Yazdır

KESİMLİK VE BESİLİK KOYUN İTHALATI İÇİN TEKNİK VE SAĞLIK ŞARTNAMESİ

KESİMLİK VE BESİLİK KOYUN İTHALATI İÇİN TEKNİK VE SAĞLIK ŞARTNAMESİ

A-KESİMLİK VE BESİLİK KOYUN İTHALATI YAPILABİLECEK ÜLKELER :

http://www.gkgm.gov.tr/birim/hayvan_urun_sinir/faaliyet/damizlik_besilik_kasaplik_koyun_izinliulkeler.html linkinde kesimlik ve besilik koyun ithal edilebilecek ülkelerin listesi yayınlanmaktadır.

B-HAYVANLARDA ARANACAK ÖZELLİKLER :

1.    İthal edilecek kesimlik ve besilik koyunlar; erkek, kültür ırkı veya bunların melezleri olacaktır.

2.    Hayvanların her birinin yaşı 24 aydan küçük olacaktır.

3.    Hayvanlar kendi ırk özelliklerini taşıyacak ve herhangi bir fiziki kusur (ayakta, gözde, kulakta, kuyrukta vb.) bulunmayacaktır.

4.    Sağlık muayenesi yapılmayan ve kontrolden geçirilmeyen hiçbir hayvan ithalat için kabul edilmeyecektir.

5.    Hayvanlara, herhangi bir stilben veya tirostatik madde ile tedavi veya zooteknik uygulama dışında başka amaçlara yönelik östrojenik, androjenik, gestajenik veya   β-agonist maddelerin uygulaması yapılmamış olmalıdır.

6.    İthal edilecek hayvanlar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından belirlenen sağlık şartlarına uygun olmalıdır.

7.    Hayvan üzerinde bireysel tanımlamayı sağlayan işaret (kulak küpesi veya mikroçip) bulunacaktır.

D-KONTROL BELGESİ BAŞVURUSUNDA İSTENİLECEK BELGELER :

Kontrol belgesi başvurusu Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’ne yapılacaktır.

1.    Dilekçe (Yetkili kişi veya noterden konuyla ilgili yetki verilmiş kişi tarafından imzalı ve kaşeli belge)

2.    Kontrol Belgesi başvurusu sırasında, 18/1/2012 tarihli ve 28177 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/8 sayılı Damızlık Harici Hayvanların İthalatında Kontrol Belgesi Düzenlenmesi İçin Aranacak Belgeler Hakkında Tebliğ, 14/3/2012 tarihli ve 28233 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/25 sayılı Kesimlik ve Besilik Sığır Cinsi Hayvanlar ile Koyunların İthalatında Kontrol Belgesi Alınabilmesi İçin Aranacak Şartlar Hakkında Tebliğ ile 30/12/2011 tarihli ve 28158(3. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliğine (Ürün Güvenliği ve Denetimi:2012/5) göre aşağıda belirtilen evraklar ibraz edilecektir:

a)    Kontrol belgesi (3 asıl)

b)    Proforma Fatura (1 asıl, 2 suret) veya Fatura (3 suret)

c)     Proforma Veteriner Sağlık Sertifikası (3 suret) (Formatı Bakanlıkça belirlenmiş ve/veya ihracatçı ülkelerle üzerinde anlaşma sağlanmış veteriner sağlık sertifikaları bulunması halinde kontrol belgesi düzenlenmesi aşamasında bu belge aranmaz)

d)    Orijin sertifikası (3 suret) (hayvanların orijin ülkesi veteriner sağlık sertifikasında belirtilmişse ibraz edilmesine gerek yoktur.)

e)    İbraz edilen proforma veteriner sağlık sertifikası, orijin sertifikası ve her türlü Bakanlıkça istenen diğer belgelerin, ihracatçı ülke yetkili resmi makamlarınca onaylı orijinallerini ve faturayı, serbest dolaşıma giriş rejimi, dahilde işleme rejimi, gümrük kontrolü altında işleme rejimi ve geçici ithalat rejimleri ile tespit edilen amaçlar doğrultusunda ilgilisine teslim sırasında veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğüne veya yetkilendirilmiş il müdürlüğüne ibraz edeceklerini ve ithalat aşamasında yapılan muayene, kontrol ve analizler sonucunda eşyanın Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara uygun olacağına dair ithalatçı firma imza yetkilisince imzalanmış Taahhütnamenin, noter tasdikli bir adet asıl iki adet fotokopisi

3.    Yukarıda bildirilen evraklara ek olarak;

Kesimlik Koyun İthalatı İçin;

a) Hayvanların kesileceği kesimhanenin faaliyette olduğuna dair İl/İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından çalışma izin belgesi/onay belgesinin güncel tarihli onaylanmış sureti

b) Kesimhanesi bulunmayan ithalatçılar tarafından, (a) bendinde belirtilen belgeye ek olarak kesimhaneyle yapılan sözleşme/taahhütname örneği (noter onaylı)

Besilik Koyun İthalatı İçin;

a) İl/İlçe Müdürlüklerinden onaylı ve güncel tarihli “İşletme Tescil Belgesi”

b) İl/İlçe Müdürlüklerinden onaylı ve güncel tarihli “Karantina Yeri ve İşletme Uygunluk Belgesi” (İşletme kiralık ise kira sözleşmesi eklenecek)

4.    Firmayı temsile yetkili kişi/kişilerin imza sirküleri/imza beyannamesi

5.    İthalat yapacak firmanın hayvancılık konusunda faaliyet gösterdiğine dair Ticaret Sicil Gazetesi sureti/faaliyet belgesi

6.    İthalat yapacak kişi/kişiler için hayvancılık konusunda faaliyet gösterdiğine dair belge (çiftçi kayıt belgesi, işletme tescil belgesi vb.)

ibraz edilecektir.

E-DİĞER HUSUSLAR :

1.    İthalatçı kişi/firma, ihracatçı ülkede ithal edilecek hayvanlar hazır olduğunda Seçim Heyeti talebi ile ilgili Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüne başvuru dilekçesi verecektir. Bu dilekçede ne kadar hayvan seçileceği belirtilecektir. İthal edilecek hayvanların seçimi, Bakanlıkça görevlendirilecek iki resmi veteriner hekimden oluşan Seçim Heyeti tarafından ihracatçı ülkede yapılacaktır. 

2.    Seçim Heyeti Raporu; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından görevlendirilen veteriner hekimler tarafından, Bakanlıkça belirlenen sağlık şartlarını karşılayan hayvanlar için iki nüsha olarak tanzim edilecek olup, raporun aslı hayvanların ülkeye girişinde ibraz edilecektir.

3.    İthal edilecek koyunlar ihracatçı ülke topraklarında doğup büyümüş hayvanlardan olacaktır.

4.    Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca kesimlik ve besilik koyunlar için talep edilen Veteriner Sağlık Sertifikası ihracatçı ülke resmi veteriner servisi tarafından onaylanıp, ihracatçı ülke resmi Veteriner Hekimi tarafından imzalanacaktır.

5.    Kesilen her yaştaki koyunların dalak ve ileumları ile 12 aylıktan büyük koyunların beyin ve göz dahil kafatası, tonsil ve spinal kordları kesimhanede uygun bir şekilde uzaklaştırılacak ve imha edilecektir.

6.    İthal edilecek kesimlik koyunlar: Fiili ithalat sonrası kesilmeleri için doğrudan Kontrol Belgesinde belirtilen kesimhane/kesimhanelere sevk edilecektir.

İthal edilecek besilik koyunlar:

a)    Ülkemize girişte Kontrol Belgesinde belirtilen ve en az 50 baş kapasiteli işletme/işletmelerde en az 7 gün süreyle karantinaya alınacak ve karantina başlangıcında hayvanlar şap hastalığına karşı aşılanacaktır.

b)    Kontrol amacıyla karantinadaki hayvanların %5’inden numune alınarak, sağlık sertifikasında ihracatçı ülkede yapıldığı belirtilen testlerin Ülkemiz laboratuvarlarında yeniden analizleri yapılacaktır. 7 günlük karantina süresi içerisinde test sonuçlarının alınamaması halinde, hayvanlara uygulanan karantina test sonuçları alınana kadar uzatılacaktır.

c)     Karantina süresi sonunda hayvanların sağlıklı bulunmaları halinde karantina işlemleri tamamlanacaktır.

d)    Karantina işlemleri İl/İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerince sonlandırılıncaya kadar olan sürede tazminata konu bir hastalık görülmesi halinde; her türlü hastalık, mecburi kesim veya ölüm durumunda idari ve mali tüm sorumluluk ithalatçı kişi/firmaya ait olup herhangi bir tazminat ödemesi yapılmayacaktır.

e)    Karantina kaldırılıp ithalat işlemlerinin tamamlanmasını takiben, hayvanların Koyun ve Keçi Kayıt Sistemine kayıtları yapılacaktır.

7.    Veteriner Sağlık Sertifikasında kalıntı izleme programına yönelik aşağıda belirtilen beyanın bulunmaması halinde; sağlık sertifikasına ek olarak “İhracatçı ülkede, koyun ve keçi türü hayvanlar için 96/23/EC sayılı canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde belirli maddeler ile bunların kalıntılarının izlenmesi için alınacak önlemlere ilişkin Avrupa Birliği Konsey Direktifine göre kalıntı izleme programı yürütülmektedir ve ihraç edilecek hayvanlara son 30 gün içerisinde herhangi bir antibiyotik ve hormon uygulaması yapılmamıştır.” şeklinde ihracatçı ülke resmi otoritesinin düzenlediği ek beyan ibraz edilecektir.

8.    Seçimi yapılmayan ve seçim heyeti raporunda yer almayan hayvanların ithalatına izin verilmeyecektir.

9.     Seçim heyeti raporu, veteriner sağlık sertifikası ve ek beyanlarının (aşı, test belgeleri vb.)  orijinalleri ile sevkiyat için düzenlenmiş kontrol belgesi, hayvanların ülkeye girişinde ibraz edilecektir.