Yazdır

DAMIZLIK AT İTHALATINDA UYULMASI GEREKEN USUL VE ESASLAR

DAMIZLIK AT İTHALATINDA UYULMASI GEREKEN USUL VE ESASLAR

İthalat, Bakanlığımızca belirlenen teknik ve sağlık şartları çerçevesinde ve yine Bakanlıkça uygun görülecek ülkelerden yapılır. Bu amaçla kontrol belgesi alabilmek için yapılacak başvurularda aşağıdaki belge ve bilgiler aranacaktır.

1- Dilekçe- Hangi ülkeden, hangi ırk ve ne sayıda hayvan ithal edilmek istendiğine dair yetkili kişi veya noterden konu ile ilgili yetki verilmiş kişi tarafından imzalı ve kaşeli belge.

2- Proforma Fatura- Fatura numarası ve tarihi kapsayanTürkçe tercümeli 1 adet asıl, 3 adet suret(Gümrük beyannamesinin tescili sırasında ilgili gümrüğe ibraz edilecek orijinal faturadaki ve Bakanlıkça belirlenmiş teknik şartnamedeki bilgileriiçeren kaşe ve imzalı belge). Proforma faturada orijin ülke mutlaka belirtilecektir.

3- Kontrol Belgesi- Kontrol Belgesi-Örneği Ek-1 de verilen yetkili kişi veya noterden konu ile ilgili yetki verilmiş kişi tarafından ıslak imzalı ve kaşeli 4 adet belge verilecektir.

4- Taahhütname- İthalat talebinde bulunan firma veya şahıslar tarafından Ek-2 de örneği verilen taahhütname, noter onaylı olarak verilecektir.

5- İmza sirküleri- Firmayı temsile yetkili kişi/kişilerden alınacak noter onaylı belge,

6- Ticaret Sicil Gazetesi (İthalat yapacak firmaya ait ithalat ve yapacağı işle ilgili hüküm içeren),

7-İthal edilecek damızlık hayvanların(kısrak/aygır) ithalatına ilişkin olarak, 19.04.2011 tarihli ve 27910 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanmış olan “Safkan Arap ve İngiliz Atlarının Söy Kütüğü, Kayıtları, İthalat ve İhracatı Hakkında ’ki Yönetmelik’’ hükümlerinin ilgili şartlarının belgelendirilmesi (ithal edilecek İngiliz / Arap atlarda aranan, yarış performansları ve nitelikleri) gerekmektedir. İlgili yönetmelik Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın aşağıdaki

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.14921&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch web adresinde veya

Yüksek Komiserler Kurulunun http://yeni.ykk.gov.tr/Ekler/20120229-5.pdf

web adresinde yayınlanmaktadır.

8- Kısrak gebe ise aşım sertifikası ve tercümesi

9- Kısrak gebe değilse (Gebe olmadığına dair ithal edilen ülkeden Veteriner Hekim Raporu)

10- Pedigri belgesi ve tercümesi

11- Eşgal belgesi ve tercümesi

12-Veteriner sağlık sertifikası(4 adet suret)

13- Halkbank Ümitköy Şubesinde bulunan TR 10 0001 2009 4160 0016 0000 34 no.lu İBAN hesabına veya Bakanlığımız Merkez Kampüsünde bulunan Merkez Döner Sermaye İşletmesi veznesine 1100 (bin) TL yatırıldığına dair makbuz (Makbuzda; ithal edilecek ülke adı ve damızlık at sayısı belirtilecek).

Yukarıda belirtilen hususlara uymayan kuruluşların ithalat için yaptıkları başvuru değerlendirmeye alınmayarak, kontrol belgesi verilmeyecektir. Bu nedenle ithalat için gerekli hususlara tam uyularak başvuruların yapılması şarttır. Ayrıca, ithalatçının ithalat aşamasında veya sonrasında usulsüzlüğü tespit edildiğinde hakkında yasal işlem başlatılır ve diğer müracaatları dikkate alınmaz.

DAMIZLIK AT İTHALATINDA

DOSYADA BULUNMASI İSTENEN BELGELER

1-Dilekçe

2-Proforma Fatura (1 Asıl 3 Suret ve 1 Adet Tercüme Islak İmzalı)

3-Kontrol Belgesi (4 Adet Islak İmzalı)

4-İmza Sirküleri

5-Ticaret Sicil Gazetesi (Şirketlerden)

6-Taahhütname (Noter Onaylı)

7-Koşu Performansları

8-Kısrak Gebe ise Aşım Sertifikası ve Tercümesi

9-Kısrak Gebe Değilse (Gebe olmadığına dair ithal edilen ülkeden Veteriner Hekim Raporu)

10-Pedigri (Tamamı, Tercümesi)

11-Eşgal Belgesi Tercümesi

12-Veteriner sağlık sertifikası (4 Adet Suret)

13-Merkez Döner Sermaye Makbuzu (onaylı)

 

                                                                                                                                              EK-1

T.C.

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

Hayvancılık Genel Müdürlüğü

KONTROL BELGESİ

GTİP (1)            :          

 

Madde ismi (2):

 

Hangi listede yer aldığı:

 

İthalatçı firmanın

- Ticaret unvanı:

- Adresi ve tel no:

 

 

- Vergi dairesi :

- Vergi sicil no:

 

İhracatçı firmanın

- Ticaret unvanı:

- Adresi:

 

 

 

 

 

Maddenin

Kullanım yeri:

 

İthal amacı (3):

 

Miktarı   :

 

Şarj no (4):

 

Menşe ülkesi:

 

Yükleme ülkesi:

 

Giriş gümrüğü:

 

Kullanıcı firmanın

- Ticaret unvanı   :

- Adresi ve tel no:

 

İthal edilecek maddenin özelliğine göre aşağıdaki ilgili başlığı yuvarlak içine alınız.

(Madde B grubunda ise ayrıca ilgili bölümün altı çizilir.)

A- 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu hükümlerine uygundur.

B- Avrupa Topluluğu, Dünya Sağlık Teşkilatı, Dünya Gıda Kodeksi spesifikasyonlarına uygundur.

C- 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu hükümlerine uygundur.

D- 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu hükümlerine uygundur.

E- 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu hükümlerine uygundur.

(1) GTİP tespiti Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın sorumluluğunda değildir.

(2) Proforma faturada tek isim altında birden fazla madde varsa bunların orijinal isimleri ayrı ayrı belirtilecektir.

(3) Canlı su ürünleri ithalatında belirtilecektir.

(4) Veteriner tıbbi ürünlerin, bu ürünlerin veya başlangıç maddelerinin üretiminde kullanılan maddelerin ithalatında belirtilecektir.

Tarafımızca düzenlenen işbu formdaki bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu ve ithalatı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/5) hükümlerine uygun olarak yapacağımızı taahhüt ederiz.

 

 

Firma kaşesi

Yetkilinin Adı ve Soyadı

İmza

İlgili Tebliğ uyarınca yapılan incelemede, iş bu Kontrol Belgesi kapsamı ürünün, insan sağlığı ve güvenliği ile hayvan ve bitki varlığı ve sağlığı yönünden gümrük aşamasında yapılacak denetimlerde uygun bulunması halinde ithali uygun görülmüştür.

 

 

İmza ve mühür

Tarih

                                                                                                                                                                                 EK-2

TAAHHÜTNAME

 

HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

 

Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa (5996)  uyulması kaydı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/5) hükümleri dahilinde ; (                              ) ithal edeceğimiz (          ) baş damızlık  (kısrak / aygır)  ile ilgili olarak; Kontrol Belgesi düzenlenmesi için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına İbraz ettiğimiz Örnek veya Proforma Fatura, Veteriner Sağlık Sertifikası, Orijin belgesi ve her türlü diğer belgelerin ihracatçı ülke yetkili makamlarınca onaylı orijinallerini ve orijinal faturayı Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, ve Geçici İthalat Rejimleri ile tespit edilen amaçlar doğrultusunda damızlıkların ilgilisine teslimi sırasında Bakanlık ilgili İl veya Tahaffuzhane ve Gümrük Veteriner Müdürlüğüne ibraz edeceğimizi ve ithalat aşaması ve sonrasında yapılan muayene, kontrol ve analizler sonucunda damızlıkların Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara uygun olacağını söz konusu belgelerin orijinallerinin ibraz edilmemesinden veya bu belgelerin orijinalleri yerine değişik belgelerin ibrazından ve/veya söz konusu kontrol ve analiz sonuçlarının uygun olmamasından doğacak her türlü hukuki sorumluluğun tarafımıza aitolacağını, ithalat işlemleri tamamlanıncaya kadar atlar kati ithalatın yapılacağı il sınırları dahilinde olan aşağıda adresi bulunan karantina ahır(lar)ında tutacağımızı, başka hayvanlarla temas ettirmeyeceğimizi, hayvanları satmayacağımızı ve/veya devretmeyeceğimizi, Bakanlığın isteyeceği bilgi ve belgeleri süresi içinde temin ve teslim etmeyi, ayrıca; damızlık belgesi çıkarılması aşamasında ‘‘Safkan Arap ve İngiliz Atların Soy Kütüğüne Kayıtlarına Dair Yönetmelik’’ hükümlerine uyulmadığı taktirde her hangi bir hak talep etmeyeceğimi bu belge ile kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

 

Tarih:

 

İthalatçı Firma Yetkilisinin Adı Soyadı

Kaşe ve İmza

 

 

Firma Adresi:

 

 

( * )      : İthalatın yapılacağı ülkeyi yazınız.

( ** )     : İthal edilecek damızlık sayısını yazınız.

 

(ithalatçı firma imza yetkilisince imzalanmış noter onaylı taahhütname)