Yazdır

1007-KAMU KURUMLARI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJELERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI

1007-Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı

 

TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (1007 Programı), kamu kurumlarının Ar-Ge ile giderilebilecek ihtiyaçlarının karşılanması ya da sorunlarının çözüme kavuşturulması amacıyla 10 Mart 2005 tarihinde yapılan Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK) Toplantısında alınan karar ile kurulmuştur.

Kamu kurumlarının Ar-Ge ile giderilebilecek ihtiyaçlarının karşılanmasına ya da sorunlarının çözümüne yönelik 1007 Programına sunulan projeler iki Araştırma Destek Grubu tarafından desteklenmektedir.

 KAMAG -Kamu Araştırmaları Destek Grubu

 SAVTAG -Savunma ve Güvenlik Teknolojileri Araştırma Destek Grubu

Program Revizyonu Kapsamında Yapılan Yenilikler

 Proje başvuruları için çağrılı sisteme geçilmesi,

 Proje yöneticisi, yürütücüsü kuruluşlar çağrı başvurularını doğrudan TÜBİTAK’a yapabilmesi,

 3 farklı nitelikte proje yaklaşımı (Prototip/Sistem/Pilot Tesis Projesi, Model/Yöntem/Süreç Projesi, Teknoloji Birikim Projesi)

 İki aşamalı proje başvurusu,

 İhtiyaçların ve yapılabilirliğinin doğru tespiti için fizibilite, kavram ispatı, alan araştırması ve analiz çalışmaları,

 İhtiyaç Başlıkları için Odak Grup Çalışmaları,

 Proje değerlendirme süreçlerinde MK’nın aktif katılımı,

 Proje sonuçlarının sürekliliğinin sağlanması için yeni bir yaklaşım,

 Toplam bütçenin %5’i oranında Ar-Ge nitelikli hizmet alımı,

 Yaygın katılımı teşvik amacıyla özel sektörü katılım koşullarında iyileştirmeler

Destek Kapsamı

Kamu kurumlarının Ar-Ge ile giderilebilecek ihtiyaçlarının karşılanması ya da sorunlarının çözümü amacıyla 10 Mart 2005 tarihinde yapılan “Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK)” toplantısında alınan karar doğrultusunda Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (1007 Programı) başlatılmıştır. Program ile;

 Kamuda satın almaya dayalı tedarik yöntemi

 Teknolojik nitelikli ürün/sistem tedariğinin yurtdışından yapılması

 Teknolojik nitelikli ürün/sistem için çok miktarda kaynağın yurtdışına aktarımı

yerine

 Ar-Ge’ye dayalı tedarik yöntemi

 Teknolojik nitelikli ürün/sistem tedariğinin ulusal kaynaklardan sağlanması

 Teknolojik nitelikli ürün/sistem ithalatı için yurtdışına aktarılan kaynakların daha az maliyetle yurtiçinde üretime

aktarılması hedeflenmektedir.

Kamu kurumlarının Ar-Ge ile giderilebilecek ihtiyaçlarının karşılanmasına ya da sorunlarının çözümüne yönelik 1007 Programına sunulan projeler iki Araştırma Destek Grubu tarafından desteklenmektedir.

 KAMAG - Kamu Araştırmaları Destek Grubu

 SAVTAG - Savunma ve Güvenlik Teknolojileri Araştırma Destek Grubu

KAMU ARAŞTIRMALARI DESTEK GRUBU - KAMAG

Kamu kurumlarımızın toplumun hizmet talebini karşılarken, bilim ve teknolojiden yararlanarak, kullanmış oldukları araçları bilgi çağının gerektirdiği anlayışa taşıması gerekmektedir. Bu düşünceden hareketle, 1007 Programı kapsamında kurumlarımız öncelikle Ar-Ge faaliyetleri ile giderilecek ihtiyaçlarını tespit etmektedirler. Tespit edilen ihtiyaçlar, üniversiteler, kamu Ar-Ge birimleri ve özel kuruluşların bilgi birikimi, yetişmiş insan gücü ve alt yapı imkanları kullanılarak 1007 Programı kapsamında desteklenen projelerle karşılanmaktadır.

Programın öncelikli hedefi, müşteri kurum olarak ifade edilen kamu kurumlarımızın Ar-Ge nitelikli ihtiyaçlarını gidermektir. Bunun yanında, desteklenen projeler sayesinde kamu, özel kuruluş ve üniversite işbirliği teşvik edilmekte; üniversitelerde yapılan temel ve uygulamalı araştırmaların sonuçları ürün geliştirmede kullanılarak, sanayinin üretimi bilgi ve yüksek teknoloji temeline oturtulmaya çalışılmakta; ülkemizdeki Ar-Ge personeli istihdamına katkı sağlanmaktadır.

Müşteri kurum (MK), 1007 Programı kapsamında desteklenen projelerin çıktılarını kullanmayı taahhüt ettiği Proje Sonuçları Uygulama Planını (PSUP) TÜBİTAK’a sunmaktadır. TÜBİTAK proje sonuçlarının MK tarafından uygulamaya aktarılmasını bu plana göre takip etmektedir. Teknoloji birikim projelerinde PSUP yerine Teknoloji Kazanım Yol Haritası (TKYH) düzenlenmekte ve bu yol haritası doğrultusunda teknoloji geliştirme süreci izlenmektedir.

Program kapsamında sunulacak projeler üç farklı nitelikte olabilir:

 Prototip/Sistem/Pilot Tesis Projesi: Çıktısı prototip, sistem veya pilot tesis niteliğinde olan, MK ihtiyacının prototipin çoğaltılması, sistemin doğrudan veya çoğaltılarak kullanılması veya pilot tesisin büyük tesise dönüştürülmesiyle karşılandığı, MK ihtiyacının karşılanmasının yanında ticarileştirme potansiyeli olan projeyi ifade eder.

 Model/Yöntem/Süreç Projesi: Çıktısı model, yöntem veya süreç niteliğinde olan, MK ihtiyacının bu çıktıların doğrudan kullanımı ile karşılandığı ve ticarileştirme potansiyeli öncelik taşımayan projeyi ifade eder.

 Teknoloji Birikim Projesi: Teknolojik olarak yerli üretim potansiyeli olmayan ürünleri üretebilme yetkinliği kazanma amacına yönelik, çıktısının doğrudan endüstriyel ölçekte kullanılamadığı, teknolojik birikim elde etmeyi hedefleyen projeyi ifade eder.

SAVUNMA VE GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA DESTEK GRUBU - SAVTAG

Savunma ve Güvenlik Teknolojileri Araştırma Destek Grubu (SAVTAG), kamu kurum/kuruluşlarıyla özel sektör ve üniversiteler arasında işbirliklerini destekleyerek ülkemizin küresel rekabet gücünü arttırmak, ülkemizi ekonomik gelişme ve toplumsal refah için gereken teknolojileri üretme gücüne sahip kılmak, ve savunma gücümüzün etkinliği, caydırıcılığı ve sürekliliği için gereken milli olması zorunlu kritik teknolojilere dayalı bileşen, alt sistem ve sistemleri geliştirmek amacıyla Ar-Ge faaliyetlerini sürdüren bilim insanlarımızı ve araştırmacılarımızı desteklemekte ve sayılarının artmasını amaçlamaktadır.

FİKRİ HAKLAR

Proje sonucunda elde edilen ve patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, entegre devre topografyası, know-how, gibi fikri bir hakkın konusunu oluşturabilecek nitelikteki fikri ürünler üzerindeki hakların sahibi TÜBİTAK’tır.

Projelerin sonucunda fikri bir ürün meydana geldiği takdirde, müşteri kurum; söz konusu fikri ürünü ticarileştirilmemek kaydı ile kendi ihtiyaçları için bedelsiz kullanma hakkına sahiptir.

Fikri ürünün ticarileştirilmesi olarak değerlendirilen aşağıdaki edimler fikri mülkiyet hakkına tecavüz sayılır.

 Ticari amaç taşıyan fiiller ile iktisadi olsun veya olmasın herhangi bir menfaat sağlamak amacıyla fikri mülkiyet konusu bir ürünün bireysel kullanım haricinde her türlü kullanımı,

 Fikri mülkiyet konusu ürünün, müşteri kurum tarafından kendi ihtiyaçları için kendisi tarafından üretilmesi ve kullanılması dışındaki bütün faaliyetler,

 Kendi ihtiyaçları için dahi olsa, müşteri kurumun 3. bir kişiye bu ürünü ürettirmesi.

Proje sözleşmesinin imzalanması aşamasında, TÜBİTAK ile Proje Yöneticisi/Yürütücüsü Kuruluş arasında, proje sonucunda elde edilen ürünler ve bunlar üzerindeki Proje Yürütücüsü Kurum/Kuruluşun bu fikri ürünler üzerindeki tasarruf yetkisinin sınırlarına ilişkin bir lisans anlaşması imzalanır.

Kimler Başvurabilir?

NASIL BAŞVURULUR?

Proje 1. aşama başvuru dokümanlarının belirtilen son tarihe kadar eksiksiz ve ıslak imzalı olarak TÜBİTAK’a iletilmesi gerekmektedir.

 Proje yöneticisi/yürütücüsü kuruluş başvuru yazısı

 1 nüsha 1. Aşama Proje Öneri Formu

 1 nüsha Ar-Ge Yeteneği Öz Değerlendirme Formu (gerekli olduğu taktirde)

 Tüm ekli dosyaların yer aldığı bir adet CD

olarak istenen tüm bilgi ve belgeler tek dosya içerisinde; ARDEB’e elden, kargo veya posta yolu ile iletilir. Kargo ve posta yoluyla başvurularda posta tarihinin son başvuru tarihi olması durumunda başvurular kabul edilir, başvuru tarihinden sonra hiç bir şekilde proje kabul edilmez. Belirtilen başvuru son tarihine kadar sunulmayan projeler, değerlendirmeye alınmadan iade edilir.

TÜBİTAK, 1. Aşama Proje Önerisi Değerlendirme Ölçütlerine uymayan başvuruları, bilimsel değerlendirmeye almaksızın iade eder. Belgelerin incelenmesi ve değerlendirilmesi esnasında, gerek duyulması durumunda, TÜBİTAK gerekli durumlarda bilgilerin düzeltilmesini, değiştirilmesini ve ek bilgiler verilmesini talep edebilir. Proje önerileri değerlendirilirken proje öneri formu ile birlikte iletilen CD/taşınabilir belleklerde yer alan bilgiler kullanılmaktadır. Bundan dolayı CD/taşınabilir bellek içeriğinin, basılı proje önerisi ve bütün ekleri ile aynı olması gerekmektedir. CD/taşınabilir bellekte proje önerisi Word ve PDF hali olarak ayrı bir klasörde, ekler ise ayrı bir klasörde kaydedilmelidir.

KİMLER MÜŞTERİ KURUM OLABİLİR?

Program kapsamında Bakanlıklar veya bağlı/ilgili/ilişkili kuruluşları müşteri kurum olabilir. TÜBİTAK bu kurumlarla odak grup çalışmaları yaparak ihtiyaç başlıklarını belirler ve çağrı dokümanlarını hazırlar.

KİMLER PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ KURULUŞ (PYK) OLABİLİR?

Üniversiteler, kamu Ar-Ge birimleri, özel kuruluşlar veya bunların oluşturduğu konsorsiyumlar tarafından proje başvuruları yapılabilir. Projede proje yöneticisi kuruluş (PYÖK) veya PYK olarak yer alacak bir kuruluşun Ar-Ge nitelikli en az bir iş paketinden sorumlu olması gerekir.

Müşteri kurumun bağlı/ilgili kamu Ar-Ge birimleri diğer kamu kuruluşlarının Ar-Ge birimleri, üniversiteler ya da özel kuruluşlarla işbirliği yapması şartıyla PYK’ler arasında yer alabilirler.

Projelerde PYK’ler dahil en fazla 4 farklı kuruluştan proje personeli yer alabilir. Projelerde hangi nitelikteki kuruluşların PYÖK/PYK olacağı hususunda, TÜBİTAK’ın 1007 Programı için belirlediği kuruluş sınıflandırması esas alınır. Bu durum, çağrı dokümanında belirtilir.

PYK’nin proje kapsamında önerdiği personel sayısının (bursiyer hariç) en az % 30’u kendi tam zamanlı personeli olmalıdır.

Sunulan projelerin süresi (proje sonuçları uygulama süreci hariç) en fazla 48 ay olmalıdır. Model/Yöntem/Süreç projeleri için, proje süresi en fazla 30 ay olabilir. Bu tür projelerin aynı zamanda Prototip/sistem/pilot tesis niteliğinde olması durumunda süre üst sınırı 48 aydır.

Prototip/sistem/pilot tesisi niteliğini taşıyan projelerde elde edilmesi hedeflenen çıktıya yönelik olarak ilgili PYK’lerden ticarileştirme ve/veya yatırım/üretim planı sunulması istenir. Özel kuruluşun PYK olarak yer aldığı projelerde bu planın, bu kuruluş tarafından sunulması esastır.

KİMLER PROJEDE GÖREV ALABİLİR?

Proje Yürütücüsü, Araştırmacı ve Danışmanlar

Proje ekibinde yer alacak yürütücü, araştırmacı veya danışmanların;

Üniversite personeli olmaları durumunda; doktora/tıpta uzmanlık derecesine sahip olmaları ve proje konusunda yeterli bilgi birikimine sahip olduklarını gösteren çalışmalarının (yayın, proje, rapor, vb.) olması gerekmektedir.

Kamu kurumları veya özel kuruluşlarda çalışmaları durumunda; uzmanlığı konusunda en az dört yıllık üniversite lisans eğitimi almış olmaları ve proje konusunda yeterli bilgi birikimine sahip olduklarını gösteren çalışmalarının (yayın, proje, rapor, vb.) olması gerekmektedir.

Kamu kurumları için müsteşar, müsteşar yardımcısı, genel müdür, genel müdür yardımcısı, daire başkanı, daire başkan yardımcısı ve bu kadrolara eşdeğer görevdeki kişiler (Kamu Ar-Ge birimleri yöneticileri hariç) ile üniversiteler için rektör, rektör yardımcısı, dekan, dekan yardımcısı, yüksek okul müdürü, meslek yüksek okulu müdürü, başhekim ve genel sekreter 1007 Programı projelerinde proje ekibinde yer alamaz.

Bursiyerler

Türkiye’de Kurulu yüksek öğretim kurumlarında Lisansüstü (Yüksek Lisans ve Doktora) eğitimlerine devam etmekte olan “öğrenciler” veya öğrenci statüsündeki “Araştırma Görevlileri” ile doktoralı olup herhangi bir kurum/işyerinde çalışmayan, 40 yaşını doldurmamış olan ve doktora/tıpta uzmanlık derecesinin alındığı tarih ile ilgili programın son başvuru tarihi arasında kalan sürenin 5 yıldan fazla olmaması koşulunu sağlayan kişiler ise doktora sonrası bursiyer olarak proje ekibinde yer alabilirler.

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Programları kapsamında burs alanlar; projeden burs almamak koşuluyla proje ekibinde bursiyer statüsünde yer alabilirler. TÜBİTAK’ın desteklediği herhangi bir projeden burs alanlar ise, ikinci bir projede bursiyer olarak görev alamazlar. Burs alan kişiler, TÜBİTAK’ın herhangi bir mali desteğinden yararlanamaz.

Yardımcı personel

Proje yürütücüsünün veya araştırmacıların gözetimi altında, projenin yürütülmesinde tam veya kısmi zamanlı olarak çalışan uzman, teknik eleman, teknisyen, idari personel, laborant, işçi ve benzeri destek personelini ifade eder.