Yazdır

İTHAL EDİLECEK BESİLİK SIĞIRLARIN DAĞITIM TAAHHÜTNAMESİ

İTHAL EDİLECEK BESİLİK SIĞIRLARIN DAĞITIM TAAHHÜTNAMESİ

18/1/2012 tarihli ve 28177 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2012/8 sayılı Damızlık Harici Hayvanların İthalatında Kontrol Belgesi Düzenlenmesi İçin Aranacak Belgeler Hakkında Tebliğ, 14/3/2012 tarihli ve 28233 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/25 sayılı Kesimlik ve Besilik Sığır Cinsi Hayvanlar ile Koyunların İthalatında Kontrol Belgesi Alınabilmesi İçin Aranacak Şartlar Hakkında Tebliğ ile 30/12/2011 tarihli ve 28158(3.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi:2012/5) uyarınca, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünden alınacak Kontrol Belgesine istinaden ve Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün yayınladığı Teknik ve Sağlık Şartnamesinin usul ve esaslarına göre, Genel Müdürlüğünüze vermiş olduğumuz noter onaylı taahhütnamemiz ve onaylanacak kontrol belgesi doğrultusunda ……………................…..(*) ’den/dan ithal edeceğimiz ………....…. (**) baş besilik sığırın; aşağıda isim, işletme numarası, adres ve dağıtılacak miktarları yazılı olan ve İl/İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinden onaylı ve güncel tarihli olarak düzenlenmiş “Karantina Yeri ve İşletme Uygunluk Belgesi” ile “İşletme Tescil Belgesi” almış işletmelerde en az 21 gün karantinaya alınacağı ve karantina süresi içerisinde tüm sorumluluğun ithalatçı firma olarak tarafımıza ait olacağını, hayvanların karantina başlangıcında tüm masrafları tarafımızca karşılanarak şap hastalığına karşı aşılanacağını, karantina süresi içerisinde İl/İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri tarafından yapılacak her türlü muayene, test, analiz vb. masrafları tarafımızca karşılanmak üzere yaptırılacağını taahhüt ederiz. …../…../2012

Hayvanların Dağıtımın Yapılacağı İşletmeler : (***)

 

İşletme Adı

İşletme No

İşletme Adresi

İşletmeye Kaç Baş Hayvan Dağıtılacağı

İşletme Sahibinin Adı/Soyadı/İmzası

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

İthalatçı Firma/Kişi :

 

Kaşe/İsim

İmza

        

 

(*)       İthalatın yapılacağı ülkeyi yazınız

(**)     Kontrol Belgesinde ithal edileceği belirtilen hayvan miktarını yazınız

(***)   Her işletme için en az 50 baş hayvan dağıtımı yapılacaktır

 

NOT : Hayvanların dağıtılacağı işletmeler için İl/İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinden onaylı ve güncel tarihli olarak düzenlenmiş “Karantina Yeri ve İşletme Uygunluk Belgesi” ile “İşletme Tescil Belgesi” eklenecektir.