Yazdır

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA KIRSAL EKONOMİK ALTYAPI YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ Tebliğ No:2020/25 (D.T. 2021/35)

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA KIRSAL EKONOMİK ALTYAPI YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ

2021-2022 BAŞVURU DÖNEMİ

Tebliğ No:2020/25 (D.T. 2021/35)

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

3. YATIRIM KONULARI, YATIRIM YERİ VE YATIRIM SÜRESİ

3.1 YATIRIM KONULARI

2020/25 (D.T. 2021/35) No.lu Tebliğ kapsamında, 81 ilde kırsal ekonomik altyapı yatırım konularında uygulanacak;

·         A iş planı kapsamında makine-ekipman alımları, (Desteklenecek makine ekipman listesi Ek-1a’da, referans fiyat listesi de Ek-1b’de verilmiştir.)

·         B iş planı kapsamında;

ü  Aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri,

ü  Arıcılık ve arı ürünlerine yönelik yatırımlar,

ü  Bilişim sistemleri ve eğitimi (Akıllı tarım sistemleri),

ü  El sanatları ve katma değerli ürünler,

ü  İpekböceği yetiştiriciliği,

ü  Su ürünleri yetiştiriciliği,

ü  Tarımsal amaçlı kooperatif ve birlikler için birincil ve ikincil üretim yatırımlarını kapsayan elektrikli olmayan traktörler ve biçerdöverler hariç makine parkları,

ü  Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği yatırımları destek kapsamında değerlendirilecektir.

 

DİKKAT !!!

Sisteme girilen projelerin, uygun başvuru olarak kabul edilebilmesi için başvuru proje kodları doğru olarak işaretlenmelidir. Hatalı sektör kodlamaları değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

3.1.1. AİLE İŞLETMECİLİĞİ FAALİYETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ALTYAPI SİSTEMLERİ YATIRIMLARI

DİKKAT!!!

A iş planı kapsamındaki başvurular Aile İşletmeciliği Faaliyetlerinin Geliştirilmesine Yönelik Altyapı Sistemleri Yatırımları kapsamında yapılacaktır. A iş planı kapsamında yapılacak tüm başvurular için proje kodu olarak AİFG’nin alt konularından ilgili olan kodlanacaktır.

a)     Birincil Üretim ile Üretilmiş Bitkisel ve Hayvansal Ürünlerin İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanması

·         A ve B iş planı kapsamında yapılacak başvurular için proje kodu AİFG-A olmalıdır.

·         Bu başlık altında birincil üretimi destekleyen altyapı sistemleri dahil yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu konularında başvurular kabul edilecektir.

·         A iş planında; üretim kapasitesi ile sınırlı olması kaydıyla, altyapı faaliyetlerinde kullanılacak, birincil üretime yönelik, uygun harcama kapsamında değerlendirilecek makine-ekipman listesi uygulama rehberi ekinde EK-1a’da, referans fiyatlar ise Ek- 1b’de verilmiştir.

·         B iş planı kapsamında; tek parça (en az beş dekarlık) kivi ve bağ tesislerine kordon telli terbiye sistemli/askı destek sistemi ile damla sulama sistemi için proje başvurusunda bulunulabilir. Referans fiyatlar ve detayları uygulama rehberi ekinde yer alan Ek-1c’de verilmiştir.

·         Meyve ve sebzelerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanması için gerekli makine-ekipmanlar konusunda proje kabulü yapılacaktır.

·         Süt işleme ve toplama konusunda proje kabulü yapılacaktır.

·         Et işleme (kesimhaneler hariç) konusunda proje kabulü yapılacaktır.

·         Bitkisel ve hayvansal ürünler ile su ürünlerinin işlenmesine yönelik yatırımlarda, soğutuculu araçların sadece frigofirik kasa veya soğutma tankı kısımları konusunda proje kabulü yapılacaktır.

·         Yatırımcının tarımsal üretimiyle orantılı; çiftlik içinde üretilen ürünlerin işlenmesine yönelik işleme tesisleri, soğuk hava deposu, soğuk oda, soğuk hava deposunun müştemilatı olarak kullanılan plastik kasalar, şoklama ünitesi, çelik silo uygun harcama kapsamındadır.

Kendinden motorlu ve/veya kendinden yürür hasat makineleri hibe desteği kapsamında değildir.

 

Yatırımcıların yukarıdaki konularda proje sunabilmeleri için üzüm bağı için en az beş dekar, diğer meyve türleri için en az on beş dekar mevcut, ÇKS’ye kaydedilmiş meyve bahçesi ve/veya üzüm bağının bulunması gerekmektedir.

Bitkisel ve hayvansal ürünlerin işlenmesine yönelik:

·         Et işleme (en fazla 0,5 ton/gün işleme kapasitesi) ve süt işleme (en fazla 10 ton/gün işleme kapasitesi) tesisleri,

·         Meyve ve sebze işleme (Biber salçası, püre, pekmez, marmelat, reçel, pestil, turşu, meyve ve sebze suları, kurutulmuş meyve ve sebze, konserve, sirke, közleme, salamura, nar ekşisi/sumak ekşisi gibi ürünler, ezme vb.), sofralık zeytin ve zeytin mamulleri işleme, boza, salep üretim ve bakliyat işleme tesisleri,

·         Mısır ve çeltik için sabit/tekerlekli kurutma makine-ekipman alımları ve tesisleri,

·         Baharat işleme ve bitki çayları üretim tesisleri,

·         Pamuk yağı, defne yağı ve susam yağı işleme tesisleri, (işleme, paketleme ve depolama) destek kapsamındadır.

Süt ve süt ürünlerinin işlenmesi, soğutulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlarda uygun harcama kapsamında kabul edilecek malzeme ve ekipmanlar:

·         Süt kabul tankı, tartım kantarı, çiğ süt depo tankı, santrifüj pompa, otomatik pastörizatör, krema seperatörü, dinlendirme kazanı, CIP ünitesi (kimyasal tankı, su tankı, satrifüj pompa), mayalama teknesi, salamura pastörizatörü, kapama makinesi, teleme tarağı, karıştırma aparatı, faraş peynir arabası, proses tankı, tambur süzdürme, haşlama makinesi, kurutma arabaları, peynir kalıpları, doğrama makinesi, vakum makinesi, süzdürme arabası, arabalar, ambalajlama makinesi, dolum tankı, dolum makinesi, krema pastörize kazanı, yayık makinesi, şekillendirme makinesi, gramaj makinesi, soğuk oda, buhar kazanı ve tesisatı, laboratuvar malzemeleri, işletmeye sütün kabul edilmesi sırasında değer tespiti yapacak alet-ekipman, süt ürünlerinin işlenmesinde kullanılacak diğer makine ve ekipman alımları hibe kapsamında değerlendirilir.

Proje, uygulama sonunda gerekli olan ulusal izin ve ruhsatlara sahip olmalıdır.

Süt Toplama Tesisleri

·         Çiğ sütün toplandığı, süzülebildiği, soğutulabildiği ve uygun şartlar altında depolanabildiği tesislerdir.

·         Yeni tesis niteliğindeki küçük ve orta ölçekli süt toplama merkezlerinin kurulması, mevcut süt işleyen işletmelere bağlı olarak hasat sonrası kayıpları asgari düzeye indirmek için soğuk zincirin sağlanması amacı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğinde süt toplama merkezlerinin geliştirilmesine yönelik başvuruları kapsamaktadır.

·         Bu tesislerde süt; günlük toplanacaksa +8°C’den, günlük toplanmayacaksa +6°C’den fazla olmayan sıcaklıklarda muhafaza edilmelidir.

·         Mevcut işletmeler için kurulacak süt toplama tesisinin/tesislerinin toplam kapasitesi, mevcut işletmenin kapasite/ekspertiz raporunda belirtilen günlük süt işleme kapasitesinden fazla olmamalıdır.

·         Küçük ölçekli aile işletmesi olan çiftçiler (en az 3 inek varlığı olan), kendi işletmelerinde kullanmak üzere, en fazla 1000 litre kapasiteli, manuel olarak kullanılan ve temizlenen soğutma tankları için de proje başvurusunda bulunabilir.

·         Mevcut bir tesise bağlı bulunmayan, süt toplama merkezi olarak faaliyet gösterecek yeni tesis niteliğindeki projeler için sadece üretici birlikleri/tarımsal amaçlı kooperatifler hibe başvurusunda bulunabilirler.

·         Süt toplama merkezleri konteynır gibi taşınabilir yapılar olabilir

·         Bu konuda sunulacak projeler, asgari olarak aşağıdaki kalemleri içermelidir:

ü  Otomatik temizleme sistemi

ü  Sıcak su kaynağı (kazan)

ü  Paslanmaz çelikten yapılmış kısımlar

ü  Tek ya da çift birimler

ü  Yeni tanklar

ü  Süt kamyonuna süt transferini sağlamak için entegre süt pompası

ü  Süt nakil tankları (200-3000 litre kapasiteli)

ü  Sütün kabulü sırasında değer tespiti yapacak alet-ekipman

·         Kurulacak Tesis; 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği, Gıda Hijyeni Yönetmeliği, Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği, Çiğ Süt ve Isıl İşlem Görmüş İçme Sütleri Tebliğ, Çiğ Sütün Toplanması, Nakli, Depolanması, Pazarlanması ve Kabulü Hakkında Karar ve Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik ile diğer yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre uygunluk arz etmelidir.

·         Mevcut işletmeler için proje hazırlanması halinde; çiğ süt toplamada kullanılan, süte temas edecek tankların en az 250 L/gün kapasitede olması, yeni olması, otomatik temizleme sistemine sahip olması, entegre sıcak su kaynağı ile süt kamyonuna süt transferini sağlamak için entegre süt pompasına sahip olması ve kullanılacak tankların yüzeylerinin, “Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği” ve “Gıda Hijyeni Yönetmeliği” hususlarına uygun, bakımlı, kolay temizlenebilir, gerektiğinde dezenfekte edilebilir olması gerekir.

·         Çiğ süt toplamada kullanılan tesisin yeri/yerleri, elektrik ve su abonelikleri ile tankın konacağı parsel/parseller proje sahibi adına tapulu/kayıtlı olmalıdır. Kiralama yapılacaksa kiralamanın yapılacağı kişi/kişilerden, yatırımın en az 7 yıl süresince faaliyet göstermesine ve aboneliklerle ilgi tüm harcamaların kendilerince karşılanacağına dair rızalarının olduğuna dair noter onaylı muvafakatname vermeleri ve bu belgeleri başvuru sırasında veri giriş sisteminde ilgili bölüme (A iş planı kapsamında yapılacak başvurularda 8 numaralı bölüme, B iş planı kapsamında yapılacak başvurularda ise 10 numaralı bölüme) yüklemeleri gerekmektedir.

·         Kooperatif ve ilgili birliklerde parsel ve abonelikler ortaklarının/üyelerinin adına olabilir. Bu belgelerin eksik, yanlış, uyumsuz olması veya yüklenmemesi halinde başvuru geçersiz olarak sayılacaktır.

·         Mevcut işletmelerde yapılacak kapasite artırımı projesi uygulanması sonunda kurulacak süt toplama tesis/tesisleri gerekli güncel ulusal izin ve ruhsatlara sahip olmalıdır.

·         Projelendirilecek süt toplama tesisi/tesisleri:

ü  Faaliyette bulunan işletmeler için;

a)     İşletmelerin kurulu bulunduğu il ve/veya ilçe sınırlarını,

b)     2020/25 (D.T. 2021/35) No.lu Tebliğin 11 inci maddesi dördüncü fıkrası (b) bendinde belirtilen tüzel kişiliklerin ana sözleşmesi ve/veya tüzüklerindeki faaliyet gösterdikleri alanı,

ü  Süt işleme ile ilgili mevcut işletmesi bulunmayan ancak süt toplama amaçlı yeni tesis kuracak tarımsal amaçlı kooperatif/üretici birlikleri için ana sözleşmesi ve/veya tüzüklerindeki faaliyet gösterdikleri alanı,

kapsamalıdır.

b)    Tarımsal Ürünlerin Depolanması (Çelik Silo ve Soğuk Hava Deposu)

·         Başvurular için proje kodu AİFG-B olmalıdır.

·         Bu başlık altında yeni tesislerin yapımı konusunda başvurular kabul edilecektir. Aksi halde proje başvurusu reddedilir.

c)    Tarımsal Sabit Yatırımlar (Ahır, ağıl, kanatlı kesimhanesi, muz ve/veya sebze yetiştirilen tesisler)

·         Başvurular için proje kodu AİFG-C olmalıdır.

·         Ahır ve ağıl başvurularında yeni tesis, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğindeki başvurular kabul edilecektir.

·         Kanatlı kesimhanesi başvurularında sadece yeni tesis niteliğinde yapılan başvurular kabul edilecektir.

·         Hayvansal üretime ait proje başvurusunda bulunacak proje sahipleri, en az 10 büyükbaş ya da 40 küçükbaş yetişkin hayvan mevcudu olduğunu belgelemelidir.

·         Hayvansal üretime yönelik sabit yatırım başvurularında, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu niteliğindeki başvurularda iklimlendirme ve havalandırma sistemleri destek kapsamında değerlendirilecektir.

·         Yatırımcının faal tarımsal işletmesiyle orantılı olması kaydıyla balya, silaj makinesi ile çiftlik gübresi depolama ve/veya işleme ve dağıtma sistemleri hibe kapsamında değerlendirilir.

Hayvan barınağı amaçlı çadır alımı

·         Hayvan barınağı amaçlı çadır alımlarında; 28 Kasım 2020 tarihli ve 31318 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan “Göçer Hayvanların Tanımlanması ve Nakilleri Hakkındaki Yönetmelik” hükümlerine göre göçer hayvancılık yapan yetiştiriciler başvuru yapabilir. Yatırımcılar, göçer hayvancılık yaptıklarına dair belgeyi başvuru evrakları ile birlikte sunacaklardır.

ü  Büyükbaş için işletme tescil kayıtlarına göre 10-50 baş (15 aydan küçük olmayan sığır) kapasiteli

ü  Küçükbaş için işletme tescil kayıtlarına göre 100-300 baş (12 aydan küçük olmayan koyun veya keçi) kapasiteli

hayvan barınağı amaçlı çadır alımı uygun alım kapsamında değerlendirilir ve hibe desteğinden yararlandırılır.

·         Yatırımcılar kapasiteleri oranında izoleli portatif bir adet hayvan barınağı amaçlı çadır alımı için başvuru yapabileceklerdir.

·         Çadırlar tüm zeminlere (toprak, beton, kilitli taş, hatıl beton) kurulabilir olmalıdır.

·         Çadır; yan yüksekliği en az 2 metre ve orta yüksekliği en fazla 5.30 metre, metal aksamın tamamı demonte/kolayca sökülüp tekrar kolayca kurulabilir sistemli, iskelet geçmeli (kilit) sistemli olarak imal edilmiş, bağlantılı, makaslı ve 2 makas arası mesafesi en az 2 metre olan, makasları zemine çelik dübeller ile sabitlenebilen özellikte olmalıdır.

·       Dış brandası birinci kalitede en az 1100 denye ve m2 ağırlığı en az 650 gram olmalıdır. Branda aksamı alev-yürümez, anti bakteriyel, UV katkılı ve su, nem, rutubet vb. olumsuz şartlardan uzun süre etkilenmeyen, astarı hava ve nem geçiren özellikte olmalıdır.

·         Bir yüzü folyolu mineral şilte yalıtım (5 cm), sudan ve nemden etkilenmeyen demontede kopma ve dağılma yapmayan termal yalıtım, bizofol hava kabarcıklı (aba) yalıtım veya yay teknolojisi ile üretilmiş 500 gr/m2 keçe yalıtım malzemelerinden birisi iklim ve coğrafya şartlarına göre tercih edilmelidir.

·         Her 10 metrede 1 adet mahya baca sistemi veya metal baca havalandırması olmalıdır.

·         Traktör giriş-çıkışları için önde ve arkada, en az 2.5x3.0 metre boyutlarında, geniş kelebek kapılara veya sürgülü kapılara sahip olmalıdır.

·         Çadır ölçeklerine uygun sayıda, çadırın ön ve arka kısmında veya yan kısımlarında sineklikli branda kapaklı pencereler olmalıdır.

·         Kapasiteleri üzerindeki malzeme/makine/ekipman satın alımları, ayni katkı olarak yatırımcı tarafından bütçelendirilecektir.

·         Çadır alımlarında hibeye esas yatırım bedeli 1 m2 çadırın referans fiyatı (makaslı montaj dahil) 300 TL olarak hesaplanacaktır.

·         1 adet büyükbaş veya 10 adet küçükbaş için 15 m2 çadır alanı hesaplanacaktır.

·         Çadır alımlarında;

·         Seyyar süt sağım makinesi alımlarında; üst sınır olarak, 2 kovalı süt sağım makinesi için

·         4.000 TL, 4 kovalı süt sağım makinesi 6.500 TL referans fiyat uygulanacaktır.

·         Süt soğutma tankı alımlarında; üretim kapasitesine uygun olacak şekilde, 250-2000 litre kapasite aralığındaki tanklar uygun harcama kapsamında kabul edilecektir.

Kontrollü örtü altı tarım

·         Bu başlık altında yeni tesislerin yapımı, faal olan mevcut tesislerin teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu niteliğindeki başvurular kabul edilecektir.

·         Faal olan mevcut tesislerin teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu niteliğindeki başvurularda; Örtü Altı Kayıt Sistemi Yönetmeliğine uygun olarak örtü altı yetiştiriciliği yapılmakta olan ve örtü altı kayıt sisteminde (ÖKS) kayıtlı olan tesislerde yapılacak projeler hibe kapsamında değerlendirilir.

·         Yeni tesis niteliğindeki başvurularda ise nihai rapor ekinde sunulmak üzere Örtü Altı Kayıt Sistemi Yönetmeliğine uygun olarak ÖKS’ye kayıt yaptırılması şartı ile kontrollü örtü altı üretim koşullarına sahip en az 0,3 dekar en fazla 10 dekar büyüklüğünde sera kurulması hibe kapsamında değerlendirilir.

 

Bitkisel Üretime Yönelik Örtü Altı Tarım: Örtü altı bitkisel üretim tesisi yüksek plastik tünel şeklinde inşa edilen, oluk altı yüksekliği en az 2,5 m olan, bağımsız veya bloklar halinde yapılabilen, konstrüksiyonunda galvaniz profil ve/veya galvaniz boru kullanılarak inşa edilmiş; muz, sebze ve süs bitkisi yetiştiriciliğinin yapıldığı tesisi ifade eder.

Örtü Altı Süs Bitkisi Yetiştiriciliği: Dış mekân, iç mekân, kesme çiçek ve soğanlı yumrulu bitki yetiştiriciliğini kapsar.

 

·         Örtü altı üretim tesislerinde dekar başı maliyet:

ü  Isıtma sistemi olarak katı yakıtlı bir sistem kullanıldığında en fazla 140.000 TL/daa

ü  Isıtma sistemi olarak YEÜ kaynakları kullanıldığında en fazla 180.000 TL/daa

·         Örtü altı tarım tesisinde; tesisin inşasında kullanılan konstrüksiyon ve diğer yapı elemanları, altyapı işleri, beton işleri, örtü malzemesi ve ekipmanları hibeye esas proje giderleri olarak değerlendirilir.

·         Yeni tesis niteliğindeki örtü altı tarım tesisi başvuruları; akıllı sulama sistemleri, akıllı otomasyon sistemleri ile benzeri sulama sistemlerini ve gübreleme sistemini bir bütün olarak içermelidir.

·         Projelendirilmek istenildiği taktirde ısıtma sistemi; katı yakıtlı bir sistem olabileceği gibi alternatif enerji sistemlerini de içerebilir. Hibeye esas proje giderleri arasında, ısıtma sisteminin yanında izolasyon sistemleri ve ısı pompası da uygun giderler kapsamında kabul edilir.

·         Mevcut ve hâlihazırda üretim yapılan, örtü altı kayıt sisteminde (ÖKS) kayıt altına alınmış, en az 0.3 dekar en fazla 10 dekar büyüklüğündeki seraların teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu için yenilenebilir enerji, akıllı sulama ve benzeri sulama sistemleri, akıllı otomasyon sistemleri (havalandırma), gübreleme sistemi, ısıtma sistemi, ısı perdesi ve polikarbon sera örtüsü, tesisin tarımsal üretim kapasitesi hesaplanmak şartıyla, hibe kapsamında değerlendirilir. Örtü malzemesi olarak en az 36 ay ömürlü örtü altı malzemesi kullanılmalıdır.

·         Teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğindeki başvurularda ısıtma sistemi olarak YEÜ kaynakları projelendirildiğinde dekar başı maliyet; örtü altı üretim tesislerinde dekar başı maliyetin en fazla %30’u; YEÜ hariç akıllı sulama sistemleri, akıllı otomasyon sistemleri (havalandırma) ve benzeri sulama sistemleri, gübreleme sistemi ve ısıtma sistemi, ısı perdesi ve polikarbon sera örtüsü, bir bütün olarak projelendirildiğinde ise dekar başı maliyet; katı yakıtlı örtü altı üretim tesislerinde geçerli dekar başı maliyetin en fazla %60’ı olmalıdır.

Yağmur Hasadı İçin Jeomembran Gölet Yapımı

·         Başvurular için proje kodu AİFG-E olmalıdır.

·         Bu kapsamda yapılacak başvurular; tarımsal kullanım amaçlı olarak yüzey akışı sularını depolayan ve su bütçesi üzerinde baskı oluşturmayan, kazı yeri 2 m derinliğinde, topoğrafik koşullara göre 9,5-12 m genişlik ve/veya uzunluk olacak şekilde 100 m3 su alacak havuz boyutlarına sahip yağmur hasadı sistemlerinin uygulanması ve yaygınlaştırılması projelerini kapsamaktır.

·         Başvuruda sunulması zorunlu izin ve ruhsatlar, başvuru sahibi ile ilgili bilgi ve belgeler, plan, proje, ve raporlar ve maliyet konuları Ek-11’de verilmiştir.

ç) Kültür Mantarı

·         Başvurular için proje kodu AİFG-Ç olmalıdır.

·         Bu başlık altında yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu niteliğindeki başvurular kabul edilecektir.

·         Kültür mantarı yetiştiriciliğine yönelik sera ve gerekli makine/ekipmanlar uygun harcama kapsamında değerlendirilir.

·         Bu başlık altındaki inşai faaliyetlerin maliyetleri güncel Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatlarını aşmamalıdır.

d)    Yenilenebilir Enerji Tesisleri

·         Başvuru projesi sadece yenilenebilir enerji üretimi konusunda bütçelendirilmişse başvuru kodu AİFG-D olmalıdır.

·         Bu başlık altında faal olan mevcut tesislerin teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu niteliğindeki başvurular kabul edilecektir.

·         2020/25 (D.T. 2021/35) No.lu Tebliğin 8 inci maddesinde belirtilen yatırım konularında sunulan projelerde yenilebilir enerji kullanımı da bütçelendirilmiş ise ilgili yatırım konusuna ait başvuru kodu kullanılmalıdır.

Örneğin; yeni tesis niteliğinde süt işleme tesisi kuracak olan yatırımcı söz konusu tesisin elektrik ihtiyacını güneş enerji panelleri ile karşılamak üzere projesini bütçelendirmiş ise; başvuru kodu AİFG-A olmalıdır.

·         Yenilenebilir enerji kaynağı olarak jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgâr enerjisi kullanılacak bütün yatırım konularında yenilenebilir enerji üretimi, mevcut veya 2020/25 (D.T. 2021/35) No.lu Tebliğ kapsamında kurulacak yeni tesisin kapasite raporunda hesaplanan yıllık enerji ihtiyacının en az %51’ini en fazla %110’unu karşılayacak şekilde projelendirilmesi halinde hibe desteğinden faydalandırılır. Elde edilen enerjinin, mevcut veya 2020/25 (D.T. 2021/35) No.lu Tebliğ kapsamında kurulacak yeni tesisteki enerji ihtiyacının %110’unu aşması durumunda elde edilen toplam enerji ile tesiste ihtiyaç duyulan enerji oranlanarak hibe ödemesi yapılır. Bu oranların dışında kalan kısımlar ayni katkı olarak karşılanır.

·         Yenilenebilir enerji üretimi haricindeki yatırım konuları için yapılacak başvuruya esas yatırım projesinin bir ünitesi yenilenebilir enerji üretimi ünitesi ise, mücbir sebepler kapsamında, uygulamanın herhangi bir aşamasında, projede öngörülen kurulu gücün

·         %51’in altına düşmesi ve bu durumun da ilgili kamu kurumundan alınmış belgelerle tespit edilmesi halinde, yenilenebilir enerji üretimi ünitesine ait giderler hibeye esas proje tutarından düşürülerek yatırımın geri kalan kısmı hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

·         Bağlantı sözleşmesinde belirtilen gücün, bağlantı izni ve ruhsatı veren kurumdan kaynaklanan sebeplerle, projede öngörülen kurulu gücün %51’in altına düşmesi ve bu durumun da ilgili kamu kurumundan alınmış belgelerle tespit edilmesi halinde, bu tarihten itibaren yatırımcının gerekçeleriyle birlikte bir ay içerisinde talep etmesi, il müdürlüğünün mevzuata uyarlılığını inceleyerek il proje yürütme biriminin uygun rapor düzenlemesi ve İl Müdürünün de raporu onaylaması halinde, gerekli belgeler Genel Müdürlüğe gönderilir. Genel Müdürlük de talebin mevzuata uyarlılığını tespit ederek talebi uygun görmesi halinde sözleşme tasfiye edilir ve yatırımcının teminatı iade edilir.

Yenilenebilir enerji üretiminde %51 kurulu güç hesaplanırken mevcut trafo üzerinden değil işletmeye ait kapasite raporundaki mevcut makinelerin çalışma süreleri ve güçleri üzerinden hesaplanarak yapılır.

·         Ayrıca yenilenebilir enerji tesisi projesi, tarımsal faaliyetlerde bulunan küçük ölçekli işletmeler olan yaylacı ve göçerlerin faaliyetleri kapsamında, kendi enerji taleplerini karşılamak amacıyla 3 KW ya kadar off-grid veya stand-alone sistem (PV’ler aracılığıyla üretilen fazla enerjiyi akülerde depolayan, şebekeye bağlı olmayan- bağımsız solar fotovoltaik sistemler) kurulmasını içerebilir.

3.1.1.1. AİLE İŞLETMECİLİĞİ FAALİYETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ALTYAPI SİSTEMLERİ YATIRIMLARINA YÖNELİK GENEL HUSUSLAR

·         Kırsal ekonomik altyapı yatırım konularında güncel ÇKS belgesine veya TÜKAS kaydına sahip çiftçiler, gerçek ve tüzel kişiler; köy, belde, kırsal mahalle ve nüfusu 20.000’den az olan yerleşim yerlerindeki işletmeleri için proje başvurusu yapabilirler.

·         Başvuru sahipleri söz konusu faaliyetlerini yatırımın uygulandığı alanda, yatırım bitiminden itibaren 5 (beş) yıl boyunca devam ettirmelidirler.

·         Aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri konusunda yapılan başvurularda, mevcut kümeslerin 18/3/2010 tarihli ve 5977 sayılı Biyogüvenlik

·         Kanunu hükümleri ile birlikte 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu hükümlerine göre zorunlu olan Biyogüvenlik tedbirleri kapsamında işletme içindeki barınaklarla (Tebliğ kapsamında hibe başvurusu yapılabilen ağıl, ahır, kanatlı işletmesi) sınırlı olmak şartıyla yem ve su kaynaklarının dışkı atıkları, idrar, fare, köpek ve yabani hayvanlarla kontaminasyonunun önlenmesi ve çiftliğe giriş yapmasına izin verilen insan, araç ve ekipmanların temizlik ve dezenfeksiyonu (sanitasyonu) konularında yapılacak projeler uygun harcama kapsamında değerlendirilecektir.

·         B iş planı için, bitkisel ve hayvansal üretime dair kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğinde, inşai faaliyet içermeyen makine ve ekipman alımları için başvuru yapılması durumunda il/ilçe tarım ve orman müdürlüklerinden alınacak kapasite bildirir belge (alınacak makinenin nevine bağlı olarak ÇKS, TÜKAS, İşletme Kapasite Raporu, İşletme Kayıt/Onay Belgesi vb. belgelerden herhangi biri) sunulması halinde Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanım İzin/Yapı Kayıt Belgesi şartı aranmaz.

·         Yeni tarımsal işletme ya da mevcut tarımsal işletme içinde yeni tesis kurulumunda tarım alanları veya mevcut işletmelerin genişletileceği/büyütüleceği tarım alanlarının, Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Planlanmasına Dair Yönetmelik ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında izinlendirilmiş olması gereklidir.

·         Tarımsal Sabit Yatırımlar başlığında yer alan hayvancılık yatırımlarının mevcut işletmelerde tevsi yatırım (inşai, makine-ekipman alımı) olması durumunda yasal izin ve ruhsatların başvuruda sunulması gereklidir.

·         Tüm yatırım niteliğindeki başvurularda; sit alanları, milli parklar, tabiat parkları, özel çevre koruma bölgesi gibi alanlarda ise; projenin ilgili kurumun kanun ve yönetmeliklerine göre izinlendirilmiş olması gereklidir.

·         Ek-5’de yer alan konularda yapılacak başvurularda; yatırımcının faal tarımsal işletmesiyle orantılı kendine ait traktörü ile alacağı makine/ekipmana uygun büyükbaş/küçükbaş hayvan mevcudu olmalıdır. Yatırımcı bunlarla ilgili belgeleri başvuru sırasında veri giriş sisteminde makine ekipman teknik şartnamesinin altındaki bölüme yüklemelidir.

·         Hayvansal üretime yönelik sabit yatırım ile orantılı olması koşuluyla alınacak makine ve ekipmanlar hibe kapsamında değerlendirilir.

·         Yatırımın yapılacağı yerin hisseli olması durumunda;

ü  Hissedarlardan birisinin başvuruda bulunması halinde, diğer hissedarların yatırımcıya muvafakat verdiklerini, sahibi oldukları arsa üzerinde inşaat yapılmasına rızaları olduğunu ve işletme faaliyete geçtikten sonra, en az 5 yıl boyunca işletmenin faaliyetine engel olabilecek ölçüde başka bir tesis kurmayacaklarını belirten noter onaylı belgenin başvuru aşamasında veri giriş sisteminde ilgili kısma (A iş planı kapsamında yapılacak başvurularda 8 numaralı bölüme, B iş planı kapsamında yapılacak başvurularda ise 10 numaralı bölüme yüklenecektir.) yüklenmesi gerekmektedir.

ü  Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 17 nci maddesine göre hisseli alanlarda sadece bir hissedara yapı izni/ruhsatı verildiğinden aynı parsel için başka bir hissedar başvuru yapamayacaktır.

ü  Ulusal mevzuat gereği alınması gereken tüm yasal izin ve ruhsatlardan başvuru sahipleri sorumludur.

3.1.2. ARICILIK VE ARI ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PAKETLENMESİNE YÖNELİK YATIRIMLAR

·         Başvurular için proje kodu AÜİP olmalıdır.

·         Bu başlık altında yeni tesislerin yapımı, mevcut tesislerin teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu niteliğindeki başvurular kabul edilecektir. Ayrıca şebekeden bağımsız solar fotovoltaik (off-grid) sistemler konusunda proje kabulü yapılacaktır.

·         Arıcılık üretimini geliştirmek isteyen küçük ölçekli üretim tesislerine ve çiftçilere arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve paketlenmesi konusunda ekipman alımı yoluyla destek sağlanacaktır.

·         Arıcılık yatırımları kapsamında,

ü  Bal ve diğer arı ürünlerinin üretimine yönelik 30 ile 500 kovan aralığındaki işletmeler (Projenin uygulanması sonunda en az/en fazla miktarlara ulaşılmalıdır.),

ü  Ana arı üretimine yönelik yatırımlar,

ü  Bal ve diğer arı ürünlerinin işlenmesi ve paketlenmesine yönelik tesisler desteklenecektir.

·         Bu konu başlığı altında; arı ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması için müştemilat inşası, arıcılıkla ilgili ekipman alımı, çiftlik içerisinde balın işlenmesi ve paketlenmesi için işleme ve paketleme hatları satın alınması veya mevcut hatların modernizasyonu, lisanslı üreticiler tarafından ana arıların üretilmesi için yetiştirme istasyonlarının kurulması ve donatılması, işleme ve paketlemeye yönelik tesis kurulumlarında kendi tüketimi için yenilenebilir enerji üretimi amacıyla inşaat işleri ve makine/ekipman alımı harcamaları destek kapsamındadır.

Sadece arıcılık için proje başvurusunda bulunan yatırımcı en az bir yıldır Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı olduğunu gösteren belge sunmalıdır. Başvuru sahibinin proje sunduğu il ile Arıcılık Kayıt Sistemi’nde kayıtlı olduğu il aynı olmalıdır.

Sabit bir işletme için proje sunan yaylacılar ile bal ve diğer arı ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması için yeni tesis ve kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması niteliğinde proje sunanların projelerinde yerin mülkiyet belgesi yatırımcı adına olmalı veya yatırım yeri kiralanmış ise, kiralama süresi yatırım için son ödemenin yapıldığı tarihten itibaren en az 5 yılı kapsamalıdır.

·         Ayrıca, sadece arıcılık faaliyetleri söz konusu olduğunda, 3 kW’a kadar şebekeden bağımsız (off-grid) sistemli yenilenebilir enerji yatırımları da desteklenmektedir. Bu projeler, arıcılık/bal üretimi yapan işletmelerin göçer faaliyetleri kapsamında kendi enerji taleplerini karşılamak amacıyla 3 kW’a kadar off-grid veya stand-alone sistem kurulumunu içermelidir.

·         Bal ve diğer arı ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması için proje sunan mevcut tesislerin, 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu hükümlerine uygun üretim ve kayıt sertifikaları bulunmalıdır. Mevcut tarımsal işletme içinde yeni tesis kurulumunda yukarıda belirtilen sertifikalar nihai ödeme talebinde ibraz edilmelidir.

·         Hibeye esas bütçe kapsamında, işletme kapasitesine uygun olmak şartıyla değerlendirilen malzemeler uygulama rehberi eki Ek-10’da verilmiştir.

Hibe kapsamında arı kolonisi alımları destek kapsamında değildir. Nihai ödemede yatırımcının son durumunu gösteren Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kaydedilmiş kovan sayılarını gösterir belge istenir.

3.1.3. BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE EĞİTİMİ YATIRIMLARI (AKILLI TARIM UYGULAMALARI)

·         Başvurular için proje kodu BSY olmalıdır.

·         Bu başlık altında mevcut tesislerin teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu niteliğindeki başvurular kabul edilecektir.

·         Akıllı tarım uygulamaları, tarımsal bilişim ve çiftlik bilgi sistemi uygulamaları konularında proje kabulü yapılacaktır.

·         Akıllı tarım uygulamaları, tarımsal bilişim ve çiftlik bilgi sistemi uygulamaları; Uygulama rehberi ekinde Ek-7’de verilmiştir.

3.1.4. EL SANATLARI (ZANAATKȂRLIK) VE KATMA DEĞERLİ ÜRÜNLERE YÖNELİK YATIRIMLAR

·         Başvurular için proje kodu ESKÜ olmalıdır.

·         İşletme binaları ve üretim tesislerinin inşası, modernizasyonu, genişletilmesi, yeniden inşası; yerel gıdalar ve tarımsal ürünlerin üretilmesi ve paketlenmesi, el sanatları faaliyetleri için özel ekipman alımı, kendi tüketimi için yenilenebilir enerji üretimi amacıyla makine/ekipman alımı ve inşaat işleri konularında yeni tesislerin yapımı ile mevcut tesislerin teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu niteliğindeki başvurular kabul edilecektir.

·         Bu başlık altında; zanaatkârlık faaliyetleri ile gıda olmayan ürünlerin işlenmesi konusunda proje kabulü yapılacaktır.

·         Bütçelendirilen inşai faaliyetlerin maliyetleri güncel Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatlarını aşmamalıdır.

·         Zanaatkârlık ve katma değerli ürünler için:

ü  Başvuru sahipleri; gerçek ve tüzel kişiler olabilirler.

ü  Bitkisel ürünlerin birincil üretimi bu başvuru konusuna uygun değildir.

·         Başlıca zanaatkârlık (el sanatları) ürünleri ile başlıca katma değerli ürünler kapsamında desteklenecek faaliyetler uygulama rehberi ekinde Ek-8’de yer almaktadır.

3.1.5. İPEK BÖCEĞİ YETİŞTİRİCİLİĞİ TESİSİ YATIRIMLARI

·         Başvurular için proje kodu İPY olmalıdır.

·         Üretim amaçlı yapılacak tesis, 3 kat ve/veya daha fazla kerevet besleme yapılabilecek, üretilen kozaların depolanması ve kurutulması için kullanılacak alan da bulunacak şekilde 3,20 metre tavan yüksekliği olan en az 400 m2 brüt alana sahip olmalıdır.

·         Bu başlık altında yeni tesislerin yapımı niteliğindeki başvurular kabul edilecektir.

·         İpek böceği yetiştirilecek dut bahçelerinin kurulumu ve beslenme evi yapımı hibe desteği kapsamındadır.

·         Bu başlık altındaki inşai faaliyetlerin maliyetleri güncel Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatlarını aşmamalıdır.

·         İpek böcekçiliği projejesinin tamamlanmasından sonra nihai rapor ekinde İKS (İpek Böcekçiliği Kayıt Sistemi) kayıt belgesinin sunulması gerekmektedir.

3.1.6. SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ YATIRIMLARI

·         Başvurular için proje kodu SÜY olmalıdır.

·         Bu başlık altında yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu niteliğindeki iç sularda üretim faaliyetlerini içeren başvurular kabul edilecektir.

·         Su ürünleri yetiştiriciliği projelerinde yer alan tesisler, en fazla 5-200 ton/yıl arasında üretim kapasitesine sahip olmalıdır veya nihai rapordan önce bu kapasiteye ulaşılacağı taahhüt edilmelidir.

·         Desteklenecek türler, alabalık, sazan, çipura ve levrek türleridir.

·         Yatırımcıların Su Ürünleri Yetiştiricilik Belgesi’ne sahip olmaları gerekmektedir.

·         Hibeye esas bütçe kapsamında değerlendirilecek kalemler uygulama rehberi ekinde Ek- 9’da verilmiştir.

3.1.7. MAKİNE PARKLARI YATIRIMLARI

·         Başvurular için proje kodu MP olmalıdır.

·         Sadece üretici örgütleri başvuru yapabilecektir. (Üretici örgütleri; 1163 sayılı Kooperatifler Kanuna göre tarımsal amaçlı kooperatifler, 1581 Sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri Kanunu, 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu, 5996 sayılı Kanuna göre kurulan Islah Amaçlı Yetiştirici Birlikleri, 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununda verilen tanımlara uymak zorundadır.)

·         Destek talep edilen tüm inşaat işleri ve makine-ekipmanlar, başvuru yapan üretici örgütünün faaliyet alanlarıyla ilgili olmalıdır.

·         Bu kapsamda verilecek destekler, makine-ekipmanların üretici örgütü tarafından üyelere kiralanması suretiyle üyelerin ortak kullanımının sağlanmasını amaçlamaktadır. Üretici örgütünün kendi bünyesinde sabit olarak tesis edeceği ve/veya kullanacağı makine-ekipmanlar destek kapsamında olmayacaktır.

·         Tarımsal amaçlı kooperatif ve birlikler için ortak ihtiyaçlarına hizmet edecek makine parkları yatırımları konusunda yeni tesis ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğinde proje kabulü yapılacaktır. Birincil ve ikincil üretim yatırımlarını kapsayan, elektrikli olmayan traktörler ve biçerdöverler hariç, makine-ekipmanlar uygun harcama kapsamındadır.

·         Bu başlık ile tarımsal amaçlı üretici birlikleri ve tarımsal amaçlı kooperatiflerin, üyelerine hizmet vermek üzere yeterli ve uygun makine parkı kurarak faaliyet göstermeleri amaçlanmaktadır.

·         Tarımsal amaçlı üretici birlikleri ve tarımsal amaçlı kooperatifleri; faaliyetleri ile ilgili olarak makine parkı oluşturmak amacıyla, makine ve ekipmanın muhafazası için binaların inşası ile hizmet verilmesi öngörülen yerde mevcut potansiyel için yeterli ve uygun ölçüde ve sayıda elektrikli traktör, taş toplama makinesi, çayır biçme makinesi, balya makinesi, silaj makinesi ve silaj paketleme makinesi alımına yönelik proje sunabilirler.

·         Elektrikli traktör alımı ve sekiz yaş ve altı mevcut traktörlerin elektrikli traktöre dönüştürülmesi için yapılacak harcamalar bu kapsamda değerlendirilir.

·         Elektrikli traktör alımı harcamaları tek makine (monoblok) kısıtı dışındadır.

·         Yalnızca yeni ve kullanılmamış makinelerin alımı uygun harcamalar kapsamındadır.

·         Bu kapsamda projelendirilen makineler için, tarımsal mekanizasyon araçlarının kredili satışına esas olmak üzere yapılacak deney ve denetimlerle ilgili mevzuat kapsamında değerlendirilenlerin zirai kredilendirme belgesinin sunulması gerekmektedir.

·         Bu konuda, Ülkemizde üretilen elektrikli traktörler haricinde kendinden yürür makineler desteklenmez.

3.1.8. TIBBİ VE AROMATİK BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİ (İŞLENMESİ, PAKETLENMESİ VE DEPOLANMASI) YATIRIMLARI

·         Başvurular için proje kodu TABY olmalıdır.

·         Bu başlık altında yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu niteliğindeki başvurular kabul edilecektir.

·         Bu başlık altında, tıbbi ve aromatik özelliği olan bitkilerin havalandırılması, kurutulması, işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması için tesis inşası ve ekipman satın alınması konusunda proje kabulü yapılacaktır.

·         En az 5 dekar lavanta, biberiye, kekik gibi tıbbi ve aromatik bitkisel ürün ekimi olan çiftçilere; en az 250 kg/yıl yağ işleme kapasiteleri olması koşuluyla veya proje bitiminde bu kapasiteye ulaşacaklarını başvuru sırasında taahhüt etmeleri şartı ile üretimleriyle orantılı kapasitede bir adet distilasyon kazanı, soğutucu eşanjörü, su separatörü, yağlı su toplama tankı, yakıt tankı ve su pompası satın alımları ile tesis inşası konusunda hibe desteği verilecektir. Nihai rapor ekinde ulaşılan kapasite ile ilgili olarak kapasite raporu/ekspertiz raporu ibraz edilmelidir.

·         Tıbbi ve aromatik bitkilerin işlenmesi, havalandırılması, kurutulması, paketlenmesi, ve depolanması için proje sunan mevcut tesisler, 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu hükümlerine uygun üretim ve kayıt sertifikalarına sahip olmalıdır.

·         Tüm proje başvurularında; yukarıda belirtilen sertifikalara yatırımın gerçekleştirilmesinden sonra sahip olunmalı ve nihai ödeme talebinde bu belgeler ibraz edilmelidir.

3.2. YATIRIM KONULARI HAKKINDA GENEL HUSUSLAR

·         Aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri yatırımlarında başvuru sahipleri gerçek kişi ve tüzel kişilerdir.

·         Kırsal ekonomik altyapı yatırım konularında, yatırım yerinin sadece köy, belde, kırsal mahalle ve nüfusu 20.000’den az olan yerleşim yerlerinde olması şartıyla başvuru yapılabilir.

·         2020/25 (D.T. 2021/35) No.lu Tebliğin 8 inci maddesinde belirtilen tüm yatırım konularında sunulan projelerde yenilebilir enerji kullanımı da bütçelendirilmiş ise yenilenebilir enerji ünitesi uygun harcama kapsamında değerlendirilir.

·         Yatırım konusuna ait projelerin uygun kabul edilmesi için ilgili yatırım konusuna ait başvuru kodu ile başvuru yapılması gerekir.

3.2.1. A İŞ PLANI BAŞVURULARI GENEL HUSUSLAR

·         A iş planı için sadece Ek-1a’da yer alan makine-ekipman listesindeki 1 makine için proje başvurusunda bulunulabilir.

·         A iş planı kapsamında 0-40.000 TL ve 40.001 TL–300.000 TL arasında bütçelendirilen makine-ekipman için proje başvurusunda bulunulabilir. A iş planı kapsamında yapılacak 0-40.000 TL arasındaki makine-ekipman başvuruları öncelikli olarak değerlendirilir.

·         Başvuru aşamasında, makine-ekipman alım tutarı, referans fiyat listelerine dayandırılır ve ayrıntılı olarak belirtilir. Referans fiyat listeleri, yatırımcının alacağı makine ve ekipmanın hibe sözleşmesi değerini göstermekte olup hibeye esas yatırım tutarını ifade eder. Hibe sözleşmesi imzalandıktan sonra hibe sözleşmesine bağlanan makine- ekipman alım tutarları artırılamaz.

·         Başvuruda istenecek belgelerde bulunan proforma fatura, yatırımcının almayı düşündüğü makine ve ekipmanın bütün teknik özelliklerini içermelidir. Ayrıntılı olarak model, marka ve makine alt gurubunun ismi detaylarıyla muhakkak proforma faturada yer almalıdır.

·         Başvurulan makine ve ekipman için istenen belgeler satın alma rehberinde belirtilmiştir.

·         Başvurudan sonra makine-ekipman, markası ve modeli değiştirilemeyecektir.

·         İl proje değerlendirme komisyonu, ilin tarımsal ürün potansiyeli ile makine ve ekipman kullanma ihtiyacı doğrultusunda, beş çeşit makine ve ekipman öncelikli olmak üzere, hangi makine gruplarına hibe desteği vereceğine karar verir.

·         Uygulama rehberi kriterlerine göre yapılan değerlendirme sonrası hibe desteği almaya hak kazanan tüm yatırımcıların listesi yazılı şekilde Genel Müdürlüğün onayına sunulur. Genel Müdürlük, illerin bütçeleri doğrultusunda asıl ve yedek listeleri belirler.

·         Programa yönelik olarak her il için Genel Müdürlük tarafından tahsis edilen bütçe miktarı kadar başvuruya hibe desteği sağlanır.

·         Genel Müdürlük tarafından onaylanan asıl yatırımcılardan hibe sözleşmesi imzalamayan yatırımcı olması halinde, yedek listenin ilk sırasındaki yatırımcıdan başlanarak aynı makine-ekipman için başvuru yapmış olan yatırımcı hibe sözleşmesi imzalamaya davet edilir. Yedek yatırımcıların hibe sözleşmesi imzalama süreçleri asıl yatırımcılarınki ile aynıdır.

·         Nihai raporda sunulan fatura bedelinin referans fiyattan fazla olması durumunda, referans fiyatın %50’si üzerinden hibe desteği ödenir. Makine ve ekipmanın hibeye esas yatırım tutarı referans fiyatın altında ise makine-ekipmanın satın almada gerçekleşen fiyatı üzerinden kesilen fatura bedelinin %50’sine hibe desteği verilir. Satın alımlarda idarenin istemesi halinde, yatırımcı yükleniciden 2020/25 No.lu (D.T. 2021/35) Tebliğ’in yayımlandığı tarihten sonraki aylara ait faturaları ister.

·         Süresi içeresinde hibe sözleşmesi imzalamayan yatırımcılar hibe desteğinden yararlandırılmazlar.

·         Hibe sözleşmesi imzalayıp makine-ekipman alımından vazgeçen yatırımcılar iki yıl süreyle hibe desteğinden faydalanamazlar.

3.2.2. B İŞ PLANI BAŞVURULARI İÇİN GENEL HUSUSLAR

·         B iş planı kapsamında hibeye esas proje tutarı alt limiti 20.000 TL’dir. Bu limitin altındaki başvurular kabul edilmez.

·         B iş planı kapsamında proje sunan yatırımcılar için hibeye esas proje tutarı 600.000 TL üst limitinin üstünde olan yatırımlarda, bu üst limiti geçen kısım desteklenmeyecek olup bu miktar yatırımcı tarafından ayni katkı ile karşılanacaktır.

·         Kabuk kırma işlemine tabi tutulmuş sert kabuklu meyveler hariç başka bir yatırım tesisinde ilk işlemesi yapılan mamul ürünün ikincil ürüne işlemesine ve paketlenmesine yönelik yatırımlar ile yurtdışında üretimi yapılan ürünlerin işlenmesine ve paketlenmesine yönelik yatırımlar hibe desteği kapsamında değerlendirilmez.

·         Tarımsal ürünlerin depolanmasına yönelik sadece çelik silo ve soğuk hava deposu başvuruları hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

·         Doğal yapılar, depo kapsamında kabul edilmez.

·         Mevcut bir tesisin bir ünitesi olarak yapılacak çelik silo başvurularında mevcut tesise ait yapı kullanım izin belgesinin de başvuru ekinde sunulması gerekmektedir. Bu çelik silo inşaatı yapı ruhsatına tabi ise yapı ruhsatının başvuru ekinde sunulması gerekmektedir.

·         Çelik silo ve soğuk hava deposu tesislerine yönelik kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğindeki başvurular hibe desteği kapsamında değerlendirilmez.

·         İklimlendirme, sulama ve gübreleme sistemli modern yeni seraların yapımı ile mevcut seralar için teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğinde; iklimlendirme, sulama ve gübreleme sistemi ile yenilenebilir enerji kullanımına yönelik başvuru yapılabilir.

·         Büyükbaş (manda/sığır) ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği konusunda yapılacak yeni tesis ve kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması niteliğindeki tarımsal sabit yatırımlarda başvuru kriterleri için 2020/24 (D.T. 2021/35) No.lu Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında yayımlanan uygulama rehberinde belirtilen şartlar dikkate alınacaktır.

·         Yatırımcılar 2020/25 (D.T. 2021/35) No.lu Tebliğ kapsamındaki tüm yatırım konularında ülke genelinde sadece bir adet proje başvurusunda bulunabilirler. Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ile bunların üst birliklerinin tüzel kişilik olarak proje başvurusunda bulunmaları, üyelerinin ve/veya ortaklarının tüzel kişilik veya bireysel olarak farklı yatırım konularında başvuru yapmalarına engel teşkil etmez.

Eğer yatırım korunan bir alanda yapılacak ise (Sit alanları, milli parklar, tabiat parkları, özel çevre koruma bölgesi gibi) ilgili Kanun ve yönetmeliklere göre izinlendirilmiş olmalıdır.

·         Kısmen yapılmış tesislerin tamamlanması, kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyona yönelik başvurularda; yatırım yeri organize sanayi bölgesi, tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi veya küçük ihtisas sanayi sitesinde ise işletmenin uygulayacağı yatırım konusu ile uyumlu olduğunu gösteren belgenin yukarıda belirtilen yatırım yerleriyle ilgili yönetim kurulundan alınması gerekir.

·         Program çerçevesinde hibe desteğinden yararlanmış yatırımcılardan/tesislerden beş yıllık izleme süresinin üç yılını tamamlamış olanlar; kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğinde proje başvurusunda bulunabilirler. Niteliği yeni tesis olan başvurular için beş yıllık izleme süresinin tamamlanmış olması şarttır.

·         Gübre toplayıcı ve taşıyıcı işlevi yapan kendinden hareketli makine ve ekipmanlar hibe desteği kapsamında değerlendirilmez.

Yeni tesis inşa edilecek tarım alanları veya mevcut işletmelerin genişletileceği/büyütüleceği tarım alanlarının, 9/12/2017 tarihli ve 30265 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Planlanmasına Dair Yönetmelik ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında izinlendirilmiş olması gereklidir.

·         Kiralanmış bir mülk üzerinde yapılacak yatırımlar uygun yatırımlardır. Kiralama süresi yatırım için son ödemenin yapıldığı tarihten itibaren en az beş yılı kapsamalıdır. Nihai raporda ödeme talep dosyası ekinde üst hakkı veya kiralamanın tapuya şerh edilme şartı aranır.

·         Kira sözleşmesi yerine tahsis/irtifak belgesi bulunması halinde bu belgeler ilgili kurum ve kuruluşun bağlı oldukları mevzuata göre alınır.

·         İnşai faaliyet içeren projelerde nihai raporda ödeme talep dosyası ekinde tapu üzerine işlenecek “başkasına ait olan bir arazideki inşaat üzerinde malik olma yetkisi veren” üst hakkı şerhi şartı aranır.

·         Tahsis/irtifakla edinilmiş yatırım yerleri için mevzuatlarında aranılan şartların yerine getirilmesi halinde tahsis/irtifakın iptal edilmeyeceğine yönelik ilgili kurumlardan alınacak yazı üst hakkı şerhi için taahhütname yerine kullanılabilecektir.

·         Yatırımcının nihai rapor aşamasında bu şarta uyacağına dair taahhüdü başvuru sırasında veri giriş sisteminin tapu/kira bilgileri bölümüne yüklenir.

·         2020/25 (D.T. 2021/35) No.lu Tebliğ kapsamında yapılacak başvurularda yatırım yeri köy tüzel kişiliğine ait ise mutlaka valilik/kaymakamlık onayının alınması gerekir.

·         Yatırım köy yerleşim alanı ve/veya kırsal mahalle içinde ise ve Yapı Kullanma İzin Belgesi alınmasını gerektirmiyorsa; il özel idaresinden/belediyeden alınan ilgili yapının teknik olarak ve diğer yasal düzenlemelerle uyumlu olduğunu gösteren imzalı, tarihli ve mühürlü “Yazılı İzin” belgesi hibe sözleşmesi ekinde sunulmalıdır.

·         3218 numaralı Serbest Bölgeler Kanununa göre kurulmuş serbest bölgelerde yapılacak yatırımlar için başvuru kabul edilmemektedir.

·         Ulusal mevzuat gereği alınması gereken tüm yasal izin ve ruhsatlardan başvuru sahipleri sorumludur.

·         Her bir yatırımcı Programda yer alan tüm yatırım konuları için, her etabın uygulama süresince en fazla bir adet proje başvurusunda bulunabilir.

·         Proje sahipleri sözleşme imzalanmadan önce yatırımlarına başlayamazlar. Proje sahipleri uygun harcamalar kapsamında yapacakları alımlarda, Bakanlık web adresinde yer alan (www.tarimorman.gov.tr) “Satın Alma Rehberi”nde belirtilen hususlar çerçevesinde hareket etmelidirler.

·         Çay ve fındık konusunda kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğindeki projeler kabul edilecek olup sadece yaş çay ve fındık üretiminin yapıldığı illerde başvuru yapılabilir.

·         Çayın işlenmesi, kurutulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik olarak sadece Artvin, Giresun, Ordu, Rize, Trabzon illerindeki başvurular kabul edilir.

·         Fındık işlenmesi, kurutulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik olarak sadece Artvin, Bartın, Düzce, Giresun, Kastamonu, Kocaeli, Ordu, Samsun, Sakarya ve Trabzon illerindeki başvurular kabul edilir.

·         Tarımsal amaçlı kooperatiflerce balıkçı barınaklarına yapılacak olan yatırım konularına ait başvurularda kira süresi şartı aranmaz.

3.2.3. A VE B İŞ PLANI İÇİN GENEL HUSUSLAR

·         Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları konularında ödemelerin taksitlendirilme talepleri kabul edilmez ve ödeme tek seferde yapılır.

·         Yatırımcı tarafından, yukarıda belirtilen alt ve üst sınırlar içerisinde kalmak kaydıyla, bildirilen uygun harcama tutarının %50’sini kamu katkısı (Tarım ve Orman Bakanlığı hibe desteği) diğer %50’sini ise başvuru sahibinin katkısı oluşturacaktır. Başka bir ifadeyle, uygun harcamaların %50 nispetindeki kısmı için destek sağlanmaktadır.

3.3. UYGULAMA İLLERİ

Program çerçevesinde 81 ilde; 2020/25 (D.T. 2021/35) No.lu Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen yatırım konularının tümü, Tebliğ ekinde yayımlanan illerin sektörel öncelikleri tablosu esas alınarak hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

3.4. YATIRIM SÜRESİ

a) Yatırım projelerinin fiziki olarak son tamamlanma tarihi 30/11/2022’dir.

b) Yatırımın uygulama süresi başvuru sahibi tarafından başvuru formu ve iş planında belirtilmelidir.

c) Başvuru sürecinde belirtilen yatırım uygulama süresi, mücbir sebepler dışında, hiçbir nedenle uzatılmayacaktır.

ç) Ancak, mücbir sebepler kapsamında tamamlanamayacak projeler için 1 (bir) ay önce başvuru yapılması ve Genel Müdürlüğün uygun görmesi halinde iş takviminde belirtilen fakat mücbir sebepler dolayısıyla kaybedilen süre kadar ek süre verilecektir.

Yatırımın tamamlanması: Yatırıma ait fiziki gerçekleşmenin tamamlanması, nihai rapor ve eklerinin bir bütün olarak idareye sunulmuş olması ve idarece de kabul edilmesi ve ödemenin yatırımcı hesabına yatırılmış olması halinde yatırım tamamlanmış sayılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

5.1. YATIRIM TUTARI VE DESTEKLEME ORANI

a) 2020/25 (D.T. 2021/35) No.lu Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen yatırım konularında A iş planı kapsamında proje sunan yatırımcılar için hibeye esas proje tutarı 300.000 TL, B iş planı kapsamında proje sunan yatırımcılar için hibeye esas proje tutarı 600.000 TL üst limitini geçemez.

b) B iş planı kapsamında hibeye esas proje tutarı alt limiti 20.000 TL’dir. Bu limitin altındaki başvurular kabul edilmez.

c) Başvuruların kabul edilmesi halinde; hibeye esas proje tutarı üst limitinin %50’sine kadar hibe yoluyla destek verilir. Başvuru sahipleri hibeye esas makine-ekipman alım tutarının %50’si oranındaki katkı payını, ayni katkıyı ve toplam makine-ekipman alım tutarına ait Katma Değer Vergisi (KDV)’nin tamamını kendi öz kaynaklarından temin etmekle yükümlüdür.

ç) Hibe sözleşmesinde belirlenen hibeye esas makine-ekipman alım tutarı üst limit niteliğindedir. Hibenin nihai tutarı fiili gerçekleşmeler sonucunda ortaya çıkar.

d) Makine-ekipman alım tutarının hibe desteği kısmı, kamu kaynakları kullanılarak karşılandığı için yatırımcılar tarafından sağlanması gereken katkı payının finansmanında hiçbir şekilde kamu kaynakları kullanılamaz.

e) Proje bütçesi KDV hariç hazırlanır.

f) Proje toplam tutarının bu maddede belirlenen hibeye esas proje tutarını aşması durumunda, artan kısma ait işlerin proje sahiplerince ayni katkı olarak finanse edilmesi ve yatırım süresi içerisinde tamamlanması gerekir. Bu durumun hibe başvurusu ile beraber taahhüt edilmesi şarttır.

g) Program kapsamında küçük ölçekli ekonomik faaliyetlere yönelik yatırım tesislerinin desteklenmesi amaçlandığından başvuruda belirtilen proje toplam tutarı ile yatırım konusunun tam olarak gerçekleşmesi sağlanır.

 

KIRSAL EKONOMİKALTYAPI YATIRIMLARI PROJE KONU KODLARI

 

AİFG

AÜİP

*

BSY

*

ESKÜ

*

İPY

*

SÜY*

MP

*

TABY*

YATIRIMIN NİTELİĞİ

A

B

C

Ç

D

 

 

 

 

 

 

 

01- YENİ YATIRIM

X

X

X

X

-

X

-

X

X

X

X

X

02- TAMAMLAMA

X

-

X

X

-

-

-

-

-

X

-

X

03- KAPASİTE ARTIRIMI

X

-

X

X

-

-

-

-

-

X

-

X

04- TEKNOLOJİ

YENİLEME VE/VEYA MODERNİZASYON

 

X

 

-

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

-

 

X

 

-

 

X

X: Başvuru yapılabilir

- : Başvuru yapılamaz

Özel hususlar için üçüncü bölüme bakınız.

A iş planı kapsamında başvuru yapılamaz.

ALTINCI BÖLÜM

6. PROJE GİDERLERİ

6.1. HİBE DESTEĞİ KAPSAMINDAKİ PROJE GİDER ESASLARI

2020/25 (D.T. 2021/35) No.lu Tebliğ kapsamında hibe desteği verilecek proje giderlerinin;

a)      Yatırımcı ile imzalanan hibe sözleşmesinden sonra gerçekleştirilmesi,

b)     Hibe sözleşmesi ekinde sunulan tatbikat projesinde belirtilmiş olması ve hibe desteği verilecek proje giderleri kapsamında yer alması,

c) Hibe sözleşmesi ekinde sunulan proje bütçesi tablosundaki hibeye esas proje giderlerinin, tüm başvurularda yatırım tutarı ve destekleme oranı limitlerinin içerisinde kalması,

ç) Hibe sözleşmesi ekinde sunulan iş planında öngörülen yatırım süresi içerisinde gerçekleşmesi,

d) Hibe desteği kapsamındaki giderlerin Bakanlık tarafından yayımlanan satın alma rehberinde belirtilen kurallara uygun olması ve belgelere dayandırılması,

gerekir.

6.2. GİDER KALEMLERİ

a) Yatırım projesinin ayrılmaz bir parçası ve projenin faaliyete geçmesi için kaçınılmaz olan bu maddede belirtilen giderler, ilgili bölümlerde belirtilen istisnalar geçerli olmak kaydıyla hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

b) Yatırım uygulamalarına ait;

·         İnşaat işleri alım giderlerine,

·         Makine, ekipman ve malzeme alım giderlerine, hibe desteği verilir.

c) Yatırımcılar tarafından, proje kapsamında satın alınacak ve hibe desteği verilecek tüm makine, ekipman, malzeme ve inşaat işleri; Bakanlık tarafından yayımlanan satın alma rehberinde belirtilen kurallara uygun olarak yapılmış satın alımlar sonucunda belirlenen yüklenicilerle yapılacak sözleşmeler kapsamında sağlanır.

ç) Yatırımcılar tarafından sürekli çalıştırılan, düzenli, dönüşümlü, yarı zamanlı ve geçici olarak işe alınmış kişiler, kamu çalışanları, kamu kurumları ile kamu tüzel kişiliğine haiz kuruluşlar ile proje başvurusunda bulunan yatırımcı ve yatırımcı ortakları yüklenici olamazlar.

d) Hibeye esas proje tutarını oluşturan, hibe desteği verilecek proje giderleri mutlaka teknik projeye ve piyasa etütlerine dayandırılır ve proje başvurularında ayrıntılı olarak belirtilir

e) Hibe sözleşmesine bağlanan hibeye esas proje tutarı, uygulama sürecinde artırılamaz. Ancak sözleşmeye bağlanan tutarı aşmaması, başvuruda bütçelendirilen ve iş kalemlerinde gösterilen inşaat/makine-ekipman alımı ile ilgili kalemlerde kapasite azalışı olmaması kaydıyla, inşaat/makine-ekipman alımı ile ilgili kalemler arasında ilgili maddelerde belirtilen kısıt ve limitlere aykırı olmaması şartıyla aktarımlar yapılabilir. İnşaat/makine-ekipman ile ilgili kalemlerde satın alma rehberine ve/veya teknik şartnamelere uygun olarak alımı yapılmayan/yapılamayan ve uygun harcama kapsamında kabul edilmeyen kalemler ikinci el alımı olmamak şartı ile projelerin amacına ve kapasitesine uygun olarak ayni katkı ile temin edilebilir. Ayni katkı ile karşılanan kalemler tesisin faaliyete geçmesinde engel oluşturmadığı takdirde Genel Müdürlüğün uygun görüşü kapsamında hibeye esas kalemlerden düşülür ve nihai ödeme tutarı belirlenir.

f) Yatırımcı, hibeye esas proje giderlerinden inşaat ve makine ekipman alımlarını ayrı ayrı ihale edebileceği gibi bu alımların tamamını tek bir ihaleyle de yapabilir.

g) Program kapsamında sadece B iş planında inşaat bütçelendirilmesine izin verilir.

6.2.1. İNŞAAT İŞLERİ ALIM GİDERLERİ

a) Program kapsamında hibe desteği verilecek inşaat işleri alım giderleri, projenin faaliyete geçmesi için kaçınılmaz olan inşaat işlerini kapsar.

b) Çelik silo, soğuk hava deposu ve sera yatırımları hariç yeni yatırım ve kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması niteliğindeki başvurularda hibeye esas proje gideri sadece inşaat faaliyetinden ibaret olamaz.

c) İnşaatın yapılma yöntemi ile kullanılacak teknolojiyi açıklayan, inşaat işleriyle doğrudan ilgili malzeme, işçilik, makine, ekipman kullanım veya iş makinesi giderlerini kapsayan ve gider türü, ölçü birimi, miktar, birim fiyat ve tutar ayrıntılarını da içeren taslak yapım şartnameleri ve uygulama aşamalarını süreleriyle birlikte gösteren bir iş programı da proje başvuru ekinde sunulur.

ç) İnşaat işleriyle ilgili hazırlanan tatbikat projesi ve bu projeye ait metraj ile keşif özetlerinin imzalı suretleri incelenmek üzere hibe sözleşmesi ekinde sunulmuş olmalıdır. İnşaat işleriyle ilgili uygulama projelerini hazırlayan kişinin ilgili meslek odasına kayıtlı olması şarttır.

d) Sunulan projelerde kazı, dolgu ve reglaj işleri; yapının toplam hibeye esas inşaat giderinin %6’sını aşamaz.

e) Mesken ve benzeri yapıları kapsayan proje başvuruları ve çevre düzenlemesi harcamaları hibe desteği kapsamında değerlendirilmez.

f) Proje uygulaması ile ilgili mevzuat gereği başvuru sırasında alınması gerekli izin, ruhsat, denetim işleri ve uygulamalar ile yapılması zorunlu olan tüm işlemlerin yerine getirilmesinden yatırımcılar sorumlu olup izin ve ruhsatlar hibe sözleşmesi ekinde sunulmalıdır. Eğer izin ve ruhsatlar, tesis tamamlandıktan sonra alınabilecek ise en geç nihai rapor ekinde sunulmak zorundadır.

g) Proje tamamlanma süresi, mücbir sebepler hariç projelerin 2020/25 (D.T. 2021/35) No.lu Tebliğde belirtilen son tamamlanma tarihini geçemez.

ğ) Şebekeden bağımsız (off-grid) sistemler de destek kapsamındadır. Bu faaliyet kapsamındaki yatırımların başvuru sahibinin statüsüne bakılmaksızın kırsal alanda veya kırsal mahallede olması gerekmektedir. Üretilen enerjinin ulusal şebekeye bağlanması şart değildir. Bu destek sadece yaylacı ve göçer faaliyetleri kapsamında süt/besi (büyükbaş-küçükbaş) yetiştiriciliği/arıcılık/bal üretimi yapan küçük ölçekli aile işletmelerini kapsamaktadır. Küçük ölçekli yaylacı ve göçer yatırımcılar, makine ve malzeme alımlarına ek olarak işletmelerinin enerji talebini karşılamak amacıyla 3 kW’a kadar şebekeden bağımsız (off-grid) veya stand- alone sistem için projelendirme yapabilir. Yapılacak yatırımlarda yatırım uygulama adresi dışında kalan kablolama işlemleri uygun harcama olarak kabul edilmez.

h) Şebekeden bağımsız (off-grid) sistemlerde bağlantı anlaşması istenmez. İPDK ve İPYB, işletmelerin şebekeden bağımsız (off-grid) olması kaydıyla yaptığı yenilenebilir enerji yatırımları için proje onay yetkisine sahiptir. Gerekli incelemeler sonucunda destek almaya hak kazanan başvuru sahibi, projeyi taahhüt ettiği süre içerisinde tamamladıktan sonra nihai ödeme ekinde sistemin çalıştığına dair geçici kabul tutanağını il müdürlüğüne sunmak zorundadır.

ı) Yatırım yapılacak yerin, ilgili kuruluş tarafından statik onayı verilmiş çatı üstü ya da arazi olmasında bir engel yoktur.

i) Yeni tesis niteliğindeki başvurular inşaat ve makine bütçesi içermelidir. İnşaat gideri; yeni yatırımlarda hibeye esas proje tutarının %80’inden, kapasite artırımına yönelik yatırımlarda %60’ından, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyona yönelik yatırımlarda ise %20’sinden fazla olamaz. Teknoloji yenileme ve/veya modernizasyona yönelik yatırımlarda inşaat bütçesi şartı aranmaz.

6.2.1. MAKİNE, EKİPMAN VE MALZEME ALIM GİDERLERİ

a) Program çerçevesinde yapılacak yeni makine, ekipman ve malzeme alımları, üretimi de içeren bir proje bütününün parçası olduğu takdirde finanse edilir.

b) Yeni tesis ve kapasite artırımı niteliğindeki başvurularda hibeye esas proje gideri sadece makine ve ekipman alım giderinden ibaret olamaz.

c) Kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğindeki başvurularda hibeye esas proje tutarının tamamı makine ve ekipman alım giderinden ibaret olabilir.

ç) Yerli malı belgeli makine ve ekipman alımlarında, alım bedeli, proje sahasına teslim giderleri ve montaj giderlerinin tek bir alım faturası şeklinde düzenlenmesi durumunda uygun harcama kapsamında değerlendirilerek hibe desteği verilir. Ayrı faturalandırılmaları durumunda ise sadece mal alım bedeline hibe desteği verilir.

d) Makine ve ekipmanın projede kullanım amacını ve üretimdeki gerekliliğini belirten taslak teknik şartname proje başvuru ekinde sunulur.

e) Makine, ekipman ve malzeme alım giderleri kapsamında demirbaş eşya, mobilya, mefruşat alımı gibi giderler ve tesisin işletilmesine yönelik hammadde veya malzeme gibi işletme giderlerine hibe desteği verilmez.

f) Trafo ve jeneratör satın alımları hibe desteği kapsamında değildir.

g) Bilişim sistemleri ve eğitimi ile ilgili satın alımlar makine, ekipman ve malzeme alım giderleri kapsamında değerlendirilir.

ğ) Makine, ekipman ve malzeme alım giderlerine ait teknik şartnameyi, metraj ve keşfi, makine yerleşim planını ve bina büyüklüğü ile alınan makinelerin uyumlu ve üretim aşamalarında gerekli olduğuna dair raporu hazırlayan ve tasdik eden kişilerin ilgili meslek odalarına kayıtlı olmaları şarttır.

h) Elektrikli traktör, balya ve silaj makinesi alımları hariç, hibeye esas tutar ile ayni katkının beraber bütçelendirildiği bütün/monoblok yapıdaki makine ve ekipmanlar hibeye uygun giderler kapsamında değerlendirilmez.

ı) Hibe sözleşmesi öncesi, yatırımcının inşaat işleri ve/veya makine, ekipman ve malzeme alım giderleri işleri ile ilgili yüklenicilerden kaynaklanan sorunlar nedeniyle satın alma işlemlerinin gerçekleştirilmesi için ek süre talep etmesi halinde, il müdürlüklerince yapılacak inceleme sonucu durumu uygun mütalaa edilenler için yatırım sürelerinin 2020/25 (D.T. 2021/35) No.lu Tebliğde belirtilen son tamamlanma tarihlerini geçmemeleri şartı ile hibe sözleşmesi imzalaması süresine ek olarak otuz gün süre verilir. Mücbir sebepler hariç olmak üzere verilen ek otuz günlük süre içinde satın alma rehberine uygun işlem gerçekleştirilemez ise hibe sözleşmesi imzalanmaz.

i) Yatırımcının, yatırımı kapsamında destek almak istediği (yapım işlerinde kullanılacak makine, ekipman ve malzemeler ve arı kovanları hariç) makine, ekipman ve malzemeler için; satın alma uygunluk onayı almak üzere il proje yürütme birimine sunduğu satın alma evrakının ekinde yüklenici olarak seçilen imalatçı, bayi veya tedarikçinin temin edeceği belgeler satın alma rehberinde belirtilmiştir.

6.3. PROJE KAYNAKLARINDAN KARŞILANAMAYACAK GİDERLER

a) Proje giderlerine uygun olmayan ve hibe desteği kapsamı dışında kalan giderler şunlardır:

·         Her türlü borçlanma giderleri,

·         Faizler,

·         Başka bir kaynaktan finanse edilen harcama ve giderler,

·         Kira giderleri,

·         Kur farkı giderleri,

·         Arazi, arsa ve bina alım bedelleri,

·         Binanın yakıt, su, elektrik ve aidat giderleri,

·         Ayrı faturalandırılmış nakliye ve montaj giderleri,

·         Bankacılık giderleri,

·         Denetim giderleri,

·         KDV ve ÖTV dâhil iade alınan veya alınacak vergiler,

·         İkinci el/kullanılmış makine-ekipman alım giderleri,

·         Proje yönetim ve danışmanlık giderleri,

·         Makine tamir ve parça alım giderleri,

·         Laboratuvar sarf malzemeleri,

·         Elektrikli traktör, balya ve silaj makinesi alımları hariç, hibeye esas tutar ile ayni katkının beraber bütçelendirildiği bütün/monoblok yapıdaki makine ve ekipmanlar,

·         Mücbir sebepler hariç 2020/25 (D.T. 2021/35) No.lu Tebliğ ile belirlenen yatırım süreleri içinde gerçekleştirilmeyen giderler.

b)     Program kapsamında hibe sözleşmesi onaylanmayan projelerle ilgili yapılan hiçbir harcama karşılanmaz, bu giderlerden dolayı herhangi bir sorumluluk ve yükümlülük üstlenilmez.

c)      Bakanlık tarafından yayımlanan güncel uygulama rehberi ve satın alma rehberinde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmeyen, belgelendirilmeyen ve ibraz edilmeyen her türlü satın alma gideri, hibeye esas gider kapsamında olsa dahi hibe desteğinden karşılanmaz.

6.4. AYNİ KATKILAR

a) Hibe sözleşmesi imzalandıktan sonra, yatırımcılar tarafından hibeye esas proje giderleri dışında kendi kaynakları kullanılarak bina, malzeme, makine ve ekipman ile işgücüne yönelik olarak yapılacak herhangi bir katkı, yatırım süresi içerisinde tamamlanması koşulu ile ayni katkı olarak değerlendirilir. Ancak iş takvimleri ve uygulamalar sırasında bu katkıların tamamının yatırımcı tarafından, hibeye esas proje giderlerine yönelik kullanımlar yapılmadan önce veya eş zamanlı olarak gerçekleştirilmesi zorunludur. Başvuru sahipleri, bu hususları başvuru formlarında taahhüt ederler.

b) Ayni katkılar, hibeye esas proje giderleri kapsamında öngörülmüş satın alımlardan ayrı bağımsız ihaleler veya gerçekleşmeler şeklinde yapılır.

c) Başvuru aşamasında ayni katkı olarak taahhüt edilen işlerin projede öngörülen nitelik, nicelik ve büyüklükte gerçekleştirilmesi şarttır.

ç) Yapılacak ayni katkılar, yatırımcının yapmakla yükümlü olduğu katkı payının yerine ikame edilemez.

d) Proje sahiplerinden veya iş birliği yapılan kişi ve kuruluşlardan herhangi biri tarafından hibe sözleşmesi öncesi edinilmiş arazi, bina, vb. ayni katkı olarak proje yatırım tutarına dâhil edilmez.

YEDİNCİ BÖLÜM

7. PROJE BAŞVURULARI

7.1. BAŞVURU SÜRESİ

a)      Başvurular 31/10/2021 tarihinde başlayıp, 17/12/2021 tarihi saat 23:59’da sona erecektir.

b)     Son başvuru tarihi bitiminde veri giriş sistemi başvurular için veri girişine kapatılır.

c)      Yapılan başvurular son haliyle işleme alınır.

ç) Başvuru süresi içerisinde işlemleri tamamlanmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

d)     Son başvuru tarih ve saatinden sonra gelen başvuru dosyaları kabul edilmeyecektir.