Yazdır

KOBİGEL-KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME

İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB)

KOBİGEL-KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu programın amacı; ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması, rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi amacıyla hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu program, KOSGEB tarafından küçük ve orta ölçekli işletmelere uygulanacak KOBİ Gelişim Destek Programına ilişkin esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu program, 15.06.2010 tarih ve 27612 Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren KOSGEB Destek Programları Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu programda yer alan;

a) Başkanlık: KOSGEB İdaresi Başkanlığı’nı,

b) Bağımsız Denetçi: Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından bağımsız denetimle yetkilendirilen Bağımsız Denetçileri ve Bağımsız Denetim Kuruluşlarını,

c) Değerlendirme ve Tasdik Raporu: KOSGEB tarafından belirlenen esaslara uygun olarak Bağımsız Denetçi veya Yeminli Mali Müşavir tarafından hazırlanan raporu,

ç) Geri Ödemeli Destek: Program kapsamında küçük ve orta ölçekli işletmelere geri tahsil edilmek üzere teminat karşılığı sağlanan desteği,

d) Geri Ödemesiz Destek: Program kapsamında küçük ve orta ölçekli işletmelere ve işletici kuruluşlara geri tahsil edilmemek üzere sağlanan desteği,

e) İşletme: 18.11.2005 tarih ve 25997 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik” kapsamında yer alan ve 18.9.2009 tarih ve 27353 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/15431 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile tespit edilen sektörlerde faaliyet gösteren küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri (KOBİ),

f) KOSGEB: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi’ni,

g) KOSGEB Birimi: KOSGEB merkez ve taşra teşkilatında yer alan birimleri,

ğ) KOSGEB Veri Tabanı: İşletmelerin kayda alındığı veri tabanını,

h) Kurul: Proje başvurularını değerlendiren ve/veya karar alan Değerlendirme ve Karar Kurulunu,

ı) Proje: Amacı, kapsamı, hedefi, çıktıları, süresi, bütçesi, diğer kaynakları ile uygulayıcıları belirli ve birbiriyle ilişkili faaliyetler bütününü,

i)Proje Teklif Çağrısı: KOSGEB tarafından belirli dönem ve konularda proje çağrısına çıkılarak; başvuru koşulları, destek unsurları, limit ve oranları, bütçesi, takvimi, değerlendirme kriterleri ile diğer hususları içeren ve kamuoyuna ilan edilen metni,

j)Taahhütname: Programdan yararlanmak üzere başvuran işletmelerin KOSGEB’e verdikleri idari, mali ve hukuki taahhütlerini içeren belgeyi,

k)Yeminli Mali Müşavir: 13/6/1989 tarihli ve 20194 sayılı Remi Gazete’de yayımlanan 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu hükümleri uyarınca yeminli mali müşavir odalarının çalışanlar listesine kayıtlı olan ve fiilen mesleğini icra eden kişileri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Destek Programına İlişkin Hususlar

Desteklenecek Proje Konuları, programdan yararlanma koşulu, başvuru ve değerlendirme

MADDE 5 – (1) Proje Teklif Çağrısı, Başkanlık tarafından Kalkınma Planları, Hükümet Programları ve Yıllık Programlarda belirlenen hedefler ile stratejik dokümanlardaki öncelikler dikkate alınarak hazırlanır.

(2) Proje Teklif Çağrısı KOSGEB’in www.kosgeb.gov.tr internet adresinde ilan edilir.

(3) Programdan yararlanmak isteyen işletmelerin KOSGEB Veri Tabanında yer alması koşulu aranır.

(4) İşletmelerin programdan yararlanmak için ilgili KOSGEB Birimine proje başvurusu yapmaları esastır.

(5) Projeler Kurul tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Kurul’un verdiği kararlar nihaidir.

(6) Değerlendirme sonucu işletmeye bildirilir ve/veya KOSGEB’in www.kosgeb.gov.tr internet adresinde ilan edilir.

(7) Projesi kabul edilen başvuru sahibinden taahhütname alınır. Taahhütnamenin KOSGEB Biriminde kayda alındığı tarih, projenin başlangıç tarihi olarak kabul edilir.

Desteklenecek proje giderleri

MADDE 6- (1) Program kapsamında desteklenecek proje giderleri Başkanlık tarafından Proje Teklif Çağrısında belirlenir ve belirlenen esaslar dahilinde desteklenecek proje giderlerine Kurul karar verir. Ancak; gayrimenkul alım, bina inşaat, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, proje ile ilişkilendirilmemiş personel giderleri ve diğer maliyetler ile vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri desteklenmez.

Proje süresi, destek üst limit ve oranı

MADDE 7 – (1) Program kapsamında desteklenecek proje süresi azami 36 aydır.

(2) Proje kapsamında verilecek desteğin üst limiti geri ödemesiz 300.000 (üçyüzbin) TL ve geri ödemeli 700.000 (yediyüzbin) TL olmak üzere azami 1.000.000 (birmilyon) TL’dir.

(3) Programın destek oranı 1. ve 2. Bölgelerde % 60 (altmış) olup; 3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde bu oran % 80 (seksen) olarak uygulanır.

(4) KOSGEB tarafından talep edilen teminatlar için, Teminat Giderleri olarak %100 oranında Geri Ödemesiz Destek sağlanır.

(5) Geri ödemeli destek ödemesinin yapılabilmesi için, destek ödemesinden önce işletmeden destek tutarı kadar teminat alınır.

(6) Geri ödemeli destekler kapsamında yapılacak geri ödemeler, proje bitiminden sonra 6 (altı) ayı ödemesiz olmak üzere, üçer aylık dönemler halinde 8 (sekiz) eşit taksitte yapılır. Geri ödemeli desteklerde faiz veya komisyon uygulanmaz.

(7) Programın uygulanmasında ve program kapsamında verilecek desteklerde Kalkınma Planları, Hükümet Programları ve Yıllık Programlarda belirlenen hedefler ile stratejik dokümanlardaki öncelikler doğrultusunda; bölgesel, sektörel ve ölçeksel kriterler ile özel hedef grupları dikkate alınarak programda belirlenen destek üst limit ve oranlarını geçmemek üzere Başkanlık tarafından uygulama özelinde yeni limit ve oranlar belirlenebilir, destek unsurları kısıtlanabilir. Bu uygulamalar dönemsel veya çağrı esaslı olarak yapılabilir.

Destek ödemeleri

MADDE 8 - (1) İşletme, proje kapsamında Kurul tarafından uygun bulunan mal ve hizmet alımına ilişkin ödemeye esas belgeleri veya Değerlendirme ve Tasdik Raporunu KOSGEB Birimine sunar.

(2) KOSGEB Birimi tarafından ilgili belgeler incelenir ve değerlendirilir. Yapılan değerlendirme sonucu uygun bulunan giderler için işletmenin banka hesabına destek ödemesi yapılır. Ancak işletmenin talebi halinde, destek ödemesi mal ve/veya hizmetin alındığı hizmet sağlayıcının banka hesabına da yapılabilir.

(3) Ödemeye esas belgelerde destek tutarı hesaplanırken katma değer vergisi destek kapsamı dışında tutulur.

İzleme

MADDE 9 - (1) Proje faaliyet aşamalarına ilişkin olarak işletme tarafından hazırlanan raporların Kurul tarafından kabul edilen proje dokümanına uygunluğu ve proje sonucunun izlenmesi ve değerlendirilmesi, KOSGEB personeli tarafından ve/veya hizmet alımı yolu ile yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çeşitli ve son hükümler

MADDE 10 - (1) Program kapsamında işletmenin aynı anda birden fazla projesi desteklenmez. Projenin tamamlanması halinde yeni bir proje sunulabilir. Bu Program kapsamında belirlenen üst limitler proje bazlı olup, işletmenin her yeni projesinde destek üst limiti yeniden başlatılır.

(2) Projesi tamamlanmış olan işletme tarafından hazırlanacak sonuç raporu, Kurul tarafından değerlendirilerek, projenin başarı ile tamamlanıp tamamlanmadığına karar verilir. Projenin başarılı/başarısız tamamlanmasına karar verilmesi durumunda yapılan geri ödemesiz desteklerin iadesi istenmez, geri ödemeli destekler sürecine uygun olarak tahsil edilir.

(3) Proje süresinde işletmenin devri, başka bir işletme ile birleşmesi ve tür değişikliği durumunda, bu husus KOSGEB Biriminde değerlendirilerek, projenin devamına veya sonlandırılmasına karar verilir.

(4) Proje kapsamında desteklenerek satın alınan makine, teçhizat, donanım, yazılım ve benzeri taşınırların mülkiyeti, İşletme tüzel kişiliğine ait olup, taahhütnamenin evrak kaydına alındığı tarihten itibaren 3 (üç) yıl süresince başka şahıs, kurum/kuruluşlara hiçbir şekilde kiralanamaz veya devredilemez. Kapanan işletmeler için bu madde hükümleri uygulanmaz.

(5) Proje süresinde işletmenin tasfiyesi, kapanması veya kurul tarafından projenin sonlandırılması halinde; destek süreci sonlandırılır. Destek süreci sonlandırılan işletmenin gerekçesi Kurul tarafından değerlendirilir. Yapılan değerlendirme neticesinde, sonlandırmanın; işletmenin kastı veya ağır kusuru bulunmaksızın faaliyetlerini engelleyecek nitelikte ölüm, ağır kaza, ağır hastalık, tutukluluk, yangın, deprem, su basması, hırsızlık, finansal yetersizlik veya kurul tarafından uygun bulunan buna benzer gerekçeler nedeniyle oluştuğuna karar verilmesi halinde yapılan geri ödemesiz desteklerin iadesi istenmez. Aksi takdirde; yapılan destek ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsil edilir.

(6) Yurtdışından satın alınan mal ve hizmetlerde bedelin faturada döviz cinsinden belirtilmesi durumunda, T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden ve faturanın düzenlendiği tarih esas alınarak Türk Lirası olarak ödeme yapılır.

(7) İşletme; sahip ve ortakları ile bunların eşinden, annesinden, babasından, kardeşinden, çocuğundan ve bunların sahibi/ortağı olduğu işletmelerden destek kapsamında mal/hizmet satın alamaz. Böyle bir durumun tespit edilmesi durumunda destek ödemesi yapılmaz.

(8) Kurulun oluşumu ve çalışma esasları programın uygulama esaslarında belirlenir. Kurulda görev alan üyelerden öğretim üyesi olanlara ilişkin hizmet bedelinin tamamı KOSGEB tarafından karşılanır.

(9) Program kapsamında yapılan proje başvurularının değerlendirme ve izleme süreçlerinde görev alan kişilere sunulan bilgi ve belgeler, başvuru sahibine ait ticari gizli bilgi olarak kabul edilir ve üçüncü kişilere herhangi bir yolla aktarılamaz.

(10) 19/06/2012 tarihli ve 28328 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı” ile belirlenmiş olan bölgelerde değişiklik yapılması veya yeni bir tanım getirilmesi durumunda, program kapsamında Başkanlık tarafından gerekli düzenleme yapılır.

(11) Vergi, sosyal güvenlik primi v.b. yasal yükümlülükler hariç olmak üzere aynı gider gerçekleşmesi için farklı kurum/kuruluşlardan destek alınamaz. Bu husus Taahhütnamede yer alır.

Uygunsuzluk

MADDE 11 - (1) Programın uygulanması sırasında ve sonrasında KOSGEB mevzuatına uygun olmayan durumların tespiti halinde, KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği kapsamında işletmeye verilen desteklere ilişkin tüm süreçler durdurulur. Uygunsuzluğun giderilmemesi ve uyuşmazlık halinde, uyuşmazlığa konu olan destek tutarı, KOSGEB alacağı olarak yasal faizi ile birlikte KOSGEB tarafından tahsil edilir. Uyuşmazlık sona erdiğinde ve işletmenin müracaatı halinde destek süreci devam eder.

(2) Bu program kapsamında ortaya çıkan uygunsuzluklarda, Başkanlıkça uygulanan Uygunsuzluk Yönergesine göre işlem yapılır.

Destek programı uygulama esasları

MADDE 12 - (1) Programın uygulanmasına yönelik olarak Başkanlık tarafından Destek Programı Uygulama Esasları hazırlanır ve KOSGEB Başkanının onayı ile yürürlüğe girer.

Yürürlük

MADDE 13 - (1) Bu program, KOSGEB İcra Komitesi’nin onayı ile yürürlüğe girer.

Yürütme

 

MADDE 14 - (1) Bu programı KOSGEB Başkanı yürütür.