Yazdır

TAAHHÜTNAME (Sığır Eti İçin)

TAAHHÜTNAME

(Sığır Eti İçin)

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞINA

( Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü )

19/2/2012 tarihli ve 28209 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan 2012/12 sayılı Hayvansal Ürün İthalatında Kontrol Belgesi Onaylanması ve İthalat aşamasında Sunulması Gereken Belgeler Hakkında Tebliğ ile 19/2/2012 tarihli ve 28209 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan 2012/13 sayılı Sığır Eti İthalatında Sağlık ve Teknik Şartların Belirlenmesine İlişkin Tebliğ ve 30/12/2011 tarihli ve 28158 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği : 2012/5) uyarınca ..................................................... (*) den/dan ithal edeceğimiz ..................................... KG / TON sığır eti ile ilgili olarak Kontrol Belgesi düzenlenmesi için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüne ibraz ettiğimiz örnek veya proforma Veteriner Sağlık Sertifikası ve her türlü diğer belgelerin ihracatçı ülke yetkili resmi makamlarınca onaylı orijinallerini ve orijinal faturayı Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimleri ile tespit edilen amaçlar doğrultusunda eşyanın ilgilisine teslim sırasında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ilgili İl veya Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğüne ibraz edeceğimizi; ithalat öncesi etlerin elde edileceği sığırların kesimini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı elemanları tarafından denetlenerek teknik, sağlık ve hijyen şartları bakımından uygun bulunan kesimhanelerde ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından görevlendirilecek veteriner hekim kontrolünde yaptıracağımızı; ülkemiz örf ve adetlerine uygun şekilde kesilmiş etleri getireceğimizi; muayene, kontrol ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından belirlenen testlerden geçmeyen etlerin getirilmeyeceğini; etlerin uygun koşullarda naklinin sağlanacağını; ithal edilen ülkeden söz konusu etlere ilişkin geri bildirim alınması durumunda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından alınacak her türlü önlemi kabul edeceğimizi; ithal edilen etler ile ilgili olarak 5996 Sayılı “Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu” hükümlerine uyacağımızı; ithalat aşamasında yapılan muayene, kontrol ve analizler sonucunda eşyanın Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca belirlenen usul ve esaslara uygun olacağını; söz konusu belgelerin orijinallerinin ibraz edilmemesinden veya bu belgelerin orijinalleri yerine değişik belgelerin ibrazından ve/veya söz konusu kontrol ve analiz sonuçlarının uygun olmamasından doğacak her türlü hukuki sorumluluğun tarafımıza ait olacağını; fiili ithalat işlemlerinden önce Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca istenilen bütün test ve analizleri masrafları tarafımızca karşılanmak üzere yaptıracağımızı; test ve analiz sonuçları gelinceye kadar etleri tüketime sunmayacağımızı; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca belirlenen her türlü teknik ve sağlık şartlarına uyacağımızı bu belge ile et ithalatı ile ilgili oluşacak bütün hukuki sorumluluğu kabul, beyan ve taahhüt ederiz.     ..../..../2012

İthalatçı Firma Kaşesi ve İmza Yetkilisinin Adı, Soyadı ve İmzası:

Adres:

(*)        :İthalatın Yapılacağı Ülkeyi Yazınız.

NOT      :Bu Taahhütnameden Noter tasdikli 1 Asıl 2 suret Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüne ibraz edilecektir.