Yazdır

SIĞIR ETİ İTHALATINDA KONTROL BELGESİ BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

SIĞIR ETİ İTHALATINDA KONTROL BELGESİ BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

1.            Kontrol Belgesi başvurusu Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüne yapılacaktır.

2.            Dilekçe (Yetkili kişi veya noterden konu ile ilgili yetki verilmiş kişi tarafından imzalı ve kaşeli belge).

3.            Kontrol Belgesi başvurusu sırasında, 19/2/2012 tarihli ve 28209 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan 2012/13 sayılı Sığır Eti İthalatında Sağlık ve Teknik Şartların Belirlenmesine İlişkin Tebliğ19/2/2012 tarihli ve 28209 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan 2012/12 sayılı Hayvansal Ürün İthalatında Kontrol Belgesi Onaylanması ve İthalat aşamasında Sunulması Gereken Belgeler Hakkında Tebliğ ile 2012/5 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliğinde belirtilen evraklar ibraz edilecektir.

4.            Et ithalatı yapacak Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü ile 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa uygun olarak Bakanlıktan gerekli izinleri almış olan kesimhaneleri, kırmızı et/et ürünleri parçalama ve işleme tesisleri, soğuk hava deposu olan et satış yerleri ile yemek fabrikalarının faaliyette olduğuna dair belgelerinin güncel tarihli onaylanmış sureti ibraz edilecektir. Eğer söz konusu işletmeler adına ithalat, başka bir ithalatçı firma tarafından yapılacak ise ilave olarak buna ilişkin noter onaylı sözleşme/taahhütname eklenecektir.

5.            İhracatçı ülkede kesimi yapılacak hayvanlar hazır olduğunda, Veteriner Hekim talebi ile ilgili dilekçe (Kesimhane, kesilecek hayvanlar ve etlerin muayenesi Bakanlığımızca görevlendirilen Veteriner Hekim tarafından ihracatçı ülkede yapılacaktır. Veteriner Hekim talebi ile ilgili dilekçede kesim yapılacak ülke, şehir, kesimhanenin adı, onay numarası, tarih ve ithal edilecek sığır eti miktarı bilgileri yer alacaktır. (EK-1) Birden fazla şehirden yapılacak olan kesimler için ayrı ayrı dilekçelerle müracaatın yapılması gerekmektedir.)

6.            Sığır Eti İthalatı İçin Taahhütname.

7.            Firmayı temsile yetkili kişi/kişilerinin noter onaylı imza sirküleri.

8.            İthalat yapacak firmaya ait Ticaret Sicil Gazetesi veya faaliyet belgesi.

9.            İşletmenin faaliyette olduğuna dair kayıt ve onay (çalışma ve üretim izin belgeleri) belgelerinin güncel tarihli İl/İlçe Müdürlüklerinden onaylanmış sureti.

10.          Sığır Eti İthalatında Kontrol Belgesi için Döner Sermaye bedelinin yatırıldığına dair İdari İşler ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığınca onaylanmış banka dekontu veya döner sermaye makbuzu.

11.          Yukarıda belirtilen hususlara uymayan kişi/kuruluşların ithalat için yaptıkları başvuru değerlendirmeye alınmayarak, kontrol belgesi verilmeyecektir.

 

EK-1

 

T.C.

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüne

 

                        …../..…/2012 ile …../..…/2012 tarihleri arasında ...…(…....) gün süre ile ……………….…………. (*) ’nın …..…………………..…………. (**) şehrinde bulunan ……………………. onay numaralı …………………………  kesimhanesinden ithalatını yapmak istediğimiz ………………. TON/KG. sığır eti ithalatında; kesimi yapılacak sığırların ve elde edilecek etlerin denetimini yapmak üzere tarafımıza Veteriner Hekim görevlendirilmesi hususunda gereğini arz ederim.                                      

    …./…./2012  

 

İthalatçı Firma Kaşesi ve İmza Yetkilisinin Adı, Soyadı ve İmzası:

 

Adres ve Telefon:

 

(*)        : İthalatın Yapılacağı Ülkeyi Yazınız.

(**)     : İthalatın Yapılacağı Şehir/Kasabayı Yazınız.