Yazdır

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KOBİ’LERİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJE TEKLİF ÇAĞRISI

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KOBİ’LERİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJE TEKLİF ÇAĞRISI

Proje Teklif Çağrısının Adı

Bilişim Teknolojileri KOBİ’lerinin Geliştirilmesi

Amacı

Bilişim Teknolojileri alanında üretim ve yazılım geliştirme faaliyetlerinde bulunan KOBİ’lerin; sayısal içerik ve ürünlerin geliştirilmesi, ulusal/uluslararası standartlara uyumlaştırılması, ürün/oyun/mobil uygulama/yazılım vb. bilgi teknolojilerinin ticarileştirilmesi ve bu kapsamda ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması, rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi amacıyla; aşağıda belirtilen konularda hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir.

Proje Başvuru Tarihleri

30 Mayıs – 01 Temmuz 2016

Son Başvuru Tarihi: 01 Temmuz 2016, Saat: 23:59

Başvuru Koşulları

Hedef Bölge

Ülke Geneli

Hedef Sektör

NACE REV.2 Sınıflamasına Göre;

· 26 Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı

· 62 Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler

· 63.1 Veri işleme, barındırma ve ilgili faaliyetler; web portalları Bölüm ve Grubunda faaliyet gösteren işletmeler

Ölçek

KOBİ Tanımına Uyan Tüm Ölçekler

Diğer Başvuru Koşulları

· 01.01.2016’dan önce kurulmuş olan,

· 2015 Yılı mali verilerine göre net satış hasılatı en az 100.000 TL olan ve Bilanço Hesabı Esasına Göre defter tutan,

· 2014-2015 yıllarından herhangi birinde “Brüt Satış Karı” elde eden, işletmeler başvurabilir

Uygun Proje Konuları

· Bilişim teknolojileri sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin; üretim süreçlerini ve ürün kalitesini iyileştirilmesi ile üretim kapasitesi ve kabiliyetlerinin geliştirilmesine yönelik projeler,

· Mevcut pazarlara başarıyla sunulabilecek ya da yeni pazarlar yaratabilecek; yeni bir ürün, hizmet, uygulama, yöntem veya iş modeli fikri ile oluşturulan süreçlere yönelik projeler,

· Yeni teknolojilerin kullanımı konusunda yetkinliklerini artırmaya yönelik projeler,

· Tasarım ve yeni ürün geliştirme yetkinliklerinin arttırılmasına yönelik projeler,

· Yeni yazılım, oyun ve mobil uygulamalarının geliştirilmesine yönelik projeler,

· Ulusal/uluslararası zorunluluklardan doğan kalite ve bilgi güvenliğine ilişkin belgelendirme/altyapı/e-imza entegrasyonunun oluşturulması ve güçlendirilmesine yönelik projeler,

· Çevreye duyarlı ve enerji verimliliğini arttıran ürünlerin geliştirilmesine yönelik projeler,

· İhracata başlama veya ihracatın artırılmasına yönelik projeler, Yukarıda sayılan proje konularında biri veya birkaçını birlikte içeren projeler bu Proje Teklif Çağrısı kapsamında uygun projeler sayılacaktır.

Proje Süresi

· Proje süresi en az 6 ay ve en fazla 12 aydır.

Proje Destek Üst Limiti

Geri Ödemesiz

100.000 TL

Geri Ödemeli

150.000 TL

Toplam

250.000 TL

 

Desteklenecek Proje Gider Grupları

Geri Ödemesiz Desteğe İlişkin Şartlar

Geri Ödemeli Desteğe İlişkin Şartlar

Desteklenecek Proje Giderleri ve Özel Şartları

A) Personel Giderleri · Proje ile ilişkilendirilmiş olmak kaydıyla, taahhütname tarihinden sonra istihdam edilecek ve taahhütname tarihi itibariyle İşletmede son 4 (dört) ay içinde istihdam edilmemiş yeni personel desteklenebilecektir.

75.000 TL’ye kadar

X

B) Makine-Teçhizat Giderleri

· Destek kapsamında satın alınacak makine ve teçhizatın yeni olması şartı aranır

25.000 TL’ye kadar

150.000 TL’ye kadar

C) Yazılım Giderleri

· Yazılım Lisans Giderleri

· Yazılıma İlişkin Eğitim-Danışmanlık Giderleri

50.000 TL’ye kadar

Sadece yazılım lisans giderleri için 100.000 TL’ye kadar

D) Hizmet Alım Giderleri

· Eğitim giderleri,

· Danışmanlık giderleri (Proje yazım ve uygulama danışmanlığı hariç),

· Belgelendirme giderleri,

· Test ve analiz giderleri,

· Tanıtım,

· Seyahat (Yurt Dışı)

· Yurtiçi/Yurtdışı Fuar Katılımı

· Diğer hizmet alımları:

 - Bulut teknolojileri üzerinde yer alan altyapı, sanallaştırma, yazılım geliştirme platformu vb. hizmet alım ve kiralama giderleri,

 - Bulut Hizmetleri (CRM, ERP, Office, Araç Takip, Mobil POS, e-fatura, Siber Güvenlik, IP Tabanlı Güvenlik Kamera, Sanal Telefon Santrali, Sanal Faks, Depolama, e-posta ve web sunucu, veri tabanı, video konferans vb. hizmet alım ve kiralama giderleri)

- Diğer Hizmet Alımları

75.000 TL’ye kadar

X

· Proje, faaliyetlere uygun olarak en az 2(iki) gider grubundan oluşmalıdır.

· Tanıtım Giderlerinin ödenebilmesi için ödeme aşamasında Yurt İçi Marka Tescil Belgesi şartı aranır.

· Yukarıda sayılan giderler, Kurulun uygun bulması halinde KDV hariç olarak desteklenir.

· Gayrimenkul alım, bina inşaat, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, proje ile ilişkilendirilmemiş personel giderleri ve diğer maliyetler ile vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri desteklenmez.

Destek Oranı

· Tüm Bölgelerde %60,

· Makine-Teçhizat giderleri için; Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13.09.2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SGM 2014 /35 Sayılı Yerli Malı Tebliğine uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda destek oranlarına % 15 ilave edilir.

Çağrı Bütçesi

50.000.000 TL

(KOSGEB bütçe imkanları çerçevesinde proje teklif çağrısı bütçesini değiştirme hakkını saklı tutar)

Süreç - Zaman Planı

Proje Başvurusu

30 Mayıs – 01 Temmuz 2016

Ön Değerlendirme Süreci

Ön Değerlendirme : 2-18 Temmuz 2016 (17 gün)

Düzeltme (İşletme) : 19-24 Temmuz 2016 (6 gün)

Kontrol ve Onay : 25-01 Ağustos 2016 (7 gün)

Kurul Değerlendirmesi

1 Ağustos-31 Ağustos 2016 (31 gün)

Bildirimler

01 Eylül-6 Eylül 2016 (6 gün)

Projenin başlatılması

7 Eylül 2016’dan itibaren

Değerlendirme Kriterleri

· Başvuru koşullarına uygun olan Proje başvuruları Kurul tarafından; İlgililik, Gereklilik, Uygulanabilirlik, Sürdürülebilirlik ve Bütçe Uygunluğu dikkate alınarak değerlendirilir.

Proje Raporlama Dönemleri

· Proje Ara Faaliyet Raporları 2 aylık dönemler halinde hazırlanır.

Başvuruya Esas Belgeler

Başvuru Formunun ekinde yer alacak belgeler,

· Proje yöneticisine ve destek talep edilmesi halinde mevcut personele ait özgeçmiş,

· Destek konusu gider kalemlerine ilişkin proforma faturalar ile destek konusu gider kalemlerinin özelliği/kapsamı/süresi vb. hususları içeren dokümanlar,

· Destek konusu gider kalemlerine ilişkin proforma faturalar/fiyat araştırmaları (gider kaleminin özelliği gereği proforma fatura/fiyat araştırması temin edilemeyen durumlarda İşletme tarafından hazırlanacak maliyet çizelgesi)

· Tutarı 50.000 TL ve üzeri olan gider kalemleri için en az 3 proforma fatura/fiyat araştırması gerekir.

· 2015 yılı Kurumlar Vergisi veya Gelir Vergisi Beyannamesi

İlgili Dokümanlar

· KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı Uygulama Esasları,

· Başvuru ve Uygulama Kılavuzu

Diğer Hususlar

· Ayrıntılı bilgi için KOSGEB Müdürlükleri ile irtibata geçilecektir.

· Proje Teklif Çağrısı ile ilgili duyurular www.kosgeb.gov.tr adresinden yapılacaktır.