Yazdır

TAAHHÜTNAME (Besilik Koyun İthalatı İçin)

TAAHHÜTNAME

(Besilik Koyun İthalatı İçin)

 

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞINA

(Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü)

 

18/1/2012 tarihli ve 28177 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2012/8 sayılı Damızlık Harici Hayvanların İthalatında Kontrol Belgesi Düzenlenmesi İçin Aranacak Belgeler Hakkında Tebliğ, 14/3/2012 tarihli ve 28233 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/25 sayılı Kesimlik ve Besilik Sığır Cinsi Hayvanlar ile Koyunların İthalatında Kontrol Belgesi Alınabilmesi İçin Aranacak Şartlar Hakkında Tebliğ ile 30/12/2011 tarihli ve 28158(3.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi:2012/5) uyarınca..................................................(*) den/dan ithal edeceğimiz ........................ (**) baş besilik koyun ile ilgili olarak Kontrol Belgesi düzenlenmesi için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüne ibraz ettiğimiz proforma Veteriner Sağlık Sertifikası, Orijin Sertifikası ve her türlü diğer belgelerin ihracatçı ülke yetkili resmi makamlarınca onaylı orijinallerini ve orijinal faturayı Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimleri ile tespit edilen amaçlar doğrultusunda eşyanın ilgilisine teslim sırasında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ilgili Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü veya İl Müdürlüğüne ibraz edeceğimizi; ithal edilecek hayvanlar ile ilgili olarak 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu hükümlerine uyacağımızı; ithalat aşamasında yapılan muayene ve kontrol sonucunda eşyanın Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara uygun olacağını; söz konusu belgelerin orijinallerinin ibraz edilmemesinden veya bu belgelerin orijinalleri yerine değişik belgelerin ibrazından ve/veya söz konusu muayene ve kontrol sonuçlarının uygun olmamasından doğacak her türlü hukuki sorumluluğun tarafımıza ait olacağını; ithal edeceğimiz besilik koyunların her birinin yaşının 24 aydan küçük ve erkek olacağını; Bakanlıkça istenilen bütün test ve analizleri masrafları tarafımızca karşılanmak üzere yaptıracağımızı; bu hayvanların, Bakanlık İl/İlçe Müdürlüklerince teknik ve sağlık yönünden kontrollerinin yapılmasını sağlayacağımızı; ithal edilecek hayvanların ülke girişinde sevk edildikleri Bakanlık İl/İlçe Müdürlükleri tarafından onaylanmış varış işletmesi/işletmelerinde en az 7 gün süreyle karantinada tutacağımızı ve en az 7 gün karantinaya tutmadan ithal etmiş olduğumuz hayvanları dağıtmayacağımızı; karantina başlangıcında hayvanlara şap aşısı yaptıracağımızı; fiili ithalat sonrası hayvanları Koyun ve Keçi Kayıt Sitemine (KKKS) kaydettireceğimizi; karantina süresi içerisinde tazminata konu bir hastalığın çıkması halinde, hasta ve hastalıktan şüpheli hayvanlar için tazminat talep etmeyeceğimizi; karantina süresi sonunda hayvanları başka işletmelere dağıtımını yapacak olmamız halinde, hayvanların dağıtımını Bakanlık İl/İlçe Müdürlüklerinin bilgisi ve denetimi altında, hayvanlar KKKS’ye kaydedildikten sonra yurt içi hayvan hareketleri ve hayvan sağlığına ilişkin mevzuat çerçevesinde gerçekleştireceğimizi; Bakanlıkça belirlenen her türlü teknik ve sağlık şartlarına uyacağımızı; bu şartları yerine getirmediğimiz takdirde yeni bir kontrol belgesi talebinde bulunmayacağımızı bu belge ile bütün hukuki sorumluluğu kabul, beyan ve taahhüt ederiz. .../.../2012

 

İthalatçı Firma Kaşesi ve İmza Yetkilisinin Adı, Soyadı ve İmzası:

 

 

 

 

Adres:

 

 

 

 

(*)           : İthalatın Yapılacağı Ülkeyi Yazınız.

(**)          : İthal Edilecek Miktarı Yazınız.

NOT       : Bu Taahhütnamenin noter onaylı 1 asıl, 2 fotokopisi Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüne 

                  ibraz edilecektir.