Yazdır

KONTROL BELGESİ FORMATI

T.C.

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

KONTROL BELGESİ

GTİP (1)

:

Madde ismi (2)

:

Hangi listede yer aldığı

:

İthalatçı firmanın

 

- Ticaret unvanı        

:

- Adresi ve tel no     

:

- Vergi dairesi          

:

- Vergi sicil no          

:

İhracatçı firmanın

 

- Ticaret unvanı        

:

- Adresi                  

:

Maddenin Kullanım yeri

:

İthal amacı (3)        

: -----

Miktarı                   

:

Şarj no (4)              

: -----

Menşe ülkesi           

:

Yükleme ülkesi        

:

Giriş gümrüğü          

:

Kullanıcı firmanın

 

- Ticaret unvanı        

:

- Adresi ve tel no     

:

İthal edilecek maddenin özelliğine göre aşağıdaki ilgili başlığı yuvarlak içine alınız.

(Madde B grubunda ise ayrıca ilgili bölümün altı çizilir.)

A- 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu hükümlerine uygundur.

B- Avrupa Topluluğu, Dünya Sağlık Teşkilatı, Dünya Gıda Kodeksi spesifikasyonlarına uygundur.

C- 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu hükümlerine uygundur.

D- 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu hükümlerine uygundur.

E- 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu hükümlerine uygundur.

(1) GTİP tespiti Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın sorumluluğunda değildir.

(2) Proforma faturada tek isim altında birden fazla madde varsa bunların orijinal isimleri ayrı ayrı belirtilecektir.

(3) Canlı su ürünleri ithalatında belirtilecektir.

(4) Veteriner tıbbi ürünlerin, bu ürünlerin veya başlangıç maddelerinin üretiminde kullanılan maddelerin ithalatında belirtilecektir.

Tarafımızca düzenlenen işbu formdaki bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu ve ithalatı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/5) hükümlerine uygun olarak yapacağımızı taahhüt ederiz.

 

Firma kaşesi

Yetkilinin Adı ve Soyadı

İmza

İlgili Tebliğ uyarınca yapılan incelemede, işbu Kontrol Belgesi kapsamı ürünün, insan sağlığı ve güvenliği ile hayvan ve bitki varlığı ve sağlığı yönünden gümrük aşamasında yapılacak denetimlerde uygun bulunması halinde ithali uygun görülmüştür.

 

İmza ve mühür

Tarih