Yazdır

DOĞU ANADOLU, GÜNEYDOĞU ANADOLU, KONYA OVASI VE DOĞU KARADENİZ PROJELERİ KAPSAMINDAKİ İLLERDE HAYVANCILIK YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR

4 Haziran 2014 ÇARŞAMBA            Resmî Gazete                             Sayı: 29020

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2014/6359

Ekli “Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Konya Ovası ve Doğu Karadeniz Projeleri Kapsamındaki İllerde Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 13/3/2014 tarihli ve 3959 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 19/3/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

DOĞU ANADOLU, GÜNEYDOĞU ANADOLU, KONYA OVASI VE DOĞU KARADENİZ PROJELERİ KAPSAMINDAKİ İLLERDE HAYVANCILIK YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR

Amaç ve kapsam

MADDE 1-

(1) Bu Kararın amacı; Doğu Anadolu Projesi (DAP) kapsamındaki Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Erzincan, Elazığ, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Sivas (Eki:07.09.2016 ve 2016/9142 kararname), Tunceli ve Van illeri, Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamındaki Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illeri, Konya Ovası Projesi (KOP) kapsamındaki Konya, Karaman, Niğde, Nevşehir, Yozgat (Eki:07.09.2016 ve 2016/9142 kararname) Kırıkkale, Kırşehir (Eki:07.09.2016 ve 2016/9140 kararname) ve Aksaray illeri ile Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) kapsamındaki Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Bayburt, Tokat (Eki:07.09.2016 ve 2016/9140 kararname) ve Gümüşhane illerinde bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılmasına yönelik olarak, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerinin altyapılarının geliştirilmesi, hayvansal üretimde verimlilik ile kalitenin artırılması ve modern hayvancılık işletmelerinin kurulması için yapılacak yatırımların desteklenmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

(2) Bu Karar kapsamında, Türkvet sistemine göre işletmesi aktif olan yetiştiricilere; büyükbaş için en az 10 baş anaç, en çok 49 baş anaç kapasiteli, küçükbaş için en az 100 baş anaç, en çok 200 baş anaç kapasiteli yeni ahır ve ağıl yapımı, tadilatı ve kapasitelere uygun damızlık erkek materyal (boğa, koç, teke) alımına hibe desteği uygulanır.

(3) Hibe desteği programı 2014-2018 yılları arasında uygulanır.

Yatırım konulan ve hibe oranlan

MADDE 2-

(1) Bu Karar kapsamında, kurulu veya kurulacak işletmelere aşağıda belirtilen oranlarda hibe desteği ödemesi uygulanır.

Yatırım Konuları                                                 Uygulanacak Hibe Oram (%)

İNŞAAT

Yeni inşaat veya tadilat                                                              50

HAYVAN ALIMI

Damızlık boğa, koç ve teke alımı                                                 80

(2) Bu Karar kapsamında, gerçek veya tüzel kişilerce kurulacak işletmeler uygulanacak hibe desteğinden bir kez yararlandırılır ve yatırım tutarının desteklemeye esas üst sının uygulama esasları tebliğinde belirlenir. Yatırım tutarının üst sınırını aşan kısmı ise aynî katkı olarak yatırımcı tarafından karşılanır. Her bir proje sahibi sadece bir projesi için hibe desteğinden yararlanabilir.

(3) Bu Karar kapsamında uygulanacak hibe desteğinden, projesi onaylanan ve projesinde belirtilen süre içinde yatınım tamamlanan işletmeler yararlanır. Yatırımın tamamlanamaması halinde, ek süre verilmesinde İl Proje Değerlendirme Komisyonunun uygun görüşü doğrultusunda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkilidir.

Finansman ve ödemeler

MADDE 3-

(1) Bu Karar uyarınca yapılacak ödemeler GAP, DAP, KOP ve DOKAP eylem planlan kapsamında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili yıl bütçesine tahsis edilen ve Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bütçesinde yer alan sermaye transferleri ödeneklerinden karşılanır.

(2) Ödemeler T.C. Ziraat Bankası A.Ş. aracılığıyla yapılır. Bu Kararın uygulanması ile ilgili olarak T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'ye destekleme tutarının % 0,2'si oranında hizmet komisyonu ödenir.

Desteklerden yararlanamayacak olanlar

MADDE 4-

(1) Bu Karar kapsamındaki hibe desteklemelerinden kamu kurum ve kuruluşları ile ortaklıkları yararlanamaz.

(2) Bu Karar kapsamındaki destek unsurlarından yararlanan yatırımcılar, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanamazlar. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının bu Karar kapsamındaki aynı destek konularından yararlanan veya yararlanacak yatırımcılar bu kapsamda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına müracaat edemez. Bu fıkra hükümlerine uyulmaması halinde, bu Karar kapsamında yararlanılan destekler ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınır.

Denetim ve cezai hükümler

MADDE 5-

(1) Hibe destekleme ödemeleri ile ilgili hususlarda denetimi sağlayacak tedbirleri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı alır.

(2) Haksız ödendiği tespit edilen destekleme ödemeleriyle ilgili alacaklar, ödemenin yapıldığı tarih itibarıyla, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgililerden tahsil edilmek üzere ilgili vergi dairelerine intikal ettirilir.

(3) İdari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç olmak üzere desteklemelerden haksız yere yararlandığı tespit edilen yetiştiricilere, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 23 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar

MADDE 6-

(1) Bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca çıkarılacak tebliğ ile belirlenir.

Yürürlük

MADDE 7-

(1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8-

 

(1) Bu Karar hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.