda sadece bir hissedara yapı izni/ruhsatı verildiğinden aynı parsel için başka bir hissedar başvuru yapamayacaktır.

Ulusal mevzuat gereği alınması gereken tüm yasal izin ve ruhsatlardan başvuru sahipleri sorumludur.

3.1.2. Arıcılık ve Arı Ürünlerinin İşlenmesi ve Paketlenmesine Yönelik Yatırımlar

·        Başvurular için proje kodu AÜİP olmalıdır. Aksi halde proje başvurusu reddedilir.

·        Bu başlık altında yeni tesislerin yapımı, mevcut tesislerin teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu konularındaki başvurular kabul edilecektir. Aksi halde proje başvurusu reddedilir.

·        Arıcılık faaliyetleri için yatırımcı başına en az 30 ve en fazla 500 kovan tedariki hibe kapsamındadır.

·        Arıcılık ve arı ürünlerinin başvuru kapsamlarının geliştirilmesi ayrıca şebekeden bağımsız solar fotovoltaik (off-grid) sistemler konusunda proje kabulü yapılacaktır.

·        Küçük ölçekli işletmeler için arıcılık ve arı ürünlerine yönelik yatırımlar başlığı altında, arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve paketlenmesi konusunda proje kabulü yapılacaktır.

·        Arıcılık üretimini geliştirmek isteyen küçük ölçekli çiftçilere ve üretim tesislerine arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve paketlenmesi konusunda ekipman alımı yoluyla destek sağlanacaktır.

·        Arıcılık yatırımları kapsamında,

ü             Bal ve diğer arı ürünlerinin üretimine yönelik 30 ile 500 kovan aralığındaki işletmeler,

ü             Ana arı üretimine yönelik yatırımlar,

ü             Bal ve diğer arı ürünlerinin işlenmesi ve paketlenmesine yönelik tesisler desteklenecektir.

·        Bu konu başlığı altında bal ve arı ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması için müştemilatının inşası, arıcılıkla ilgili ekipman alımı, çiftlik içerisinde balın işlenmesi ve paketlenmesi için işleme ve paketleme hatları satın alınması veya mevcut hatların modernizasyonu, lisanslı üreticiler tarafından ana arıların üretilmesi için yetiştirme istasyonlarının kurulması ve donatılması, işleme ve paketlemeye yönelik tesis kurulumlarında kendi tüketimi için yenilenebilir enerji üretimi amacıyla inşaat işleri ve makine/ekipman alımı harcamaları destek kapsamındadır.

Sadece arıcılık için proje başvurusunda bulunan yatırımcı en az bir yıldır Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı olduğunu gösteren belge sunmalıdır.

Sabit işletme için proje sunan yaylacılar ile bal ve diğer arı ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması için yeni tesis ve tamamlama niteliğinde proje sunanların projelerinde yerin mülkiyet belgesi yatırımcı adına olmalı veya yatırım yeri kiralanmış ise, kiralama süresi yatırım için son ödemenin yapıldığı tarihten itibaren en az 5 yılı kapsamalıdır. Yaylacılar ve gezginci arıcılar için bitkisel üretim yapma zorunluluğu yoktur.

·        Ayrıca, sadece arıcılık faaliyetleri söz konusu olduğunda, 3 kW’a kadar şebekeden bağımsız (off-grid) sistemli yenilenebilir enerji yatırımları da desteklenmektedir. Bu projeler, arıcılık/bal üretimi yapan işletmelerin göçer faaliyetleri kapsamında kendi enerji taleplerini karşılamak amacıyla 3 kW’a kadar off-grid veya stand-alone sistem kurulumunu içermelidir.

·        Bal ve diğer arı ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması için proje sunan mevcut tesislerin, 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu hükümlerine uygun üretim ve kayıt sertifikaları bulunmalıdır. Mevcut tarımsal işletme içinde yeni tesis kurulumunda yukarıda belirtilen sertifikalar nihai ödeme talebinde ibraz edilmelidir.

·        Hibeye esas bütçe kapsamında işletme kapasitesine uygun olmak şartıyla değerlendirilen malzemeler şunlardır:

ü             Ana arı malzemeleri,

ü             Polen kapanlı yeni kovanlar (boş) ve parçaları,

ü             Kovanlar için gerekli aparatlar (Petek yapıştırma makinesi, bal tenekesi, sır alma bıçağı, bal refraktometresi, asit buharlaştırma aparatı, bal mikseri, şapka tipi uçan haşere tuzağı, tekli oksalik asit buharlaştırma aparatı, nano gümüş içerikli malzemeler, çekiçli el demiri, çerçeve tutma aleti, organik asit eldiveni, arıcı pürmüz çakmağı, erkek arı gözü peteği, kabarmış mum peteği, bal mumu eritme makinesi, elektronik kontrollü çit sistemi, bal taşıma sandığı, bal sağım çadırı, çerçeve delme aleti, polen kurutma ve temizleme makinesi)

ü             Bal dinlendirme tankları,

ü             Arı yemlikleri,

ü             Arıcılık elbise ve kıyafetleri,

ü             Bal eritme kazanları,

ü             Körükler,

ü             Bal süzme makinesi, bal dolum ve paketleme makinesi,

ü             200 adet ve daha fazla sayıda arılı kovan ile gezginci arıcılık yapan üreticiler için güneş enerji sistemi, arıcı barakası veya karavanı alımı,

ü             100 adet ve daha fazla sayıda arılı kovana sahip ana arı üretimi yapmak isteyen arıcılara; güneş enerji sistemi, çiftleştirme kovanı veya kutusu (en az 1.000 adet) ve arıcı barakası veya karavanı alımı,

ü             Bakanlıktan bombus arısı ön izinli veya izinli bombus arısı yetiştiricileri için, bina yapımı ve tadilatı, raf sistemleri, ilgili alet ve ekipman alımı ile diğer yatırım giderleri.

Hibe kapsamında arı kolonisi alımları destek kapsamında değildir. Nihai ödemede yatırımcının son durumunu gösteren Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kaydedilmiş kovan sayılarını gösterir belge istenir.

3.1.3 Bilişim Sistemleri ve Eğitimi Yatırımları (Akıllı Tarım Uygulamaları)

·        Başvurular için proje kodu BSY olmalıdır. Aksi halde proje başvurusu reddedilir.

·        Bu başlık altında mevcut tesislerin teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu konusundaki başvurular kabul edilecektir. Aksi halde proje başvurusu reddedilir.

·        Gübre ve ilaç gibi kimyasal giderlerinin azaltılması, çevre kirliliğinin azaltılması, yüksek miktarda ve kaliteli ürün sağlanması, işletme ve yetiştiricilik kararları için daha etkin bir bilgi akışının sağlanması, tarımda kayıt düzeninin oluşturulması, çiftlik bilgi yönetimi konularında proje kabulü yapılacaktır.

3.1.4 El Sanatları (Zanaatkȃrlık) ve Katma Değerli Ürünlere Yönelik Yatırımlar

·        Başvurular için proje kodu ESKÜ olmalıdır. Aksi halde proje başvurusu reddedilir.

·        Bu başlık altında yeni tesislerin yapımı, mevcut tesislerin teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu konularındaki başvurular kabul edilecektir. Aksi halde proje başvurusu reddedilir.

·        Bu yatırımlarda amaç, kırsal alanlarda o yöreye uygun olan, bölgeyle özdeşleşmiş, halk tarafından benimsenmiş ürünlerin üretilmesi, işlenmesi, paketlenmesi ve sunuma hazır hale getirilmesi amacıyla çalışacak tesislerinin hibe desteği ile kurulmasıdır. Bu projelerin hayata geçmesi ile birlikte bölge halkına istihdam oluşturulması ve yöresel ürünlerin ülke genelinde pazara açılması hedeflenmektedir.

·        Bu başlık altında; zanaatkârlık faaliyetleri ile gıda olmayan ürünlerin işlenmesi konusunda proje kabulü yapılacaktır.

·        Bu başlık altındaki inşai faaliyetlerin maliyetleri güncel Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatlarını aşmamalıdır.

·        Zanaatkârlık ve katma değerli ürünler için:

Başvuru sahipleri; 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu, 18/4/1972 tarihli ve 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu, 1/6/2000 tarihli ve 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanuna göre kurulmuş kooperatifler ile Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun ilgili maddelerine göre kurulan ıslah amaçlı yetiştirici birlikleri ile bunların üst birlikleri/iktisadi teşekkülleri, 29/6/2004 tarihli ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununun ilgili maddelerine göre kurulan iktisadi teşekkülleri ve ulusal kanunlarca tanınmış gerçek kişiler olmalıdır.

Bitkisel ürünlerin birincil üretimi bu başvuru konusuna uygun değildir.

·        Başlıca zanaatkârlık (el sanatları) ürünleri, metal işi, ahşap işi, cam eşya üretimi,seramik üretimi, çinicilik, çanak çömlek yapımı, dokumacılık, hasır işleri, sepet dokuma, müzik aletleri yapımı, keçe yapımı, halıcılık, kilimcilik, semer yapımı, taş işleme, sedef döşeme, kâğıt sanatları, hattatlık (kaligrafi), ebru sanatı, saraçlık, yorgancılık, tarak yapımı, süpürge yapımı, folklorik bebek ve giysi yapımı, alçı işleri, tandır yapımı, giysi dekorasyonu, nakış işlemeleridir.

·        Başlıca katma değerli ürünler, sabunve gülsuyudur.

3.1.5 İpek Böceği Yetiştiriciliği Tesisi Yatırımları

·        Başvurular için proje kodu İPY olmalıdır. Aksi halde proje başvurusu reddedilir.

·        Bu başlık altında yeni tesislerin yapımı konusundaki başvurular kabul edilecektir. Aksi halde proje başvurusu reddedilir.

·        Bu başlık altında, ipek böceği yetiştirilecek dut bahçelerinin kurulumu ve beslenme evi konularında proje kabulü yapılacak olup, bu konular hibe desteği kapsamındadır.

3.1.6 Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yatırımları

·        Başvurular için proje kodu SÜY olmalıdır. Aksi halde proje başvurusu reddedilir.

·        Bu başlık altında yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu konularındaki başvurular kabul edilecektir.

·        Bu başlık altında, iç sularda üretim faaliyetlerini içeren proje kabulü yapılacaktır.

·        Su ürünleri yetiştiriciliği projelerinde yer alan tesisler, en fazla 10-200 ton/yıl arasında üretim kapasitesine sahip olmalıdır veya nihai rapordan önce bu kapasiteye ulaşacağını taahhüt etmelidir. Desteklenecek türler, alabalık, sazan, çipura ve levrek türleridir. Yatırımcıların Su Ürünleri Yetiştiricilik Belgesi’ne sahip olmaları gerekmektedir.

·        Hibeye esas bütçe kapsamında değerlendirilecek inşaat ve malzeme giderleri

ü             Balık üretme çiftliği için ekipman alımı ve inşaat işleri,

ü             Özellikle balık üretme çiftlikleri için atık su arıtma sistemleri, balık seçimi ve kapalı devre sistemlerle ilgili makine ve ekipman alımı,

ü             Havuzlar ve rezervuarların geliştirilmesi,

ü             Üretim süreçlerinin etkinliğinin artırılması için gerekli ekipmanlar; besleme, balık yemleme veya besleme otomasyon ekipmanı optimizasyonu için ekipman, su devir daim sistemleri için ekipman,

ü             Yumurta ve yavru balık üretimi için ekipman satın alınması ve inşaat işleri,

ü             Üretim ve hasat konusunda kalite ve hijyen koşullarının iyileştirilmesi için ekipmanlar,

 

ü             Su ürünleri işletmelerinin neden olduğu çevresel etkilerin azaltılması için gerekli ekipmanlar; atık yönetim sistemleri, havuzlar ve rezervuarlardan serbest bırakılan suların arıtılması ve su kalitesi parametrelerinin niteliğini izlemek için gerekli ekipmanlar,

ü             Hasat sonrası ürünün depolanması için küçük soğuk hava depolarının kurulması,

ü             Su ürünleri işletmelerinin inşası ve modernizasyonu,

ü             İç sularda yetiştiricilik yapan işletmeler için işletmenin kapasitesiyle orantılı soğuk hava deposu, buzlama makinesi, balık nakil tankı (balık nakil tankı işletmedeki üretim ile orantılı olmalı), kafes ve kafes ağı (üretim ile orantılı olmalı), balık boylama makinesi, fishpump (balık pompası), tambur filtre, en az 10 metre boyundaki ruhsatlı teknelere hidrolik yükleme ve boşaltma aparatı,

ü        İşletmenin kendi tüketimi için yenilenebilir enerji üretimi amacıyla makine ekipman alımı ve inşaat işleri, destekleme kapsamındadır.

3.1.7 Makine Parkları Yatırımları

·        Başvurular için proje kodu MP olmalıdır. Aksi halde proje başvurusu reddedilir.

·        Bu başlık altında yeni tesislerin yapımı konusundaki başvurular kabul edilecektir. Aksi halde proje başvurusu reddedilir.

·        Tarımsal amaçlı kooperatif ve birlikler için ortak ihtiyaçlarına hizmet edecek makine parkları yatırımları konusunda proje kabulü yapılacaktır.

·        Bu başlık ile tarımsal amaçlı üretici birlikleri ve tarımsal amaçlı kooperatiflerin, üyelerine hizmet vermek üzere yeterli ve uygun makine parkı kurarak faaliyet göstermeleri amaçlanmaktadır.

·        Tarımsal amaçlı üretici birlikleri ve tarımsal amaçlı kooperatifler tarafından faaliyetleri ile ilgili olarak makine parkı oluşturmak amacıyla, makine ve ekipmanın muhafazası için binaların inşası ile hizmet verilmesi öngörülen yerde mevcut potansiyel için yeterli ve uygun ölçüde ve sayıda elektrikli traktör, taş toplama makinesi, çayır biçme makinesi, balya makinesi, silaj makinesi ve silaj paketleme makinesi araçlarının alımına yönelik proje sunabilirler.

·        Elektrikli traktör alımı ve sekiz yaş ve altı mevcut traktörlerin elektrikli traktöre dönüştürülmesi için yapılacak harcamalar bu kapsamda değerlendirilir.

·        Elektrikli traktör alımı harcamaları tek makine (monoblok) kısıtı dışındadır.

·        Bu kapsamda yalnızca yeni ve kullanılmamış makinelerin alımı uygun harcamalar kapsamındadır.

·        Bu kapsamda projelendirilen makineler için, tarımsal mekanizasyon araçlarının kredili satışına esas olmak üzere yapılacak deney ve denetimlerle ilgili mevzuat kapsamında değerlendirilenlerin zirai kredilendirme belgesinin sunulması gerekmektedir.

·        Makine parkları yatırımları için başvuru sahipleri üretici örgütü olmalıdır.

·        Bu konuda, Ülkemizde üretilen elektrikli traktörler haricinde kendinden yürür makineler desteklenmez.

3.1.8 Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği (İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanması) Yatırımları

·        Başvurular için proje kodu TABY olmalıdır. Aksi halde proje başvurusu reddedilir.

·        Bu başlık altında yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu konularındaki başvurular kabul edilecektir.

·        Bu başlık altında, tıbbi ve aromatik özelliği olan bitkilerin havalandırılması, kurutulması, işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması için tesis inşası ve ekipman satın alınması konusunda proje kabulü yapılacaktır.

·        Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği konusunda sulama sistemleri için yapılacak proje başvuruları aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri başlığı altındaki Sulama Sistemi Desteklemelerinde açıklanmıştır.

·        Tıbbi ve aromatik bitkiler için hibe desteği; çiftçiler tarafından kurulacak kekik, yağlık gül, yağlık lavanta, oğulotu, zencefil, sahlep, biberiye, adaçayı, sığla yağı, sumak, keçi boynuzu, şekerotu, defne, fesleğen, likapa, ıhlamur, safran ve jojoba işleme amaçlı işleme ve paketleme tesislerini kapsamaktadır.

·        Mevcut yetersiz sulama sistemlerinin su tasarrufu sağlayan yeni sulama teknolojileriyle değiştirilmesi veya modernizasyonunun, tıbbi ve aromatik özelliği olan bitkilerin havalandırılması, kurutulması, işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması konusunda, en az 5 dekar lavanta, biberiye, kekik gibi tıbbi ve aromatik bitkisel ürün ekimi olan çiftçilere en az 250 kg/yıl yağ işleme kapasiteleri olması koşuluyla veya proje bitiminde bu kapasiteye ulaşacaklarını başvuru sırasında taahhüt etmeleri şartı ile üretimi ile orantılı kapasitede bir adet distilasyon kazanı, soğutucu eşanjörü, su separatörü, yağlı su toplama tankı, yakıt tankı ve su pompası ekipman satın alımları ile tesis inşası konusunda proje kabulü yapılacaktır. Nihai ödeme talebi ekinde ulaşılan kapasite ile ilgili olarak kapasite raporu/ekspertiz raporu ibraz edilmelidir.

·        Tıbbi ve aromatik bitkilerin işlenmesi, havalandırılması, kurutulması, paketlenmesi, ve depolanması için proje sunan mevcut tesisler, 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu hükümlerine uygun üretim ve kayıt sertifikalarına sahip olmalıdır.

·        Mevcut tarımsal işletme içinde yeni tesis kurulumunda yukarıda belirtilen sertifikalara yatırımın gerçekleştirilmesinden sonra sahip olunmalı ve nihai ödeme talebinde bu belgeler ibraz edilmelidir.

3.1.9 Yatırım Konuları Hakkında Genel Hususlar

·        Aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri yatırımlarında başvuru sahipleri gerçek kişi ve tüzel kişilerdir.

·        Bu başlık altındaki yatırımlar kırsal alanda veya kırsal mahallede olmak zorundadır.

·        2020/25 nolu Tebliğin 8 inci maddesinde belirtilen tüm yatırım konularında sunulan projelerde yenilebilir enerji kullanımı da bütçelendirilmiş ise yenilenebilir enerji ünitesi uygun harcama kapsamında değerlendirilir ve ilgili yatırım konusuna ait başvuru kodu ile başvuru yapılır.

·        Başvuru sahipleri; el sanatları ve katma değerli ürünler yatırım konusu hariç olmak üzere yatırım konularına uygun olarak ÇKS kaydı, TÜKAS kaydı, AKS kaydı, ÖKS kaydı, İKS kaydı veya Su Ürünleri Yetiştiriciliği Belgeleri ile çiftçi olduklarını belgeleyeceklerdir.

·        ·Tüzel kişiler yatırımlarını hiçbir istisna olmadan kırsal alanda veya kırsal mahallede yapmalıdırlar.

·        Hibe sözleşmesi tarihi itibarıyla, toplam uygun harcama miktarı 20.000 TL altında olan yatırımlar reddedilecektir. Hibe sözleşmesi tarihi itibarıyla, toplam uygun harcama miktarı 500.000 TL’nin üstünde olan yatırımlarda, bu üst limiti geçen kısım desteklenmeyecek olup, bu miktar yatırımcı tarafından ayni katkı ile karşılanacaktır.

·        Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları konularında ödemelerin taksitlendirilme talepleri kabul edilmez ve ödeme tek seferde yapılır.

·        Yatırımcı tarafından, yukarıda belirtilen alt ve üst sınırlar içerisinde kalmak kaydıyla, bildirilen uygun harcama tutarının %50’sini kamu katkısı (Tarım ve Orman Bakanlığı hibe desteği), diğer %50’sini ise başvuru sahibinin katkısı oluşturacaktır. Başka bir ifadeyle, uygun harcamaların %50 nispetindeki kısımı için destek sağlanmaktadır.

·        Kabuk kırılma işlemine tabi tutulmuş sert kabuklu meyveler hariç kırsal ekonomik altyapı yatırım konularında, başka bir yatırım tesisinde ilk işlemesi yapılan mamul ürünün ikincil ürüne işlemesine ve paketlenmesine yönelik yatırımlar ile yurtdışında üretimi yapılan ürünlerin işlenmesine ve paketlenmesine yönelik yatırımlar hibe desteği kapsamında değerlendirilmez.

·        Tarımsal ürünlerin depolanmasına yönelik olarak sadece çelik silo ve soğuk hava deposu başvuruları hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

·        Doğal yapılar için depolama başvurusu kabul edilmez.

·        Mevcut bir tesisin bir ünitesi olarak yapılacak çelik silo başvurularında mevcut tesise ait yapı kullanım izin belgesinin de başvuru ekinde sunulması gerekmektedir. Bu çelik silo inşaatı yapı ruhsatına tabi ise yapı ruhsatının başvuru ekinde sunulması gerekmektedir.

·        Çelik silo ve soğuk hava deposu tesislerine yönelik tamamlama ve kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon başvuruları hibe desteği kapsamında değerlendirilmez.

·        İklimlendirme, sulama ve gübreleme sistemli modern yeni seraların yapımı ile mevcut seralar için teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon konularında iklimlendirme, sulama ve gübreleme sistemi ile yenilenebilir enerji kullanımına yönelik başvuru yapılabilir.

·        Büyükbaş (manda/sığır) ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği konusunda yapılacak yeni ve tamamlama niteliğindeki sabit yatırım başvuru kriterleri için 2020/24 nolu Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında yayımlanan uygulama rehberinde belirtilen şartlar dikkate alınacaktır.

·        Yatırımcılar 2020/25 nolu Tebliğ kapsamındaki tüm yatırım konularında ülke genelinde sadece bir adet proje başvurusunda bulunabilirler. Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ile bunların üst birliklerinin tüzel kişilik olarak proje başvurusunda bulunmaları, üyelerinin ve/veya ortaklarının tüzel kişilik veya bireysel olarak farklı yatırım konularında başvuru yapmalarına engel teşkil etmez.

·        Kısmen yapılmış tesislerin tamamlanmasına veya kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyona yönelik başvurularda; yatırım yeri organize sanayi bölgesi, tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi veya küçük ihtisas sanayi sitesinde ise, işletmenin uygulayacağı yatırım konusu ile uyumlu olduğunu gösteren belgenin yukarıda belirtilen yatırım yerleriyle ilgili yönetim kurulundan alınması gerekir.

·        Daha önceki tebliğler kapsamında Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı çerçevesinde hibe desteğinden yararlanmış olan tesislerden nihai ödemenin yatırımcının hesabına yatırıldığı tarih itibarı ile son başvuru tarihine kadar üç yılını doldurmuş olanlar, 2020/25 nolu Tebliğ kapsamında sadece kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon konularında hibe başvurusunda bulunabilirler.

·        Gübre toplayıcı ve taşıyıcı işlevi yapan kendinden hareketli ya da çekilir tip makine ve ekipman hibe desteği kapsamında değerlendirilmez. Gübre dağıtıcı makine ve ekipmanlar bu kapsam dışındadır.

Yeni işletmelerin inşa edilebileceği tarım alanları veya mevcut işletmelerin genişletilebileceği / büyütülebileceği tarım alanlarının, 9/12/2017 tarihli ve 30265 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Planlanmasına Dair Yönetmelik ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında izinlendirilmiş olması gereklidir.

 

Eğer yatırım korunan bir alanda yapılacak ise (Sit alanları, milli parklar, tabiat parkları, özel çevre koruma bölgesi gibi), ilgili Kanun ve yönetmeliklere göre izinlendirilmiş olmalıdır.

·        Kiralanmış bir mülk üzerinde yapılacak yatırımlar uygun yatırımlardır. Kiralama süresi yatırım için son ödemenin yapıldığı tarihten itibaren en az beş yılı kapsamalıdır. Nihai raporda ödeme talep dosyası ekinde üst hakkı veya kiralamanın tapuya şerh edilme şartı aranır. Kira sözleşmesi yerine tahsis/irtifak belgesi bulunması halinde bu belgeler ilgili kurum ve kuruluşun bağlı oldukları mevzuata göre alınır.

·        Başvuru sahibi adına ilgili kurumlarca mevzuatlarında aranılan şartların yerine getirilmesi halinde tahsis/irtifakın iptal edilmeyeceğine yönelik resmi yazı alındığı taktirde taahhütname yerine kullanılabilecektir.

·        2020/25 Nolu Tebliğ kapsamında yapılacak başvurularda yatırım yeri köy tüzel kişiliğine ait ise mutlaka valilik/kaymakamlık onayının alınması gerekir.

·        Yatırım köy yerleşim alanı ve/veya kırsal mahalle içinde ise ve Yapı Kullanma İzin Belgesi alınmasını gerektirmiyorsa; İl Özel İdaresi/Belediyeden alınan ilgili yapının teknik ve diğer yasal düzenlemelerle uyumlu olduğunu gösteren imzalı, tarihli ve mühürlü “Yazılı İzin” belgesi hibe sözleşmesi ekinde sunulmalıdır.

·        3218 numaralı Serbest Bölgeler Kanununa göre kurulmuş serbest bölgelerde yapılacak yatırımlar için başvuru kabul edilmemektedir.

·        Ulusal mevzuat gereği alınması gereken tüm yasal izin ve ruhsatlardan başvuru sahipleri sorumludur.

·        Her bir yatırımcı Programda yer alan tüm yatırım konuları için, her etabın uygulama süresince en fazla bir adet proje teklifi başvurusunda bulunabilir. Bir başka ifade ile yatırımcı, bir proje başvuru döneminde birden fazla proje başvurusu yapamaz.

·        Yatırımcı, ancak bir yatırımı sona erdiğinde (nihai ödemeden sonra) farklı yatırım konusu başlığı altındaki bir proje ile yeni başvuru döneminde başvuru yapabilir.

·        İPYB, satın alımlarla ilgili tekliflerde yer alan her bir kalem için piyasa araştırması yapacaktır. İPYB yapılacak araştırmalar neticesinde piyasa fiyatlarının çok üzerinde olduğu tespit edilen yatırım kalemlerinin fiyatlarında azaltma yapma veya bunları uygun olmayan harcama olarak kabul etme veya projeyi reddetme hakkına sahiptir.

·        Proje sahipleri sözleşme imzalanmadan önce yatırımlarına başlayamazlar. Proje sahipleri uygun harcamalar kapsamında yapacakları alımlarda, Bakanlık web adresinde yer alan (www.tarimorman.gov.tr) “Satın Alma Kuralları Rehberi”nde belirtilen hususlar çerçevesinde hareket etmelidirler.

·        Çay ve fındık konusunda kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğindeki projeler kabul edilecek olup, sadece yaş çay ve fındık üretiminin yapıldığı illerde başvuru yapılabilir.

·        Çayın işlenmesi, kurutulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik olarak sadece Artvin, Giresun, Ordu, Rize, Trabzon illerindeki başvurular kabul edilir.

·        Fındık işlenmesi, kurutulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik olarak sadece Artvin, Bartın, Düzce, Giresun, Kastamonu, Kocaeli, Ordu, Samsun, Sakarya ve Trabzon illerindeki başvurular kabul edilir.

·        Tarımsal amaçlı kooperatiflerce balıkçı barınaklarına yapılacak olan yatırım konularına ait başvurularda kira süresi şartı aranmaz.

3.2 UYGULAMA İLLERİ

Program çerçevesinde 81 ilde; 2020/25 nolu Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen yatırım konularının tümü, Tebliğ ekinde yayımlanan illerin sektörel öncelikleri tablosu esas alınarak hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

3.3 YATIRIM SÜRESİ

a)  Yatırım projelerinin fiziki olarak son tamamlanma tarihi 30/11/2021’dir.

2020/25 nolu Tebliğ kapsamında imzalanacak bütün hibe sözleşmelerinde işin bitiş tarihi 30/11/2021 olarak belirtilecektir. Hibe sözleşmesi metninde de, yazılmış olan bu tarih kesinlikle değiştirilmeyecektir.

b)   Yatırımın uygulama süresi başvuru sahibi tarafından başvuru formu ve iş planında belirtilmelidir.

c)   Başvuru sahibi, iş planı hazırlarken ve faaliyetlerini planlarken bu süreye dikkat etmelidir.

ç) Başvuru sürecinde belirtilen yatırım uygulama süresi, mücbir sebepler dışında, hiç bir nedenle uzatılmayacaktır.

d)  Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında ekonomik yatırımlara yönelik proje konularının desteklenmesi öngörüldüğünden ve 2021 yılı aralık ayı itibarı ile bütçeyi kullanma zorunluluğu bulunduğundan, projenin fiziki olarak son tamamlanma tarihinde tamamlanmış olması gerekmektedir. Ancak, mücbir sebepler kapsamında tamamlanamayan projeler için yatırımın son tamamlanma tarihinden 1 (bir) ay önce başvuru yapılması halinde iş takviminde belirtilen fakat mücbir sebepler dolayısıyla kaybedilen süre kadar ek süre verilecektir.

Yatırımın tamamlanması: Yatırıma ait fiziki gerçekleşmenin tamamlanması, nihai rapor ve eklerinin bir bütün olarak idareye sunulmuş olması ve idarece de kabul edilmesi ve ödemenin yatırımcı hesabına yatırılmış olması halinde yatırım tamamlanmış sayılır.

e)  Hibe sözleşmesi sonrası yatırımın 30/11/2021 tarihine kadar mücbir sebepler veya yasalarda/mevzuatta yatırımın uygulanmasını zorlaştıracak veya geciktirecek değişimler olmasından dolayı tamamlanamayacağının anlaşıldığı durumlarda; yatırımcının yatırımın son tamamlanma tarihinden bir ay önce gerekçeleriyle birlikte başvurması halinde; il müdürlüğünün mevzuata uyarlılığını inceleyerek İPYB’ce düzenlenen raporu İl Müdürünün onaylaması koşulu ile projenin süresinin uzatılma talebi Genel Müdürlüğe gönderilir ve Genel Müdürlüğün de uygun görmesi halinde sözleşme süresi uzatılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

4. BAŞVURU SAHİPLERİNDE ARANACAK ÖZELLİKLER

4.1 BAŞVURU SAHİPLERİNDE ARANACAK ÖZELLİKLER

a)      2020/25 nolu Tebliğin 8 inci maddesinde belirtilen yatırım konularını gerçekleştirmek üzere hazırlanacak proje başvuruları çiftçiler, gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılır.

b)   Kırsal ekonomik altyapı konularından el sanatları ve katma değerli ürünler hariç, başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişilerin, Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçi kayıt sistemine, tarımsal üretim kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerinin herhangi birine son başvuru tarihinden önce kayıtlı olması gerekir.

ç) Tarım dışı sektörlerde ekonomik faaliyetleri olan ve proje sunan gerçek kişilerin kırsal alanda veya kırsal mahallede yaşıyor olmaları ve bu durumu belgelendirmeleri gerekmektedir.

d)  Tüm yatırım konuları için son başvuru tarihinden önce kurulan;

·        13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda yer alan kollektif şirket,

Limited şirket ve anonim şirketler,

·        24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu, 18/4/1972 tarihli ve 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu, 1/6/2000 tarihli ve 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanuna göre kurulmuş kooperatifler ile Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun ilgili maddelerine göre kurulan ıslah amaçlı yetiştirici birlikleri ile bunların üst birlikleri/iktisadi teşekkülleri, 29/6/2004 tarihli ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununun ilgili maddelerine göre kurulan iktisadi teşekkülleri, tüzel kişi olarak başvurabilirler.

e)   Yukarıda belirtilen kuruluşlar, kuruluş tüzüklerinde/ana sözleşmelerinde belirtilen faaliyet alanları ile ilgili yatırım konularına başvurabilirler.

f)   Yukarıda belirtilen kuruluşların, proje başvurusu, hibe sözleşmesi imzalanması ve uygulamaların gerçekleştirilmesi konularında yetkili kurullarından son başvuru tarihinden önce yetki almış ve bu yetki belgesini proje başvurularında ibraz etmiş olmaları gerekir.

g)  Tüm yatırımlara yönelik proje konularında başvuran yatırımcılardan;

·        Çiftçilerin; Tarımsal Üretim Kayıt Sistemi kaydı, Çiftçi Kayıt Sistemi kaydı, Adres Kayıt Sistemi kaydı veya Su Ürünleri Yetiştiriciliği Belgesi ile çiftçi olduklarına dair belgeyi,

·        Gerçek kişilerin kamu görevlisi olmadıkları, kamu görevi ifa etmediklerine dair taahhütnameyi,

·        Tüzel kişilerin idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair taahhütnameyi, başvuru ekinde sunmaları gerekir.

4.2 UYGUN OLMAYAN BAŞVURU SAHİPLERİ

a)   2020/25 nolu Tebliğin 11 inci maddesinde açıklanan çiftçi, gerçek ve tüzel kişi haricindekiler ve kamu görevlileri hibe başvurusunda bulunamazlar.

b)   Kendi isteği ile proje uygulamaktan vazgeçmesi nedeniyle projesi için fesih işlemi uygulanmış yatırımcılar hariç, önceki tebliğler kapsamında hibe programından yararlanmış ancak feshedilmiş proje başvuruları olan yatırımcılar beş yıl süreyle hibe başvurusunda bulunamazlar. Ayrıca hibe sözleşmesi imzalayan ancak yatırımını henüz nihai rapora bağlayamayan, önceki tebliğler kapsamında hibe programından yararlanmış ancak fesih sürecinde bulunan proje başvuruları olan yatırımcılar hibe başvurusunda bulunamazlar.

c)   Tarımsal amaçlı kooperatif ve birlikler hariç, tüzel kişi olarak hibe başvurusunda bulunulması halinde ortaklar ayrıca çiftçi ve gerçek kişi olarak başvuru yapamazlar. Tüzel kişi ortaklarının farklı tüzel kişilerle de ortaklıklarının olması halinde tüzel kişiler ayrı ayrı olarak hibe başvurusunda bulunamazlar. Çiftçi, gerçek ve/veya tüzel kişilerin hibe başvurusunda bulunmaları halinde, oluşturdukları ya da oluşturacakları farklı tüzel kişi/ortaklar ayrıca hibe başvurusunda bulunamazlar.

Ayrıca; aşağıda belirtilen durumlardan herhangi birinin varlığında, diğer tüm koşullar sağlansa dahi başvuru sahipleri hibe desteği almak amacıyla başvuruda bulunamazlar.

ç) Haklarında iflas, konkordato veya tasfiye kararı alınanlar, mal varlığı ya da işlerinin yönetimi atanmış kayyum veya vasi tarafından idare edilenler,

d)  Türkiye Cumhuriyeti’nin yasal hükümleri uyarınca, sosyal sigorta primi veya vergi ödemesi ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeyenler,

e)   Yatırımcının; kamu haklarından mahrum olması, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis cezasının olması veya affa uğramış olsa bile hırsızlık, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, rüşvet, irtikap, nitelikli zimmet, sahtecilik, hileli iflas suçu işlemiş olması, milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olması, tutuklu bulunması, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırması, Devlet sırlarını açığa vurması, Devletin şahsiyetine karşı işlenmiş suçlar ile yatırımcının profesyonel faaliyetlerini ilgilendiren bir suçtan kesin hüküm ve/veya idari bir karar olması veya ülkenin mali çıkarlarına zarar verici herhangi bir suçtan dolayı kesinleşmiş mahkûmiyeti olması,

f)  Başvuru aşamasında, proje uygulama sırasında ve uygulama sonrası dönemde Kamu İhale Kurumu Yasaklılar Listesinde olanlar

g)  3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize veya örgütlü suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar ve adli sicil ve/veya adli sicil arşiv kaydı olanlar,

ğ) Bakanlık tarafından destek dışı işletmeler kapsamına alınanlar

h)Kırsal ekonomik altyapı yatırımlarının desteklenmesi kapsamındaki yatırımlar kırsal alanda veya kırsal mahallede olmalıdır,

ı) Türk Ceza Kanunu’nun 102 nci, 103 üncü ve 104 üncü maddelerinde düzenlenen suçlardan adli sicil veya adli sicil arşiv kaydı olanlar, hibe başvurusunda bulunamazlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

5.            HİBEYE ESAS PROJE TOPLAM TUTARLARI, DESTEKLEME ORANI VE PROJE GİDERLERİ

5.1 YATIRIM TUTARI VE DESTEKLEME ORANI

a)    2020/25 nolu Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen yatırım konularında hibeye esas proje tutarı 500.000 TL üst limitini geçemez.

b)  Hibeye esas proje tutarı alt limiti 20.000 TL’dir. Bu limitin altındaki başvurular kabul edilmez.

c)  Başvuruların kabul edilmesi halinde; hibeye esas proje tutarı üst limitinin %50’sine kadar hibe yoluyla destek verilir. Başvuru sahipleri hibeye esas mal alım tutarının %50’si oranındaki katkı payını, ayni katkıyı ve toplam mal alım tutarına ait Katma Değer Vergisi (KDV)’nin tamamını kendi öz kaynaklarından temin etmekle yükümlüdür.

ç) Hibe sözleşmesinde belirlenen hibeye esas mal alım tutarı üst limit niteliğindedir. Hibenin nihai tutarı fiili gerçekleşmeler sonucunda ortaya çıkar.

d)  Mal alım tutarının hibe desteği kısmı, kamu kaynakları kullanılarak karşılandığı için yatırımcılar tarafından sağlanması gereken katkı payının finansmanında hiçbir şekilde kamu kaynakları kullanılamaz.

e)  Proje bütçesi KDV hariç hazırlanır.

f)   Proje toplam tutarının bu maddede belirlenen hibeye esas proje tutarını aşması durumunda, artan kısma ait işlerin proje sahiplerince ayni katkı olarak finanse edilmesi ve yatırım süresi içerisinde tamamlanması gerekir. Bu durumun hibe başvurusu ile beraber taahhüt edilmesi şarttır.

g)  Program kapsamında küçük ölçekli ekonomik faaliyetlere yönelik yatırım tesislerinin desteklenmesi amaçlandığından, başvuruda belirtilen proje toplam tutarı ile yatırım konusunun tam olarak gerçekleşmesi sağlanır.

Yatırım Niteliklerine Göre Hibeye Esas Proje Tutarları

Konu Kodu

Sektör Kodu

01

Yeni Tesis

02 Tamamlama

03

Kapasite Artırımı

04

Teknoloji Yenileme ve/veya Modernizasyon

AİFG

A

500.000

500.000

500.000

500.000

B

500.000

-

-

 

C

500.000

500.000

500.000

500.000

Ç

500.000

500.000

500.000

500.000

D

-

-

-

500.000

AÜİP

 

500.000

-

-

500.000

BSY

 

-

-

-

500.000

ESKÜ

 

500.000

-

-

500.000

İPY

 

500.000

-

-

-

SÜY

 

500.000

500.000

500.000

500.000

MP

 

500.000

-

-

-

TABY

 

500.000

500.000

500.000

500.000

 

KIRSAL EKONOMİKALTYAPI YATIRIMLARI PROJE KONU KODLARI

 

AİFG

AÜİP

BSY

ESKÜ

İPY

SÜY

MP

TABY

YATIRIMIN NİTELİĞİ

A

B

C

Ç

D

 

 

 

 

 

 

 

01- YENİ YATIRIM

X

X

X

X

-

X

-

X

X

X

X

X

02- TAMAMLAMA

X

-

X

X

-

-

-

-

-

X

-

X

03- KAPASİTE ARTIRIMI

X

-

X

X

-

-

-

-

-

X

-

X

04- TEKNOLOJİ YENİLEME VE/VEYA MODERNİZASYON

X

-

X

X

X

X

X

X

-

X

-

X

X:  Başvuru yapılabilir

- : Başvuru yapılamaz

* Özel hususlar için üçüncü bölüme bakınız

ALTINCI BÖLÜM

6. PROJE GİDERLERİ

6.1 HİBE DESTEĞİ KAPSAMINDAKİ PROJE GİDER ESASLARI

2020/25 nolu Tebliğ kapsamında hibe desteği verilecek proje giderlerinin;

a)   Yatırımcı ile imzalanan hibe sözleşmesinden sonra gerçekleştirilmesi,

b)   Hibe sözleşmesi ekinde sunulan tatbikat projesinde belirtilmiş olması ve hibe desteği verilecek proje giderleri kapsamında yer alması,

c)     Hibe sözleşmesi ekinde sunulan proje bütçesi tablosundaki hibeye esas proje giderlerinin, tüm başvurularda yatırım tutarı ve destekleme oranı limitlerinin içerisinde kalması,

ç) Hibe sözleşmesi ekinde sunulan iş planında öngörülen yatırım süresi içerisinde gerçekleşmesi, hibe desteği kapsamındaki giderlerin Bakanlık tarafından yayımlanan satın alma rehberinde belirtilen kurallara uygun olması ve belgelere dayandırılması, gerekir.

6.2 GİDER KALEMLERİ

a)Yatırım projesinin ayrılmaz bir parçası ve projenin faaliyete geçmesi için kaçınılmaz olan bu maddede belirtilen giderler, ilgili bölümlerde belirtilen istisnalar geçerli olmak kaydıyla hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

b) Yatırım uygulamalarına ait;

·        İnşaat işleri alım giderlerine,

·        Makine, ekipman ve malzeme alım giderlerine, hibe desteği verilir.

c)   Yatırımcılar tarafından, proje kapsamında satın alınacak ve hibe desteği verilecek tüm makine, ekipman, malzeme ve inşaat işleri Bakanlık tarafından yayımlanan satın alma rehberinde belirtilen kurallara uygun olarak yapılmış satın alımlar sonucunda belirlenen yüklenicilerle yapılacak sözleşmeler kapsamında sağlanır.

ç) Yatırımcılar tarafından sürekli çalıştırılan, düzenli, dönüşümlü, yarı zamanlı ve geçici olarak işe alınmış kişiler, kamu çalışanları, kamu kurumları ile kamu tüzel kişiliğine haiz kuruluşlar yüklenici olamazlar.

d)   Hibeye esas proje tutarını oluşturan, hibe desteği verilecek proje giderleri mutlaka teknik projeye ve piyasa etütlerine dayandırılır ve proje başvurularında ayrıntılı olarak belirtilir. Hibe sözleşmesine bağlanan hibeye esas proje tutarının yatırım süresince artırılma imkânı yoktur.

e)  Hibe sözleşmesine bağlanan hibeye esas proje tutarı, uygulama sürecinde artırılamaz. Ancak sözleşmeye bağlanan tutarı aşmaması ve başvuruda bütçelendirilen ve iş kalemlerinde gösterilen inşaat/makine-mal alımı ile ilgili kalemlerde kapasite azalışı olmaması kaydıyla, inşaat/makine-mal alımı ile ilgili kalemler arasında ilgili maddelerde belirtilen kısıt ve limitlere aykırı olmamak üzere aktarımlar yapılabilir. İnşaat/makine-mal ile ilgili kalemlerde satın alma rehberine ve/veya teknik şartnamelere uygun olarak alımı yapılmayan/yapılamayan ve uygun harcama kapsamında kabul edilmeyen kalemler ikinci el alımı olmamak şartı ile projelerin amacına uygun olarak ayni katkı ile temin edilebilir. Ayni katkı ile karşılanan kalemler tesisin faaliyete geçmesinde engel oluşturmadığı takdirde Bakanlığın uygun görüşü kapsamında hibe hesaplaması kalemlerinden düşülür ve başlangıçta belirlenen toplam hibe tutarındaki miktardan düşülerek hibe ödemesi yapılır.

f)   Yatırımcı, hibeye esas proje giderlerinden inşaat ve makine ekipman alımlarını ayrı ayrı ihale edebileceği gibi bu alımların tamamını tek bir ihaleyle de yapabilir.

6.2.1 İnşaat İşleri Alım Giderleri

a)   Program kapsamında hibe desteği verilecek inşaat işleri alım giderleri, projenin faaliyete geçmesi için kaçınılmaz olan inşaat işlerini kapsar.

b)  Çelik silo, soğuk hava deposu ve sera yatırımları hariç hibeye esas proje gideri sadece inşaat faaliyetinden ibaret olamaz.

c)    İnşaatın yapılma yöntemi ile kullanılacak teknolojiyi açıklayan, inşaat işleriyle doğrudan ilgili malzeme, işçilik, makine, ekipman kullanım veya iş makinesi giderlerini kapsayan ve gider türü, ölçü birimi, miktar, birim fiyat ve tutar ayrıntılarını da içeren taslak yapım şartnameleri ve uygulama aşamalarını süreleriyle birlikte gösteren bir iş programı da proje başvuru ekinde sunulur.

ç) İnşaat işleriyle ilgili hazırlanan tatbikat projesi ve bu projeye ait metraj ile keşif özetlerinin imzalı suretleri incelenmek üzere hibe sözleşmesi ekinde sunulmuş olmalıdır. İnşaat işleriyle ilgili uygulama projelerini hazırlayan kişinin ilgili meslek odasına kayıtlı olması şarttır.

d)   Sunulan projelerde kazı, dolgu ve reglaj işleri, yapının toplam hibeye esas inşaat giderinin %6’sını aşamaz.

e)   Mesken ve benzeri yapıları kapsayan proje başvuruları ve çevre düzenlemesi harcamaları hibe desteği kapsamında değerlendirilmez.

f)   Proje uygulaması ile ilgili mevzuat gereği başvuru sırasında alınması gerekli izin, ruhsat ve denetim işleri ve uygulamalar ile yapılması zorunlu olan tüm işlemlerin yerine getirilmesinden yatırımcılar sorumlu olup ilgili mevzuat gereği alınması gerekli izin ve ruhsatlar, hibe sözleşmesi evrakı ekinde, tesis tamamlandıktan sonra alınması gerekli izin ve ruhsatlar ise en geç nihai rapor ekinde sunulmak zorundadır.

g)   Proje tamamlanma süresi, mücbir sebepler hariç projelerin 2020/25 nolu Tebliğde belirtilen son tamamlanma tarihlerini geçemez.

ğ) Şebekeden bağımsız (off-grid) sistemler de destek kapsamındadır. Bu faaliyet kapsamındaki yatırımların başvuru sahibinin statüsüne bakılmaksızın kırsal alanda veya kırsal mahallede olması gerekmektedir. Üretilen enerjinin ulusal şebekeye bağlanması şart değildir. Bu destek sadece yaylacı ve göçer faaliyetleri kapsamında süt/besi (büyükbaş-küçükbaş) yetiştiriciliği / arıcılık/bal üretimi yapan küçük ölçekli aile işletmelerini kapsamaktadır. Küçük ölçekli yaylacı ve göçer yatırımcılar, makine ve malzeme alımlarına ek olarak işletmelerinin enerji talebini karşılamak amacıyla 3 kW’a kadar şebekeden bağımsız (off-grid) veya stand-alone sistem için projelendirme yapabilir. Yapılacak yatırımlarda yatırım uygulama adresi dışında kalan kablolama işlemleri uygun harcama olarak kabul edilmez.

h)   Şebekeden bağımsız (off-grid) sistemlerde bağlantı anlaşması istenmez. İPDK ve İPYB, işletmelerin şebekeden bağımsız (off-grid) olmak amacıyla yaptığı yenilenebilir enerji yatırımları için proje onay yetkisine sahiptir. Gerekli incelemeler sonucunda destek almaya hak kazanan başvuru sahibi, projeyi taahhüt ettiği süre içerisinde tamamladıktan sonra nihai ödeme ekinde, sistemin çalıştığına dair geçici kabul tutanağını il müdürlüğüne sunmak zorundadır.

ı) Yatırım yapılacak yerin ilgili kuruluş tarafından statik onayı verilmiş çatı üstü ya da arazi olmasında bir engel yoktur.

i)  Yeni yatırımlar inşaat ve makine bütçesi içermelidir. İnşaat gideri; yeni yatırımlarda hibeye esas proje tutarının %80’inden, kapasite artırımına yönelik yatırımlarda %60’ından, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyona yönelik yatırımlarda ise %20’sinden fazla olamaz. Teknoloji yenileme ve/veya modernizasyona yönelik yatırımlarda inşaat bütçesi şartı aranmaz.

j)   Yatırımcı, inşaat işleri ile ilgili ulusal mevzuat gereğince alınması gerekli izin ve ruhsatları, hibe sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren üç ay içinde il müdürlüğüne sunar.

Yatırımcı, inşaat işleri ile ilgili ulusal mevzuat gereğince alınması gerekli izin ve ruhsatları, hibe sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren üç ay içinde il müdürlüğüne sunar. Bu süre içinde izin ve ruhsatların temin edilmemesi durumunda hibe sözleşmesinin 14 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

6.2.2 Makine, Ekipman ve Malzeme Alım Giderleri

a)  Program çerçevesinde yapılacak yeni makine, ekipman ve malzeme alımları, üretimi de içeren bir proje bütününün parçası olduğu takdirde finanse edilir.

b)   Yeni yatırım ve kapasite artırımı başvurularında hibeye esas proje gideri sadece makine ve ekipman alım giderinden ibaret olamaz.

c)     Kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon başvurularında hibeye esas proje tutarının tamamı makine ve ekipman alım giderinden ibaret olabilir.

ç) Yerli malı belgeli makine ve ekipman alımlarında, alım bedeli, proje sahasına teslim giderleri ve montaj giderlerinin tek bir alım faturası şeklinde düzenlenmesi durumunda uygun harcama kapsamında değerlendirilerek hibe desteği verilir. Ayrı faturalandırılmaları durumunda ise sadece mal alım bedeline hibe desteği verilir.

d)  Makine ve ekipmanın projede kullanım amacını ve üretimdeki gerekliliğini belirten taslak teknik şartname proje başvuru ekinde sunulur.

e)  Makine, ekipman ve malzeme alım giderleri kapsamında, demirbaş eşya, mobilya, mefruşat alımı gibi giderler ve tesisin işletilmesine yönelik hammadde veya malzeme gibi işletme giderlerine hibe desteği verilmez.

f)  Trafo ve jeneratör satın alımları hibe desteği kapsamında değildir.

g)  Bilişim sistemleri ve eğitimi ile ilgili satın alımlar; makine, ekipman ve malzeme alım giderleri kapsamında değerlendirilir.

ğ) Makine, ekipman ve malzeme alım giderlerine ait teknik şartnameyi, metraj ve keşfi, makine yerleşim planını ve bina büyüklüğü ile alınan makinelerin uyumlu ve üretim aşamalarında gerekli olduğuna dair raporu hazırlayan ve tasdik eden kişilerin ilgili meslek odalarına kayıtlı olmaları şarttır.

h)   Elektrikli traktör, balya ve silaj makinesi alımları hariç, hibeye esas tutar ile ayni katkının beraber bütçelendirildiği bütün/monoblok yapıdaki makine ve ekipmanlar hibeye uygun giderler kapsamında değerlendirilmez ve bu tip projeler kabul edilmez.

ı) Hibe sözleşmesi öncesi, yatırımcının inşaat işleri ve/veya makine, ekipman ve malzeme alım giderleri işleri ile ilgili yüklenicilerden kaynaklanan sorunlar nedeniyle satın alma işlemlerinin gerçekleştirilmesi için ek süre talep etmesi halinde, il müdürlüklerince yapılacak inceleme sonucu durumu uygun mütalaa edilenler için yatırım sürelerinin 2020/25 nolu Tebliğde belirtilen son tamamlanma tarihlerini geçmemeleri şartı ile hibe sözleşmesi imzalaması süresine ek olarak otuz gün süre verilir. Mücbir sebepler hariç olmak üzere verilen ek otuz günlük süre içinde satın alma rehberine uygun işlem gerçekleştirilemez ise hibe sözleşmesi imzalanmaz. Bu sürenin ihlali halinde hibe sözleşmesi ilgili hükümlerince işlem yapılır.

i)  Yatırımcının, yatırımı kapsamında destek almak istediği (yapım işlerinde kullanılacak makine, ekipman ve malzemeler ve arı kovanları hariç) makine, ekipman ve malzemeler için; satın alma uygunluk onayı almak üzere il proje yürütme birimine sunduğu satın alma evrakının ekinde yüklenici olarak seçilen imalatçı/bayi veya tedarikçinin temin edeceği:

·        Yurt içinde üretilmiş makine, ekipman ve malzemeler için TSE, TSEK veya yerli malı belgelerinden herhangi birini,

·        İthal makine, ekipman ve malzemeler için CE belgesi ile birlikte menşe belgesini,

·        Özel imalat makineler için Deney Raporunu sunması halinde uygun harcama kapsamında değerlendirilecektir.

6.3 PROJE KAYNAKLARINDAN KARŞILANAMAYACAK GİDERLER

a)   Proje giderlerine uygun olmayan ve hibe desteği kapsamı dışında kalan giderler şunlardır:

·        Her türlü borçlanma giderleri,

·        Faizler,

·        Başka bir kaynaktan finanse edilen harcama ve giderler,

·        Kira giderleri,

·        Kur farkı giderleri,

·        Arazi, arsa ve bina alım bedelleri,

·        Binanın yakıt, su, elektrik ve aidat giderleri,

·        Ayrı faturalandırılmış nakliye ve montaj giderleri,

·        Bankacılık giderleri,

·        Denetim giderleri,

·        KDV ve ÖTV dâhil iade alınan veya alınacak vergiler,

·        İkinci el/kullanılmış mal alım giderleri,

·        Proje yönetim ve danışmanlık giderleri,

·        Makine tamir ve parça alım giderleri,

·        Laboratuvar sarf malzemeleri,

·        Elektrikli traktör, balya ve silaj makinesi alımları hariç, hibeye esas tutar ile ayni katkının beraber bütçelendirildiği bütün/monoblok yapıdaki makine ve ekipmanlar,

·        Mücbir sebepler hariç 2020/25 nolu Tebliğ ile belirlenen yatırım süreleri içinde gerçekleştirilmeyen giderler.

b)  Program kapsamında hibe sözleşmesi onaylanmayan projelerle ilgili yapılan hiçbir harcama karşılanmaz, bu giderlerden dolayı herhangi bir sorumluluk ve yükümlülük üstlenilmez.

c)   Bakanlık tarafından yayımlanan güncel uygulama rehberi ve satın alma rehberinde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmeyen, belgelendirilmeyen ve ibraz edilmeyen her türlü satın alma gideri, hibeye esas gider kapsamında olsa dahi hibe desteğinden karşılanmaz.

6.4 AYNİ KATKILAR

a)   Hibe sözleşmesi imzalandıktan sonra, yatırımcılar tarafından hibeye esas proje giderleri dışında kendi kaynakları kullanılarak bina, malzeme, makine ve ekipman ile işgücüne yönelik olarak yapılacak herhangi bir katkı, yatırım süresi içerisinde tamamlanması koşulu ile ayni katkı olarak değerlendirilir. Ancak iş takvimleri ve uygulamalar sırasında bu katkıların tamamının, yatırımcı tarafından, hibeye esas proje giderlerine yönelik kullanımlar yapılmadan önce veya eş zamanlı olarak gerçekleştirilmesi zorunludur. Başvuru sahipleri, bu hususları başvuru formlarında taahhüt ederler.

b)   Ayni katkılar, hibeye esas proje giderleri kapsamında öngörülmüş satın alımlardan ayrı bağımsız ihaleler veya gerçekleşmeler şeklinde yapılır.

c)  Başvuru aşamasında ayni katkı olarak taahhüt edilen işlerin projede öngörülen nitelik, nicelik ve büyüklükte gerçekleştirilmesi şarttır.

ç) Yapılacak ayni katkılar, yatırımcının yapmakla yükümlü olduğu katkı payının yerine ikame edilemez.

d)    Proje sahiplerinden veya iş birliği yapılan kişi ve kuruluşlardan herhangi biri tarafından hibe sözleşmesi öncesi edinilmiş arazi, bina, makine ve ekipman, ayni katkı olarak proje yatırım tutarına dâhil edilmez.

YEDİNCİ BÖLÜM

7.PROJE BAŞVURULARI

7.1 BAŞVURU SÜRESİ

a)   Başvurular 23/12/2020 tarihinde başlayıp, 23/3/2021 tarihi saat 23:59’da sona erecektir.

b)  Son başvuru tarihi bitiminde elektronik ağ başvurular için veri girişine kapatılır.

c)  Yapılan başvurular son haliyle işleme alınır.

ç) Başvuruların online başvuru sistemi üzerinden alınması için son tarih, 2020/25 nolu Tebliğde belirtilen son tarih ve saattir. Bu tarihten önce web üzerinden yapılması gereken işlemlerin tamamlanmış olması gerekmektedir.

d)  Başvuru süresi içerisinde işlemleri tamamlanmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

e)  Son başvuru tarih ve saatinden sonra gelen başvuru dosyaları kabul edilmeyecektir.