Yazdır

TANAP SEIP KÜÇÜK ÖLÇEKLİ HİBE BAŞVURU REHBERİ

SOSYAL VE ÇEVRESEL YATIRIM PROGRAMLARI (SEIP)

DOĞRUDAN HİBE FONLAMA MEKANİZMASI

TANAP KÜÇÜK ÖLÇEKLİ HİBE BAŞVURU REHBERİ

 

I. ÇAĞRI

Son başvuru tarihi:  20.04.2017

Uyarı

Talep edilen tüm belgeler Başvuru Formu ile birlikte teslim edilecektir. Tekliflerin değerlendirilmesinden sonra uygunluk kontrolü yapılacaktır.  Uygunluk, TANAP tarafından Başvuru Formu ile birlikte talep edilen destekleyici belgeler ve "Başvuru Sahibinin Beyanı" esas alınarak kontrol edilecektir.

1.      TANIMLAR

Bu Rehber içerisinde baş harfi büyük yazılmış ifadeler aşağıda kendileriyle ilgili yapılmış tanıma haizdir. 

“Başvuru Sahibi”; SEIP’e bir Proje sunarak hibe talebinde bulunan tüzel kişiliği ve ÇKS’ye kayıtlı Gerçek Kişileri ifade eder.

“Faydalanıcı”; hibe kazanan Başvuru Sahibi anlamına gelir. 

İnşaat İşleri; bina, spor tesisi, mesleki eğitim merkezi, altyapı, sulama tesisi, arıtma tesisi, katı atık tesisi, aktarma istasyonu gibi her türlü inşaat işlerini ve bu işlerle ilgili nakliye, ihzarat, tesisat, imalat ve montaj işleri ile benzeri yapım işlerini ifade eder.

  Rehabilitasyon İşleri; bir taşınmazın aynı amaçla ya da farklı amaçlarla kullanımı için durumunun tespiti, onarılması ve ve bu işlerle ilgili nakliye, ihzarat, tesisat, imalat ve montaj işleri ile benzeri yapım işlerini ifade eder.

“Rehberler”; başvuru ve uygulama süreçlerini belirleyen Dokümanları ifade eder (örneğin Hibe Başvuru Rehberi, uygulama, satın alma ve izleme rehberleri gibi).

“SEIP Entegre Bilgi Teknolojileri Aracı (HİBEBİS)”; SEIP uygulamalarının desteklenmesi amacıyla tüm paydaşlara (Başvuru Sahipleri, Faydalanıcılar, Teknik Uygulama ve Danışmanlık Birimi, Sözleşme Makamı) hizmet veren ve internet üzerinden ulaşılabilen bilgi sistemini ifade eder.

“Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları (SEIP)”; sosyal ve çevreyle ilgili konularda, sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak ve Proje güzergâhı üzerindeki yerleşim yerlerinin sosyal-ekonomik seviyelerini arttırmak amacıyla yürütülecek hibe programını ifade eder. Doküman içerisinde kısaca SEIP yada Yatırım Programları ile de ifade edilmektedir.

"Sözleşme”; Koşullar, ekli Bölümler ve Ekler ile tüm yazılı tadiller, değişiklikler ve eklemeler dahil Sözleşme Makamı ile Faydalanıcı arasında imzalanacak olan hukuki belgedir.

“Sözleşme Makamı”; TANAP Doğalgaz İletim A.Ş. anlamına gelir ve ilgili tarafın haleflerini ve izin verdiği vasilerini kapsamaktadır.

"Şahıs"; herhangi bir kişi, kurum, ortaklık, birlik, anonim şirket, vakıf, adi şirket, ortak girişim, kamu dairesi veya siyasi birim ya da bunların temsilciliklerini ifade eder.

"Taraf" veya "Taraflar"; Sözleşme Makamı veya Faydalanıcı veya bağlamın bu şekilde gerektirdiği hallerde her ikisini ifade etmektedir.

2.      GİRİŞ

TANAP Doğalgaz İletim A.Ş., Türkiye Cumhuriyeti kanunları altında mevcut olan ve tüzel kişilik hükmünde bir anonim şirkettir.

Trans-Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP)’nin amacı, Azerbaycan’ın Hazar Denizi’ndeki Şah Deniz 2 Gaz Sahası ve Hazar Denizi’nin güneyindeki diğer sahalarda üretilen doğal gazın öncelikle Türkiye’ye, ardından Avrupa’ya taşınmasıdır.

Bu proje ile doğalgaz, Türkiye Cumhuriyeti’nde tüm yeraltı ve yerüstü tesislerini içeren, 1.831 km’si yeraltında ve 19 km.’si Marmara Denizi’ni denizaltından geçen yaklaşık 1.850 km. uzunluğundaki (Türkiye’de) doğal gaz boru hattı ile taşınacaktır.  Bu tesisler Türkiye - Gürcistan sınırından başlayıp, 20 şehirden geçip (Ardahan, Kars, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane, Giresun, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ ve Edirne) Türkiye-Yunanistan sınırındaki çıkış noktasında sona erecektir.  Ev Sahibi Hükümet Anlaşması ile TANAP, boru hattı üzerindeki şehirlerde Şirketin, Kurumsal Sorumluluk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyi amaçlayan Sosyal ve Çevresel Yatırım Programını geliştirmeyi taahhüt etmiştir. 

Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları’ndaki Projeler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 24.07.2014 tarihinde onaylanan Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Raporunda tanımlanan sosyal ve çevresel etki azaltım önlemlerinin ötesine geçerek Boru Hattı Projesinin işleyeceği alanlarda pozitif etki yaratma hedefini bir adım ileriye taşıyacaktır.

Programın Sözleşme Makamı, TANAP’dır. Kurumsal çerçeve içerisinde TANAP, hibe fonlarının doğru kullanımında nihai sorumluluğu taşıyacaktır, ihale, sözleşme yapılması ve ödemelerden sorumlu olacaktır ve bu dokümanda Sözleşme Makamı olarak anılacaktır.

Bu Hibe Başvuru Rehberi, Sosyal ve Çevresel olmak üzere iki temel bileşenden oluşan SEIP Doğrudan Hibe Fonlama Mekanizmasının Küçük Ölçekli Hibeler için hedeflerini, önceliklerini ve uygunluk kurallarını tanımlamaktadır.

3.      PROGRAMIN HEDEFLERİ VE ÖNCELİKLİ KONULAR 

3.1.  Programın Genel Hedefi

Programın genel hedefi, TANAP Projesi’nin inşaat aşamasında yerel halkın yaşam kalitesini iyileştirerek bölgede sürdürülebilir kalkınmayı desteklemektir. 

Yatırım Programları, TANAP Projesi’nden etkilenebilecek insanların ve boru hattı boyunca yer alan çevresel kaynakların üzerinde oluşabilecek olumsuz etkilerin olabildiğince hafifletilmesi ve yaratılan faydanın arttırılabilmesi için gerekli olan tüm çabayı sarf edecektir.

3.2.  SEIP’in Özel Hedefleri:

·       Kalkınma için yerel olarak yürütülen girişimleri teşvik etmek, müşterek/toplu hizmetlerin temini ve yaygınlaştırılması, insan kaynakları potansiyelinin ve sosyal sermayenin arttırılması, bölgeler özelinde belirlenmiş ihtiyaçların karşılanması adına kalite ve hizmetlere erişimin geliştirilmesi;

·       Bölgedeki çevresel altyapı, doğal kaynaklar, yenilenebilir enerji kaynakları, biyo-çeşitlilik ve ekosisteminin geliştirilmesi, desteklenmesi ve daha iyi yönetilmesi;

·       Yerel koşullara göre yerel ihtiyaçları belirleyip kararlar için öneriler geliştirmede, yaşanmış, gerçekçi, uygulanabilir, onaylanmış ve insanlara ait çözümler üretme anındaki potansiyellerin ele alınması;

·       Dezavantajlı grupların sosyal uyumunun güçlendirilmesi ve oluşturulan destek mekanizmaları ile yenilikçi yaklaşımların teşvik edilmesi.

Hazırlanacak olan bütün projeler, SEIP’in genel hedefi ve bir veya birden fazla özel hedefine karşılık vermelidir.

3.3.  SEIP’in Öncelik Alanları

Teklif edilen proje aşağıda belirtilen öncelik alanlarının en az birini kapsamalıdır;

Sosyal

Çevresel

·         Agro-turizm gibi turizm hizmetlerinin çeşitlendirilmesi yatırımlarının desteklenmesi

·         Okullar, kütüphaneler, spor alanları ve ortak sosyal alanlara ekipman destekleri

·         Kırsal alanda sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılmasının ve yaygınlaşmasının desteklenmesi

·         Mesleki eğitim merkezlerinin kapasitesinin artırılması

·         Sosyal sermaye yatırımlarının desteklenmesi

·         Tarımda çeşitliliğin, katma değerin ve verimliliğin artırılması

·         Yerel ve geleneksel ürünlerin üretiminin desteklenmesi

 

·         Doğal kaynakların, toprak ve suyun sürdürülebilir yönetimi

·         Yenilenebilir enerji kaynaklarının verimli kullanılması ve geliştirilmesi

·         Çevresel altyapının yönetimi ve çevre bilincinin artırılması

·         Tıbbi ve aromatik (hoş kokulu) bitkilerin yetiştirilmesinin ve ekonomik kullanımının desteklenmesi 

·         Biyo-çeşitlilik ve eko-sistemlerin korunması ve geliştirilmesi

 

4.      SÖZLEŞME MAKAMI TARAFINDAN SAĞLANAN MALİ DESTEK

4.1.  Başvuru Sayısı ve Hibenin Büyüklüğü

SEIP Doğrudan Hibe Fonlama Mekanizması Küçük Ölçekli Hibeler kapsamında talep edilen hibe, proje teklifi için azami 200.000 TL olabilir. Herhangi bir kurum veya kuruluş en fazla iki proje teklifi ile başvurabilir, ancak bunlardan yalnızca birisi için hibe almaya hak kazanabilir.

SEIP kapsamında talep edilen hibe miktarı, proje bütçesinin toplam uygun maliyetlerinin %95’i veya altında olmak zorundadır. Projenin kalan bütçesi (en az %5) Başvuru Sahibi tarafından eşfinansman olarak sağlanmalıdır.

5.      TANAP SEIP DOĞRUDAN HİBE FONLAMA MEKANİZMASI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ HİBELER İÇİN KURALLAR

Bu rehber, SEIP Doğrudan Hibe Fonlama Mekanizması Küçük Ölçekli Hibeler için mali destek verilen Projelerin başvurusu, seçimi ve uygulanması için kuralları düzenlemektedir.  Rehber aynı zamanda http://www.tanap-seip.com internet adresinde de bulunmaktadır.

5.1.  Uygunluk Kriterleri

Aşağıda belirtilen konularla ilgili üç grup uygunluk kriteri bulunmaktadır:

Aktörler:

·         Başvuru Sahibi,

Projeler:

Hibe verilebilecek olan projelerdir;

Maliyetler:

Hibe miktarının belirlenmesinde dikkate alınabilecek olan maliyet türleridir.

5.1.1.    Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu

Başvuru Sahibi

Hibe almaya uygun olmak için, Başvuru Sahibi aşağıda belirtilen tüzel veya gerçek kişilerden birisi olmalıdır:

Yerel yönetim, sivil toplum kuruluşu (STK), kâr amacı gütmeyen kooperatifler, kooperatifler, birlikler, okul-aile birlikleri, vakıflar, meslek odaları, federasyonlar ve birlik konfederasyonları, ulusal ve uluslararası kâr amacı gütmeyen kuruluşlar, üniversiteler, KOBİ’ler,  Köy Muhtarları, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri, İl / İlçe Özel İdareleri, YİKOB’lar (Yatırım İzleme Koordinasyon Birimleri),  ÇKS – Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olan Gerçek Kişiler, Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ve Küçük Sanayi Siteleri (KSS).

Çağrı tarihinden sonra faaliyetine başlayan kuruluşlar da Başvuru Sahibi olabilirler.

ÖNEMLİ NOT 1

STK şubelerinin Genel Merkezlerinden projeye başvurularına dair alınan bir “teyid yazısı” vermeleri gerekmektedir.

Muhtemel Başvuru Sahibi, adının Kamu İhale Kurumu (KİK)’nun yasaklı listesinde bulunması halinde SEIP’e başvuramaz ya da hibe almaya hak kazanamaz. Başvuru Sahibi, http://www.ebrd.com/pages/about/integrity/list.shtml adresinde yer alan EBRD/IFC’nin Uygun Olmayan Tüzel Kişilikler Listesinde bulunmadığını ve Dünya Bankası’nın http://www.worldbank.org/debarr adresinde yer alan Uygun Olmayan Firma ve Kişiler Listesi’nde bulunmadığını Hibe Başvuru Formunun 7. Bölümünde beyan edecektir.  Ayrıca taraflardan herhangi biri, IFC/EIB/EBRD ve EU/US/UN ve Türkiye ve Azerbaycan Cumhuriyetleri tarafından herhangi bir yaptırıma tabi olmamalıdır.

Başvuru Sahipleri vergi ve Sosyal Sigorta yükümlülüklerini yerine getirmiş olmalıdırlar (yapılandırılmış borçlar kabul edilecektir).

Hibe Sözleşmesi yapılması halinde, Başvuru Sahibi proje kapsamında Faydalanıcı olacaktır.

5.1.2.    Uygun Projeler

Tanım

Uygun projeler, TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları’nın hedeflerine katkı sağlayacak ve öncelik alanlarından en az birinin kapsamına giren faaliyet gruplarıdır. 

Süre

Başlangıçta planlanan süre 9 aydan fazla olmamalıdır.  

Uygulama Yeri

Faaliyetlerin, TANAP Boru Hattı güzergâhı üzerindeki bir veya birden fazla ilde uygulanması gerekmektedir.  Bu çağrı kapsamındaki iller aşağıdaki gibidir: 

Ardahan, Kars, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane, Giresun, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale.

Projelerin bu illerden yönetilmesi zorunludur. Proje faaliyetlerinin uygulanacağı yerlerde Proje ofisleri kurulmayacak ise, gerekçeleri açık olarak Hibe Başvuru Formunda belirtilmelidir.

Hedef Gruplar

v  Projenin asıl hedef grupları, boru hattı üzerindeki illerde ve özellikle hattın güzergâhı üzerindeki ilçelerde yaşayanlardır. 

Ayrıca, aşağıda tanımlanan dezavantajlı gruplara öncelik verilecektir:

o    Kadınlar: Ailenin tek gelir sağlayıcısı olan ve projedeki kamulaştırma nedeniyle geçim kaynaklarını kaybeden hanereisi kadın olan haneler;

o    Yoksullar: Asgari gelir düzeyinin altında kazancı olan ve projedeki kamulaştırma nedeniyle gelir kaybına veya azalmasına uğrayanlar;

o    Topraksız vatandaşlar: Kendine ait ekip biçtiği toprağı olmayan ancak başkalarının arazilerinden geçimini sürdürüp projedeki kamulaştırma sonrasında artık başkalarının topraklarında çalışma imkânını da kaybedenler;

o    Yaşlılar: Kamulaştırma nedeniyle toprağını, dolayısıyla geçim kaynağını kaybeden, yaşamlarını sürdürmekte zorlanan, genellikle okur-yazar olmayan, yanlız yaşayan; bu nedenle ilave sosyal destek ihtiyacı olan ileri yaştaki vatandaşlar;

o    Engelliler: Toprağını dolayısıyla geçim kaynağını kaybettikten sonra yaşamlarını sürdürmekte zorlanma ihtimali olan engelli vatandaşlar;

Proje Türleri

Program hedeflerinin gerçekleşmesini amaçlayan ve bir veya birden fazla öncelik alanina giren tüm projeler mali destek almaya uygundur.

Faydalanıcı alt yüklenici sözleşmeleri yapabilir. 

Programın hedefleri doğrultusunda ekipman ve araç alımı kapsamında gerekli çevre düzenlemeleri, yapısal onarım ve tadilatları içeren projeler uygun proje olarak değerlendirilecektir. Ekipman alımlarına montaj, eğitimler ve deneme işletmesi maliyetleri dahil edilmelidir. 

Toplumsal kullanıma açık atölyeler, spor tesisleri, eğitim merkezleri vb. için prefabrik yapı alımları uygun maliyet olarak değerlendirilecektir. 

Sosyal Bileşen için Örnek Projeler;

·  Soğuk süt zincirinin kurulması için ekipman alımı;

·  PVC işlerinde kalite ve verimliliği arttırmak üzere CNC tezgâhı alınması;

·  Engellilere yönelik çalışan derneklerin/vakıfların, engellilerin erişiminde kullanacakları özel tasarım araçların/minibüslerin alımı;

·  Okullarda sınıflarda bulunan araç ve ekipmanların, sıra ve tahtaların yenilenmesi;

·  Okulların onarımı, yalıtımı ve ısıtma sistemlerinin yenilenmesi;

·  Mesleki eğitim merkezlerinde ekipman yenileme;

·  Köylerde ortak üretim atölyelerinin kurulması;

·  Ahırların modernizasyonu ve hayvan alımı;

·  Jeotermal, biyogaz, güneş paneli gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan seraların, ahırların ve işletmelerin yapılması/yenilenmesi;

·  KOBİ’lerin üretimlerini arttıran, çeşitlendiren veya yeni ürün üretmelerini sağlayan makine ve teçhizatın alınması;

·  Kilim, halı, dokuma veya oyuncak atölyeleri gibi atölyelerin kurulumu.

Çevre Bileşeni için Örnek Projeler;

·  Su kuyularının açılması;

·  Su tasarrufuna yönelik sulama sistemlerinin kurulması;

·  Tarla içi yağmurlama ve damla sulama için ekipman satın alınması;

·  Arazi ıslahı çalışmaları;

·  Erozyonla mücadele amaçlı projeler;

·  Ağaçlandırma çalışmaları;

·  Toprak analizi (örneği gübre analizi) için ekipman satın alınması;

·  Eski maden ocaklarının rehabilite edilmesi;

·  Su kaynaklarının verimli kullanılmasını hedefleyen, su kayıp ve kaçaklarının azaltılması projeleri;

·  Su kaçak tespit ekipmanı alımı;

·  Tarım arazilerinin korunması ve iyileştirilmesi projeleri;

·  Su kalitesinin yenilikçi yaklaşımlarla incelenmesi / izlenmesi;

·  İçmesuyu ya da sulama suyunun elde edilmesi, iletilmesi, dağıtılması ve izlenmesi, içmesuyu ve atıksu arıtma tesislerinin işletilmesi için gerekli enerjinin yenilenebilir enerji kaynakları yoluyla temin edilmesi – örneğin su kuyuları, depolar ve terfi merkezlerine güneş enerjisi panelleri kurulması;

·  Jeotermal enerjinin elektrik enerjisi üretimi, ısıtma veya soğutma amaçlı kullanımı;

·  Güneş enerjisinin konutlarda, işletmelerde, okul ve hastanelerde, tarımsal faaliyetler için gerekli enerjinin üretilmesinde kullanılması;

·  Besi ve kümes hayvanları atıklarından biyogaz elde edilmesi;

·  Enerji ağaçları, bisiklet yolundan enerji üretilmesi gibi yenilikçi projeler;

·  Katı atık aktarma istasyonları;

·  Mevcut şebekenin rehabilitasyonu (iyileştirilmesi);

·  İçmesuyu deposunun rehabilitasyonu (iyileştirilmesi);

·  İçmesuyu sistemi için vana, seviye ölçer vb. ekipman satın alınması;

·  Depodaki veya şebekedeki su kalitesinin izlenmesi için ekipman satın alınması;

·  Katı atıkların, tıbbi atıkların taşınması için araç alınması;

·  Elektronik atıkların toplanması, bertarafı ve ekonomiye kazandırılması;

·  Geri kazanılabilir atıkların toplanması ve bertaraf edilmesi;

·  Vidanjör satın alınması;

·  Katı atıkların kaynağında ayrıştırılması, yeniden kullanımı ve geri dönüşümüne yönelik bilinçlendirme projeleri;

·  Çocukların çevre bilincinin artırılması için açık hava tesislerinin, örneğin trafik parkı kurulması;

·  Doğa yürüyüşü yollarının geliştirilmesi;

·  Yerel tıbbi ve aromatik (hoş kokulu) bitkilerin ticaretinin yapılması (paketleme ve pazarlama mekanizmaları);

·  Uluslararası ticarette önem taşıyan türlerin ekilmesi ve ihraç edilmesi;

·  Hastalıkların doğal tedavilerine ve bitkilerden ilaç üretimine yönelik projeler;

·  Sulak alanların (Çetme Gölü, Balıklıkaya, Tuzlu göl, vb.) için yönetim planlarının yapılması, gözlem alanı olarak tanıtılması ve bilincin artırılması için gözlem evi gibi yatırımların yapılması;

örnek olarak verilmiş olup, projeler bu örneklerle sınırlı değildir.

5.1.3.    Uygun Olmayan Projeler 

Aşağıda belirtilen proje türleri kabul edilmeyecektir.

·  Çalıştay, seminer, konferans ve kongrelere katılım için bireysel destekleri içeren projeler;

·  Kişisel bursları içeren projeler;

·  Konferanslar, masabaşı toplantıları, seminerler veya benzeri tek seferlik projeler; 

·  Devlet bütçesinden, diğer hibe sağlayıcılarından veya diğer fonlardan halen finanse edilen projeler (mevcut projenin tamamlayıcı özelliği bulunması veya yeni faaliyetler katıyor olması durumları hariç);

·  TANAP ile sözleşme imzalamadan önce başlayan faaliyetler;

·  Yalnızca akademik araştırma faaliyetlerini, fizibilite çalışmalarını içeren projeler;

·  Partizan niteliğinde veya siyasi partilerle ilgili projeler;

·  Siyasi partileri destekleyen projeler;

·  Mali destek faaliyetleri (örneğin kendi işyerini kuran kişilere ya da kuruluşlara, hibenin hibe olarak ya da kredi olarak verilmesi);

·  Yeni bina inşaatı veya yatırımı (sadece iyi gerekçelendirilmiş toplum ve/veya mesleki eğitim merkezleri için prefabrik binalar hariç);

·  Strateji geliştirilmesini, planları ya da benzeri dokümanları içeren projeler;

·  Gıda, giysi temini gibi sosyal hizmet projeleri;

·  Proje yazımı, yapılabilirlik etüdü, proje tasarımı ve ÇED hazırlama gibi faaliyetler.

Projeler, hedef grupları ve planlanan sonuçları ile tutarlı faaliyet göstererek, kendi-kendine yeten işlemler olmalıdır.

ÖNEMLİ NOT 2

Prensipte, başvurular özgün olmalı ve hedef grupların ihtiyaçlarına, problemlerine uygun çözümler üreten uygulama yöntemleri ile tasarlanmalıdır. Bu nedenle, teklifler aşağıdaki gibi aynı sunumu yaptığında, Uzmanlar Komitesi ve/veya Sözleşme Makamı tarafından dikkate almaya değer bulunan sağlam bir gerekçe olmadığı müddetçe, “kes-yapıştır başvurular” değerlendirme sürecinde elenebilir.

Üçüncü Taraflara Mali Destek

Proje kapsamında, Başvuru sahipleri üçüncü taraflara mali destek teklif edemezler.

5.1.4.    Uygun Maliyetler

Sadece uygun maliyetler hibeden karşılanacaktır. Uygun maliyet kategorileri aşağıda gösterilmektedir.  Bütçe, hem tahmini maliyet hem de “uygun maliyetlerin” tavanıdır.  

Uygun maliyetlerin geri ödemesi, Faydalanıcıların yaptığı gerçek harcamalara dayanacaktır.

Maliyetlerin uygunluğu için temel hususlar aşağıda özetlenmiştir:

·  Harcamalar proje uygulama süresi içinde yapılmalıdır;

·  Maliyetler, Proje bütçesinde belirtilmiş olmalıdır (Hibe Sözleşmesi Ek III);

·  Maliyetler Projeyi yürütmek için gerekli olmalıdır;

·  Maliyetler “iyi mali yönetim”, özellikle de “paranın değeri” ve “maliyet etkinliği” prensiplerine uygun olmalıdır;

·  Faydalanıcının ödeme talep ettiği faaliyetler, Proje Tanımında (Hibe Sözleşmesi Ek I) belirtilen faaliyetlerle örtüşmelidir;

·  Sözleşmede veya daha sonra kabul edilmiş değişiklerde bahsedilmeyen faaliyetlerden doğan tüm harcamalar uygun olmayan maliyet sayılır;

·  Tüm maliyetler gerçek maliyet olmalıdır, yani Faydalanıcı) tarafından gerçekleştirilmiş olmalıdır;

·  Maliyetler, Faydalanıcının muhasebe kayıtlarında veya vergi belgelerinde kayıtlı olmalıdır. Ayrıca saptanabilir, doğrulanabilir ve destekleyici belgelerin asılları ile kanıtlanabilir olmalıdır;

·  Proje faaliyetleri ile ilgisi olmayan veya bildirilen faaliyetler dışındaki faaliyetlerden kaynaklanan harcamalar uygun olmayan maliyet olacaktır.

İhtiyat Payı

Bütçe, uygun maliyetler alt-toplamının %10’unu (bütçenin 3. kalemi) geçmeyecek şekilde İhtiyat Payı (bütçenin 4. kalemi) içerebilir.  Hibe sözleşmesinden kaynaklanan damga vergisi TANAP tarafından ödenerek bu kalemden düşülecektir. Ayrıca Faydalanıcı banka masraflarını bu kalemden ödeyebilir.

5.1.5.    Uygun Olmayan Maliyetler

Aşağıdaki maliyetler uygun maliyet değildir:

·  Arazi ve bina satınalımı;

·  Cezalar, mali cezalar ve mahkeme giderleri;

·  İkinci el ekipman alımı;

·  Ayni katkılar;

·  Amortisman giderleri;

·  Borçlar ve borç yönetim giderleri;

·  Zarar ve gelecekteki borçlar için ayrılan karşılıklar;

·  Faiz ödemeleri;

·  Proje başlamadan önce yapılan harcamalar;

·  Başka bir hibe programı veya proje kapsamında karşılanan giderler;

·  Üçüncü taraflara verilen mali destekler;

5.2.  Görünürlük

Başvuru sahipleri, TANAP’ın projeyi finanse ettiğini kamuoyuna duyurmak için gerekli özeni gösterecek ayrıca TANAP tarafından duyurusu yapılan Görünürlük Kurallarına riayet edecektir.Başvuru Prosedürleri

5.2.1.    Başvuru Formları ve Başvuru Paketi

Başvuru Formu ve tüm eklerine ait şablonlara http://www.tanap-seip.com adresinden ulaşılabilir. Başvuru, bu dökümanları imzalı ve paraflı olarak içeren ve detayları izleyen bölümde Başvuru Paketi’nin Sözleşme Makamı’na teklif verme son tarihi ve saatinden önce teslim edilmesiyle yapılacaktır.

Başvuru Paketi aşağıdakilerden oluşmaktadır:

1.     Başvuru sahibinin dolduracağı, hazırlayacağı belgeler (Başvuru formu ve ekleri) (Bir asıl set, iki kopya set).

2.     Başvuru sahibinin diğer kurum ve otoritelerden temin edeceği belgeler (Bir asıl set, iki kopya set).

3.     Yukarıdaki maddelerde yer alan belgeleri ihtiva eden ve optik ortamda (CD veya DVD) teslim edilecek Sayısallaştırılmış Başvuru Paketi.

Sözleşme Makamı, başvuruların hatasız ve kolay yapılabilmesi için http://www.tanap-seip.com adresinden ulaşılabilen bir başvuru aracını (HİBEBİS) kullanımınıza açmıştır.

Başvuru Sahipleri, internet üzerinden başvuru yapabilmek için önce http://www.tanap-seip.com adresinden kendi kullanıcı hesaplarını oluşturmalıdır. Başvuru Sahipleri, kullanıcı hesabı oluşturma işlemlerini, web sayfalarının yönlendirmesiyle, web formu, mobil kısa mesaj ve e-posta iletişimi içeren bir süreç üzerinden tamamlayacaklardır. Kullanıcı adı ve parolalarını kullanarak, http://hibebis.tanap-seip.com üzerinden ulaşılan HİBEBİS’e bağlanarak veri girişlerini yapacaklardır.

Başvuru Sahipleri, Başvuru Formu ve eklerinin çıktılarını alarak her sayfasını paraflayacak, ilgili yerleri imzalayacak ve belirtilen adrese teslim edeceklerdir.

Başvurular Türkçe yapılmalıdır. 

Başvuru Formundaki herhangi bir hata veya önemli bir tutarsızlık (Örneğin: Bütçede belirtilen miktarların başvuru formunda belirtilenlerle tutarsızlık göstermesi) başvurunun reddine yol açabilir.   

Sadece sunulan bilginin açık olmaması ve bu yüzden Sözleşme Makamının tarafsız bir değerlendirme yapmasına engel teşkil etmesi durumunda, Başvuru Sahibinden ek açıklama talep edilecektir.

Hibe Başvuru Formunun tüm bölümleri mutlaka doldurulmalıdır. Doldurulmayan bölümlerle ilgili açıklama mutlaka yapılmalıdır, aksi takdirde başvurunun rededilmesine yol açabilir.

Lütfen sadece Başvuru Formu ve doldurulması gereken matbu eklerin (bütçe) değerlendirmeye alınacağını dikkate alınız. Bu nedenle dokümanların Proje ile ilgili tüm bilgiyi içeriyor olması gerekmektedir. 

5.2.2.    Başvurular Nereye ve Nasıl Yapılacak

Başvurular Sözleşme Makamının aşağıda belirtilen adresine elden ya da posta yoluyla yapılacaktır.

Başvurular ayrıca Sözleşme Makamının, Başvuru Paketinin hatasız ve kolay üretimini sağlamak için geliştirdiği başvuru aracı üzerinden de başlatılabilecektir. Bu başvurular için aşağıdaki aşamalar (A-F) takip edilecektir.

ÖNEMLİ! Başvurular Proje Başvuru Formu ve eklerinin Sözleşme Makamına posta yoluyla ya da elden teslim edilmesiyle geçerlilik kazanacaktır.

A.     Aşağıda listesi verilen dokümanlar HİBEBİS üzerinden doldurulabilecektir. HİBEBİS Başvuru Sahiplerini yönlendirecektir.

1.   Başvuru Formu (Ek I)

2.   Bütçe (Ek II) ile alınacak ekipman ve/veya araç ile ilgili 3 tane proforma fatura,

3.   TANAP Dürüstlük Durum Değerlendirmesi (IDD) Formu (Ek VI)

B.     Ek V’de listesi verilen Destekleyici Belgeler taranacak ve PDF olarak HİBEBİS’e yüklenecektir. HİBEBİS bu aşamada da Başvuru Sahiplerini yönlendirecektir.

C.     Başvuru Sahipleri A ve B adımlarını tamamladıktan sonra HİBEBİS’i kullanarak bir Sayısallaştırılmış Başvuru Paketi oluşturacak ve bilgisayarlarına indireceklerdir. Sayısallaştırılmış Başvuru Paketi, birden fazla dosya ihtiva eden sıkıştırılmış bir arşiv dosyası olacak ve HİBEBİS’in yönlendirmesiyle indirilecektir.

D.    Başvuru Sahipleri, C adımında bilgisayarlarına indirdikleri Sayısallaştırılmış Başvuru Paketi içerisindeki dokümanları paket içerisindeki sırayla yazıcıdan biri ana diğer ikisi kopya olmak üzere 3 takım olarak döktüreceklerdir.

E.     Başvuru Sahipleri, C adımında bilgisayarlarına indirdikleri Başvuru Paketi’ni, TANAP’a teslim edilmek üzere optik kayıt ortamına (CD-ROM veya DVD) aktaracaklardır. Bu işlemi yaparken HİBEBİS tarafından verilmiş arşiv dosya adını ve arşiv dosya içeriğini değiştirmeyecekler, optik ortamda alt klasör açmayacaklardır. Başvuru Sahipleri aynı zamanda söz konusu arşiv dosyasının optik kayıt ortamındaki tek dosya olmasını sağlayacaklardır.

F.     Başvuru Sahipleri orijinal dokümanları, kopyaları ve optik kayıt ortamını (CD/DVD)  içeren Başvuru Paketini TANAP’a teslim edeceklerdir.

Yukarıdaki adımlarda üretilen dokümanların tümünün ilgili yerleri imzalanacak ve diğer sayfalar paraflanacaktır. Başvurların işleme alınmasını sağlamak için, her biri Sayısallaştırılmış Başvuru Paketinde olduğu gibi sıralanmış ve dosyalanmış bir asıl ve iki kopya takımolarak Optik Ortam ile birlikte paketleyerek bir Başvuru Paketi oluşturacaklardır. Başvuru Paketi, Sözleşme Makamı’nın aşağıda belirtilen adresine teslim edilecektir.

Lütfen başvuru paketinde yer alan dokümanları zımbalamayınız!

Başvuru Sahipleri, Hibe Başvuru Formu’nun 5. Bölümünde yer alan Kontrol Listesini kullanarak başvurularının tam olduğunu doğrulamalıdır. HİBEBİS, bu yönde yapılabilecek hataları önlemede önemli bir yardımcıdır. Eksik başvurular reddedilebilir.

Başvuru paketi, üzerinde referans numarası ve SEIP (TANAP/2017/01/DG) başlığı, Başvuru sahibinin tam adı ve adresi ve “AÇILIŞ OTURUMUNDAN ÖNCE AÇMAYINIZ” ibareleri yer alan A4 boyutunda bir Paket Etiketiyle etiketlenmelidir. Paket etiketi HİBEBİS’in yönlendirmesiyle Başvuru Sahibinin bilgisayarına indirilebilecektir. Başvuru Sahibi, Paket Etiketini yazıcıdan döktürecek ve paket üzerine yapıştıracaktır. Paket etiketi örneği izleyen sayfada verilmiştir.

Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları – Doğrudan Hibe Fonlama Mekanizması

DOĞRUDAN HİBE BAŞVURU PAKETİ

İlgi: TANAP/2017/01/DG – AÇILIŞ OTURUMUNDAN ÖNCE AÇMAYINIZ

BAŞVURU SAHİBİ

 

PROJE ADI

 

 

 

 

Lütfen aşağıdakilerden birini işaretleyiniz

 

Lütfen aşağıdakilerden birini işaretleyiniz

SOSYAL BİLEŞEN

 

ORTA ÖLÇEKLİ HİBE

ÇEVRESEL BİLEŞEN

 

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ HİBE

 

ALICI

TANAP Doğalgaz İletim A.Ş.

Kızılırmak Mahallesi, Ufuk Üniversitesi Cad.

Farilya İş Merkezi, No:8 Kat: -1, Doküman Kontrol Merkezi

Çukurambar, Çankaya, Ankara

Lütfen bu etiketin üzerine başka bir etiket ve benzeri herhangi bir materyal yapıştırmayınız. Başvuru Paketi, taahhütlü posta yoluyla, özel kargo şirketi ile veya elden (teslim eden kişiye imzalı ve tarihli bir alındı belgesi verilir) önceki sayfada yer verilen alıcı adresine gönderilmeli / teslim edilmelidir.

Başka yollarla (örneğin faks ya da elektronik posta ile) gönderilen ya da başka adreslere teslim edilen başvurular reddedilecektir.

5.2.3.    Başvuruların Teslim Tarihi

Başvurularun son teslim tarihi 20.04.2017’dir ve gönderi tarihi, posta mühürü veya teslim fişi ile belgelenecektir.  Elden yapılan teslimatlarda, teslim tarihi 20.04.2017 ve saat 17:00 (yerel saat)’dir ve imzalı ve tarihli alındı belgesi ile belgelenecektir.  Başvuru süresinden sonra yapılan başvuru otomatik olarak reddedilecektir.

5.2.4.    Başvurular için İlave Bilgi

SEIP hakkında bilgilendirme toplantıları yapılacaktır.  Toplantıların kesin tarihleri ve yerleri TANAP’ın (http://www.tanap.com) ve SEIP’in (http://www.tanap-seip.com) web sayfalarında duyurulacaktır.

Sorulara, SEIP’e ulaşma tarihinden sonra 5 (beş) gün içerisinde cevap verilecektir. Sorular, tekliflerin alınması için belirlenen son başvuru tarihinden 6 (altı) gün öncesine kadar, http://www.tanap-seip.com adresi üzerinden erişilebilen soru formu üzerinden iletilebilir

Sözleşme Makamının, bu tarihten sonra alınan sorulara cevap vermek zorunluluğu bulunmamaktadır.

İhtiyaç oluştukça, tüm Başvuru Sahiplerini ilgilendirebilecek sorular, cevaplarıyla birlikte TANAP’ın http://www.tanap-seip.com internet adresinde yayımlanacaktır. Bu nedenle, yayımlanan sorular ve yanıtları hakkında bilgi sahibi olmak için yukarıda belirtilen web sayfasının düzenli olarak ziyaret edilmesi tavsiye edilmektedir.

5.2.5.    Sözleşme Aşamasında Teslim Edilmesi Gereken Dokümanlar

Projenin uygulanması için gerekli olan Çevresel Etki Değerlendirmesi, DSİ kuyu açma ruhsatı, KUDEB (Belediye ve İl Özel İdareleri’ne bağlı Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları), inşaat yapım izinleri, vb  tüm izinlerin sözleşme aşamasından önce alınmış olması gerekmektedir.  Bu dokümanlar Sözleşme aşamasında sunulacaktır.

verme kararını takiben Sözleşme Makamı, Faydalanıcıyı Hibe Sözleşmesi imzalamaya davet edecektir. 

Alt Sözleşmelerin Uygulanması

Projenin uygulanması, Faydalanıcıların satın alma sözleşmeleri imzalaması gerektirdiği durumlarda, bu satın almalar ve sözleşmeler Ek III’te yer alan ilgili rehbere uygun olarak yapılacaktır.  Uygulama sırasında kullanılmak üzere detaylı bir Satın Alma Rehberi yayınlanacaktır.

 

6.      EKLER LİSTESİ

Doldurulacak Formlar ve Başvuru sırasında sunulacak belgeler

Ek I:          Hibe Başvuru Formu

Ek II:         Bütçe

Ek V:          Destekleyici Dokümanlar Listesi

Ek VI:        TANAP SEIP IDD (Dürüstlük Durum Değerlendirmesi) Formu

Bilgi Amaçlı Verilen Dokümanlar 

Ek III:        Satınalma Prosedürleri

 

Ek IV:        Teknik ve Mali Raporlar