Yazdır

HIZLI BÜYÜYEN KOBİ’LERDE KAPASİTE GELİŞTİRME PROJE TEKLİF ÇAĞRISI

HIZLI BÜYÜYEN KOBİ’LERDE KAPASİTE GELİŞTİRME PROJE TEKLİF ÇAĞRISI

Proje Teklif Çağrısının Adı

Hızlı Büyüyen KOBİ’lerde Kapasite Geliştirme

Amacı

KOBİ’lerin ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması, rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi temel hedefinden harekete; istihdam yaratma, ürün, hizmet ve iş modeli açılarından yenilik gerçekleştirme, ihracata katkı sağlama, uluslararası nitelikleri yüksek olan ve ekonomik büyümeye katkı sağlamada diğer işletmelerden daha başarılı olan hızlı büyüyen işletmelerin aşağıda belirtilen konularda hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir.

Proje Başvuru Tarihleri

30 Mayıs – 01 Temmuz 2016

Son Başvuru Tarihi: 01 Temmuz 2016, Saat: 23:59

Başvuru Koşulları

Hedef Bölge

Ülke Geneli

Hedef Sektör

NACE REV.2 Sınıflamasına Göre;

11.01 Alkollü içeceklerin damıtılması, arıtılması ve harmanlanması

12 Tütün ürünleri imalatı

41 Bina İnşaatı

42 Bina dışı yapıların inşaatı

43 Özel inşaat faaliyetleri

hariç olmak üzere KOSGEB tarafından desteklenebilen Tüm Sektörler

Ölçek

KOBİ Tanımına Uyan Tüm Ölçekler

Diğer Başvuru Koşulları

· 01.01.2014’ten önce kurulmuş olan ve Bilanço Hesabı Esasına Göre defter tutan,

· 2015 Yılı verilerine göre; net satış hasılatı en az

· 500.000 TL, çalışan sayısı en az 5 olan,

· 2014-2015 yıllarından herhangi birinde faaliyet karı elde eden,

· 2013-2014-2015 yılları verilerine göre;

    -2014 ve 2015 yıllarında istihdam veya net satış hasılatında bir önceki yıla göre artış sağlayan,

    -2014 ve 2015 yılı istihdam veya net satış hasılatı artış ortalaması en az % 20 olan, işletmeler başvurabilir.

Uygun Proje Konuları

· İşletme gelişimi için ihtiyaç duyulan kapasitenin (insan kaynağı, makine parkı, donanım vb) oluşturulmasına yönelik projeler,

· Pazar payının arttırılmasına yönelik projeler

· Ürün geliştirme ve çeşitlendirmesine yönelik projeler,

· Hızlı büyümeyi destekleyici kurumsal altyapının oluşturulmasına yönelik projeler,

· Tasarım ve yenilikçi ürün geliştirme yetkinliklerinin geliştirilmesine yönelik projeler,

· Süreçlerin iyileştirmesi ve ürün kalitesinde sürekliliğin sağlanması amacıyla; belgelendirme, ölçüm, kontrol vb. altyapının oluşturulması veya güçlendirilmesine yönelik projeler,

· İhracata başlama veya ihracatın artırılmasına yönelik projeler,

Yukarıda sayılan proje konularında biri veya birkaçını birlikte içeren projeler bu Proje Teklif Çağrısı kapsamında uygun projeler sayılacaktır.

Proje Süresi

· En az 6 ay en fazla 12 ay

Proje Destek Üst Limiti

Geri Ödemesiz

300.000 TL

Geri Ödemeli

300.000 TL

Toplam

600.000 TL

 

Desteklenecek Proje Gider Grupları

Geri Ödemesiz Desteğe İlişkin Şartlar

Geri Ödemeli Desteğe İlişkin Şartlar

Desteklenecek Proje Giderleri ve Özel Şartları

A) Personel Giderleri

· Proje ile ilişkilendirilmiş olmak kaydıyla, taahhütname tarihinden sonra istihdam edilecek ve taahhütname tarihi itibariyle İşletmede son 4 (dört) ay içinde istihdam edilmemiş yeni personel desteklenebilecektir.

100.000 TL’ye kadar

X

B) Makine-Teçhizat Giderleri

· Destek kapsamında satın alınacak makine teçhizat ve kalıpların yeni olması şartı aranır.

50.000 TL’ye kadar

300.000 TL’ye kadar

C) Yazılım Giderleri

· Yazılım Lisans Giderleri

· Yazılıma İlişkin Eğitim - Danışmanlık Giderleri

50.000 TL’ye kadar

Sadece yazılım lisans giderleri için 100.000 TL’ye kadar

D) Hizmet Alım Giderleri

· Eğitim giderleri

· Danışmanlık giderleri (Proje yazım ve uygulama danışmanlığı hariç)

· Belgelendirme giderleri

· Test ve analiz giderleri

· Tanıtım giderleri

· Diğer hizmet alımları

100.000 TL’ye kadar

X

E) Diğer Giderler

· Proje ile ilişkilendirilmiş olmak kaydıyla, yukarıda yer alan gider gruplarına girmeyen diğer giderler.

20.000 TL’ye kadar

X

· Proje, faaliyetlere uygun olarak, “E)Diğer Giderler” grubu hariç en az 2(iki) gider grubundan oluşmalıdır.

· Tanıtım Giderlerinin ödenebilmesi için ödeme aşamasında Yurt İçi Marka Tescil Belgesi şartı aranır.

· Yukarıda sayılan giderler, Kurulun uygun bulması halinde KDV hariç olarak desteklenir.

· Gayrimenkul alım, bina inşaat, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, proje ile ilişkilendirilmemiş personel giderleri ve diğer maliyetler ile vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri desteklenmez.

Destek Oranı

· 1.ve 2. Bölgelerde %60, 3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde % 80

· Makine - Teçhizat giderleri için; Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13.09.2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SGM 2014 /35 Sayılı Yerli Malı Tebliğine uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda destek oranlarına % 15 ilave edilir.

Çağrı Bütçesi

150.000.000 TL

(KOSGEB bütçe imkanları çerçevesinde proje teklif çağrısı bütçesini değiştirme hakkını saklı tutar)

Süreç - Zaman Planı

Proje Başvurusu

30 Mayıs – 01 Temmuz 2016

Son Başvuru Tarihi: 01 Temmuz 2016, Saat: 23:59

Ön Değerlendirme Süreci

Ön Değerlendirme : 2-18 Temmuz 2016 (17 gün)

Düzeltme (İşletme) : 19-24 Temmuz 2016 (6 gün)

Kontrol ve Onay: 25 Temmuz-01 Ağustos 2016 (7 gün)

Kurul Değerlendirmesi

1 Ağustos - 31 Ağustos 2016 (31 gün)

Bildirimler

01 Eylül - 6 Eylül 2016 (6 gün)

Projenin başlatılması

7 Eylül 2016’dan itibaren

Değerlendirme Kriterleri

Başvuru koşullarına uygun olan Proje başvuruları Kurul tarafından; İlgililik, Gereklilik, Uygulanabilirlik, Sürdürülebilirlik ve Bütçe Uygunluğu dikkate alınarak değerlendirilir.

Başvuruya Esas Belgeler

· Proje yöneticisine ait özgeçmiş,

· Destek konusu gider kalemlerine ilişkin proforma faturalar ile destek konusu gider kalemlerinin özelliği/kapsamı/süresi vb. hususları içeren dokümanlar,

· Destek konusu gider kalemlerine ilişkin proforma faturalar/fiyat araştırmaları (gider kaleminin özelliği gereği proforma fatura/fiyat araştırması temin edilemeyen durumlarda İşletme tarafından hazırlanacak maliyet çizelgesi)

· Tutarı 50.000 TL ve üzeri olan gider kalemleri için en az 3 proforma fatura/fiyat araştırması gerekir.

· 2013-2014-2015 yılları Kurumlar Vergisi veya Gelir Vergisi Beyannamesi

· Onaylı KOBİ Bilgi Beyannamesi bulunmayan yıllar için, ilgili yıla ait Ocak- Aralık dönemi SGK Tahakkuk Fişleri,

İlgili Dokümanlar

· KOBİGEL KOBİ Gelişim Destek Programı Uygulama Esasları,

· Başvuru ve Uygulama Kılavuzu

Diğer Hususlar

· Ayrıntılı bilgi için KOSGEB Müdürlükleri ile irtibata geçilecektir.

· Proje Teklif Çağrısı ile ilgili duyurular www.kosgeb.gov.tr adresinden yapılacaktır.