Yazdır

BESİLİK SIĞIR İTHALATI TEKNİK ŞARTNAMESİ

BESİLİK SIĞIR İTHALATI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR BEEF CATTLE IMPORTS

A- BESİLİK SIĞIR İTHALATI YAPILABİLECEK ÜLKELER :

A- COUNTRIES ELIGIBLE FOR BEEF CATTLE IMPORTS:

Bakanlığımız internet sitesinde güncel olarak besilik sığır ithal edilebilecek ülkelerin listesi yayınlanmaktadır.

The list of the countries eligible for beef cattle imports is available at:

http://www.tarim.gov.tr/GKGM

B- HAYVANLARDA ARANACAK ÖZELLİKLER:

B-REQUIRED FEATURES OF THE ANIMALS

1-İthal edilecek besilik sığırlar etçi ve kombine ırkların saf veya melez erkekleri olacaktır. Sütçü ırklar ile bunların melezleri alınmayacaktır.

1-The beef cattle to be imported shall have pure-breed or cross-breed male animals of the beef or combined breeds. Dairy breeds and their crosses shall not be accepted.

2-Ülkeye girişte hayvanların her birinin yaşı 12 aydan küçük ve ağırlığı 300 kilogramdan az olacaktır.

2- On the date of the entry into the country, each animal shall be younger than 12 month-old and less than 300 kilograms.

3-Hayvanlar, kendi ırk özelliklerini taşıyacak ve herhangi bir fiziki kusur (ayak, göz, kulak vb. kısımlarında) bulunmayacaktır.

3. The animals shall bear the characteristics of their breeds and shall not have any physical defect (in their feet, eyes, ears, etc.)

4-Seçilecek hayvan üzerinde bireysel tanımlamayı sağlayan işaret (küpe ve elektronik kulak küpesi/mikroçip) bulunacaktır. Ayrıca hayvan, bireysel tanımlama numarası, yaş, cinsiyet ve ırk bilgileri ile uyumlu kimlik belgesine sahip olacaktır.

4- The animals to be selected shall bear a mark for individual identification (eartags and electronic eartags/microchips). In addition, the animal shall have an identification document consistent with the information on their individual identification numbers, ages, sexes and breeds .

5-Sağlık ve teknik muayenesi yapılmayan ve kontrolden geçirilmeyen, seçim heyetince seçilmeyen ve hazırlanan seçim listesinde kulak küpe numarası yer almayan hiçbir hayvanın ithalatına izin verilmeyecektir.

5- The imports of the animals whose health and technical examination procedures have not been carried out, and which are not subjected to controls and not selected by the selection committee; whose eartag numbers are not included in the selection list shall not be allowed.

6-Hayvanlara, herhangi bir stilben veya tirostatik madde ile tedavi veya zooteknik uygulama dışında başka amaçlara yönelik östrojenik, androjenik, gestajenik veya agonist maddelerin uygulaması yapılmamış olmalıdır. 6- Substances such as estrogenic, androgenic, gestagenic or -agonist substances for purposes other than treatment with any stilbene or thyrostatic substance or for zootechnical purposes must not have been applied to the animals

7-İthal edilecek hayvanlar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından belirlenen sağlık ve teknik şartlarına uygun olmalıdır.

7- The animals to be imported shall comply with the health and technical requirements specified by the Ministry of Food, Agriculture and Livestock.

C- DİĞER HUSUSLAR

C- OTHER ISSUES

1- İthal edilecek besilik sığırlar; ihracatçı ülke topraklarında doğup büyümüş hayvanlardan veya besilik hayvan ithalatı için izinli olan ve sağlık sertifikası koşullarını sağlayan AB ülkesinden ithalatın gerçekleştirileceği ülkeye tarihi belirtilerek getirilen hayvanlardan olacaktır.

1- The cattles to be imported for fattening purposes shall be chosen among the animals born and raised in the country of export or among the animals brought to Turkey from EU countries which have permit for fattening animal imports and comply with the veterinary health certificate requirements with specific import date.

2- İthalatçı kişi/firma, ihracatçı ülkede ithal edilecek hayvanlar hazır olduğunda, en az iki kişilik seçim heyeti talebi ile ilgili Hayvancılık Genel Müdürlüğüne başvuru dilekçesi verecektir. Bu dilekçede ne kadar hayvan seçileceği belirtilecektir. İthal edilecek besilik sığırların seçimi, Bakanlıkça görevlendirilecek Seçim Heyeti tarafından ihracatçı ülkede yapılacaktır.

2- The importer (individual/company) shall have recourse to the General Directorate of Livestock for the selection committee consisting of two veterinarians when the animals to be imported are ready in the exporting country. The information indicating the number of animals to be selected shall be stated in the petition. The selection of the beef cattle shall be conducted in the exporting country by the Selection Committee assigned by the Ministry.

3-Seçimi yapılan hayvanların, en geç 45 gün içerisinde Ülkemize gönderilmek üzere yüklemesi yapılacaktır.

3- The selected animals shall be shipped in order to be dispatched to Turkey within 45 days at the latest.

4-Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca besilik sığırların ithalatı için talep edilen Veteriner Sağlık Sertifikası ihracatçı ülke resmi veteriner servisi tarafından onaylanıp ihracatçı ülke resmi veteriner hekimi tarafından imzalanacaktır.

4- The Veterinary Health Certificate requested by the Ministry of Food, Agriculture and Livestock for the importation of beef cattle shall be approved by the official veterinary service of the exporting country and shall be signed by the official veterinarian of the exporting country.

5- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından görevlendirilen Seçim Heyetince hazırlanan, Seçim heyeti raporu, veteriner sağlık sertifikası ve ek beyanlarının (aşı, test belgeleri vb.) orijinalleri ile sevkiyat için düzenlenmiş kontrol belgesi, hayvanların ülkeye girişinde ibraz edilecektir.

5- The report of the selection committee, the authentic veterinary health certificate and additional declarations (vaccines, test documents, etc.) together with control certificate drawn up for the shipment shall be submitted upon the entry of the animals into the country.