Yazdır

EVCİL BÜYÜKBAŞ HAYVANLARIN TAZE, SOĞUTULMUŞ, DONDURULMUŞ ETLERİ (KARKAS) İÇİN VETERİNER SAĞLIK SERTİFİKASI

VETERINARY HEALTH CERTIFICATE FOR FRESH, CHILLED, FROZEN MEAT(CARCASS) OF DOMESTIC BOVINE ANIMALS

EVCİL BÜYÜKBAŞ HAYVANLARIN TAZE, SOĞUTULMUŞ, DONDURULMUŞ ETLERİ (KARKAS) İÇİN VETERİNER SAĞLIK SERTİFİKASI

                       

Part I: Details of dispatched consignment

Bölüm I: Yüklenen sevkiyata ait detaylar

I.1. Central Competent Authority

      Merkezi Yetkili Otorite

I.2. Certificate reference number

       Sertifika referans numarası

 

I.3. Local Competent Authority

       Yerel Yetkili Otorite

 

I.5. Consignee

      Alıcı

 

      Name

      Adı

 

      Address

      Adres

 

      Tel.No

 

I.4. Consignor

      Gönderen

 

      Name

      Adı

 

      Address

      Adres

 

      Tel.No

 

I.6. Country of origin/Orijin Ülke

     

 ISO Code/ISO Kodu

  I.7. Region of

origin/Orijin Bölge

       

Code/Kodu   

I.8 Country of destination/Varış Ülkesi

TURKEY/TÜRKİYE

ISO Code/ISO Kodu TR

I.9. Region of destination/Varış Bölgesi

Code/Kodu

 

I.10. Place of origin/ Orijin Yeri

 

 Name /Adı                  Approval number/Onay numarası                       Address/Adres

                                                                          

 

 

 

I.11. Place of loading/ Yükleme yeri

 

I.12. Date of departure/ Çıkış tarihi                 

 

 

I.13. Means of transport/ Nakliye aracı

        Aeroplane       Ship      Railway wagon

        /Uçak                /Gemi       /Tren vagonu

        Road vehicle           Other

        /Karayolu taşıtı        /Diğer

        Identification

        /Kimlik:

        Documentary references

        /Doküman referansları

I.14. Entry point in Turkey

         /Türkiye’ye giriş noktası

 

 

I.15. Commodity code (HS code)

         /Malın Kodu (HS Kodu)      

 

 

 

I.16. Quantity

        /Miktar

 

 

I.17. Description of commodity

        /Malın tanımı

 

 

I.18. Temperature of product/ Ürünün sıcaklığı

 

       Ambient                             Chilled                   Frozen

       / Oda Isısı                      / Soğutulmuş           / Dondurulmuş

I.19. Number of Packages/ Paketlerin sayısı    

 

 

I.20. Identification of container/seal number/ Konteynırların tanımı/ mühür numarası:

I.21. Type of packaging/ Paketleme çeşidi:

 

 

I.22. Commodities certified for

         /Mallar

                 Human consumption              

                 /İnsan tüketimi için onaylıdır.

 

 

I.23. For import into Turkey

        /Türkiye’ye ithalat için

 

 

I.24. Identification of the commodities/ Malların kimliği

    Species                       Nature of              Treatment           Approval number establishments              number               net

(Scientific name)          commodity                 type           Abattoir    Cutting plant    Cold store          of packages          weight

/Tür (Bilimsel adı)    Malın Niteliği         İşlem Türü                 

                                                                                                      

 

 

 

 

Part II: Certification

Bölüm II: Sertifikasyon

II. Health information/Sağlık bilgileri

II.a. Certificate reference number/ Sertifika referans numarası

 

II.1.    Public Health Attestation/Halk Sağlığı Beyanı

 

I, the undersigned official veterinarian, declare that I am aware of the relevant requirements of Regulations (EC) No 178/2002, (EC) No 852/2004, (EC) No 853/2004, (EC) No 854/2004 and 999/2001 and certify that the meat of domestic bovine animals described in Part I was produced in accordance with those requirements, in particular that:

Ben, aşağıda imzası bulunan resmi veteriner hekim, 178/2002 (EC), 852/2004 (EC), 853/2004, 854/2004 (EC) ve 999/2001 (EC) Tüzüklerinin ilgili hükümlerini anladım ve Bölüm I’de tanımlanan evcil sığır cinsi hayvanların taze etlerinin bu tüzüklerin gerekliliklerine uygun olarak elde edildiğini tasdik ederim, özellikle;

 

II.1.1.   the meat comes from(an) establishment(s) implementing a programme based on the HACCP principles in accordance with Regulation (EC) No 852/2004;

852/2004 (EC) sayılı Tüzük’e uygun HACCP prensiplerinin uygulandığı tesis(ler)den geldiğini;

 

II.1.2.  the meat has been obtained in compliance with Section I of Annex III to Regulation (EC) No 853/2004;

853/2004/EC sayılı Tüzük’ün Ek III,  Bölüm I’ uygun bir şekilde elde edildiğini;

 

II.1.3.the meat has been found fit for human consumption following ante and post-mortem inspections carried out in accordance with Chapter II of Section I and Chapters I and IX of Section IV of Annex I to Regulation (EC) No 854/2004;

854/2004/EC sayılı Tüzük’ün Ek I Bölüm IV ve Kısım I ve Bölüm I, Kısım II'ye uygun olarak kesim  öncesi ve sonrası yapılan denetimler sonucunda insan tüketimi için uygun bulunduğunu;

 

II.1.4.  (1) either [the carcass or parts of the carcass have been marked with a health mark in accordance with Chapter III of Section I of Annex I to Regulation (EC) No 854/2004;]

            (1)   or   [ the packages of meat have been marked with an identification mark in accordance with Section I of Annex II to Regulation (EC) No 853/2004];

            (1) ya     [ Karkaslar veya karkasların parçaları, 854/2004/EC Tüzüğünün Ek I, Bölüm I, Kısım III’e uygun olarak bir sağlık işareti ile işaretlendiler.]

            (1) ya da [ Et paketleri, 853/2004/EC Tüzüğünün Ek II, Bölüm I’e uygun olarak bir tanımlama işareti ile işaretlendiler.];

 

II.1.5. the meat satisfies the relevant criteria set out in Regulation (EC) No2073/2005 on microbiological criteria for foodstuffs;

Taze et, gıda maddelerinde mikrobiyolojik kriterlere ilişkin 2073/2005/EC sayılı Tüzüğün ilgili gerekliliklerini karşılar.

 

II.1.6. the guarantees covering live animals and products thereof provided by the residue plans submitted in accordance with Directive 96/23/EC, and in particular Article 29 thereof, are fulfilled;

96/23/EC sayılı direktifin ve özellikle 29.maddesine uygun olarak sunulan kalıntı planlarının canlı hayvan ve bunların ürünlerini kapsayan garantileri karşıladığını;

 

II.1.7.the meat has been stored and transported in accordance with the relevant requirements of Section I and V respectively of Annex III to Regulation (EC) No 853/2004;

Taze et, 853/2004/EC Tüzüğünün Ek III, Bölüm I ve V’in ilgili hükümlerine uygun olarak depolandı ve taşındı.

II.1.8. with regard to bovine spongiform encephalopathy(BSE);/  sığırların süngerimsi beyin hastalığı ile ilgili olarak;

(1) either/ ya II.1.8.1. for imports from a country or region with a negligible BSE risk status as classified   

                                   by  OIE./ OIE’de belirlendiği gibi “İhmal Edilebilir” risk statüsünde olan ülke/     

                                 bölgelerden yapılacak olan ithalatlarda;

(a)the animals from which the bovine meat was derived were born, continuously  

                               reared and slaughtered in a country with negligible BSE risk(5)/ Etlerin elde edildiği

                                 hayvanlar, “ihmal edilebilir” risk statüsünde(5) yer alan ülkelerde doğmuş, sürekli 

                                bu ülkede büyümüş ve kesilmişlerdir.

(b) the animals from which the meat was derived selected for export were                                   born after the date from which the ban on the feeding of ruminants with meat-and-bone meal  

and greaves derived from ruminants was effectively enforced./ Etin elde edildiği hayvanlar et-kemik unu ve greaves ile ruminant beslenmesinin yasaklandığı ve yasaklamanın etkili bir şekilde uygulandığı tarihten sonra doğmuştur.                                                     

                               

(1) or/ ya da II.1.8.2. for imports from a country or region with a controlled BSE risk status as classified  

                              by  OIE./ OIE’de belirlendiği gibi “Kontrol Edilebilir” risk statüsünde olan ülke/     

                              bölgelerden yapılacak olan ithalatlarda;

 

(a)the animals from which the bovine meat was derived were born, continuously reared and slaughtered in a country with controlled BSE risk(6)/ Etlerin elde edildiği hayvanlar, “kontrol edilebilir” risk statüsünde(6) yer alan ülkelerde doğmuş, sürekli bu ülkede büyümüş ve kesilmişlerdir.

                              (b) the animals from which the bovine meat was derived have not been slaughtered after stunning by means of gas injected into the cranial cavity or killed by the same method or slaughtered by laceration after stunning of central nervous tissue by means of an elongated rod-shaped instrument introduced into the cranial cavity;

Sığır etinin elde edildiği hayvanlar kafatası kavitesine gaz enjekte edilmek suretiyle sersemletildikten sonra kesilmemişlerdir veya aynı yöntemle öldürülmemişlerdir veya kafatası kavitesine çubuk benzeri bir aleti uzatmak suretiyle merkezi sinir dokularını sersemlettikten sonra parçalayarak kesilmemişlerdir.

(c) the animals from which the meat was derived selected for export were born after the date from which the ban on the feeding of ruminants with meat-and-bone meal and greaves derived from ruminants was effectively enforced./ Etin elde edildiği hayvanlar et-kemik unu ve greaves ile ruminant beslenmesinin  yasaklandığı ve yasaklamanın etkili bir şekilde uygulandığı tarihten sonra doğmuştur.

(d), the carcasses, half carcasses or half carcasses which cut into no more than three wholesale cuts, and quarters derived from animals younger than 30 months old contain vertebral column, including dorsal ganglia.(3)(4)/ 30 aylıktan küçük olmak üzere, etlerin elde edildiği hayvanların, karkasları, yarım karkasları veya üç parçadan fazla kesilmemiş yarım karkasları ve çeyrek gövdeleri, dorsal kök ganglia’ları da dahil olmak üzere omurga içermektedir.(3)(4)

 

II.1.9.  Animals selected for export are identified by a permanent identification system enabling them to be traced back to the dam and herd of origin.

İhraç edilmek için seçilen hayvanlar, orijin sürü ve anneye ulaşmayı sağlayacak kalıcı kayıt sistemiyle tanımlanmıştır.

 

II.1.10. The meat to be exported is identified individual identification system of the animals slaughtered./İhraç edilecek etler, etlerin elde edildiği hayvanların bireysel numaraları ile tanımlanacaktır.

 

II.1.11. either/ ya (1)  [ The animal which meat is derived from are subjected to BSE test and the results found negative./ Etlerin elde edildiği hayvanlar, kesimden sonra BSE yönünden taramaya tabi tutuldular ve sonuçlar negatif bulundu.]

           

or/ ya da (1)  [the animals from which the bovine meat was derived were born, continuously reared and slaughtered in …………………(exporting country) which BSE outbreak/case has never been detected and  with negligible and controlled BSE risk status according to the OIE./ Etlerin elde edildiği hayvanlar, daha önce hiç BSE vakası görülmeyen ve Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatının (OIE) sınıflandırmasına göre ihmal edilebilir ve kontrol edilebilir statüde yer alan ………………(ihracatçı ülke) de/da doğmuş, sürekli olarak burada büyümüş ve kesilmişlerdir.

 

II.2.    Animal Health Attestation/ Hayvan Sağlığı Beyanı

 

I, the undersigned official veterinarian, hereby certify, that the fresh meat described in Part I:

Ben, aşağıda imzası bulunan resmi veteriner hekim olarak onaylarım ki, Bölüm I’de tanımlanan taze et:

 

II.2.1.  has been obtained in the territory/ies with code: …………………….(2) which, at the date of issuing

this certificate:

…………………… (2) kodlu toprak(lar)da elde edilmiştir, bu sertifikanın düzenlendiği tarihte söz

konusu topraklar:

 

(a)has been free for 12 months from rinderpest foot-and-mouth disease, rift valley fever

sığır vebası, şap hastalığı, rift valley hastalıklarından 12 aydır aridir.

 

II.2.2  (1) either /ya [has been obtained from animals thathave remained in the territory described under point II.2.1. since birth./ Etlerin elde edildiği hayvanlar doğduklarından beri Madde II.2.1’de tanımlanan topraklarda kalmışlardır;]

 

                   (1) or/ ya da[has been obtained from animals thathave been introduced into the territory described point II.2.1, from ……………………….(name of the country) , that was authorized for importation of this meat into Turkey/ Etlerin elde edildiği hayvanlar madde II.2.1’de tanımlanan topraklara, Türkiye’ye etin ithalatı için  izinli olan ……………………….(ülke ismi) ‘den/dan giriş yapmıştır ]

 

II.2.3  has been obtained from animals coming from holdings in which/ Etlerin elde edildiği hayvanların

geldiği işletmeler:

 

(a) there is no official restriction for animal health reasons and where, in these holdings and in the holding situated in their vicinity within 25 km, there has been no case/outbreak of foot-and-mouth disease or rinderpest during the previous 12 months,

işletmelerde hayvan hastalıkları sebebiyle resmi kısıtlama bulunmamaktadır. İşletmelerin içinde ve 25 km civarında son 12 ay içinde herhangi bir şap hastalığı ya da sığır vebası vakası/salgını görülmemiştir.

 

(b) they have remained for at least 40 days before direct dispatch to the slaughterhouse;

İşletmelerde doğrudan kesimhaneye sevklerinden en az 40 gün öncesinden itibaren kalmışlardır.

 

(c) animals are identified and registered in the national System of Identification and Certification of Origin for bovine animals;

Sığır cinsi hayvanlar için olan orijin sertifikasyonu ve kimliklendirme ulusal sisteminde kayıtlı ve tanımlanmış hayvanlardır.

 

II.2.4  has been obtained from animals which:

Etlerin elde edildiği hayvanlar:

 

(a)have been transported from their holdings in vehicles, cleaned and disinfected before loading, to an approved slaughterhouse without contact with other animals which did not comply with the conditions referred to in point II.2.1, II.2.2 and II.2.3.

işletmelerinden onaylı kesimhaneye, yüklemeden önce temizlenmiş, dezenfekte edilmiş araçlarla, Madde II.2.1, II.2.2. ve II.2.3’te belirtilen şartları karşılamayan hayvanlarla temas etmeden nakledilmişlerdir.

 

(b)at the slaughterhouse, have passed ante-mortem health inspection during the 24 hours before slaughter and, in particular, have shown no evidence of the disease referred to in point II.2.1,

kesimhanede, kesim öncesi 24 saat içinde ante-mortem sağlık muayenesinden geçmiştir, özellikle Madde II.2.1.’de belirtilen hastalıklara karşı herhangi bir bulgu göstermemişlerdir.

 

(c)have been slaughtered on ………………(dd/mm/yyyy) or between ………………(dd/mm/yyyy) and ………………(dd/mm/yyyy)

…………….(gg/aa/yyyy) tarihinde kesilmiştir ya da …………….(gg/aa/yyyy) ile …………………….(gg/aa/yyyy) tarihleri arasında kesilmiştir.

 

 

(d)  [ at the slaughterhouse have been kept prior to slaughter completely separate from animals the meat of which is not intended for Turkey]

       [/kesim öncesi, kesimhanede,  Türkiye için amaçlanmayan etlerin elde edileceği hayvanlardan tamamen ayrılmış olarak tutulmuşlardır.]

 

II.2.5.has been obtained in an establishment around which, within a radius of 10 km, there has been no

case/outbreak of the diseases referred to in point II.2.1. during the previous 30 days.

30 gün öncesinden itibaren, bulunduğu 10 km yarı çaplı alan içinde, Madde II.2.1.de belirtilen hastalıklara ait herhangi bir vaka/salgın görülmeyen bir işletmeden elde edilmişlerdir.

 

II.2.6.   has been obtained and prepared without contact with other meats not complying with the conditions

required in this certificate;/ bu sertifikada belirtilen şartları taşımayan etlerle herhangi bir temas

olmadan hazırlanmış ve elde edilmiştir.

 

 

Part I/ Bölüm I

_         Box reference I.10: Place of origin: name and address of dispatch establishment./Madde I.I0: Orijin yeri: sevkiyatın bulunduğu işletmenin adı ve adresi

 

 

_         Box reference I.13: Registration number (railway wagons or container and Lorries), flight number (aircraft) or name (ship) is to be provided. In case of unloading and reloading, the consignor must inform the entry point into the Turkey./ Madde I.13: Kayıt numarası (tren vagonları veya konteynır ve kamyonlar), uçuş numarası (uçak) veya isim (gemi) girilmelidir. Boşaltma ve geri yükleme durumunda, gönderen bu durumu Türkiye’ye giriş noktasına bildirmelidir.

 

_         Box reference I.15: Use the appropriate HS code: 02.01, 02.02./ Madde I.15: Kullanılması uygun olan HS kodları: 02.01, 02.02.

 

_         Box reference I.16: Indicate total gross weight and total net weight./Madde I.16: Toplam brüt ağırlık ve toplam net ağırlık belirtilecek.

 

_         Box reference I.20: For containers or boxes, the container number and the seal number (if applicable) must be included. / Madde I.20: Konteynırlar ve kutular için,  konteynırın numarası ve mühürün numarası (eğer varsa) belirtilecektir.

 

 

_         Box reference I.24: Nature of commodity: Indicate ‘carcass-whole’, ‘carcass-side’, ‘carcass-quarters’ or ‘cuts’ / Madde I.24: sevkıyatın niteliği “bütün-karkas”, “yarım-karkas”, “çeyrek-karkas” ve “parçalar” şeklinde belirtilecektir.

 

_         Box reference I.24: Treatment type: If appropriate, indicate ‘de-boned’; ‘bone in’ and/or ‘matured’ .It frozen, indicate the date freezing (mm/yy) of the cuts../Madde I.24: Gördüğü işlem tipi: Eğer uygunsa, “kemiği ayrılmış”; “kemikli” ve/veya “olgunlaştırılmış” olarak belirtilecektir. Dondurulmuş olan sevkıyat için parçaların dondurulma tarihini (aa/yy) olarak belirtiniz.

 

Part II/ Bölüm II

 

       (1)    Keep as appropriate. / Uygun şekilde saklayın.

 

       (2)    Insert the name of exporting country with code./İhracatçı ülkenin ismini kodu ile birlikte girin.

 

       (3)    The number of bovine carcasses or wholesale cuts of carcasses, from which the vertebral column is removed as well as the number where vertebral column is not removed must be added to Veterinary Health Certificate as a statement./ Vertebral kolonu ayrılmış ve ayrılmamış sığır karkası veya karkasın tüm parçaların sayısı sertifikaya beyan olarak eklenecektir.

 

       (4)    The carcasses has to be identified with identification of slaughtered animal, name and approval number of slaughterhouse, name and approval number of cutting plant etc. /Karkaslar, kesilen hayvanın kimlik bilgileri, kesimhane adı ve onay numarası, parçalama tesisi adı ve onay numarası vs. gibi bilgileri içerecek şekilde tanımlanmalıdır.

 

       (5)        Only if the animals were born and continously reared in a country categorised in accordance with OIE classification as a country posing a negligible BSE risk./ Yalnızca, OIE sınıflandırmasına göre “ihmal edilebilir” ülke olarak kategorize edilen ülkelerde doğmuş ve devamlı olarak burada yetiştirilmiştir.

 

       (6)        Only if the animals were born and continously reared in a country categorised in accordance with OIE classification as a country posing a controlled BSE risk./ Yalnızca, OIE sınıflandırmasına göre “kontrol edilebilir” ülke olarak kategorize edilen ülkelerde doğmuş ve devamlı olarak burada yetiştirilmiştir.

 

       (7)         The signature and the stamp must be in a colour different to that of the  printing. / İmza ve mühürün rengi baskı renginden farklı olmalıdır.

 

* Specified Risk Material/ Spesifik risk materyalleri

 

- Distal ileums including tonsils and mesentery of animals of all ages./Her yaştaki sığır cinsi       hayvanların tonsil ve mezenterleri de dahil olmak üzere distal ileum’u,

 

-the skull excluding the mandible and including the brain and eyes, and the spinal cord of animals aged over 12 months;/12 aylık yaş üzeri hayvanların çene hariç fakat gözler ve beyin dahil kafatasları ve spinal kordları,

 

 -the vertebral column excluding the vertebrae of the tail, the spinous and transverse processes of     the cervical, thoracic and lumbar vertebrae and the median sacral crest and wings of the sacrum, but including the dorsal root ganglia, of animals aged over 30 months; and / 30 aylık yaş üstü hayvanların kuyruk vertebraları hariç,  servikal, torasik ve lumbar vertebraların sivri ve transvers çıkıntıları ile sacrumun median sakral sırtı ve kanatları hariç,  dorsal kök ganglia ise dahil olmak üzere vertebral kolonu,

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Official veterinarian

/Resmi veteriner hekimin

 

Name (in capital letters):                                                       Qualification and title:

/Adı (büyük harflerle):                                                           /Yetki ve unvan:

 

Date:                                                                                       Signature(7)

/Tarih:                                                                                     /İmza

 

Stamp(7)

Mühür: