Yazdır

İTHAL EDİLECEK DAMIZLIK MANDA (GEBE, GEBE OLMAYAN ve ERKEK) TEKNİK KRİTERLERİ

Genel Müdürlük Makamının 20.02.2017 tarih ve E.397228 Sayılı Oluru ile belirlenen Teknik Kriterler

İTHAL EDİLECEK DAMIZLIK MANDA (GEBE, GEBE OLMAYAN ve ERKEK) TEKNİK KRİTERLERİ

TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR BREEDING BUFFALOES (PREGNANT,

NOT PREGNANT AND MALE) TO BE IMPORTED

1- Damızlıkmandalar için sadece ilgili Bakanlıkveya yetiştirici birlikleri/kooperatifleritarafından onaylanan verim kayıtları kabul edilecektir.

Only the yield records approved by the relevant Ministry or breeders’ associations/cooperatives shall be accepted for breeding buffaloes.

2- Seçmeişlemi yalnızca yetiştirici birlikleri/ kooperatifleri tarafından hazırlananve ana baba ile verim bilgilerini içeren Pedigri veya verim kayıtlarını gösteren onaylı belgeye sahip olan mandalar arasından yapılacak olup, pedigrilerin veya onaylı belgelerin aslı veya fotokopileri seçim sırasında Bakanlık heyetine ibraz edilmek zorundadır.

Selection process will be made only among buffaloes which have approved certificates -containing pedigree records relating to the yields of the sire-dam or yield records-prepared by breeders’ associations/cooperatives. The original or the certified copies of the pedigri records or approved documents are required to be submitted to Ministerial delegation during the selection.

3- Damızlıkmandalar, aynı ırk ile tabii tohumlama veya suni tohumlama yöntemi iletohumlanmış olacaktır.

Breeding buffaloes shall be inseminated by bulls/bull sperma of the same breed through natural or artificial insemination.

4- Boğa pedigrisinin aslıveya fotokopisi, sperma üreten firmanınkataloğu veyainternet çıktısı seçim heyetine ibraz edilecektir.

The original or the certified copies of the pedigri records pertaining to the bull, the catalogue or the internet print out of the firm which produce sperm, shall be submitted to Ministerial delegation.

5- İthal edilecek mandalar ve anneleri aynı ülkede doğmuş olacaktır.

The buffaloes to be imported and the dams shall be born in the same country.

6- İthal edilecek mandalar Murrah,İtalyan ve Jaffarabadi ırklarından olacaktır.

For the buffalo breeds of Murrah, Italian and Jaffarabadi

7- Süt verim kayıtları, 270günlük süreye görehesaplanacaktır.

Milk yield records of dams shall be as follows according to 270-days period:

8-A) Gebe Manda Düvesi (Pregnant Buffalo Heifer)

a)   Anaların yalnız 1.laktasyon kayıtları varsa süt verimi en az 1800 kg, birden fazla laktasyon için kayıt varsa süt verim ortalaması en az 2000 kg olacaktır.

If the milk yield records of dams are only for the first lactation, the dams shall have a milk yield of minimum 1800 kg.; if the yield records are for more than one lactation, their average milk yield shall be minimum 2000 kg.

b)   Eğer, anaya bağlı süt verim kayıtları yoksa damızlık gebe mandaların yetiştirilmiş olduğu bölge/eyaletin ortalama süt verimi, prensip olarak, göz önüne alınacaktır. Bu süt verimi yılda en az 1800 kg olacaktır.

Genel Müdürlük Makamının 20.02.2017 tarih ve E.397228 Sayılı Oluru ile belirlenen Teknik Kriterler

If there are no milk yield records of the dam, average milk yield of the region/state of the pregnant buffaloes shall be taken into consideration in principle. This milk yield shall be at least 1800 kg. per year.

c) Düve mandalar, 20-40 aylık (600-1200 gün) yaşlar arasında tohumlanmış ve seçim gününde 4-8 aylık (120-240 gün) gebe olacaktır. 4 aylık damızlık gebe mandaların asgari canlı ağırlığı ise en az 400 kg; olacaktır.

Pregnant breeding buffaloes shall be inseminated between the ages of 20 and 40-month-old (600-1200 days), and on the day of selection, they shall be 4-8 months (120-240 days) pregnant. The minimum live weight of the 4 months pregnant breeding buffaloes shall be at least 400 kg.

B) İkinci Yavrusuna Gebe Manda (The Buffalo Pregnant With Its Second Calf)

a) İkinci yavrusuna gebe mandaların, 1.laktasyon süt verimi en az 1800 kg,

The buffaloes pregnant with their second calves shall have a milk yield of minimum 1800 kg

b) İkinci yavrusuna gebe damız lık mandalar, seçim gününde 4-8 ( 120-240 ) aylık gebe olacaktır. 4 aylık gebe mandalar seçim gününde en fazla 60 aylık (1800 gün) yaşta olacaktır. 4 aylık damızlık gebe mandaların asgari canlı ağırlığı ise en az 400 kg; olacaktır

Pregnant breeding buffaloes shall be inseminated between the ages of 20 and 40- month-old (600-1200 days), and on the day of selection, they shall be 4-8 months (120-240 days) pregnant. The minimum live weight of the 4 months pregnant breeding buffaloes shall be at least 400 kg.

C) Gebe Olmayan Dişi Manda(Non Pregnant Famele Buffalo)

a) Anaların yalnız 1.laktasyon kayıtları varsa süt verimi en az 1800 kg, birden fazla laktasyon için kayıt varsa süt verim ortalaması en az 2000 kg;

If the milk yield records of dams are only for the first lactation, the dams shall have a milk yield of minimum 1800 kg.; if the yield records are for more than one lactation, their average milk yield shall be minimum 2000 kg.

b)      Eğer, anaya bağlı süt verim kayıtları yoksa gebe olmayan dişi mandaların yetiştirilmiş olduğu bölge/eyaletin ortalama süt verimi, prensip olarak, göz önüne alınacaktır. Bu süt verimi yılda en az 1800 kg olacaktır.

If there are no milk yield records of the dam, average milk yield of the region/state of the not-pregnant buffalo shall be taken into consideration in principle. This milk yield shall be at least 1800 kg. per year.

c)      Gebe olmayan damızlık mandalar, seçim gününde 12-24 aylık (360-720 gün) olacaktır. 12 aylık gebe olmayan damızlık mandaların, asgari canlı ağırlığı ise en az 200 kg. olacaktır.

Not-pregnant breeding buffaloes shall be between the ages of 12 and 24 month-old (360-720 days) on the day of selection. The minimum live weight of the 12 month-old not-pregnant breeding buffaloes shall be at least 200 kg

D)           Damızlık Erkek Manda (Male Breeding Buffalo)

a)     Anaların yalnız 1.laktasyon kayıtları varsa süt verimi en az 2000 kg, birden fazla laktasyon için kayıt varsa süt verim ortalaması en az 2200 kg; olacaktır.

If the milk yield records of dams are only for the first lactation, the dams shall have a milk yield of minimum 2000 kg.; if the yield records are for more than one lactation, their average milk yield shall be minimum 2200 kg.

Genel Müdürlük Makamının 20.02.2017 tarih ve E.397228 Sayılı Oluru ile belirlenen Teknik Kriterler

b)     Erkek damızlık mandalar, seçim gününde en az 24 aylık yaşta ve 400 kg canlı ağırlığında olacaktır.

Male breeding buffaloes shall be at least 24 month-old on the day of selection. The minimum live weight of the 24 month-old male breeding buffaloes shall be at least 400 kg.

c)        Erkek mandalar yalnız ithalat izni verilen işletmede tabi tohumlamada kullanılacaktır.

The male buffaloes to be imported shall be used for natural insemination only in farms which are granted import permit.

9- Damızlık mandalar; genel görünüş, vücut gelişmesi, fiziki özellikler vedamızlık nit elikleri yönünden ırkının özelliklerini taşıyacak; ırk, yaş ve gebelik sürelerine uygun canlı ağırlıkta olacaktır.

Breeding buffaloes shall bear the characteristics of their breeds in terms of general appearance, body development, physical features and breeding characteristics, and their live weight shall be appropriate to their breeds, ages and pregnancy periods.

10- Vücutta papillom, fazla meme başı vehayvanın kuyruğu kopmuş olmayacaktır.

The number of teats shall not be more than normal; body shall be free of papilloma and the tails shall not be cut.

11- Bakanlık Seçim Heyeti tarafından seçilmeyen ve Seçim Heyeti Tutanağında yeralmayan hayvanların ülkeye girişine izin verilmez.

 

The entry of animals which are not selected by the Ministerial Delegation and those which are not indicated in the report of the Selection Delegation into the country shall not be allowed.