Yazdır

DAMIZLIK GEBE MANDA YETİŞTİRME AMACI İLE DAMIZLIK GEBE OLMAYAN MANDA (12-24 Aylık) İTHALATI UYGULAMA TALİMATI

DAMIZLIK GEBE MANDA YETİŞTİRME AMACI İLE DAMIZLIK GEBE OLMAYAN MANDA (12-24 Aylık) İTHALATI UYGULAMA TALİMATI

1-Yetiştirici ile sözleşme yapmak suretiyle, üretici birlikleri, yetiştirici birlikleri, kooperatifler ile gerçek ve tüzel kişilere, gerekli alt yapı yatırımlarını tamamlamış işletmelere dağıtmak üzere en az 25 baş gebe olmayan manda düvesi (12-24 Aylık) ve her 25 baş için de 1 baş damızlık manda boğasının ithalatına izin verilir. İthalat, Bakanlığımızca belirlenen teknik ve sağlık şartları çerçevesinde ve yine Bakanlıkça uygun görülecek ülkelerden yapılır.

Bu kapsamda ithal edilen karantinası bitmiş ve en az 3(üç) aylık gebe veya gebe olmayan mandaların (12-24 Aylık), Bakanlık Hayvancılık Bilgi Sistemine (Türkvet) kayıtlı işletmeye sahip olan gerçek/tüzel kişilere satışı yapılır.

2-Devlet yardımı kullanmak üzere yatırım programına alınmış olan tarımsal amaçlı kooperatiflere ithalat izinleri Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün ithalata uygun görüş vermesi koşuluyla aşağıdaki esaslara göre verilir;

a) Söz konusu kooperatifler için ithalat işlemleri yüklenici firma veya kooperatif tüzel kişiliği aracılığı ile yapılır.

b) Onaylanan projede dağıtılacağı belirtilen damızlık hayvan sayısı esas alınır.

A- Başvuruda İstenen Belgeler

İthalat, Bakanlığımızca belirlenen teknik ve sağlık şartları çerçevesinde ve yine Bakanlıkça uygun görülen ülkelerden yapılır. Bu amaçla Hayvancılık Genel Müdürlüğüne yapılan başvurularda aşağıdaki belgeler istenir.

1-EK-1’deki örneğe uygun olarak düzenlenmiş Dilekçe,

2-Numarası, tarihi, menşei ülkesi, ırkı, baş birim fiyatı, gümrük beyannamesinin tescili sırasında ilgili gümrüğe ibraz edilecek orijinal faturadaki bilgilerin ve “T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenmiş teknik ve sağlık şartlarına uygundur” ibaresinin menşei ülkenin dilinde veya İngilizce yazılı olduğu, ihracatçının adı ve soyadının yer aldığı kaşeli ve imzalı Proforma Faturanın aslı ve 1 adet sureti ile Türkçe tercümesi,

a)      İhracatçı firma adına, fatura ve/veya Proforma Faturaya imza atmaya yetkili kişi veya kişilere ait imza sirküleri aslı veya fotokopisi (yılda bir kez verilecektir),

b)      İhracatçı firmanın kurulduğu ilgili ülkedeki mevzuatlara dair kuruluş yazısı veya onaylı bir sureti/fotokopisi ve yeminli tercüme bürosundan Türkçe çevirisi (yılda bir kez verilecektir),

3-Ek-2’deki örneğe uygun olarak düzenlenmiş ve yetkili kişi tarafından ıslak imzalı 4 adet Kontrol Belgesi (Kontrol Belgesindeki miktarı bölümüne; hayvan sayısı rakam ve yazıyla belirtilecek),

4-Ek-3’deki örneğe uygun olarak düzenlenmiş noter onaylı Taahhütname(vekâleten imzalı olmayacaktır),

5- İthalatçıya veya vekaletname verilen temsile yetkili kişi/kişilere ait noter onaylı imza sirkülerinin aslı veya fotokopisi,

6- İthalatçı firmanın kuruluşunu gösteren ticaret sicil gazetesi/sureti/fotokopisi,

7- İhracatçı ile ithalatçı arasında damızlık hayvan alım-satımına ilişkin olarak düzenlenen ve menşei ülkesi, ırkı, baş birim fiyatı, “T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenmiş teknik ve sağlık şartlarına uygundur” ibaresi vb. konuları içeren tarafların ad soyad/unvan, tarih, kaşe ve imzası bulunan sözleşmenin aslı veya sureti,

8-Bakanlıkil/ilçe müdürlüğü tarafından onaylanmış İşletme Tescil Belgesi,

9-Ek-6’daki örneğe uygun olarak düzenlenmiş, gerekli yatırımların tamamlandığını belirten Bakanlık il/ilçe müdürlüğü tarafından düzenlenip onaylanmış, başvuru tarihinden en fazla bir ay önce alınmış, üst yazısının da bulunduğu Sığırcılık(manda) İşletmesi Kapasite Raporu (işletme kiralık ise en az 1 yıl süre ile kiralandığını gösterir noter onaylı kira sözleşmesi/sureti veya noter onaylı fotokopisi Kapasite Raporuna eklenecektir)

Ancak, uygulama talimatı kapsamında ithal edilen damızlık hayvanlar satılamadığı takdirde, Sığırcılık(manda) İşletmesi Kapasite Raporu işletme kiralık ise en az 2 yıl süre ile kiralandığını gösterir noter onaylı kira sözleşmesi/sureti veya noter onaylı fotokopisi) il/ilçe müdürlüklerine sunulur,

10- Ek-7’deki örneğe uygun olarak Bakanlık il/ilçe müdürlüğünce onaylanmış, ithalatçıya ait, Karantina Yeri ve İşletme Uygunluk Belgesi en az 50 baş hayvan kapasiteli olacaktır(karantina yeri kiralanmış ise en az 6 ay süreli noter onaylı kira kontratı eklenecektir) ve Bakanlık il/ilçe müdürlüğü tarafından düzenlenmiş ve İl/İlçe Müdürü tarafından da imzalanmış İşletme Tescil Belgesi,

11- Kooperatifler ve birliklerin ortakları/üyeleri için girdi temini yapabileceklerine dair hüküm bulunan ana sözleşme veya tüzük sureti,

12- Kooperatif veya birliklerin ortakları/üyelerinin, damızlık gebe düve ihtiyaçlarının ithalat yoluyla karşılanabilmesine ilişkin olarak Genel Kurul veya Yönetim Kurulu Kararı’nın noter onaylı fotokopileri,

13- Kooperatifin devlet yardımı kullanmak üzere yatırım programına alındığına ve ithalatın uygun görüldüğüne dair Tarım Reformu Genel Müdürlüğü yazısı,

14- İthalatçının, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca Türkiye genelinde prim ve idarî para cezası bulunmadığına, tescil ve taksitlendirildiğine ya da yapılandırıldığına dair başvuru tarihi itibariyle en fazla 2 hafta önce Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimlerinden alınmış güncel belge,

15- İthalatçının, vergi mükellefi ve vergi borcu bulunmadığına ya da yapılandırıldığına dair başvuru tarihi itibariyle en fazla 2 hafta önce ilgili vergi dairesinden alınmış güncel belge,

16- Kayıtlı olunan ticaret odasından başvuru tarihi itibariyle en fazla 2 hafta önce alınmış, Oda Sicil Kayıt Belgesi,

17- Halkbank Ümitköy Şubesi nezdindeki TR 10 0001 2009 4160 0016 0000 34 ıban nolu hesaba veya Bakanlığımız Merkez Kampüsünde bulunan Merkez Döner Sermaye İşletmesi Veznesine kontrol belgesi ücreti yatırıldığına dair Merkez Döner Sermaye Makbuzu (makbuzda, ithalatçının isim/ ünvan, ithalatın yapılacağı ülke ve ithal edilecek damızlık hayvan sayısı ve proforma fatura tarih ve sayısı belirtilecektir).

Yukarıda belirtilen belgeleri eksik olan başvuru dosyaları değerlendirmeye alınmayacaktır.

B- Diğer Hususlar

1- Seçimi yapılacak ve ithal edilecek damızlık mandalar, ithalatın yapıldığı ülkede doğmuş olmalıdır.

2-İthalat izni verilen işletmelerin ihtiyacı olan damızlık mandalar seçimi, Bakanlıkça görevlendirilen bir ziraat mühendisi (zooteknist) ve bir veteriner hekimden oluşan seçim heyeti tarafından gerçekleştirilir. Seçim heyeti talebi için bir hafta öncesinden Ek-8’de örneği yer alan dilekçe verilir.

3-Görevlendirilen seçim heyetinin günlük harcırahları ve seyahat masraflarının bedelleri ithalatçı tarafından karşılanacaktır. Bakanlık seçim heyetinin günlük harcırahları, “Yurtdışı Gündeliklerinin Hesaplanmasında Esas Alınacak Cetvele” göre, görev süresi ve yolda geçen süreler de dikkate alınarak hesaplanacak olup, ithalatçı firma tarafından ödenecektir.

4-İthalat izni, tek proforma fatura/fatura ve ülke bazında en az 50 baş damızlık gebe olmayan manda düvesi için izin verilir.

5-Seçim heyeti, en az 50 baş damızlık gebe olmayan manda düvesi seçimi için görevlendirilir,

Her ülke için en az 50 baş damızlık gebe olmayan manda düvesi seçimi yapar ve seçim heyeti liste tutanağı düzenler, seçimi yapılacak olan damızlık hayvan sayısının %20’si kadar rezerv hayvan seçebilir. Ancak ithal edilecek damızlık hayvan sayısı, seçimi için verilen izin miktarını geçemez.

6- Bakanlık Seçim Heyeti Liste Tutanağında kulak küpe numaraları yer almayan veya ithalat izninden fazla yüklenen damızlık hayvanların, ülkeye girişine izin verilmeyecektir.

7- Damızlık hayvan ithalat izni 6 (altı) ay geçerlidir. Bu süre içinde Bakanlık seçim heyeti görevlendirilmeyen ithalatçıların, ithalat izni iptal edilir. Kontrol belgesi onaylanmadan seçimi yapılan hayvanların ihracatçı ülkeden yüklemesi yapılmaz. Onaylanmış kontrol belgesinin geçerlilik süresi 4 (dört) aydır.

8-Ek- 5 deki örneğe uygun olarak düzenlenen sözleşmeye tarafların anlaşması şartıyla ek maddeler ilave edilebilir.

9-1163 sayılı Kanuna göre kurulmuş, yatırım programına alınarak devlet yardımı uygulanacak olan tarımsal amaçlı kooperatiflerden yem bitkisi teminine ilişkin olarak ÇKS belgesi aranmaz.

10-Ek-7’deki örneğe uygun olarak Bakanlık il/ilçe müdürlüğünce onaylanmış, ithalatçıya ait karantina yeri kapasitesi, en az ithali talep edilen hayvan sayısı kadar olacaktır.

11-İthalat ile ilgili bir usulsüzlük tespit edildiği takdirde ithalatçı hakkında Hayvancılık Genel Müdürlüğünce yasal işlem başlatılır ve söz konusu ithalatçının diğer ithalat izin talepleri dikkate alınmaz.

12- Bakanlık Seçim Heyeti Tutanağında kulak çip/küpe numaraları yer almayan, ithalat izninden fazla yüklenen, pedigri belgesinde yer alan bilgileri uyuşmayan damızlık hayvanların yüklenmesi durumunda 5996 sayılı kanunun 34. Maddesinde yer alan hususlara göre işlem yapılacaktır.

Bu konuda gerekli hassasiyeti göstermeyerek yükleme yapan, ithalatçı ile arasındaki sözleşmeye uymadığı ve seçildiği halde hayvanları eksik (sağlık şartları hariç) veya tamamını göndermeyerek, ithalatçıyı mağdur ettiği tespit edilen ihracatçıların proforma faturaları değerlendirmeye alınmaz.

C- İthalat sonrası işlemler, dağıtım ve ithalatçının sorumluluğu:

1-5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/5), 29.01.2015 tarihli ve 29251 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sığır Cinsi Hayvanlar İle Koyun Keçi Türü Hayvanların İthalatında Kontrol Belgesi Alınabilmesi İçin Aranacak Şartlar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2015/2) ile Bakanlıkça belirlenmiş olan teknik ve sağlık şartları ve damızlık hayvan ithalatına ilişkin usul ve esaslar dahilinde ithal edecekleri damızlık hayvanlarla ilgili her türlü belgeyi Bakanlığa, il/ilçe müdürlüğü ve/veya veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğüne ibraz etmek,

2-Örneğe uygun olarak düzenlenmiş noter onaylı verilen taahhütname (Ek-3) gereği ithalat aşamasında yapılması gereken muayene, kontrol ve analizleri Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre yaptırmak, sonucunda Bakanlık mevzuatına uygun şekilde hareket etmek,

3-İthal edilen hayvanları karantina işletmesinde ilgili mevzuatta belirtilen süre kadar tutmak,

4-İthal edilen hayvanların sağlık sertifikası ve ek beyanlarda belirtilen hastalıklar yönünden test işlemlerini ilgili mevzuatta ve Bakanlık talimatlarında belirtildiği şekilde yapmak,

5-Karantina sonucu sağlık sertifikasında ve ek beyanda belirtilen hastalıklar yönünden pozitif çıkan hayvanlar hakkında 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 34’üncü maddesine göre işlem yapmak,

6-Karantina işlemleri tamamlanarak millileşen damızlık hayvanları, Bakanlık Hayvancılık Bilgi Sistemine (Türkvet) ve Manda Islah Kayıt Sistemine (MIS) kaydını yaptırmak

7-İthal edilen damızlık gebe olmayan mandaları, aynı ırka ait döl kontrolünden (progenytesting) veya genomik değerlendirmeden geçmiş boğa spermasıyla veya tabii tohumlatmak, en az 3 aylık gebe olarak; 1(bir) baş olmak üzere işletmelere satmak,

8- En az 3(üç) aylık gebe veya gebe olmayan (12-24 Aylık) veya damızlık manda boğasını Bakanlık Hayvancılık Bilgi Sistemine (Türkvet) kayıtlı işletmeye sahip olan gerçek/tüzel kişilere satışını yapmak.

9-İthalatçı Gerçek/tüzel kişiler/birlik/kooperatifler, sözleşme yaptığı yetiştiricilere ait aşağıdaki belgeleri;

a)      İthalatçı ile Yetiştirici arasında yapılan sözleşme (Ek 5)

b)     Satışı yapılacak olan işletmeye ait Sığırcılık(manda) İşletmesi Kapasite Raporu (Ek-6),

c)      İşletme tescil belgesi,

d)     Sözleşme yapılan yetiştiricilerin ad ve soyadı il, ilçe, köy, işletme no, bilgileri ile gebe veya gebe olmayan mandalara ait kulak küpe numaraları listesi ve dağıtılacak manda sayısını gösteren ithalatçı firma onaylı ve tarihli liste,

e)      Birlik veya kooperatifler üyeleri adına yapacakları ithalatta üyelerinin birlik/ kooperatif üyesi/ortağı olduğuna dair belge,

f)      Satın alacak yetiştirici/firmaya ait taahhütnameyi(Ek-4), İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne vermek.

10-İthalatçı gebe olarak satılmayan ve işletmesinde kalan damızlık mandalar ile ilgili olarak Hayvancılık Genel Müdürlüğüne verilen noter onaylı taahhütname (Ek-3’de) kapsamında en az 3 (üç) yıl süreyle söz konusu hayvanları işletmelerinde tutacaktır.

11-İthalat ve satış işlemleri ile ilgili bir usulsüzlük tespit edildiği takdirde ithalatçı hakkında Hayvancılık Genel Müdürlüğü’nce yasal işlem başlatılır ve söz konusu ithalatçının diğer ithalat izin talepleri dikkate alınmaz.

D-İthal orijinli damızlık gebe veya gebe olmayan manda alacak olan firma/yetiştiricilerin sorumluluğu:

1-İthal orijinli damızlık gebe veya gebe olmayan mandaları alacak kişi ve kuruluşlar; alacağı damızlık hayvan sayısıyla uyumlu, Ek-6’daki örneğe uygun olarak düzenlenmiş, gerekli yatırımların tamamlandığını belirten Bakanlık il/ilçe müdürlüğü tarafından düzenlenip onaylanmış, başvuru tarihinden en fazla bir ay önce alınmış Sığırcılık(manda) İşletmesi Kapasite Raporunu [işletme kiralık ise en az 3 yıl süre ile kiralandığını gösterir noter onaylı kira sözleşmesi/sureti veya noter onaylı fotokopisi kapasite raporuna eklenecektir] ithalatçı firmaya verecektir,

2-Damızlık manda talebinde bulunan işletme sahipleri en az 3 (üç) yıl süreyle söz konusu hayvanları işletmelerinde tutacaklarına dair, ilgili İl Müdürlüğüne sunulmak üzere Ek-4’de örneği verilen noter onaylı taahhütname (vekâleten imzalı olmayacaktır) kapsamında,ithal damızlık hayvanları mücbir sebepler dışında 3 (üç) yıl süre ile satmamak, devretmemek ve amacı dışında kullanmamak, taahhütnamedeki maddelerinin ihlali halinde; ithal edilerek satın aldığı damızlık hayvanların ithal tarihindeki fatura bedeli üzerinden 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında hazineye ödeme yapmak.

3-Söz konusu hayvanları Bakanlık Hayvancılık Bilgi Sistemine (Türkvet) ve Manda Islah Kayıt Sistemine (MIS) kayıt ettirmek.

4- Söz konusu taahhütnamede belirtilen hususlara uymayanlar hakkında kanuni işlem yapılır.

E-Bakanlık İl/İlçe Müdürlüklerinin sorumlulukları:

1-İthal edilen damızlık hayvanların karantina işlemlerini yapmak,

2-İthalat şartlarına uymayan işletme sahiplerine 5996 ve 6183 sayılı Kanunlar ile ilgili diğer mevzuatlara göre işlem yapmak,

3-Karantina işlemlerinden sonra millileştirilen damızlık hayvanların, Bakanlık Hayvancılık Bilgi Sistemine (Türkvet) ve Manda Islah Kayıt Sistemine (MIS) kaydını yapmak/yaptırmak,

4-İthal edilen damızlık gebe olmayan mandaların, aynı ırka ait döl kontrolünden (progenytesting) veya genomik değerlendirmeden geçmiş boğa spermasıyla veya tabii tohumlama ile tohumlandığını ve en az 3 aylık gebe olduğunu Manda Islah Kayıt Sisteminden (MIS) kontrol etmek ve onaylamak,

5-İl Müdürlüğü uygulama talimatı kapsamında; söz konusu damızlık hayvanların, yetiştirici veya firmalara satışının yapılması için ithalatçı tarafından verilen belgeleri inceler, şartları uygun olan yetiştiricilere/firmalara satış için ithalatçıya izin verir.

6-İl Müdürlüğü, satılan ithal damızlık hayvanları alan yetiştiricilerin/firmaların adı soyadı, işletme bilgilerini içeren listeyi, Ek-4’de örneği verilen noter onaylı taahhütnameyi ve damızlık hayvanlara ait teslim tutanağını (Ek-9) bir hafta içerisinde sevk edilen ilgili il müdürlüğüne gönderir.

 

7- İl/İlçe Müdürlükleri ithal damızlık hayvanları ve yavrularını, Bakanlık mevzuatları kapsamında periyodik olarak takip ve kontrol işlemlerini yapar, ithal damızlık hayvan bulunduran işletmeleri 3 yıl süreyle 6 ayda bir (Ocak-Haziran, Temmuz-Aralık) periyodik olarak takip ve kontrol işlemlerini yapmak, Ek-10 ve Ek-11’de yer alan izleme formlarını dönemler halinde tanzim ederek denetime hazır biçimde muhafaza etmek.