Yazdır

YETİŞTİRİCİLERİN KENDİ ADINA YAPACAKLARI ÖZEL İZNE TABİ DAMIZLIK DİŞİ SIĞIR İTHALATI UYGULAMA TALİMATI

YETİŞTİRİCİLERİN KENDİ ADINA YAPACAKLARI ÖZEL İZNE TABİ DAMIZLIK DİŞİ SIĞIR İTHALATI UYGULAMA TALİMATI

Damızlık dişi sığır (4-13 aylık)ve gebe düve ithalat izni gerekli alt yapı yatırımlarını tamamlamış işletmelere;

Bakanlık tarafından hibe desteği sağlanan projeler hariç olmak üzere, etçi ırklar(aynı ırktan) ile Holstein ve Avrupa Kırmızısı ırkında en az 100 baş, diğer ırklarda en az 60 baş için ithalat izni verilir.

A- Başvuruda İstenen Belgeler

İthalat, Bakanlığımızca belirlenen teknik ve sağlık şartları çerçevesinde ve yine Bakanlıkça uygun görülen ülkelerden yapılır. Bu amaçla Hayvancılık Genel Müdürlüğüne yapılan başvurularda aşağıdaki belgeler istenir.

1-Ek-1’deki örneğe uygun olarak düzenlenmiş Dilekçe,

2-Numarası, tarihi, menşei ülkesi, ırkı, baş birim fiyatı, gümrük beyannamesinin tescili sırasında ilgili gümrüğe ibraz edilecek orijinal faturadaki bilgilerin ve “T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenmiş teknik ve sağlık şartlarına uygundur” ibaresinin menşei ülkenin dilinde veya İngilizce yazılı olduğu, ihracatçının adı ve soyadının yer aldığı kaşeli ve imzalı Proforma Faturanın aslı ve 1 adet sureti ile yeminli tercüme bürosundan Türkçe çevirisi,

a)      İhracatçı firma adına, fatura ve/veya Proforma Faturaya imza atmaya yetkili kişi veya kişilere ait imza sirküleri aslı veya fotokopisi (yılda bir kez verilecektir),

b)      İhracatçı firmanın kurulduğu ilgili ülkedeki mevzuatlara dair kuruluş yazısı veya onaylı bir sureti/fotokopisi ve yeminli tercüme bürosundan Türkçe çevirisi (yılda bir kez verilecektir),

3- Ek-2’deki örneğe uygun olarak düzenlenmiş ve yetkili kişi tarafından ıslak imzalı 4 adet kontrol belgesi, (kontrol belgesindeki miktarı bölümüne, hayvan sayısı rakam ve yazıyla belirtilecek)

4- Ek-3’deki örneğe uygun olarak düzenlenmiş noter onaylı Taahhütname(vekâleten imzalı olmayacaktır),

5- İthalatçıya veya vekaletname verilen temsile yetkili kişi/kişilere ait noter onaylı imza sirkülerinin aslı veya fotokopisi,

6- İthalatçı firmanın kuruluşunu gösteren ticaret sicil gazetesi/sureti/fotokopisi,

7- İhracatçı ile ithalatçı arasında damızlık hayvan alım-satımına ilişkin olarak düzenlenen ve menşei ülkesi, ırkı, baş birim fiyatı, “T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenmiş teknik ve sağlık şartlarına uygundur” ibaresi vb. konuları içeren tarafların ad soyad/unvan, tarih, kaşe ve imzası bulunan sözleşmenin aslı veya sureti,

8- Bakanlık il/ilçe müdürlüğü tarafından onaylanmış İşletme Tescil Belgesi,

9- Ek-4’deki örneğe uygun olarak düzenlenmiş, gerekli yatırımların tamamlandığını belirten Bakanlık il/ilçe müdürlüğü tarafından düzenlenip onaylanmış, başvuru tarihinden en fazla bir ay önce alınmış Sığırcılık İşletmesi Kapasite Raporunu[işletme kiralık ise en az 3 yıl süre ile kiralandığını gösterir noter onaylı kira sözleşmesi/sureti veya noter onaylı fotokopisi ile kaba yem üretimi için hayvan başına en az 2,5 dekar sulu araziye veya 5 dekar kuru araziye sahip olduğunu gösterir il/ilçe Müdürlüğünden alınan ÇKS belgesi veya ÇKS’ye kayıtlı bu büyüklükteki araziyi en az 3 yıl süre ile kiraladıklarını belgeleyen kira sözleşmesi veya en az 3 yıllık kaba yem alım sözleşmesi veya kendi yemini ürettiğine dair il/ilçe müdürlüğünden alınan yazı Kapasite Raporuna eklenecektir] ithalatçı firmaya verecektir,

10- Ek-5’deki örneğe uygun olarak Bakanlık il/ilçe müdürlüğünce onaylanmış Karantina Yeri ve İşletme Uygunluk Belgesi (karantina yeri kiralanmış ise en az 6 ay süreli noter onaylı kira sözleşmesi/sureti veya noter onaylı fotokopisi eklenecektir),

11- Halkbank Ümitköy Şubesinde nezdindeki TR 10 0001 2009 4160 0016 0000 34 IBAN nolu hesaba veya Bakanlığımız Merkez Kampüsünde bulunan Merkez Döner Sermaye İşletmesi Veznesine kontrol belgesi ücreti yatırıldığına dair Merkez Döner Sermaye Makbuzu (makbuzda, ithalatçının isim/ ünvan, ithalatın yapılacağı ülke, ithal edilecek damızlık hayvan sayısı, ırkı, proforma fatura tarih ve sayısı belirtilecektir).

Başvuru dosyasında yukarıda ki belgeleri bulundurmayan veya eksik bulunduran gerçek veya tüzel kişilerin yaptıkları başvurular değerlendirilmeyecektir.

B-Diğer Hususlar

1- Seçimi yapılacak ve ithal edilecek damızlık sığırlar ithalatın yapıldığı ülkede doğmuş olmalıdır.

2-İthalat izni verilen işletmelerin ihtiyacı olan damızlık sığırların seçimi, Bakanlıkça görevlendirilen bir ziraat mühendisi (zooteknist) ve bir veteriner hekimden oluşan seçim heyeti tarafından gerçekleştirilir. Seçim heyeti talebi için bir hafta öncesinden Ek-6’da örneği yer alan dilekçe verilir.

3- Görevlendirilen seçim heyetinin günlük harcırahları ve seyahat masraflarının bedelleri ithalatçı tarafından karşılanacaktır. Bakanlık seçim heyetinin günlük harcırahları, “Yurtdışı Gündeliklerinin Hesaplanmasında Esas Alınacak Cetvele” göre, görev süresi ve yolda geçen süreler de dikkate alınarak hesaplanacak olup, ithalatçı tarafından ödenir.

4- Seçim heyeti, etçi ırklar(aynı ırktan) ile Holstein ve Avrupa Kırmızısı ırkında en az 100 baş, diğer ırklarda en az 60 baş damızlık hayvan seçimi için görevlendirilir. Etçi ırklar (aynı ırktan) ile Holstein ve Avrupa Kırmızısı ırkında en az 100 baş, diğer ırklarda en az 60 baş damızlık hayvan için seçim heyeti tutanağı düzenler.

Seçimi yapılacak olan damızlık hayvan sayısının %20’si kadar rezerv hayvan seçebilir. Ancak ithal edilecek damızlık hayvan sayısı, seçimi için verilen izin miktarını geçemez.

5- Bakanlık Seçim Heyeti Liste Tutanağında kulak küpe numaraları yer almayan veya ithalat izninden fazla yüklenen damızlık hayvanların, ülkeye girişine izin verilmeyecektir.

6- Damızlık hayvan ithalat izni 6 (altı) ay geçerlidir. Bu süre içinde Bakanlık seçim heyeti görevlendirilmeyen ithalatçıların izni iptal edilir. Kontrol belgesi onaylanmadan seçimi yapılan hayvanların ihracatçı ülkeden yüklemesi yapılmaz. Onaylanmış kontrol belgesinin geçerlilik süresi 4(dört) aydır.

7- İthalat ile ilgili bir usulsüzlük tespit edildiği takdirde ithalatçı hakkında Hayvancılık Genel Müdürlüğünce yasal işlem başlatılır ve söz konusu ithalatçının diğer ithalat izin talepleri dikkate alınmaz.

8- Bakanlık Seçim Heyeti Tutanağında kulak çip/küpe numaraları yer almayan, ithalat izninden fazla yüklenen, pedigri belgesinde yer alan bilgileri uyuşmayan damızlık hayvanların yüklenmesi durumunda 5996 sayılı kanuna göre işlem yapılır. Bu konuda gerekli hassasiyeti göstermeyerek yükleme yapan, ithalatçı ile arasındaki sözleşmeye uymadığı ve seçildiği halde hayvanları eksik (sağlık şartları hariç) veya tamamını göndermeyerek, ithalatçıyı mağdur ettiği tespit edilen ihracatçıların proforma faturaları değerlendirmeye alınmaz.

C- İthalatçının (İşletme Sahiplerinin) Sorumlulukları:

1-5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/5), 29.01.2015 tarihli ve 29251 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sığır Cinsi Hayvanlar İle Koyun Keçi Türü Hayvanların İthalatında Kontrol Belgesi Alınabilmesi İçin Aranacak Şartlar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2015/2) ile Bakanlıkça belirlenmiş olan teknik ve sağlık şartları ve damızlık hayvan ithalatına ilişkin usul ve esaslar dahilinde ithal edecekleri damızlık hayvanlarla ilgili her türlü belgeyi Bakanlığa, il/ilçe müdürlüğü ve/veya veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğüne ibraz etmek.

2-Örneğe uygun olarak düzenlenmiş noter onaylı verilen taahhütname (Ek-3) gereği ithalat aşamasında yapılması gereken muayene, kontrol ve analizleri Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre yaptırmak, sonucunda Bakanlık mevzuatına uygun şekilde hareket etmek.

3-Karantina işlemleri tamamlanarak millileşen damızlık hayvanları, Bakanlık Hayvancılık Bilgi Sistemine (Türkvet) ve e-ıslah veri tabanlarına kaydını yaptırmak.

4-İthal edilen damızlık hayvanları mücbir sebepler dışında 3 (üç) yıl süre ile (etçi ırklarda 2 (iki) yıl) satmamak, devretmemek ve amacı dışında kullanmamak, taahhütnamedeki maddelerinin ihlali halinde; ithal edilen damızlık hayvanların ithal tarihindeki fatura bedeli üzerinden 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında hazineye ödeme yapmak.

5-Bakanlıkça istenen bilgileri her yıl Haziran ve Aralık ayları sonunda bağlı bulunduğu Bakanlık il/ilçe müdürlüğüne bildirmek.

D-Bakanlık İl/İlçe Müdürlüklerinin Sorumlulukları:

1- İthal edilen damızlık hayvanların karantina işlemlerini yapmak.

2- İthalat şartlarına uymayan işletme sahiplerine mevzuatlara göre işlem yapmak.

3- Karantina işlemlerinden sonra millileştirilen damızlık hayvanların, Bakanlık Hayvancılık Bilgi Sistemine (Türkvet) ve e-ıslah veri tabanlarına kaydını yapmak/yaptırmak, karantina ve millileştirme sonucunun bir hafta içerinde Hayvancılık Genel Müdürlüğüne bildirmek.

5996 ve 6183 sayılı Kanunlar ile ilgili diğer

4- İl/İlçe Müdürlükleri ithal damızlık hayvanları ve yavrularını, Bakanlık mevzuatları kapsamında periyodik olarak takip ve kontrol işlemlerini yapar, ithal damızlık hayvan bulunduran işletmeleri 3 yıl süreyle 6 ayda bir (Ocak-Haziran, Temmuz-Aralık) periyodik olarak takip ve kontrol işlemlerini yapmak, Ek-7 ve Ek-8’de yer alan izleme formlarını dönemler halinde tanzim ederek denetime hazır biçimde muhafaza etmek.

 

5- Söz konusu taahhütnamede (Ek-3) belirtilen hususlara uymayanlar hakkında yasal işlem yapılır.