Yazdır

DAMIZLIK KÜÇÜKBAŞ HAYVAN İTHALAT TALİMATI (25.04.2018)

DAMIZLIK KÜÇÜKBAŞ HAYVAN İTHALAT TALİMATI 

Damızlık küçükbaş hayvan ithal edecekler aşağıda belirtilen hususlara uymak ve yerine getirmekle yükümlüdürler.

1-  Damızlık küçükbaş hayvan, sağlık sertifikası anlaşması yapılan ülkeler içerisinden Bakanlıkça uygun görülen ülkelerden ithal edilebilir.

2-  İthal edilecek damızlık küçükbaş hayvanlar, Bakanlığın belirlediği sağlık ve teknik kriterlere uygun olmalıdır.

3-  Damızlık küçükbaş hayvan ithalatı, kendi işletmesi adına veya yetiştiricilere satmak üzere gerçek/tüzel kişilikler tarafından yapılabilir.

4-  Damızlık küçükbaş hayvan ithalatında, izin verilen dişi hayvan sayısının %5’i kadar aynı ırktan olmak şartıyla, damızlık erkek için izin verilir.

5-  Kendi işletmesi adına damızlık küçükbaş hayvan ithal edecekler;Bakanlık kayıt sistemine kayıtlı en az 100 baş ve üzeri boş kapasiteye sahip işletmesi olmalıdır. 100 başın altında ithalata izin verilmez.

6-  Yetiştiricilere satmak üzere küçükbaş hayvan ithal edecekler; Bakanlık kayıt sistemine kayıtlı en az 500 baş ve üzeri boş kapasiteye sahip işletmesi olmalıdır. 500 başın altında ithalata izin verilmez.

7-  İthalat için verilen iznin geçerlilik süresi 6 aydır.

8-  Yetiştiricilere satmak üzere ithal edilen hayvanların, karantina ile fiili ithalat iş ve işlemleri tamamlanmadan satışı yapılamaz.

9-  Yetiştiricilere satmak üzere ithal edilen küçükbaş hayvanların, satışı aşağıda belirtilen şartlara göre yapılır.

a)   Satışın yapılacağı işletme, Bakanlık kayıt sistemine kayıtlı ve işletme tescil belgesine sahip olmalıdır.

b)  Bir işletmeye aynı ırktan en az 50 baş satış yapılmalıdır.

c)   Satışın yapılacağı işletmenin kapasitesi, satışın yapılacağı hayvan sayısı ile uyumlu olmalıdır. (Bunu gösteren kapasite raporu (Ek-6)

d)  Satışı yapılan hayvanlar, işletme bazında kulak küpe numaraları listelenmelidir.

e)   Damızlık dişi hayvanı satın alan işletme sahibinden taahhütname (Ek-5), alınmalıdır.

f)   Bu maddede yukarıda istenilen belge ve bilgileri, ithalatı yapan işletmenin kurulu bulunduğu İl/İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne verilmelidir.

 

A- Başvuru Sırasında İstenen Belgeler

1- Dilekçe; Yetkilikişi veya noterden konu ile ilgili yetki verilmiş vekili tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş belge (Ek-1).Dilekçenin ekler bölümünde sunulan dosyanın içeriği ve ekleri yazılmalıdır.

2-Proforma Fatura; Numarası, tarihi, ithal edilecek hayvanların sayısı, ırkı ve birim fiyatı bulunmalıdır. İhracatçı firma ve yetkilisinin adı soyadı, imzasının yer aldığı şirket kaşeli belgenin aslı veya fotokopisi. (Türkçe olmayan belgenin yeminli tercüme bürosundan tercüme edilmiş aslı) Proforma faturada beyan edilen bilgiler, gümrük beyannamesinin tescili sırasında ilgili gümrüğe ibraz edilecek orijinal fatura bilgileri ile uyumlu olmalıdır.

3-Kontrol belgesi; Her yıl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliğinde yayımlanan örneğe uygun olarak düzenlenen(Ek-2) ithalatçıkişi/kuruluşun kaşesinin ve yetkili kişinin adı ve soyadı bulunan ıslak (4 asıl nüsha) veya e-imzalı belge.

4- Taahhütname; İşletme sahibi tarafından imzalanmışnoter onaylı belge. (Ek-3/ Ek-4/ Ek-5’de yer alan ) (Vekâleten imzalı olanlar kabul edilmez)

5-İmza sirküleri/beyanname ve vekâletname;Firmayı temsile yetkili kişi/ kişilerin noter onaylı imza sirküleri/beyanname ve vekâletnamenin aslı veya fotokopisi.

6-Ticaret sicil gazetesi; İthalatçı firmanın kuruluşuna ait belge (gerçek kişilerde bu belge aranmaz).

7-İşletme Tescil Belgesi; İl/İlçe Müdürlüklerinden onaylı ve müracaat tarihinden en fazla 1 ay önce alınmış İşletme Tescil Belgesi.

8-İşletme Kapasite Raporu; İl/İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce düzenlenmiş, başvuru tarihinden en fazla bir ay önce alınmış belge.(Ek-6’da yer alan )

9-Karantina Yeri ve İşletme Uygunluk Belgesi; İl /İlçe Müdürlüklerinden onaylı ve müracaat tarihinden en fazla 1 ay önce alınmış belge.(Ek-7’de yer alan )

10- Halkbank Ümitköy Şubesinde nezdindeki TR 10 0001 2009 4160 0016 0000 34 IBAN nolu hesaba veya Bakanlığımız Merkez Kampüsünde bulunan Merkez Döner Sermaye İşletmesi Veznesine kontrol belgesi ücreti yatırıldığına dair Merkez Döner Sermaye Makbuzu (makbuzda, ithalatçının isim/ ünvan, ithalatın yapılacağı ülke, ithal edilecek damızlık hayvan sayısı, ırkı, proforma fatura tarih ve sayısı belirtilecektir).

B-Seçim Heyeti ve Görevleri

1-  İthalatçılar, seçim heyetinin görevlendirilmesi için Genel Müdürlüğe dilekçe (Ek-8) ile başvurur.

2-  Seçim heyeti en az bir ziraat mühendisi (zooteknist) ve bir veteriner hekimden oluşur. Seçim heyetinin görevlendirme süresi ve sayısı, seçilecek hayvanın sayısı ve seçim koşulları dikkate alınarak Genel Müdürlük tarafından takdir edilir. (Bakanlık projeleri kapsamında yapılacak damızlık hayvan ithalatlarında, seçim heyeti ilgili kurum tarafından da belirlenebilir.)

3-  Görevlendirilen seçim heyetinin günlük harcırahları ve seyahat masrafları ithalatçı tarafından karşılanır. Günlük harcırahlar, görev süresi ve yolda geçen süreler dahil Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan “Yurtdışı Gündeliklerinin Hesaplanmasında Esas Alınacak Cetvele” göre hesaplanır.

4-  İthal edilecek damızlık küçükbaş hayvanların seçimi, “Damızlık Küçükbaş Hayvan İthalat Teknik Kriterler”e göre ihracatçı ülkede yapılır.

5-  Seçim heyeti, görev olurunda belirtilen hayvan sayısı kadar hayvanı seçmekle görevlidir. İthalatçının talebi halinde görev olurunda belirtilen sayıdan %20 ilave (Rezerv) hayvan seçebilir.

6-  Seçim heyeti, görev sırasında Genel Müdürlük tarafından belirlenen formata göre istenen bilgi ve belgeleri eksiksiz ve doğru olarak düzenlemek ve görev dönüşü 7 iş günü içerisinde Genel Müdürlüğe göndermekle yükümlüdür.

C-Diğer Hususlar

1-  Yabancı dilde yazılı belgeler, yeminli tercüme bürosu tarafından yapılmış tercümeleri ile birlikte ibraz edilecektir.

2-  Yapılan başvurular, müracaat tarihinden itibaren 2 ay süre ile geçerlidir. Süresi içerisinde tamamlanmayan başvuralar yazışmaya gerek kalmadan iptal edilmiş sayılır.

3-  Başvurusu yapılan ithalata ilişkin dosya ve ekleri iade edilmez.

4-  Verilen ithalat izninin geçerlilik süresi 6 (altı) aydır. Bu süre içinde hayvan seçimini gerçekleştiremeyen ithalatçıların izni iptal edilir.

5-  İthalat başvurularında sunulan belge ve bilgilerde sahtecilik veya usulsüzlük tespit edilmesi halinde ithalatçının işlemleri durdurulur.

6-  Seçim heyetinin görev olurunda belirtilen sayıdan fazla veya liste tutanağında kulak küpe numaraları yer almayan hayvanların ülkeye girişine izin verilmez.

7-  Bu talimatta yer verilmeyen tür ve ırkların damızlık ithalat talepleri, Genel Müdürlükçe değerlendirilerek karar verilir.

8-  Bakanlık veya diğer kamu kurumu ve kuruluşlarınca araştırma ve sosyal amaçlı projeler Genel Müdürlükçe değerlendirilerek karar verilir.

9-  Bu talimatın yayımlanmasından önce yapılan başvurulara ilişkin iş ve işlemler ikinci bir işleme gerek kalmaksızın devam ettirilir.

10-Damızlık küçükbaş hayvan ithalatı hakkında daha önce yayımlanmış talimatlar ile bu talimatta çelişen durumlarda bu talimat hükümleri de esas alınır

 

Ç- İthalatçının Yükümlülükleri

1-  İthalatı yapılacak damızlık hayvanların ihracatçı ülkeden yüklemesi yapılmadan kontrol belgesini onaylatmalıdır.

2-  İthalat işlemleri tamamlananhayvanları, Bakanlık Hayvan Kayıt Sistemine kayıtlarını yaptırmalıdır.

3-  Kendi işletmesi adına ithalat yapanlar ile yetiştiricilere satmak üzere ithalat yapanlardan ilk satın alan işletme sahipleri, hayvanlarını mücbir sebepler dışında 2 (iki) yıl süre ile satmamalıdır. İşletmenin devri halinde de bu maddedeki satmama hükmü işletmeyi devralan için de geçerlidir.

4-  Genel Müdürlükçe ihtiyaç halinde ilave belge ve bilgi istenebilir. İlgilileri istenilen bu belge ve bilgileri sağlamakla yükümlüdür.

D-Bakanlık İl/İlçe Müdürlüklerinin Yükümlülükleri

1-İthal edilen damızlık hayvanların izlenmesine ilişkin Genel Müdürlük tarafından belirlenen izleme formlarına (Ek-9, Ek-10) göre en az 6 ayda bir periyodik (Ocak-Haziran, Temmuz-Aralık) olarak kontrol etmeli ve 2 yıl süreyle takip etmelidir. Buna ilişkin belgeleri en az 2 yıl süreyle muhafaza etmelidir.

2- Yetiştiricilere satmak üzere küçükbaş hayvan ithal eden işletme sahiplerince, Bu Talimatın 9 uncu maddesinde istenen belgeleri, satışı yapılan işletmenin kurulu bulunduğu İl/İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne göndermelidir.

E-Yaptırımlar

1- Bu talimat kapsamında yapılacak damızlık sığır ithalatı ile ilgili sağlık, nakil, kimliklendirme, karantinaya ilişkin işlemler ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında olan diğer hususlarda, bu kanunun ilgili hükümleri uygulanır.

2- Bu talimat kapsamında alınan taahhütnameleri ihlal edenler hakkında 22.02.2013 tarih ve 28567 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2013/4284 sayılı Teknik Düzenlemeler Rejimi Karar’ının 14 ncü Maddesi birinci fıkrası d bendi “Taahhütname alınan durumlarda, taahhütnamede belirtilen ürünün ihracat için FOB ve ithalat için CIF değerinin %60’ının, firmanın bağlı bulunduğu vergi dairesince ilgiliye tebliğ tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacak TL karşılığının, 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde vergi dairesince tahsil edilerek bütçeye gelir kaydedilmesi” hükmü uygulanır.