Yazdır

BESİLİK SIĞIR İTHALATINDA UYULMASI GEREKEN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TALİMAT

BESİLİK SIĞIR İTHALATINDA

UYULMASI GEREKEN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TALİMAT

Bakanlığımızca belirlenen teknik ve sağlık şartları çerçevesinde 500 baş ve üzeri kapasitesi olan işletmelere kapasitelerinin %50'si kadar besilik sığır ithalatına Bakanlıkça uygun görülen ülkelerden izin verilir.

Bakanlığımız internet sayfasında besilik sığır ithal edilebilecek ülkelerin güncel listesi yayınlanmaktadır.

Besilik sığır ithalatı başvurusu sırasında aşağıda belirtilen evraklar ibraz edilecektir:

1- Dilekçe (EK-1): Yetkili kişi veya noterden konu ile ilgili yetki verilmiş vekili tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş belge. Dilekçede ekler bölümünde dosyanın içeriği ve ekleri yazılmalıdır.

2- Proforma Fatura- Numarası, tarihi, ithal edilmesi düşünülen hayvanların miktarı, birim fiyatı, menşei-yükleme ülkesinin ve “T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenmiş teknik ve sağlık şartlarına uygun” ibaresinin, imzalayanın adı ve soyadının yazılı olduğu şirket sorumlusunca imzalanıp kaşelenmiş belge. (belgeninyeminli tercüme bürosunda tercüme edilmiş 1 asıl ve 3 adet sureti) Gümrük beyannamesinin tescili sırasında ilgili gümrüğe ibraz edilecek orijinal faturadaki bilgilerle proforma faturadaki bilgiler aynı olmalıdır.

3- Kontrol Belgesi (EK-2)- Kişi/kuruluşun kaşesinin ve yetkili kişinin adı ve soyadı belirtilerek ıslak olarak imzalanmış, her yıl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliğinde yayımlanan örneğe uygun olarak düzenlenmiş 4 asıl belge.

4- Taahhütname (EK-3)- İthalatçı firma yetkilisince imzalanmış Taahhütnamenin, noter tarafından hazırlanmış bir adet asıl üç adet fotokopisi.

5- İmza Sirküleri/Beyannamesi- Firmayı temsile yetkili kişi/ kişilerin noter onaylı imza sirküleri/beyannamesi

6- Ticaret Sicili Gazetesi- İthalatçı firmanın faaliyet konuları içerisinde hayvancılık olduğunu gösteren noter onaylı Ticaret Sicil Gazetesi. (Kişi müracaatlarında bu belge aranmaz.)

7- İşletme Tescil Belgesi-İl/İlçe Müdürlüklerinden onaylı ve müracaat tarihinden en fazla 1 ay önce alınmış İşletme Tescil Belgesi.

8- Karantina Yeri ve İşletme Uygunluk Belgesi (EK-4) - İl /İlçe Müdürlüklerinden Onaylı ve müracaat tarihinden en fazla 1 ay önce alınmış belge. İşletmedeki mevcut hayvan varlığı ile birlikte ithal edeceği hayvanların toplam kapasiteyi aşması durumunda; ithal edilecek hayvanlar işletmeye girmeden önce başvuru aşamasında, işletmede bulunan kapasite fazlası hayvanları işletmesinden çıkaracağına dair tek taraflı taahhütname verecektir. Eğer işletme kiralık ise; müracaat tarihinde en az 6 aylık süresi olan noter tarafından hazırlanmış kira sözleşmesi.

9- Besi İşletmesi Kapasite Raporu (EK-5): İl/İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce düzenlenmiş, başvuru tarihinden en fazla bir ay önce alınmış Kapasite Raporu (işletme kiralık ise en az altı ay süre ile kiralandığını gösterir noter tarafından hazırlanmış kira sözleşmesi)

10- İl/İlçe Müdürlükleri tarafından düzenlenen belgeler (işletme tescil belgesi, kapasite raporu ve karantina yeri uygunluk belgesi) Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. adresine gönderilmelidir.

11- Döner Sermaye Makbuzu- Halkbank Ümitköy Şubesi nezdindeki IBAN (TR 10 0001 2009 4160 0016 0000 34) Nolu hesabına veya Bakanlığımız Merkez Kampüsünde bulunan Merkez Döner Sermaye İşletmesi Veznesine kontrol belgesi ücreti yatırıldığına dair döner sermaye mutemetliğince onaylı belge (makbuzda, ithalatçının isim/ünvan, ithalatın yapılacağı ülke ve ithal edilecek besilik sığır sayısı belirtilecektir).

12- Dış menşeli ve Türkçe olmayan tüm belgelerin içerdiği metinlerin yeminli tercüme büro tarafından yapılmış Türkçe tercümeleri ibraz edilecektir

13-İthalat izni verilen işletmelerin ihtiyacı olan besilik sığırların seçimi, Bakanlıkça görevlendirilecek en az iki kişilik seçim heyeti tarafından gerçekleştirilir. Seçim heyeti talebi için dilekçe (EK-6) verilecektir.

14- Kontrol belgesi, hayvan seçimi tamamlandıktan sonra seçimi yapılan hayvan sayısına uygun olarak onaylanacaktır. Onaylanan Kontrol Belgesi’nin geçerlilik süresi 4 aydır.

15-Aynı dosya kapsamında düzenlenecek her kontrol belgesi için yeni birKarantina Yeri ve İşletme Uygunluk Belgesi ibraz edilecektir. Bu belgede “karantinada hayvan bulunmadığı veya yeni gelecek hayvanlar için ayrı bir karantina bölümü bulunduğu” ifadesi yer almalıdır.

16- İthalatı gerçekleşmiş olan besi materyali kesimine kadar işletmeden ayrılmayacaktır.

17- İthalat başvuruları müracaat tarihinden itibaren 6 ay süreyle geçerli olup bu süre dolduktan sonra seçim heyeti görevlendirilmez.

18- Aynı kişi/firma ve/veya işletme için bir yılda en fazla iki defa müracaat dosyası alınır.

19- İthalatçı firmalar tarafından ithalat amacı ile yapılan başvuru uygun bulunmaması halinde, dosya ve ekleri iade edilmez.

 

20- Yukarıda belirtilen bilgi ve belgeleri ibraz edemeyen kuruluşların ithalat için yaptıkları başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.