Yazdır

TANAP ORTA ÖLÇEKLİ HİBE BAŞVURU REHBERİ II. ÇAĞRI

 

 

SOSYAL VE ÇEVRESEL YATIRIM PROGRAMLARI (SEIP) 

DOĞRUDAN HİBE FONLAMA MEKANİZMASI

 ORTA  ÖLÇEKLİ HİBE BAŞVURU REHBERİ

II. ÇAĞRI

 

Son başvuru tarihi:  23.08.2017

Sözleşme Makamı:

TANAP DOĞALGAZ İLETİM A.Ş.

GİRİŞ

TANAP Doğalgaz İletim A.Ş. Türkiye Cumhuriyeti kanunları altında mevcut olan ve tüzel kişilik hükmünde bir anonim şirkettir.

Trans-Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP)’nin amacı, Azerbaycan’ın Hazar Denizi’ndeki Şah Deniz 2 Gaz Sahası ve Hazar Denizi’nin güneyindeki diğer sahalarda üretilen doğal gazın öncelikle Türkiye’ye, ardından Avrupa’ya taşınmasıdır.

Bu proje ile doğalgaz, Türkiye Cumhuriyeti’nde tüm yer altı ve yer üstü tesislerini içeren, 1.831 km’si yeraltında ve 19 km.’si Marmara Denizi’ni denizaltından geçen yaklaşık 1.850 km. uzunluğundaki (Türkiye’de) doğal gaz boru hattı ile taşınacaktır. Bu tesisler Türkiye - Gürcistan sınırından başlayıp, 20 şehirden geçerek (Ardahan, Kars, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane, Giresun, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ ve Edirne) Türkiye - Yunanistan sınırındaki çıkış noktasında sona erecektir. Ev Sahibi Hükümet Anlaşması ile TANAP, boru hattı üzerindeki şehirlerde Şirketin, Kurumsal Sorumluluk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyi amaçlayan Sosyal ve Çevresel Yatırım Programını geliştirmeyi ve uygulamayı taahhüt etmiştir. 

Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları’ndaki Projeler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 24.07.2014 tarihinde onaylanan Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Raporunda tanımlanan sosyal ve çevresel etki azaltım önlemlerinin ötesine geçerek Boru Hattı Projesinin işleyeceği alanlarda pozitif etki yaratma hedefini bir adım ileriye taşıyacaktır.

Programın Sözleşme Makamı, TANAP’tır. Kurumsal çerçeve içerisinde TANAP, hibe fonlarının doğru kullanımında nihai sorumluluğu taşıyacaktır, ihale, sözleşme yapılması ve ödemelerden sorumlu olacaktır ve bu dokümanda Sözleşme Makamı olarak anılacaktır.

Bu Hibe Başvuru Rehberi, Sosyal ve Çevresel olmak üzere iki temel bileşenden oluşan SEIP Doğrudan Hibe Fonlama Mekanizması’nın Orta Ölçekli Hibeler için hedeflerini, önceliklerini ve uygunluk kurallarını tanımlamaktadır.

PROGRAMIN HEDEFLERİ VE ÖNCELİKLİ KONULAR  

Programın Genel Hedefi

Programın genel hedefi, TANAP Projesi’nin inşaat sürecinde yerel halkın yaşam kalitesini iyileştirerek bölgede sürdürülebilir kalkınmayı desteklemektir.

Yatırım Programları, TANAP Projesi’nden etkilenebilecek insanların ve boru hattı boyunca yer alan çevresel kaynakların üzerinde oluşabilecek olumsuz etkilerin olabildiğince hafifletilmesi ve yaratılan faydanın arttırılabilmesi için gerekli olan tüm çabayı sarf edecektir.

SEIP’in Özel Hedefleri:

·       Kalkınma için yerel olarak yürütülen girişimleri teşvik etmek, müşterek / toplu hizmetlerin temini ve yaygınlaştırılması, insan kaynakları potansiyelinin ve sosyal sermayenin arttırılması, bölgeler özelinde belirlenmiş ihtiyaçların karşılanması adına kalite ve hizmetlere erişimin geliştirilmesi;

·       Bölgedeki çevresel altyapı, doğal kaynaklar, yenilenebilir enerji kaynakları, biyo-çeşitlilik ve ekosisteminin geliştirilmesi, desteklenmesi ve daha iyi yönetilmesi;

·       Yerel koşullara göre yerel ihtiyaçları belirleyip kararlar için öneriler geliştirmede, yaşanmış, gerçekçi, uygulanabilir, onaylanmış ve insanlara ait çözümler üretme anındaki potansiyellerin ele alınması;

·       Dezavantajlı grupların sosyal uyumunun güçlendirilmesi ve oluşturulan destek mekanizmaları ile yenilikçi yaklaşımların teşvik edilmesi.

Hazırlanacak olan bütün projeler, SEIP’in genel hedefi ve bir veya birden fazla özel hedefine karşılık vermelidir.

SEIP’in Öncelik Alanları

Teklif edilen proje aşağıda belirtilen öncelik alanlarının en az birini kapsamalıdır;

Sosyal

Çevresel

·         Agro-turizm gibi turizm hizmetlerinin çeşitlendirilmesi yatırımlarının desteklenmesi

·         Okullar, kütüphaneler, spor alanları ve ortak sosyal alanlara ekipman destekleri

·         Kırsal alanda sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılmasının ve yaygınlaşmasının desteklenmesi

·         Mesleki eğitim merkezlerinin kapasitesinin artırılması

·         Sosyal sermaye yatırımlarının desteklenmesi

·         Tarımda çeşitliliğin, katma değerin ve verimliliğin artırılması

·         Yerel ve geleneksel ürünlerin üretiminin desteklenmesi

·         Doğal kaynakların, toprak ve suyun sürdürülebilir yönetimi

·         Yenilenebilir enerji kaynaklarının verimli kullanılması ve geliştirilmesi

·         Çevresel altyapının yönetimi ve çevre bilincinin artırılması

·         Tıbbi ve aromatik (hoş kokulu) bitkilerin yetiştirilmesinin ve ekonomik kullanımının desteklenmesi  

·         Biyo-çeşitlilik ve eko-sistemlerin korunması ve geliştirilmesi

 

SOSYAL BİLEŞEN

Sosyal Bileşen için Örnek Projeler

Farklı öncelik alanlarına göre örnek projeler ve uygun Başvuru Sahipleri aşağıda verilmektedir:

Öncelik Alanı 1

Agro-turizm gibi turizm hizmetlerinin çeşitlendirilmesi ve yatırımlarının desteklenmesi

Açıklama

Dünyada gelişen eğilimlere bağlı olarak, bölgeler arası gelir düzeyi farklılıklarını azaltmayı destekleyen agro-turizm, doğa turizmi, eko-turizm, kültür ve inanç turizmi, kış ve dağ turizmi gibi ortaya çıkan alternatifleri kapsamaktadır.

Başvuru Sahibi veya Ortağı olmaya uygun Kuruluşlar

1.     Yerel Yönetimler; İl / İlçe Özel İdareleri, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları, Belediyeler, Köy Muhtarlıkları, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri;

2.     Sivil Toplum Kuruluşları; Vakıflar, Dernekler, Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar, Kooperatifler, Federasyonlar, Konfederasyonlar ve Birlikler;

3.     Uluslararası Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar;

4.     Tüzel kişiliği olan KOBİ’ler (mikro ve küçük ölçekli).

 

Örnek Projeler

·  Agro-Turizm; doğal zirai üretimle konaklamayı birleştiren projeler;

·  Yayla Turizmi; kamp, golf, kayak, mağaracılık, yamaç paraşütü, rafting, binicilik, balon, balık avlama, foto-safari ve bungee jumping gibi farklı etkinliklerle ilgili projeler;

·  Kültür Koridoru; butik oteller, özel belgeli konaklama tesisleri (Edirne Evleri, Kars Evleri vb.) ve demiryolu bakım onarım – CER – atölyeleri gibi yerlerin kültür merkezi ve müze olarak restore edilmesi ve tefrişatının yapılması gibi projeler;

·  Kış Koridoru; kış, kültür, termal ve şehir turizmi konaklama birimleri ile bölgenin kış turizmine hizmet verebilecek turizm çeşitliliği arttıracak projeler;

·  Kırsal alanda pansiyonculuğun geliştirilmesini destekleyen projeler;

·  Eko-Turizm; yayla turizmi ve kültür turizmi altında yer alan örnekleri içeren projeler;

·  Orman köylerinde veya nehir, göl benzeri su kenarı kırsal yerleşimlerde mesire yerleri düzenlenmesi / güzelleştirilmesi.

 

Öncelik Alanı 2

Okullar, kütüphaneler, spor alanları ve ortak sosyal alanlara ekipman destekleri

Açıklama

Eğitimin kalitesini arttırmak için kamu kaynaklarının seferber edilmesine rağmen özellikle kırsal kesimdeki pek çok okulun hala laboratuvar, bilgisayar, projektör, internet, kütüphane hatta temel derslik mobilya ve malzeme eksiklikleri olabilmektedir. Ayrıca, özellikle köy ve beldelerdeki okulların büyük bölümü spor ve sosyal tesislerden mahrumdur. Görünürlüğü yüksek ve kalıcı etkiler bırakan projelerle söz konusu bölgedeki eğitimin kalitesinin arttırılması hedeflenmektedir.

Başvuru Sahibi veya Ortağı olmaya uygun Kuruluşlar

1.   Yerel Yönetimler, İl / İlçe Özel İdareleri, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları, Belediyeler, Köy Muhtarlıkları, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri;

2.   Sivil Toplum Kuruluşları; Vakıflar, Dernekler, Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar, Kooperatifler, Odalar, Federasyonlar, Konfederasyonlar ve Birlikler;

3.   Üniversiteler.

Örnek Projeler

·  Köy ve kasabalarda spor sahaları, park yapımı, spor salonları tadilat ve teşrifatı, ortak toplantı salonu tadilat ve teşrifatı;

·  Okullarda bulunan araç ve ekipmanların, bilgisayar ve projektör gibi eksiklerin giderilmesi, sıra ve tahtaların yenilenmesi;

·  Okulların onarımı, yalıtımı ve ısıtma sistemlerinin yenilenmesi.

 

Öncelik Alanı 3

Kırsal alanda sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılmasının ve yaygınlaşmasının desteklenmesi

Açıklama

Bu başlık altındaki projeler büyük ölçekli sağlık yatırımlarından ziyade, kırsal alanlardaki ekipman eksiği olan sağlık klinikleri ve mobil sağlık hizmetleri projelerine verilecek desteklerdir.  Bu projeler toplumun geniş kesimlerini etkileyebilecek niteliktedir.

Başvuru Sahibi veya Ortağı olmaya uygun Kuruluşlar

1.     Yerel Yönetimler; İl / İlçe Özel İdareleri, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları, Belediyeler, Köy Muhtarlıkları, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri;

2.     Üniversiteler;

3.     Sivil Toplum Kuruluşları; Vakıflar, Dernekler, Birlikler.

Örnek Projeler

·  Kırsal alanlardaki ekipman eksiği olan sağlık kliniklerinin, sağlık ocaklarının desteklenmesi;

·  Sağlık merkezlerinin engelli erişimine uygun olması;

·  Kırsalda yaşlı bakımı ve sağlığını destekleyici projeler;

·  Kırsal alanda ana-çocuk sağlığı ve beslenme konularında farkındalık oluşturma projeleri.

 

Öncelik Alanı 4

Mesleki eğitim merkezlerinin kapasitesinin artırılması

Açıklama

Bütün sektörler için temel niteliklerde eleman yetiştiren meslek liseleri, çıraklık eğitim ve mesleki eğitim merkezleri, piyasanın ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılayan en önemli kurumlardır.  Ancak, ekipman eksiklikleri ve mevcut ekipmanların gelişen teknoloji ile uyumlu olmamaları nedeniyle, bu kurumların makine ve ekipman ihtiyaçlarını gideren projeler önemli görünürlüğe ve toplum üzerinde orta ve uzun vadede sosyo-ekonomik açıdan güçlü bir etkiye sahip projeler olacaktır. 

Başvuru Sahibi veya Ortağı olmaya uygun Kuruluşlar

1.     Yerel Yönetimler; İl / İlçe Özel İdareleri, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları, Belediyeler, Köy Muhtarlıkları, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri;

2.     Sivil Toplum Kuruluşları; Vakıflar, Dernekler, Kooperatifler, Odalar, Federasyonlar, Konfederasyonlar ve Birlikler;

3.     Üniversiteler;

4.     Mesleki Eğitim Merkezleri

Örnek Projeler

·  Meslek liseleri ve Mesleki Eğitim Merkezlerinin modernizasyonu ve kapasitelerinin geliştirilmesi;

·  Hedef grupların ihtiyaçlarına göre yapılacak olan mesleki eğitim ve beceri kazandırma projeleri.

 

Öncelik Alanı 5

Sosyal sermaye yatırımlarının desteklenmesi

Açıklama

Dezavantajlı grupların (kadınlar, gençler, çocuklar, engelliler, yaşlılar, işsizler) sosyal uyumunu hedefleyen projeler “sosyal sermaye”nin geniş tanımına dâhildir. Bu öncelik alanının kapsamına mesleki eğitim kursları verilen yerlerin, gençlik merkezlerinin, özellikle kadınlara yönelik “çok amaçlı toplum merkezleri”nin, öğrenci yurtlarının tadilat, tamirat ve teşrifatı girmektedir.

Başvuru Sahibi veya Ortağı olmaya uygun Kuruluşlar

1.     Yerel Yönetimler; İl / İlçe Özel İdareleri, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları, Belediyeler, Köy Muhtarlıkları, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri;

2.     Sivil Toplum Kuruluşları; Vakıflar, Dernekler, Kooperatifler, Odalar, Federasyonlar, Konfederasyonlar, Birlikler;

3.     Üniversiteler;

4.     Mesleki Eğitim Merkezleri.

Örnek Projeler

·  Çocuklar için okuma salonlarının, Gençlik Merkezlerinin, Kadın Destek Merkezlerinin kurulması ve/veya kapasitelerinin arttırılması;

·  Öğrenci yurtlarının tadilat, tamirat ve teşrifatı;

·  Okul çocukları arasında sürdürülebilir tarım uygulamaları bilincinin arttırılması için kapasite geliştirme programları;

·  Kilim, halı, dokuma veya oyuncak, ahşap atölyeleri gibi atölyelerin kurulumu;

·  Engelli Destek Merkezlerinin kurulumu ve/veya kapasitelerinin arttırılması;

·  Kırsal kadın okuryazarlığını arttırmaya, genç kadınların bilgisayar kullanımı öğretmeye dönük projeler;

·  Kadının işgücüne katılımını arttırıcı bilgi ve beceri kazandırma projeleri;

·  Kadın girişimcilerin yaratılması ve/veya desteklenmesi projeleri;

·  Kadınlara yönelik ev ekonomisi eğitimi ve gerekli malzeme destekleri sağlanması projeleri;

·  Dezavantajlı gruba yönelik kültür sanat merkezinin kurulması ve kültür sanat faaliyetlerini destekleyici kursların düzenlenmesini kapsayan projeler.

 

Öncelik Alanı 6

Tarımda çeşitliliğin, katma değerin ve verimliliğin artırılması

Açıklama

Tarımsal üretimdeki en önemli problemlerin başında, verimlilik, pazarlama ve pazarlara erişim gibi konular gelmektedir.  Yerel ürünlerin üretiminin desteklenmesi, üretim altyapısının geliştirilmesi veya ürün kalitesinin arttırılmasına yönelik yatırımlar bu başlık altına girmektedir. 

Başvuru Sahibi veya Ortağı olmaya uygun Kuruluşlar

1.     Yerel Yönetimler; İl / İlçe Özel İdareleri, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları, Belediyeler, Köy Muhtarlıkları, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri;

2.     Sivil Toplum Kuruluşları; Vakıflar, Dernekler, Kooperatifler, Odalar, Birlikler;

3.     Üniversiteler;

4.     Tüzel Kişiliği olan KOBİ’ler (mikro ve küçük ölçekli).

 

Örnek Projeler

·  Tarımsal üretime yönelik üretim, verimlilik ve kapasite artışı yatırımların yanı sıra, bu üretimleri destekleyecek ve geliştirecek AR-GE projeleri;

·  Soğuk hava deposu gibi ortak kullanım tesisleri;

·  Hayvancılık/besicilik, balıkçılık, süt kalitesinin tespiti için laboratuvar kurulması;

·  Köylerde ortak üretim ve/veya paketleme atölyelerinin kurulması;

·  Tarımda izlenebilirlik ve sertifikasyon projeleri.

 

 

Öncelik Alanı 7

Yerel ve geleneksel ürünlerin üretiminin desteklenmesi

Açıklama

Yöresel ve geleneksel ürünlerin kalitesinin arttırılarak ekonomiye kazandırılmasının, toplumun refah düzeyinin arttırılması ve kadın girişimcilerin desteklenmesi yönleriyle istihdam üzerindeki etkisi büyüktür.  Yöresel ürünlerin üretimlerinin desteklenmesinin yanı sıra, ürünlerin tanıtımı ve belirli bir politika çerçevesinde bu ürünlerin pazara ulaştırılması konusunda bütüncül bir yaklaşıma sahip projelerin bölgeye önemli katkıları olacaktır. Pazarlamanın gelişmesi bu alanlarda girişimciliğin de gelişmesini sağlayacaktır.

Başvuru Sahibi veya Ortağı olmaya uygun Kuruluşlar

1.     Yerel Yönetimler; İl / İlçe Özel İdareleri, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları, Belediyeler, Köy Muhtarlıkları, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri;

2.     Sivil Toplum Kuruluşları; Vakıflar, Dernekler, Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar, Kooperatifler, Odalar, Federasyonlar, Konfederasyonlar ve Birlikler;

3.     Üniversiteler;

4.     Tüzel Kişiliği olan KOBİ’ler (mikro ve küçük ölçekli), Kooperatifler.

 

Örnek Projeler

·  Yöresel el sanatlarını geliştirme;

·  Arıcılık; (Kafkas) arı ırkının genlerinin korunması; propolis, polen ve diğer arıcılık ürünlerinin üretimi için ortak tesislerin geliştirilmesi;

·  Organik gübre üretimi ve pazarlanması;

·  Süt ürünlerinin kalitelerinin arttırılması ve pazarlanması;

·  Zeytin ve zeytin ürünleri üretimi;

·  Yerel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve pazarlanması;

·  KOBİ’lerin üretimlerini arttıran, çeşitlendiren veya yeni ürün üretmelerini sağlayan makine ve teçhizatın alınması;

·  KOBİ’lerin ürünleriyle ilgili markalaşma ve tasarım projeleri;

·  Orman ürünleri işleme projeleri;

·  Entegre et, süt ve süt ürünleri tesisi projeleri;

·  Kaynak suyunun işlenmesine yönelik projeler.

 

 

ÇEVRE BİLEŞENİ

Çevre Bileşeni için Örnek Projeler

Farklı öncelik alanlarına göre örnek projeler ve uygun Başvuru Sahipleri aşağıda verilmektedir:

Öncelik Alanı 1

Doğal kaynakların, su ve toprağın sürdürülebilir yönetimi

Açıklama

Doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi, kaynakların tüketiminden ziyade, gelecek nesiller için akılcı kullanımını amaçlayan planlama ilkelerine öncelik verir.  Bu yaklaşım, yerel koşulları en iyi şekilde sağlayan ve yerel kalkınmayı destekleyen projelerde, doğal kaynakların yönetiminin de önceliklendirmesi olarak karşılık bulur.     Toprak ve su kaynaklarının korunması ve iyileştirilmesini hedefleyen projelere bu öncelik alanında yer verilecektir.

Başvuru Sahibi veya Ortağı olmaya uygun Kuruluşlar

1.     Yerel Yönetimler: İl / İlçe Özel İdareleri, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları, Belediyeler, Köy Muhtarlıkları, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri;

2.     Sivil Toplum Kuruluşları: Vakıflar, Dernekler, Kooperatifler, Sulama Birlikleri; üst birlikler

3.     Uluslararası Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar;

4.     Üniversiteler;

5.     Tarımsal Araştırma Enstitüleri.

Örnek Projeler

·  Su tasarrufuna yönelik, modern sulama sistemlerinin kurulması;

·  Su kaynaklarının verimli kullanılmasını hedefleyen, su kayıp ve kaçaklarının azaltılması projeleri;

·  Tarım arazilerinin korunması ve iyileştirilmesi projeleri;

·  Su kalitesinin yenilikçi yaklaşımlarla incelenmesi / izlenmesi.

 

Öncelik Alanı 2

Yenilenebilir enerji kaynaklarının verimli kullanımı ve geliştirilmesi

Açıklama

Hidroelektrik santraller, ısıtma amaçlı biyokütle, termal güneş ve jeotermal enerji kullanımı Türkiye’de enerji karmasına katkıda bulunan başlıca yenilenebilir enerji kaynakları olagelmiştir. Son yıllarda ise, jeotermal enerji ve rüzgâr enerjisine dayalı elektrik üretimi gibi teknolojiler de Türkiye’nin enerji sektöründe etkili olmaya başlamıştır.

TANAP boru hattının geçtiği güzergâh, aktif fay hatları nedeniyle özellikle jeotermal kaynaklar açısından zengin coğrafi alanları içermektedir.  Bu başlık alanda, yenilebilir enerji kaynaklarının farklı sektörlerde uygulanması ve yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. 

Başvuru Sahibi veya Ortağı olmaya uygun Kuruluşlar

1.     Yerel Yönetimler; İl / İlçe Özel İdareleri, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları, Belediyeler, Köy Muhtarlıkları, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri;

2.     Sivil Toplum Kuruluşları: Vakıflar, Dernekler, Kar Amacı Gütmeyen kuruluşlar, Kooperatifler, Odalar, Federasyonlar ve Birlikler;

3.     Uluslararası Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar;

4.     Tüzel kişiliği olan KOBİ’ler (mikro ve küçük ölçekli),

5.     Üniversiteler.

Örnek Projeler

·  İçme suyu ya da sulama suyunun kaynağından temin edilmesi, iletilmesi, dağıtılması ve içme suyu ve atık su arıtma tesislerinin işletilmesi için gerekli enerjinin yenilenebilir enerji kaynakları yoluyla temin edilmesi – örneğin su kuyuları, depolar ve terfi merkezlerine güneş enerjisi panelleri kurulması;

·  Jeotermal enerjinin elektrik enerjisi üretimi, ısıtma veya soğutma amaçlı kullanımı;

·  Güneş enerjisinin konutlarda, işletmelerde, okul ve hastanelerde, tarımsal faaliyetler için gerekli enerjinin üretilmesinde kullanılması;

·  Besi ve kümes hayvanları atıklarından biyogaz elde edilmesi;

·  Rüzgâr ve dalga gibi diğer yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretiminin geliştirilmesi;

·  Enerji ağaçları, bisiklet yolundan enerji üretilmesi gibi yenilikçi projeler.

 

Öncelik Alanı 3

Çevresel Altyapının Yönetimi ve Çevre Bilincinin Artırılması

Açıklama

2012 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından TANAP boru hattının geçtiği illerde yapılan bir çevre envanteri (dökümü), evsel kökenli atık su deşarjının toprak, yeraltı ve yüzey sularının kirlenmesine yol açtığını ortaya çıkarmıştır.  Doğal kaynakların kirlenmesini önlemek amacıyla kentsel altyapının iyileştirilmesi, yerel halkın çevre bilincinin artırılması amaçlanmaktadır.

Başvuru Sahibi veya Ortağı olmaya uygun Kuruluşlar

1.     Yerel Yönetimler: İl / İlçe Özel İdareleri, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları, Belediyeler, Köy Muhtarlıkları; Köylere Hizmet Götürme Birlikleri;

2.     Sivil Toplum Kuruluşları: Vakıflar, Dernekler, Birlikler, Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar, Kooperatifler;

3.     Uluslararası Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar;

4.     Üniversiteler;

5.     Tüzel kişiliği olan KOBİ’ler (mikro ve küçük ölçekli).

Örnek Projeler

·  Kanalizasyon ve içme suyu şebekesi, içme suyu ve atık su arıtma tesisleri, katı atık depolama tesisleri, katı atık aktarma istasyonları;

·  Mevcut şebekenin rehabilitasyonu (iyileştirilmesi);

·  Mevcut arıtma tesisi ya da katı atık tesisinin kapasite artışı ya da yenilikçi teknoloji içeren bir ünite eklenerek iyileştirilmesi;

·  Katı atıkların yeniden kullanımı ve geri dönüşümüne yönelik bilinçlendirme projeleri;

·  Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) üretim tesisleri;

·  Çevre bilincinin artırılması ve geliştirilmesi için rekreasyon (eğlendinlen), parklar, vb. tesislerin kurulması;

·  Müzelere ekipman temini yoluyla kapasite artırımı;

·  Doğa yürüyüşü yollarının geliştirilmesi;

·  TANAP Hattı boyunca yapılan tarım, balıkçılık ve hayvancılık faaliyetlerinin habitatlar üzerindeki olumsuz etkileri hakkında kamu bilincinin artırılması;

·  TANAP Hattı boyunca gözlenen aşırı otlatmanın habitatlar üzerinde yarattığı baskının azaltılması için kamu bilincinin artırılması;

·  Arboretum (Ağaç Parkı) Projesi;

·  TANAP Hattında tespit edilen nesli tükenmekte olan ve endemik türleri kapsayan bir rehber kitabın yayımlanması ve bu konuda bir farkındalık oluşturulması.

 

Öncelik Alanı 4

Tıbbi ve aromatik (hoş kokulu) bitkilerin yetiştirilmesinin desteklenmesi ve ekonomik kullanımı

Açıklama

Tıbbi ve aromatik (hoş kokulu) bitkiler içerisinde ülkemizde kimyon, anason, kekik, çemen, haşhaş, rezene, nane ve kişnişin tarımı yapılmaktadır. Defne, mahlep, ıhlamur çiçeği, adaçayı, biberiye, meyan kökü ve ardıç kabukları doğadan toplanmaktadır. 

Tarım ekonomisi uygulamalarının geliştirilmesi yoluyla, araştırmalara katkı verilmesi, örnek ekim ve üretim dahil olmak üzere ekoloji (çevrebilim) ve genetik materyalden fayda sağlamak sektörel kalkınma ortamının yaratılması hedeflemektedir.

Diğer yandan, bu tür bitkilerin değerinin hızla artması, doğadan aşırı toplanmasına ve türün tehlikeye girmesine yol açabilir.  Uygulama aşamasında dikkat edilmesi konulardan biri, tıbbi ve aromatik (hoş kokulu) bitki üretimi için yeterince katı yetiştirme prensiplerinin ve kontrol mekanizmalarının tanımlanmasıdır.

Başvuru Sahibi veya Ortağı olmaya uygun Kuruluşlar

1.     Yerel Yönetimler: İl / İlçe Özel İdareleri, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları, Belediyeler, Köy Muhtarlıkları; Köylere Hizmet Götürme Birlikleri;

2.     Sivil Toplum Kuruluşları: Vakıflar, Dernekler,  Odalar; Birlikler, üst birlikler;

3.     Uluslararası Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar;

4.     Tüzel kişiliği olan KOBİ’ler (mikro ve küçük ölçekli),Kooperatifler;

5.     Üniversiteler;

6.     Tarımsal Araştırma Enstitüleri

Örnek Projeler

·  Yerel tıbbi ve aromatik (hoş kokulu) bitkilerin ticaretinin yapılması (paketleme ve pazarlama mekanizmaları);

·  Yerel tıbbi ve aromatik (hoş kokulu) bitkilerin tescili ve üretimin standardizasyonu;

·  Uluslararası ticarette önem taşıyan türlerin ekilmesi ve ihraç edilmesi;

·  Uzun yapraklı nanenin (M. longifolia ssp. Longifolia)  üretimi ile ilgili araştırmalara katkı sağlanması, ekim çalışmaları.

 

Öncelik Alanı 5

Biyoçeşitlilik ve ekosistemlerin geliştirilmesi ve korunması

Açıklama

Biyolojik çeşitliliğin, sulak alanlar, doğal yaşam alanları, türler, genler ve tarım, ormancılık ve sanayi için önemi dikkate alınarak korunması gerekmektedir. Yerel balık türlerinin bazıları nesli tükenmek üzere olan (Kritik Düzeyde Tehlike Altında – CR ) sınıflandırılmış türler (Uluslararası Doğayı Koruma Birliği - IUCN) arasındadır.  Boru hattının döşenmesi sırasındaki faaliyetlerin, özellikle yerel balık türlerinin çok duyarlı ve savunmasız olacağı öngörülmektedir.

Başvuru Sahibi veya Ortağı olmaya uygun Kuruluşlar

1.     Yerel Yönetimler: Köy Muhtarlıkları, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri;

2.     Sivil Toplum Kuruluşları; Vakıflar, Dernekler, Birlikler;

3.     Uluslararası Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar;

4.     Üniversiteler.

Örnek Projeler

·  Yerel biyoçeşitliliğin ve ekosistemin korunması ve geliştirilmesi;

·  Dans sineği (Hilara n.sp)’nin yeni tür olarak tanıtılması;

·  Çayır sineği (Hexatoma n. sp)’nin tanıtılması ve korunması;

·   Koruma öncelikli türlerin ile ilgili bilimsel araştırma çalışmalarının desteklenmesi;

·  Kuş popülasyonu açısından zengin olduğu belirlenen alanların kuş gözlem alanı olarak tanıtılması ve kuş gözlem kulesi yapılarak bilincin artırılması.

Tür Eylem Planları[1]

·  TANAP Hattı boyunca gözlenen 19 Koruma Öncelikli Tür için Tür Eylem Planı hazırlanması ve belirlenen aksiyonların hayata geçirilmesine yönelik faaliyetlerle desteklenmesi;

·  Küçük akbaba (Neophron percnopterus) için Tür Eylem Planı hazırlanması ve belirlenen aksiyonların hayata geçirilmesine yönelik faaliyetlerle desteklenmesi;

·  Karagana esmeri (Neolycaena soezen) için Tür Eylem Planı hazırlanması ve belirlenen aksiyonların hayata geçirilmesine yönelik faaliyetlerle desteklenmesi.

 

SÖZLEŞME MAKAMI TARAFINDAN SAĞLANAN MALİ DESTEK

Başvuru Sayısı ve Hibenin Büyüklüğü

SEIP Doğrudan Hibe Fonlama Mekanizması Orta Ölçekli Hibeler kapsamında teklif edilen proje bütçesi asgari 200.000 TL ve azami 1.500.000 TL olabilir. Eş-finansman oranı artırılarak proje toplam bütçesi artırılamaz. Herhangi bir kurum veya kuruluş, öncelik alanı (sosyal ve çevre) ve proje ölçeğine (orta ölçekli ve küçük ölçekli) bakılmaksızın en fazla iki proje teklifi ile başvurabilir, ancak bunlardan yalnızca birisi için hibe almaya hak kazanabilir. Üniversitelerde, her bir fakülte ve/veya meslek yüksekokulu ayrı ve bağımsız proje başvurusu yapamaz. Başvurular, tüzel kişiliği olan üniversite tarafından yapılacaktır.  Ünversiteler, en fazla iki proje teklifi ile başvurabilirler.

SEIP kapsamında talep edilen hibe miktarı, proje bütçesinin toplam uygun maliyetlerinin %95’i veya altında olmak zorundadır. Projenin kalan bütçesi (en az %5) Başvuru Sahibi tarafından eş finansman olarak sağlanmalıdır. Örnek: Proje bütçesi toplam tutarı 1.000.000TL ise talep edilebilecek azami hibe tutarı 950.000TL’dir (%95).

KOBİ’lerin başvuru sahibi olduğu projelerde, sağlanacak olan eş-finansman en az 30% olacaktır.  Örnek: Proje bütçesi toplam tutarı 1.000.000TL ise talep edilebilecek azami hibe tutarı 700.000 TL’dir (%70). KOBİ’ler tarafından sağlanacak eş-finansman (en az %30) her bir ödemede eş zamanlı olarak temin edecektir. Eş-finansman katkısı nakdi olacak ve başvuru ile birlikte mali kapasiteyi gösteren onaylı gelir-gider tablosu, bilanço vb. belgelerle belgelenecektir.

TANAP SEIP DOĞRUDAN HİBE FONLAMA MEKANİZMASI İÇİN KURALLAR

Bu rehber, SEIP Doğrudan Hibe Fonlama Mekanizması Orta Ölçekli Hibeler kapsamında finanse edilen projelerin başvurusu, seçimi ve uygulanması için kuralları düzenlemektedir.  Rehber aynı zamanda https://www.tanap-seip.com internet adresinde de bulunmaktadır.

Uygunluk Kriterleri

Aşağıda belirtilen konularla ilgili üç grup uygunluk kriteri (kıstasları) bulunmaktadır:

Başvuru Sahipleri:

·         Başvuru Sahibi

·         Ortak(lar) (eğer varsa)

Projeler:

Hibe verilebilecek olan projelerdir.

Maliyetler:

Hibe miktarının belirlenmesinde dikkate alınabilecek olan maliyet türleridir.

 

 

 

Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu (Başvuru Sahibi ve Ortaklar)

Başvuru Sahibi

Hibe almaya uygun olmak için, Başvuru Sahibi aşağıda belirtilen tüzel kişilerden birisi olmalıdır:

Yerel yönetim, sivil toplum kuruluşu (STK), kâr amacı gütmeyen kuruluşlar, kooperatifler, birlikler, okul-aile birlikleri, vakıflar, meslek odaları, federasyonlar ve birlik konfederasyonları, ulusal ve uluslararası kâr amacı gütmeyen kuruluşlar, üniversiteler, KOBİ’ler (tüzel kişiliği olan, mikro ve küçük ölçekli),  Köy Muhtarlıkları, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları (YİKOB), İl / İlçe Özel İdareleri.

KOBİ’ler tarafından sunulacak projelerde, projenin elde edeceği sonuçlardan birisi başvuru sahibinin istihdamda en az %10 artış sağlaması olmalıdır. Bu husus kazanan projelerin izlenmesi sürecinde de kontrol edilecektir.

Proje başvurusu yapan kooperatiflerde, faaliyetlerine 1 Ocak 2016 tarihinden önce başlamış olmaları şartı aranacaktır.

 

ÖNEMLİ NOT 1

Genel Merkezleri belirtilen güzergah illeri dışında olan ve başvuru yapmak isteyen dernek ve vakıf vb. şubelerinin genel merkezlerinden projeye başvurularına dair alınan bir “teyit yazısı” vermeleri gerekmektedir.

 

Muhtemel Başvuru Sahibi, adının Kamu İhale Kurumu (KİK)’nun yasaklı listesinde bulunması halinde SEIP’e başvuramaz ya da hibe almaya hak kazanamaz. Başvuru Sahibi, kendisinin, ortaklarının ve iştiraklerinin http://www.ebrd.com/pages/about/integrity/list.shtml adresinde yer alan EBRD/IFC’nin Uygun Olmayan Tüzel Kişilikler Listesinde bulunmadığını ve Dünya Bankası’nın http://www.worldbank.org/debarr adresinde yer alan Uygun Olmayan Firma ve Kişiler Listesi’nde bulunmadığını Hibe Başvuru Formunun 7. bölümünde beyan edecektir.  Ayrıca taraflardan herhangi biri, IFC/EIB/EBRD ve EU/US/UN ve Türkiye ve Azerbaycan Cumhuriyetleri tarafından herhangi bir yaptırıma tabi olmamalıdır.

Başvuru Sahipleri vergi ve Sosyal Sigorta yükümlülüklerini yerine getirmiş olmalıdırlar (yapılandırılmış borçlar kabul edilecektir).

Hibe Sözleşmesi yapılması halinde, Başvuru Sahibi proje kapsamında Faydalanıcı olacaktır.

Başvuru Sahibi, bundan sonra tanımlandığı üzere Ortaklar ile birlikte hareket etmek zorundadır.

Vekalet ile yapılan başvurular reddedilecektir.

 

Ortak(lar)

Ortak(lar) projenin tasarlanması ve uygulanmasına katılım sağlamalıdır.

Proje kapsamında Başvuru Sahibi için uygun olan maliyetler, Ortaklar için de uygun maliyet olarak kabul edilecektir.

Ortak(lar), Başvuru Sahibinin kendisine uygulanan uygunluk kriterlerini sağlamalıdır.

Ortak(lar), Hibe Başvuru Formunun 3.3 Bölümünde yer alan Beyannameyi imzalayacaklardır.

Birliklerin/vakıfların genel merkezleri ve onların şubeleri aynı proje için birlikte Başvuru Sahibi ve Ortak olamazlar.

Ortak(lar) için maksimum bir sayı bulunmamaktadır. Ancak, başarılı bir proje ve uygulama için her bir Ortağın rolü ve görevinin projede net bir biçimde tanımlanması gerekmektedir.

İştirakçi(ler)

İştirakçi(ler), Hibe Başvuru Formu Bölüm 4.2’de yer alan Beyannameyi imzalayacaklardır. 

İştirakçi(ler) projede görev alabilirler ancak, hibe fonlarından faydalanamazlar. İştirakçi(ler), bölüm 7.1.1.’de atıf yapılan Başvuru Sahibinin uygunluk kriterlerini karşılamak zorunda değildir.

Uygun Projeler

Tanım

Uygun projeler, TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programlarının hedeflerine katkı sağlayacak ve öncelik alanlarından en az birinin kapsamına giren faaliyet gruplarıdır. 

Süre

Başlangıçta planlanan proje süresi en fazla 12 ay olmalıdır.   

Uygulama Yeri

Faaliyetlerin, TANAP Boru Hattı güzergâhı üzerindeki bir veya birden fazla ilçede / köyde uygulanması gerekmektedir. Bu çağrı kapsamındaki ilçeler aşağıdaki gibidir:

Ankara (Bala, Gölbaşı, Haymana, Polatlı), Eskişehir (Günyüzü, Sivrihisar, Çifteler, Mahmudiye, Seyitgazi, Odunpazarı, Tepebaşı, İnönü), Bursa (Harmancık, Orhaneli, Büyükorhan, Mustafakemalpaşa), Balıkesir (Susurluk, Manyas, Gönen), Bilecik (Bozüyük), Kütahya (Domaniç, Tavşanlı), Çanakkale (Biga, Gelibolu), Tekirdağ (Şarköy), Edirne (Keşan, İpsala).

Projelerin bu ilçelerde kurulacak Proje ofislerinden yönetilmesi zorunludur.

 

Hedef Gruplar

Projenin asıl hedef grupları, boru hattı güzergâhı üzerindeki ilçelerde ve köylerde yaşayanlardır. “Projenin uygulama yeri olarak sadece güzergah üzerindeki ilçe ve köyler kabul edilecektir. Başvuru sahibinin bu ilçe ve köylerde mukim olması durumunda ilave puan verilecektir.

Ayrıca, aşağıda tanımlanan dezavantajlı gruplara öncelik verilecektir:

o    Kadınlar: Ailenin tek gelir sağlayıcısı olan ve hanereisi kadın olan haneler;

o    Yoksullar: Asgari gelir düzeyinin altında kazancı olanlar;

o    Topraksız vatandaşlar: Kendine ait ekip biçtiği toprağı olmayan ancak başkalarının arazilerinden geçimini sürdürenler;

o    Yaşlılar: Yaşamlarını sürdürmekte zorlanan, genellikle okur-yazar olmayan, yalnız yaşayan; bu nedenle ilave sosyal destek ihtiyacı olan ileri yaştaki vatandaşlar;

o    Engelliler:  Yaşamlarını sürdürmekte zorlanma ihtimali olan engelli vatandaşlar.

Proje amaçları ve uygulama alanları bakımından birebir benzerlik gösteren projelerde dezavantajlı grupları dahil eden proje teklifi tercih edilecektir.

Proje Türleri

Program hedeflerinin gerçekleşmesini amaçlayan ve bir veya birden fazla öncelik alanına giren tüm projeler başvurmaya uygundur.

 

Yukarıda 4.1 ve 5.1 bölümlerinde sıralanan projeler sadece örnek olarak dikkate alınmalıdır, teklifler bu projelerle sınırlı değildir.

 

Faydalanıcı ve Ortak(ları) alt yüklenici sözleşmeleri yapabilirler. Faydalanıcı, Ortak(ları) ve İştirakçiler, Projede alt yüklenici olamazlar.

 

Konteyner ve prefabrik yapılar (ayrıntılı inşaat işleri gerektirmeyen) mal alımı olarak değerlendirilebilir. Projenin tamamı bu alımlardan oluşamaz. Toplumsal kullanıma açık atölyeler, spor tesisleri, eğitim merkezleri vb. için prefabrik yapı alımları uygun maliyet olarak değerlendirilecektir. 

 

Proje kapsamında altyapı inşaatı veya taşınmazların rehabilitasyon (iyileştirme) işleri olması durumunda, inşaat kontrollüğü hizmetlerinin Faydalanıcı tarafından temin edilmesi gerekmektedir.  Eğer Faydalanıcı bir kamu kurumu ise inşaat kontrollüğü hizmetleri, aynı kurumun ilgili birimi tarafından veya konu hakkında deneyimli yetkili kişi veya firmalardan hizmet alımı yoluyla veya deneyimli kamu kurumları ile işbirliği yapılarak sağlanmalıdır.  Eğer Faydalanıcı bir kamu kuruluşu değilse, inşaat kontrollüğü için deneyimli ve yetkili kişi veya firmalardan hizmet alımı gerçekleştirmelidir.

 

Proje kapsamında alınan ekipmanlar 5 yıl süreyle satılamaz. Kazanan projelere gerçekleştirilecek izleme ziyaretlerinde ve takibinde bu husus kontrol edilecektir.

 

Uygun Olmayan Projeler 

 

Aşağıda belirtilen proje türleri kabul edilmeyecektir.

·  Sadece veya büyük ölçüde; çalıştay, seminer, konferans ve kongrelere katılım için bireysel destekleri içeren projeler;

·  Sadece veya büyük ölçüde çalışmalar ya da eğitim kursları için kişisel bursları içeren projeler;

·  Sadece konferanslar, masa başı toplantıları, seminerler veya benzeri tek seferlik projeler. Bunlar, kapsamlı bir projenin bir parçasını oluşturması halinde finanse edilebilir. Bu amaçla, bir konferans için hazırlık çalışmaları ve bildirilerin yayımlanması tek başlarına kapsamlı bir projeyi oluşturmazlar;

·  Devlet bütçesinden, diğer hibe sağlayıcılarından veya diğer fonlardan halen finanse edilen projeler (mevcut projenin tamamlayıcı özelliği bulunması veya yeni faaliyetler katıyor olması durumları hariç);

·  TANAP Doğalgaz İletim A.Ş. ile sözleşme imzalamadan önce başlayan faaliyetler;

·  Yalnızca akademik araştırma faaliyetlerini, fizibilite çalışmalarını içeren projeler (kapsamlı bir projenin parçası değilse);

·  Partizan niteliğinde veya siyasi partilerle ilgili projeler;

·  Siyasi partileri destekleyen projeler;

·  Mali destek faaliyetleri (örneğin kendi işyerini kuran kişilere ya da kuruluşlara, hibenin hibe olarak ya da kredi olarak verilmesi);

·  Yeni bina inşaatı veya yatırımı;

·  Asfalt, kilit parke taşı ile yol yapımı v.b.,

·  Balık üretme çiftlikleri kurulması,

·  Butik şarap üretim tesisleri kurulması veya genişletilmesi,

·  Sadece strateji geliştirilmesini, planları ya da benzeri dokümanları (Bölüm 5.1’de belirtilen tür koruma eylem planları ve yönetim planları hariç) içeren projeler;

·  Gıda, giysi temini gibi sosyal yardım projeleri;

·  Proje yazımı, yapılabilirlik etüdü, proje tasarımı ve ÇED hazırlama gibi faaliyetler.

Projeler sadece bir faaliyete odaklanmamalıdır. Organizasyon faaliyetlerinin,  amaçları açık olarak tanımlanmalı, hedef gruplar ve planlanan sonuçlar ve tutarlı faaliyetler ile uyumlu olması sağlanmalıdır.

Üçüncü Taraflara Mali Destek

Proje kapsamında, Başvuru sahipleri üçüncü taraflara mali destek teklif edemezler.

Uygun Maliyetler

Sadece uygun maliyetler hibeden karşılanacaktır. Uygun maliyet kategorileri aşağıda gösterilmektedir. Proje bütçesi, hem tahmini maliyet hem de “uygun maliyetlerin” tavanıdır.   

Uygun maliyetlerin Faydalanıcılara ödemesi, Projenin uygulanması sürecinde yapılan gerçek harcamalara dayanacaktır.

Maliyetlerin uygunluğu için temel hususlar aşağıda özetlenmiştir:

·  Harcamalar proje uygulama süresi içinde yapılmalıdır;

·  Maliyetler, Proje bütçesinde belirtilmiş olmalıdır (Hibe Sözleşmesi Ek III);

·  Maliyetler, Projeyi yürütmek için gerekli olmalıdır;

·  Maliyetler “iyi mali yönetim”, özellikle de “paranın değeri” ve “maliyet etkinliği” prensiplerine uygun olmalıdır;

·  Faydalanıcının ödeme talep ettiği faaliyetler, Proje Tanımında (Hibe Sözleşmesi Ek I) belirtilen faaliyetlerle örtüşmelidir;

·  Sözleşmede veya daha sonra kabul edilmiş değişiklerde bahsedilmeyen faaliyetlerden doğan tüm harcamalar uygun olmayan maliyet sayılır;

·  Tüm maliyetler gerçek maliyet olmalıdır, yani Faydalanıcı (ve eğer varsa ortakları) tarafından gerçekleştirilmiş olmalıdır;

·  Maliyetler, Faydalanıcının (ve eğer varsa ortakları) muhasebe kayıtlarında veya vergi belgelerinde kayıtlı olmalıdır. Ayrıca saptanabilir, doğrulanabilir ve destekleyici belgelerin asılları ile kanıtlanabilir olmalıdır;

·  Proje faaliyetleri ile ilgisi olmayan veya bildirilen faaliyetler dışındaki faaliyetlerden kaynaklanan harcamalar uygun olmayan maliyet olacaktır.

İhtiyat Payı

Bütçe, uygun maliyetler alt-toplamının %10’unu (bütçenin 6. kalemi) geçmeyecek şekilde İhtiyat Payı (bütçenin 7. kalemi) içerebilir. Hibe sözleşmesinden kaynaklanan damga vergisi TANAP tarafından ödenerek bu kalemden düşülecektir. Ayrıca Faydalanıcı banka masraflarını bu kalemden ödeyebilir.

Uygun Olmayan Maliyetler

Aşağıdaki maliyetler uygun maliyet değildir:

·  Arazi, araç ve bina satınalımı;

·  Cezalar, mali cezalar ve mahkeme giderleri;

·  İkinci el ekipman alımı;

·  Ayni katkılar;

·  Amortisman giderleri;

·  Borçlar ve borç yönetim giderleri;

·  Zarar ve gelecekteki borçlar için ayrılan karşılıklar;

·  Faiz ödemeleri;

·  Proje başlamadan önce yapılan harcamalar;

·  Başka bir hibe programı veya proje kapsamında karşılanan giderler;

·  Üçüncü taraflara verilen mali destekler;

·  Kamu Görevlilerine ödenen ücretler. Ancak, bu kişi, Faydalanıcı veya Ortaklarının personeli ve proje için görevlendirilmiş ise, bu personelin ücreti eşfinansman olarak sayılabilir. 

Görünürlük

Başvuru sahipleri, TANAP’ın projeyi finanse ettiğini kamuoyuna duyurmak için gerekli özeni gösterecek ayrıca TANAP tarafından duyurusu yapılan Görünürlük Kurallarına riayet edecektir.  Görünürlük kuralları ve kullanılması zorunlu logo, tabela, yazı bilgi vb. ilişkin ayrıntılı bilgi https://www.tanap-seip.com adresinden görülebilir.

 [1]Tür Eylem Planları sadece Örnek Proje Listesinde belirtilen konular için geçerli olacaktır.