Yazdır

DAMIZLIK KÜÇÜKBAŞ HAYVAN (KOYUN-KEÇİ) İTHALATI UYGULAMA TALİMATI

DAMIZLIK KÜÇÜKBAŞ HAYVAN (KOYUN-KEÇİ) İTHALATI

UYGULAMA TALİMATI

Gerekli yatırımlarını tamamlayan gerçek veya tüzel kişilerin işletmelerinin, ihtiyacı olan damızlık küçükbaş hayvanların ithalatına ilişkin talepleri, Hayvancılık Genel Müdürlüğünce değerlendirilir. İthalat, uygun görülecek ülkelerden Bakanlıkça belirlenen teknik ve sağlık şartlarına göre yapılır.

Kendi adına üretim yapacak gerçek veya tüzel kişilere ait işletme sahipleri, en az 100 ve en çok 1000 baş damızlık küçükbaş hayvan (koyun-keçi) ve dişi damızlık hayvan sayısının % 5’ini aşmayan miktarda damızlık erkek hayvan (koç-teke) ithalat talebinde bulunabileceklerdir. Damızlık küçükbaş hayvan ithalatına ilişkin iş ve işlemler aşağıda belirlenen esaslara göre yürütülür.

A-Başvuru İşlemleri için gerekli belgeler:

1- Ek-1’deki örneğe uygun olarak düzenlenmiş dilekçe,

2-Numarası, tarihi, menşei ülkesi, ırkı, baş birim fiyatı, gümrük beyannamesinin tescili sırasında ilgili gümrüğe ibraz edilecek orijinal faturadaki bilgilerin ve “T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenmiş teknik ve sağlık şartlarına uygundur” ibaresinin menşei ülkenin dilinde veya İngilizce yazılı olduğu, ihracatçının adı ve soyadının yer aldığı kaşeli ve imzalı proforma faturanın aslı ve 3 adet sureti ile yeminli tercüme bürosundan Türkçe çevirisi,

İhracatçı firma adına, fatura veya Proforma Faturaya imza atmaya yetkili olan kişi veya kişilere ait imza sirküleri,

İhracatçı firmanın, kurulu olduğu ülkedeki kuruluşunu, faaliyet alanını belirten belge veya belgelerin yeminli tercüme bürosundan Türkçe çevirisi,

3- Ek-2’deki örneğe uygun olarak düzenlenmiş ve yetkili kişi tarafından ıslak imzalı 4 adet kontrol belgesi, (kontrol belgesindeki miktarı bölümüne; hayvan sayısı rakam ve yazıyla belirtilecek)

4- Ek-3’deki örneğe uygun olarak düzenlenmiş noter onaylı taahhütname(vekâleten imzalı olmayacaktır),

5- İthalatçıyı temsile yetkili kişi/kişilere ait noter onaylı imza sirküleri, 

6- İthalatçı firmanın kuruluşunu gösterenticaret sicil gazetesi sureti,

7- İhracatçı ile ithalatçı arasında damızlık hayvan alım-satımına ilişkin olarak düzenlenen ve menşei ülkesi, ırkı, baş birim fiyatı, “T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenmiş teknik ve sağlık şartlarına uygundur” ibaresi vb konuları içeren tarafların ad soyad/unvan, tarih, kaşe ve imzası bulunan sözleşmenin bir sureti,

8- Bakanlık il/ilçe müdürlüğü tarafından onaylanmış işletme tescil belgesi,

9- Ek-4’deki örneğe uygun olarak düzenlenmiş, gerekli yatırımların tamamlandığını belirten Bakanlık il/ilçe müdürlüğü tarafından düzenlenip onaylanmış, başvuru tarihinden en fazla bir ay önce alınmış, üst yazısının da bulunduğu Küçükbaş Hayvancılık İşletmesi Kapasite Raporu,

10- Ek-5’deki örneğe uygun olarak Bakanlık il/ilçe müdürlüğünce onaylanmış Karantina Yeri ve İşletme Uygunluk Belgesi (karantina yeri kiralanmış ise en az 6 ay süreli noter onaylı kira kontratı eklenecektir),

11- Ek-6’daki örneğe uygun seçim heyeti talep dilekçesi,

12- İthalatı talep edilen damızlık hayvan sayısının, % 5 i oranında örneği Ek -7’te yer alan damızlık belgesi,

13- Halkbank Ümitköy Şubesinde nezdindeki TR 10 0001 2009 4160 0016 0000 34 IBAN nolu hesaba veya Bakanlığımız Merkez Kampüsünde bulunan Merkez Döner Sermaye İşletmesi Veznesine kontrol belgesi ücreti yatırıldığına dair Merkez Döner Sermaye Makbuzu (makbuzda, ithalatçının isim/ ünvan, ithalatın yapılacağı ülke, ithal edilecek damızlık hayvan sayısı, ırkı proforma fatura tarih ve sayısı belirtilecektir).

Başvuru dosyasında yukarıda ki belgeleri bulundurmayan veya eksik bulunduran gerçek veya tüzel kişilerin yaptıkları başvurular değerlendirilmeyecektir.

B-Diğer Hususlar

1- İthal edilecek damızlık hayvanlar ithalatın yapıldığı ülkede doğmuş olmalıdır.

2- İthalat izni verilen işletmelerin ihtiyacı olan damızlıkların seçimi, Bakanlıkça görevlendirilen bir ziraat mühendisi (zooteknist) ve bir veteriner hekimden oluşan seçim heyeti tarafından gerçekleştirilir.

3- Görevlendirilen seçim heyetinin günlük harcırahları ve seyahat masraflarının bedelleri ithalatçı tarafından karşılanacaktır. Bakanlık seçim heyetinin günlük harcırahları, “Yurtdışı Gündeliklerinin Hesaplanmasında Esas Alınacak Cetvele” göre, görev süresi ve yolda geçen süreler de dikkate alınarak hesaplanacak olup, ithalatçı firma tarafından ödenecektir.

4-Damızlık hayvan ithalat izni 6 (altı) ay geçerlidir. Bu süre içinde Bakanlık seçim heyeti görevlendirilmeyen ithalatçıların, ithalat izni iptal edilir. Kontrol belgesi onaylanmadan seçimi yapılan hayvanların ihracatçı ülkeden yüklemesi yapılmaz. Onaylanmış kontrol belgesinin geçerlilik süresi 4(dört) aydır.

5- İthalat izni, tek proforma fatura/fatura ile ırk başına en az 100 baş olmak üzere verilir.

6- Bakanlık Seçim Heyeti Tutanağında yer almayan damızlık hayvanların, ülkeye girişine izin verilmeyecektir.

7- İthalat ile ilgili bir usulsüzlük tespit edildiği takdirde ithalatçı hakkında Hayvancılık Genel Müdürlüğünce yasal işlem başlatılır ve söz konusu ithalatçının diğer ithalat izin talepleri dikkate alınmaz.

8- Bakanlık Seçim Heyeti Tutanağında kulak çip/küpe numaraları yer almayan, pedigri belgesinde yer alan bilgileri uyuşmayan damızlık hayvanların yüklenmesi durumunda 5996 sayılı kanunun 34. Maddesinde yer alan hususlara göre işlem yapılacaktır.

Bu konuda gerekli hassasiyeti göstermeyerek yükleme yapan, ithalatçı ile arasındaki sözleşmeye uymadığı ve seçildiği halde hayvanları eksik (sağlık şartları hariç) veya tamamını göndermeyerek, ithalatçıyı mağdur ettiği tespit edilen ihracatçıların proforma faturaları değerlendirmeye alınmaz.

9- Bu talimatın yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan müracaatlar, söz konusu önceki uygulama talimatına göre iş ve işlemleri yapılacaktır.

C- İthalatçının (İşletme Sahiplerinin) Sorumlulukları:

1- 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/5), 29.01.2015 tarihli ve 29251 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sığır Cinsi Hayvanlar İle Koyun Keçi Türü Hayvanların İthalatında Kontrol Belgesi Alınabilmesi İçin Aranacak Şartlar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2015/2) ile Bakanlıkça belirlenmiş olan teknik ve sağlık şartları ve damızlık hayvan ithalatına ilişkin usul ve esaslar dahilinde ithal edecekleri damızlık hayvanlarla ilgili her türlü belgeyi Bakanlığa, il/ilçe müdürlüğü ve/veya veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğüne ibraz etmek.

2- Örneğe uygun olarak düzenlenmiş noter onaylı verilen taahhütname (Ek-3) gereği ithalat aşamasında yapılması gereken muayene, kontrol ve analizleri Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre yaptırmak, sonucunda Bakanlık mevzuatına uygun şekilde hareket etmek.

3- Karantina işlemleri tamamlanarak millileşen damızlık hayvanları, HAYBİS ve e-ıslah veri tabanlarına kaydını yaptırmak.

4- İthal edilen damızlık hayvanları mücbir sebepler dışında millileştirme tarihi itibarıyla2 (iki) yıl süre ile satmamak, devretmemek ve amacı dışında kullanmamak, taahhütnamedeki maddelerinin ihlali halinde; ithal edilen damızlık hayvanların ithal tarihindeki fatura bedeli üzerinden 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında hazineye ödeme yapmak.

5- Bakanlıkça istenen bilgileri her yıl Haziran ve Aralık ayları sonunda bağlı bulunduğu Bakanlık il/ilçe müdürlüğüne bildirmek.

D-Bakanlık İl/İlçe Müdürlüklerinin Sorumlulukları:

1- İthal edilen damızlık hayvanların karantina işlemlerini yapmak.

2- İthalat şartlarına uymayan işletme sahiplerine 5996 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuatlara göre işlem yapmak.

3- Karantina işlemlerinden sonra millileştirilen damızlık hayvanların, HAYBİS veri tabanına kaydını yapmak/yaptırmak, karantina ve millileştirme sonucunun bir hafta içerinde Hayvancılık Genel Müdürlüğüne bildirmek.

 

4- İthal edilen damızlık hayvanların, takip süresi (millileşme tarihi itibarıyla 2 (iki) yıl),  içinde 6 aylık dönemler halinde periyodik olarak takip ve kontrol işlemlerini yapmak, izleme formunu (Ek-8) dönemler halinde tanzim ederek denetime hazır biçimde muhafaza etmek.