Yazdır

DAMIZLIK GEBE DÜVE YETİŞTİRİCİLİĞİ AMACIYLADAMIZLIK DİŞİ SIĞIR(4-13 Aylık) İTHALATI UYGULAMA TALİMATI

DAMIZLIK GEBE DÜVE YETİŞTİRİCİLİĞİ AMACIYLADAMIZLIK DİŞİ SIĞIR(4-13 Aylık) İTHALATI UYGULAMA TALİMATI

Damızlık gebe düve yetiştiriciliği yapmak isteyen gerçek kişi veya kuruluşlar Bakanlıkça belirlenen teknik ve sağlık şartlarına uygun en az 250 baş ve üzeri damızlık dişi sığır (4-13 aylık) ithalatı yapabilir.

Üretici birlikleri, yetiştirici birlikleri, kooperatifler ile gerçek veya tüzel kişilere, gerekli alt yapı yatırımlarını tamamlamış işletmelerin damızlık gebe düve ihtiyaçlarını karşılamak üzere damızlık dişi sığır ithalatına izin verilir. İthalat, Bakanlığımızca belirlenen teknik ve sağlık şartları çerçevesinde ve yine Bakanlıkça uygun görülecek ülkelerden yapılır.

Bakanlık tarafından hibe desteği sağlanan projeler hariç olmak üzere, Holstein ırkında en az 100 baş, diğer ırklarda (aynı ırk) en az 5 baş dağıtmak için izin verilir.

Bu amaçla Hayvancılık Genel Müdürlüğüne yapılan başvurularda aşağıdaki belgeler istenir.

A- Başvuruda İstenen Belgeler:

1-Ek-1’deki örneğe uygun olarak düzenlenmiş Dilekçe,

2-Numarası, tarihi, menşei ülkesi, ırkı, baş birim fiyatı, gümrük beyannamesinin tescili sırasında ilgili gümrüğe ibraz edilecek orijinal faturadaki bilgilerin ve “T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenmiş teknik ve sağlık şartlarına uygundur” ibaresinin menşei ülkenin dilinde veya İngilizce yazılı olduğu, ihracatçının adı ve soyadının yer aldığı kaşeli ve imzalı Proforma Faturanın aslı ve 1 adet sureti ile yeminli tercüme bürosundan Türkçe çevirisi,

            İhracatçı firma adına, fatura ve/veya Proforma Faturaya imza atmaya yetkili olan kişi veya kişilere ait imza sirküleri,

            İhracatçı firmanın, kurulu olduğu ülkedeki kuruluşunu, faaliyet alanını belirten belge veya belgelerin yeminli tercüme bürosundan Türkçe çevirisi,

3-Ek-2’deki örneğe uygun olarak düzenlenmiş ve yetkili kişi tarafından ıslak imzalı 4 adet Kontrol Belgesi,(kontrol belgesindeki miktarı bölümüne; hayvan sayısı rakam ve yazıyla belirtilecek)

4-Ek-3’deki örneğe uygun olarak düzenlenmiş noter onaylı Taahhütname(vekâleten imzalı olmayacaktır),

5-İthalatçıyı temsile yetkili kişi/kişilere ait noter onaylı İmza Sirküleri ve Vekaletname(noter onaylı)

6-İthalatçı firmanın kuruluşunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi,

7-İthalatçının, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca Türkiye genelinde prim ve idarî para cezası bulunmadığına, tescil ve taksitlendirildiğine ya da yapılandırıldığına dair başvuru tarihi itibariyle en fazla 1 hafta önce Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimlerinden alınmış güncel belge,

8-İthalatçının, vergi borcu bulunmadığına ya da yapılandırıldığına dair başvuru tarihi itibariyle en fazla 1 hafta önce ilgili vergi dairesinden alınmış güncel belge,

9-Kayıtlı olunan ticaret odasından başvuru tarihi itibariyle en fazla 1 hafta önce alınmış, Oda Sicil Kayıt Belgesi,

10-Ek-4’deki örneğe uygun olarak düzenlenmiş, gerekli yatırımların tamamlandığını belirten Bakanlık il/ilçe müdürlüğü tarafından düzenlenip onaylanmış, başvuru tarihinden en fazla bir ay önce alınmış, üst yazısının da bulunduğu Sığırcılık İşletmesi Kapasite Raporu (işletme kiralık ise en az 1 yıl süre ile kiralandığını gösterir noter onaylı kira sözleşmesi) ile ithalat yapacak kuruluş, birlik, kooperatiflerin, firmaların; ithal edecekleri ve işletmedeki mevcut hayvan varlığı dikkate alınarak, damızlık hayvan başına Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı kaba yem üretimini yapabileceği en az 1,5 dekar sulu araziye veya 3 dekar kuru araziye sahip olduğunu gösterir il/ilçe müdürlüğünden alınan ÇKS belgesi veya ÇKS’ye kayıtlı bu büyüklükteki araziyi en az 1 yıl süre ile kiraladıklarını belgeleyen kira sözleşmesi veya en az 1 yıllık kaba yem alım sözleşmesi veya kendi yemini ürettiğine dair il/ilçe müdürlüğünden alınan yazı Kapasite Raporuna eklenecektir,

Ancak, uygulama talimatı kapsamında ithal edilen damızlık hayvanlar satılamadığı takdirde, Sığırcılık İşletmesi Kapasite Raporu işletme kiralık ise en az 2 yıl süre ile kiralandığını gösterir noter onaylı kira sözleşmesi) ve Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı kaba yem üretimini yapabileceği en az 2,5 dekar sulu araziye veya 5 dekar kuru araziye sahip olduğunu gösterir il/ilçe müdürlüğünden alınan ÇKS belgesi/ ÇKS’ye kayıtlı bu büyüklükteki araziyi en az 2 yıl süre ile kiraladıklarını belgeleyen kira sözleşmesi veya en az 2 yıllık kaba yem alım sözleşmesi veya kendi yemini ürettiğine dair il/ilçe müdürlüğünden alınan yazı yeniden hazırlanarak il/ilçe müdürlüklerine sunulur,

11-Ek-5’deki örneğe uygun olarak Bakanlık il/ilçe müdürlüğünce onaylanmış üst yazısının da bulunduğu Karantina Yeri ve İşletme Uygunluk Belgesi (karantina yeri kiralanmış ise en az 6aysüreli noter onaylı kira kontratı eklenecektir), ithalatçıya ait karantina yeri en az 250 baş hayvan kapasiteli olacaktır.

12-Bakanlıkil/ilçe müdürlüğü tarafından onaylanmış İşletme Tescil Belgesi,

13-İhracatçı ile ithalatçı arasında damızlık hayvan alım-satımına ilişkin olarak düzenlenen ve menşei ülkesi, ırkı, baş birim fiyatı, “T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenmiş teknik ve sağlık şartlarına uygundur” ibaresi vb. konuları içeren tarafların ad soyad/unvan, tarih, kaşe ve imzası bulunan sözleşmenin bir sureti,

14-Kooperatifler ve birliklerin ortakları/üyeleri için girdi temini yapabileceklerine dair hüküm bulunan ana sözleşme veya tüzük sureti,

15-Kooperatif veya birliklerin ortakları/üyelerinin, damızlık gebe düve ihtiyaçlarının ithalat yoluyla karşılanabilmesine ilişkin olarak Genel Kurul veya Yönetim Kurulu Kararı’nın noter onaylı fotokopileri,

16- Kooperatifin devlet yardımı kullanmak üzere yatırım programına alındığına ve ithalatın uygun görüldüğüne dair Tarım Reformu Genel Müdürlüğü yazısı,

17-Halkbank Ümitköy Şubesinde nezdindeki TR 10 0001 2009 4160 0016 0000 34 IBAN nolu hesabı veya Bakanlığımız Merkez Kampüsünde bulunan Merkez Döner Sermaye İşletmesi Veznesine kontrol belgesi ücreti yatırıldığına dair Merkez Döner Sermaye Makbuzu (makbuzda, ithalatçının isim/ ünvan, ithalatın yapılacağı ülke, ırk, ithal edilecek damızlık hayvan sayısı ve proforma fatura tarih ve sayısı belirtilecektir).

Başvuru dosyasında yukarıda belirtilen belgeleri bulundurmayan veya eksik bulunduran tüzel kişilerin yaptıkları başvurular değerlendirilmeyecektir.

B- İthalat sonrası işlemler, dağıtım ve ithalatçının sorumluluğu:

1-5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/5), 29.01.2015 tarihli ve 29251 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sığır Cinsi Hayvanlar İle Koyun Keçi Türü Hayvanların İthalatında Kontrol Belgesi Alınabilmesi İçin Aranacak Şartlar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2015/2) ile Bakanlıkça belirlenmiş olan teknik ve sağlık şartları ve damızlık hayvan ithalatına ilişkin usul ve esaslar dahilinde ithal edecekleri damızlık hayvanlarla ilgili her türlü belgeyi Bakanlığa, il/ilçe müdürlüğü ve/veya veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğüne ibraz etmek,

2-Örneğe uygun olarak düzenlenmiş noter onaylı verilen taahhütname (Ek-3) gereği ithalat aşamasında yapılması gereken muayene, kontrol ve analizleri Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre yaptırmak, sonucunda Bakanlık mevzuatına uygun şekilde hareket etmek,

3-İthal edilen hayvanları karantina işletmesinde ilgili mevzuatta belirtilen süre kadar tutmak,

4-İthal edilen hayvanların sağlık sertifikasında belirtilen hastalıklar yönünden test işlemlerini ilgili mevzuatta ve Bakanlık talimatlarında belirtildiği şekilde yapmak,

5-Karantina sonucu sağlık sertifikasında ve ek beyanda belirtilen hastalıklar yönünden pozitif çıkan hayvanlar hakkında 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 34’üncü maddesine göre işlem yapmak,

6-Karantina işlemleri tamamlanarak millileşen damızlık hayvanları, HAYBİS ve e-ıslah veri tabanlarına kaydını yaptırmak,

7-İthal edilen damızlık dişi sığırları, aynı ırka ait döl kontrolünden (progenytesting)veya genomik değerlendirmeden geçmiş boğa spermasıyla tohumlatmak(etçi ırklarda tabii veya suni tohumlama)ve 3-8 aylık gebe olarak; tek seferde, etçi ve kombine ırklar ile diğer ırklarda en az 5 baş(aynı ırktan), Bakanlığımızca yürütülmekte olan damızlık gebe düve yetiştiriciliğinin desteklenmesi amacıyla uygulanan projeler ile GAP projesi hariç Holstein ırkında (Siyah alaca, kırmızı beyaz) ise en az 100 baş olmak üzere işletmelere satmak,

8-İthalatçı firma/birlik/kooperatifler, sözleşme yaptığı yetiştiricilere ait aşağıdaki belgeleri;

a)    İthalatçı ile Yetiştirici arasında yapılan sözleşme (Ek 8)

b)    Satışı yapılacak olan işletmeye ait Sığırcılık İşletmesi Kapasite Raporu (Ek-4),

c)    İşletme tescil belgesi,

d)    Sözleşme yapılan yetiştiricilerin ad ve soyadı il, ilçe, köy, işletme no, bilgileri ile dağıtılacak hayvan sayısı ve ırkının belirtildiği ithalatçı firma onaylı ve tarihli listesi

e)    Satışı yapılacak olan damızlık gebe düvelere ait kulak küpe numaraları listesi, bu hayvanlara ait HAYBİS ve e- ıslah bilgileri ile Bakanlık il/ilçe müdürlüklerince onaylanmış e-ıslah veri tabanından alınan tohumlama kayıtlarını içeren belge,

f)     Birlik veya kooperatifler üyeleri adına yapacakları ithalatta üyelerinin birlik/ kooperatif üyesi/ortağı olduğuna dair belge,

g)    Satın alacak yetiştirici/firmaya ait taahhütnameyi (Ek-7), İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne vermek.

9-İthalatçı gebe olarak satılmayan ve işletmesinde kalan düveler ile ilgili olarak Hayvancılık Genel Müdürlüğüne verilen noter onaylı taahhütname (Ek-3’de) kapsamında en az 3 (üç) yıl süreyle (etçi ırklarda 2 (iki) yıl) söz konusu hayvanları işletmelerinde tutmak.

10-İthalat ve satış işlemleri ile ilgili bir usulsüzlük tespit edildiği takdirde ithalatçı hakkında Hayvancılık Genel Müdürlüğü’nce yasal işlem başlatılır ve söz konusu ithalatçının diğer ithalat izin talepleri dikkate alınmaz.

C-İthal orijinli damızlık gebe düve alacak olan firma/yetiştiricilerin sorumluluğu:

1-İthal orijinli damızlık gebe düveleri alacak kişi ve kuruluşlar; alacağı damızlık hayvan sayısıyla uyumlu, Ek-4’deki örneğe uygun olarak düzenlenmiş, gerekli yatırımların tamamlandığını belirten Bakanlık il/ilçe müdürlüğü tarafından düzenlenip onaylanmış, başvuru tarihinden en fazla bir ay önce alınmış Sığırcılık İşletmesi Kapasite Raporunu [işletme kiralık ise en az 3 yıl süre ile kiralandığını gösterir noter onaylı kira sözleşmesi ile kaba yem üretimi için hayvan başına en az 2,5 dekar sulu araziye veya 5 dekar kuru araziye sahip olduğunu gösterir il/ilçe Müdürlüğünden alınan ÇKS belgesi veya ÇKS’ye kayıtlı bu büyüklükteki araziyi en az 3 yıl süre ile kiraladıklarını belgeleyen kira sözleşmesi veya en az 3 yıllık kaba yem alım sözleşmesi veya kendi yemini ürettiğine dair il/ilçe müdürlüğünden alınan yazı Kapasite Raporuna eklenecektir] ithalatçı firmaya verecektir,

2-Damızlık düve talebinde bulunan işletme sahipleri 3 (üç) yıl süreyle (etçi ırklarda 2 (iki) yıl) söz konusu hayvanları işletmelerinde tutacaklarına dair, ilgili İl Müdürlüğüne sunulmak üzere Ek-7’de örneği verilen noter onaylı taahhütnameyi(vekâleten imzalı olmayacaktır),ithalatçı firmaya verecektir.

3-Satın alınan ithal damızlık hayvanları mücbir sebepler dışında 3 (üç) yıl süre ile (etçi ırklarda 2 (iki) yıl) satmamak, devretmemek ve amacı dışında kullanmamak, taahhütnamedeki maddelerinin ihlali halinde; ithal edilerek satın aldığı damızlık hayvanların ithal tarihindeki fatura bedeli üzerinden 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında hazineye ödeme yapmak.

4-Söz konusu hayvanları HAYBİS ve e-ıslah veri tabanlarına kayıt ettirmek.

5-Söz konusu taahhütnamede belirtilen hususlara uymayanlar hakkında kanuni işlem yapılır,

D-Bakanlık İl/İlçe Müdürlüklerinin sorumlulukları:

1-İthal edilen damızlık hayvanların karantina işlemlerini yapmak,

2-İthalat şartlarına uymayan işletme sahiplerine 5996 sayılı Kanuna ve ilgili diğer mevzuata göre işlem yapmak,

3-Karantina işlemlerinden sonra millileştirilen damızlık hayvanların, HAYBİS ve e-ıslah veri tabanlarına kaydını yapmak/yaptırmak,

4-İthal edilen damızlık dişi sığırların, aynı ırka ait döl kontrolünden (progenytesting) veya genomik değerlendirmeden geçmiş boğa spermasıyla tohumlandığını(etçi ırklarda tabii veya suni tohumlama)ve 3-8 aylık gebe olduğunu e-ıslah veri tabanından kontrol etmek ve onaylamak,

5-İl Müdürlüğü uygulama talimatı kapsamında ;söz konusu damızlık hayvanların, yetiştirici veya firmalara satışının yapılması için ithalatçı tarafından verilen belgeleri inceler, şartları uygun olan yetiştiricilere/firmalara satış için ithalatçıya izin verir.

6-İl Müdürlüğü, satılan ithal damızlık hayvanları alan yetiştiricilerin/firmaların adı soyadı, işletme bilgilerini içeren listeyi, Ek-7’de örneği verilen noter onaylı taahhütnameyi ve damızlık hayvanlara ait teslim tutanağını (Ek-9)bir hafta içerisinde sevk edilen ilgili il müdürlüğüne gönderir.

7- İl/İlçe Müdürlükleri ithal damızlık hayvanları ve yavrularını, Bakanlık mevzuatları kapsamında periyodik olarak takip ve kontrol işlemlerini yapar, ithal damızlık hayvan bulunduran işletmeleri 3 yıl süreyle 6 ayda bir (Ocak-Haziran, Temmuz-Aralık) izleyerek Ek-10 ve Ek-11’de yer alan izleme formlarını düzenler ve saklar.

E-Diğer Hususlar:

1-İthal edilecek damızlık sığırlar ithalatın yapıldığı ülkede doğmuş olmalıdır,

2-İthalat izni verilen işletmelerin ihtiyacı olan damızlık sığırların seçimi, Bakanlıkça görevlendirilen bir ziraat mühendisi (zooteknist) ve bir veteriner hekimden oluşan seçim heyeti tarafından gerçekleştirilir. Seçim heyeti talebi için Ek-6 da yer alan dilekçe verilir,

3-Görevlendirilen seçim heyetinin günlük harcırahları ve seyahat masraflarının bedelleri ithalatçı tarafından karşılanacaktır. Bakanlık seçim heyetinin günlük harcırahları, “Yurtdışı Gündeliklerinin Hesaplanmasında Esas Alınacak Cetvele” göre, görev süresi ve yolda geçen süreler de dikkate alınarak hesaplanacak olup, ithalatçı firma tarafından ödenecektir.

4-İthalat izni, tek proforma fatura/fatura ve ülke bazında en az 100 baş ve en fazla iki ırk olarak, toplamda en az 250 baş damızlık hayvan için izin verilir.

5-Seçim heyeti, en az 250 baş damızlık hayvan seçimi için görevlendirilir, her ülke için en az 100 baş damızlık hayvan seçimi yapar ve her ırk için ayrı ayrı seçim heyeti liste tutanağı düzenler, seçim heyet liste tutanakları toplamda en az 200 baş olmak zorundadır. Seçimi yapılacak olan damızlık hayvan sayısının %20’si kadar rezerv hayvan seçebilir. Ancak ithal edilecek damızlık hayvan sayısı, seçimi için verilen izin miktarını geçemez. Belirtilen şekilde seçim heyet tutanağı düzenlenmediği takdirde kontrol belgesi verilmez.

6-Damızlık hayvan ithalat izni 6 (altı) ay geçerlidir. Bu süre içinde Bakanlık seçim heyeti görevlendirilmeyen ithalatçıların, ithalat izni iptal edilir. Kontrol belgesi onaylanmadan seçimi yapılan hayvanların ihracatçı ülkeden yüklemesi yapılmaz. Onaylanmış kontrol belgesinin geçerlilik süresi 4 (dört) aydır.

7-Ek-8’deki örneğe uygun olarak düzenlenen sözleşmeye tarafların anlaşması şartıyla ek maddeler ilave edilebilir.

8-Bakanlık Seçim Heyeti Tutanağında kulak çip/küpe numaraları yer almayan, pedigri belgesinde yer alan bilgileri uyuşmayan damızlık hayvanların yüklenmesi durumunda 5996 sayılı kanunun 34. Maddesinde yer alan hususlara göre işlem yapılacaktır. Bu konuda gerekli hassasiyeti göstermeyerek yükleme yapan, ithalatçı ile arasındaki sözleşmeye uymadığı ve seçildiği halde hayvanları eksik (sağlık şartları hariç) veya tamamını göndermeyerek, ithalatçıyı mağdur ettiği tespit edilen ihracatçıların proforma faturaları değerlendirmeye alınmaz.

 

9-Bu talimatın yürürlüğe girdiği tarihten önce uygulanan ''Projeli Gebe Düve Yetiştiriciliği Amacıyla Damızlık Dişi Sığır (4-13 Aylık) İthalatı Uygulama Talimatı’’ kapsamında ithal edilen damızlık dişi sığırların (4-13 aylık), satışı yeni talimatın (''Damızlık Gebe Düve Yetiştiriciliği Amacıyla Damızlık Dişi Sığır (4-13 Aylık) İthalatı Uygulama Talimatı’’) D-Bakanlık İl/İlçe Müdürlüklerinin sorumlulukları başlığı altında belirtilen hususlara göre yapılacaktır.