Yazdır

2017 YILINDA YAPILACAK TARIMSAL DESTEKLEMELERE İLİŞKİN KARAR

18 Ağustos 2017 Tarihli ve 30158 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer

Karar Sayısı: 2017/10465

Ekli “2017 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar’ın yürürlüğe konulması; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 2/6/2017 tarihli ve 7625 sayılı yazısı üzerine, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 5/6/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

2017 YILINDA YAPILACAK TARIMSAL DESTEKLEMELERE İLİŞKİN KARAR

Amaç ve kapsam

MADDE 1-

(1) Bu Karar, çevreye duyarlı tarımsal üretimi yaygınlaştırmak, bitkisel üretimi tehdit eden hastalık ve zararlı organizmalara karşı kimyasal mücadeleye alternatif olarak tavsiye edilen biyolojik ve biyoteknik mücadeleyi desteklemek, verimi ve kaliteyi yükseltmek, uygulanan politikaların etkinliğini sağlamak, sektörün öncelikli problemlerinin çözümüne katkıda bulunmak, sürdürülebilirliği sağlamak ve tarımsal kayıtların güncel tutulması amacıyla hazırlanmış olup; araştırma geliştirme projelerinde beş yıl olmak üzere, 2017 yılında uygulanacak olan tarımsal desteklemelere ilişkin hususları kapsar.

Alan bazlı destekler

MADDE 2-

(1) 2017 Yılı ÇKS kayıtlarına göre tarımda kullanılan mazot ve gübre desteği için, aşağıda belirlenen miktarda alan bazlı destek ödemesi yapılır.

(2) Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında desteklenen; yağlık ayçiçeği, kütlü pamuk, soya fasulyesi, kanola, aspir, dane mısır, buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, çeltik, kuru fasulye, mercimek, nohut, çay, fındık, yem bitkileri, patates ve Kuru soğan ürünlerinin dışında kalan diğer bütün ürünlere, “Diğer Ürünler” kategorisinde belirtilen miktar kadar Mazot ve Gübre Destekleme ödemesi yapılır.

Sıra No

Ürünler

Mazot (TL/da)

Gübre (TL/da)

Toplam Destek (TL/da)

1

Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf, Tritikale

13

4

17

2

Çeltik, Pamuk

36

4

40

3

Yağlık Ayçiçeği, Soya, Dane Mısır, Patates

17

4

21

4

Aspir, Nohut, Mercimek, Kuru Fasulye

11

4

15

5

Fındık, Yem Bitkileri, Çay, Kuru Soğan, Kanola,
Diğer Ürünler

9

4

13

6

Nadas

5

-

5

(3) Toprak Analizi Desteği, asgari 50 dekar ve üzeri tarım arazilerinde, her 50 da araziye kadar bir analiz için Bakanlıkça yetkilendirilmiş Toprak Analiz Laboratuvarlarına analiz başına 40 TL olarak yapılır.

(4) Bitkisel üretimde 2017 yılı üretimleri için Çiftçi Kayıt Sistemine ve Organik Tarım Bilgi Sistemine kayıtlı olarak organik tarım faaliyeti yapmış çiftçilerin geçiş iki süreci ve üzeri üretimlerine destekleme ödemesi yapılır. Organik Tarım Bilgi Sistemine ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (Bakanlık) ilgili kayıt sistemlerine kayıtlı olarak organik arı yetiştiriciliği yapan çiftçilere aşağıda belirtilen birim miktarlarda organik tarım destekleme ödemesi yapılır.

Sıra No

Organik Tarım Desteği

(TL/da)

1

1. Kategori Üretim

100

2

2. Kategori Üretim

70

3

3. Kategori Üretim

30

4

4. Kategori Üretim

10

Sıra

No

Organik Hayvancılık Desteği

(TL/kovan)

1

Arılı Kovan

10

(5) İyi tarım uygulamaları yapan çiftçilere. Çiftçi Kayıt Sisteminde oluşturulacak icmaller üzerinden aşağıda belirtilen birim miktarlarda destekleme ödemesi yapılır.

Sıra No

İyi Tarım Uygulamaları Desteği

Sertifika

(TL/da)

1

Meyve, Sebze

Bireysel

50

Grup

40

2

Süs Bitkileri, Tıbbi Aromatik Bitkiler

Bireysel

100

Grup

80

3

Örtüaltı

Bireysel,

Grup

150

4

Çeltik

Bireysel,

Grup

10

5

Su Ürünleri

Sertifika

(Kr/kg)

Alabalık, Çipura, Levrek (250.000 kg’a kadar 250.000 kg dahil)

Bireysel,

Grup

25

(6) Bitkisel Üretim Yapan Küçük Aile İşletmelerinin Desteklenmesi uygulamalarında dekara 100 TL ödenir.

(7) Fındık Üreticilerine Alan Bazlı Gelir Desteği, 22/11/2001 tarihli ve 2001/3267 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen ve ruhsat verilen alanlarda fındık üretimi yapan üreticilere Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında bu kararın eki listede belirtilen havzalarda dekara 170 TL olarak ödenir.

Türkiye tarım havzaları üretim ve destekleme modeline göre fark ödemesi destekleri

MADDE 3-

(1) 29/6/2009 tarihli ve 2009/15173 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan, Türkiye Tarım Havzalarının Belirlenmesine İlişkin Karar kapsamında yer alan tarım havzalarında, 2017 yılında üretilen ve satışı yapılan ürünlere fark ödemesi desteği yapılır. Yapılacak destekleme ödemeleri, her bir havza için bu kararın eki listede belirtilen ürünlerle sınırlıdır.

(2) Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modelinde öngörülen havzalarda, 2017 yılı ürünü; yağlık ayçiçeği, kütlü pamuk, soya fasulyesi, kanola, aspir, Dane mısır, buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, çeltik, kuru fasulye, mercimek ve nohut ürünlerine tarımsal veriler ve uydu görüntüleri, zeytinyağında tarımsal veriler kullanılarak belirlenecek verim değerlerine göre, pamukta yurt içinde üretilip sertifîkalandırılan tohum kullanma şartı aranarak destekleme ödemesi yapılır.

(3) Ödemeler için alım satım belgesi (fatura, e-fatura, müstahsil makbuzu v.b.) istenir.

(4) Aşağıda belirtilen ürünlere, karşılarında gösterilen miktarlarda destekleme ödemesi yapılır.

Sıra No

Havza Bazlı Fark Ödemesi Desteği

(Kr/kg)

1

Yağlık Ayçiçeği

40

2

Kütlü Pamuk

80

3

Soya Fasulyesi

60

4

Kanola

50

5

Aspir

55

6

Dane Mısır

3

7

Buğday, Arpa, Yulaf, Çavdar, Tıitikale

5

8

Çeltik

10

9

Kuru Fasulye, Nohut, Mercimek

30

10

Zeytinyağı

80

11

Çay

13

(5) Yeraltı sularının yetersiz seviyede ve su kısıtı olduğunun Bakanlıkça tespit edildiği havzalarda; 2017 yılında ekilen nohut, mercimek ürünlerine ilave % 50 destek ödenir, damlama sulama ile sulanan alanlar hariç dane mısıra destekleme ödemesi yapılmaz.

(6) Bu Karar’ın ikinci maddesi ikinci fıkrasında sayılan Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında desteklenen ürünlerin havzası dışında yetiştirilmesi durumunda bu ürünlere Mazot, Gübre ve Fark Ödemesi Desteği ödemeleri yapılmaz,

(7) Desteklemelerden; Çiftçi Kayıt Sisteminde özlük, ürün, arazi bilgileri kayıtlı olan ve ekli listede belirtilen havzalarda yer alan, arazilerinde desteklemeye esas ürünleri ürettiği Bakanlık il ve ilçe müdürlüklerince tespit edilen ve belirlenecek yasal süre içerisinde destekleme başvurularını yapan kamu kurum ve kuruluşları hariç gerçek ve tüzel kişiler yararlanır.

(8) Yaş çay üreticilerine yapılacak fark ödemesi desteği, Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modelinde belirlenen hamlarda, 2/4/2012 tarihli ve 2012/3067 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen ve üretime izin verilen çay alanlarında Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) tarafından düzenlenip kontrolleri yapılan çay ruhsatları üzerinden yapılır.

(9) Hasat makinaları ile hasadı yapılan ürün ve üretim alanları için hasat zamanında uygun hasat makinalarında, uzaktan izleme ve verim tespiti yapan sistemlerinin kullanılmasına yönelik çalışmalar yapılır.

(10) 31/12/2015 tarih ve 29579 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Dağıtım Sistemindeki Kayıpların Azaltılmasına Dair Tedbirler Yönetmeliğ’inde” belirtilen yüksek kayıplı elektrik dağıtım şirketleri kapsamına giren ve 2017 yılında Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak illerinde tarımsal amaçlı sulamada kullanılan elektrik borcu için; 2017 ekilişi fark ödemesine konu ürünlerde çiftçinin alacağı fark ödemesi destek ödemelerine ödeme zamanında bloke konulur ve çiftçinin muvafakati ile dağıtım şirketine aktarılır. Kalan kısım çiftçiye ödenir.

Hayvancılık destekleri

MADDE 4-

(1) Yem bitkileri desteğinde;

a) Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline göre bu kararın eki listede belirtilen havzalarda Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı arazileri üzerinde; kaba yem üretmek amacıyla yem bitkileri ekilişi yapan üreticilere; çok yıllık yem bitkilerinden yapay çayır mera ve yonca için 4 yıl, korunga için 3 yıl süreyle, tek yıllık yem bitkileri ekilişlerinde ise üretim yaptıkları yıl için, ürünü hasat etmeleri kaydıyla dekar başına aşağıda belirlenen miktarlarda destekleme ödemesi yapılır.

Sıra No

Yem Bitkileri Üretim Desteği

TL/da-yıl

l

Yonca (kuru)

40 TL/da/yıl

2

Yonca (sulu), Korunga

60 TL/da/yıl

3

Tek Yıllıklar, Silajlık Tek Yıllıklar, Silajlık Mısır (kuru)

40 TL/da

4

Yapay Çayır Mera

60 TL/da/yıl

5

Silajlık Mısır (sulu)

90 TL/da

b) Yeraltı sularının yetersiz seviyede ve su kısıtı olduğunun Bakanlıkça tespit edildiği havzalarda 2017 yılında ekilen fiğ, macar fiği, burçak ve mürdümük için yem bitkisi desteğine ilave %50 destek ödenir.

(2) Doğal polinasyonu sağlamak amacıyla Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı seralarda, bombus ansı kullanan yetiştiricilere koloni başına aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılır.

(3) Buzağı/Malak/Manda Desteği; Programlı aşıları tamamlanmak kaydıyla 4 ay ve üzeri buzağılara 350 TL, malaklara 150 TL, soy kütüğüne kayıtlı buzağılara 500 TL, soy kütüğüne kayıtlı malaklara 400 TL, yurtiçinde üretilen ve döl kontrolü kapsamında testlerini tamamlamış boğaların buzağıları ile Bakanlıktan izinli olarak üretilen embriyolardan doğan buzağılara ilave 50 TL ödenmesine, anaç mandalara 250 TL, soy kütüğüne kayıtlı anaç mandalara 400 TL, Bakanlıkça Yetiştirici Bölgesi olarak belirlenen illerde (Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Çankırı, Çorum, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Malatya, Muş, Ordu, Rize, Samsun, Sivas, Şırnak, Tokat, Trabzon, Tunceli, Van, Yozgat) buzağı ve malaklara 200 TL ilave destek ödenir. Soy kütüğü ve döl kontrolü ilave destekleri hariç olmak üzere bu desteklemelerden yararlananlar 13 üncü fıkradaki ödemelerden yararlanamaz.

Sıra No

Buzağı/Malak/Manda Desteği

TL/Baş

1

4 ay ve üzeri buzağı

350

2

Soy kütüğü

500

3

Döl kontrolü /embriyo

İlave 50

4

Yetiştirici Bölgesi illeri

İlave 200

5

Anaç manda

250

6

Manda soy kütüğü

400

7

Malak

150

8

Malak soy kütüğü

400

(4) Üretmiş olduğu çiğ sütü 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamındaki süt işleme tesislerine satan ve bir hayvancılık örgütüne üye olan yetiştiricilere; manda, koyun ve keçi sütü ile inek sütü, soğutulmuş inek sütü ve üretici örgütleri kanalı ile pazarlanan soğutulmuş inek sütüne farklı olmak üzere, Bakanlığın belirleyeceği dönemler ve birim fiyatlar üzerinden destekleme Ödemesi yapılır.

Üretmiş olduğu çiğ sütü üretici örgütleri aracılığı ile süt tozu olarak Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğüne (ESK) satan üreticiler çiğ süt desteklemesinden yararlandırılır.

Süt kalitesinin desteklenmesi amacıyla süt içeriğinin tespiti analizine Bakanlıkça belirlenecek birim ve fiyat üzerinden ödeme yapılır.

Süt regülasyonu uygulaması ESK aracılığıyla yürütülür. 2016 yılında, işlemi başlatılmış ancak sonlandırılmamış ödemeler 2017 yılı bütçesinden karşılanır.

(5) Çoban istihdamı desteği, 250 ve üzeri küçükbaş (koyun-keçi) anaç hayvan varlığına sahip işletmelere 5.000 TL olarak ödenir.

(6) Damızlık koyun-keçi yetiştiriciliği yapan, damızlık koyun-keçi yetiştiricileri birliklerine üye, hayvanları Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı yetiştiricilere, anaç hayvan başına 25 TL/baş, Mardin, Siirt ve Şırnak’ta anaç tiftik keçilerine ilave 20 TL ödeme yapılır.

(7) Tiftik keçisi yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi ve tiftik üretiminin artırılması için üretmiş oldukları tiftiği, Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Tiftikbirlik) ve bağlı kooperatifler veya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliklerine satan yetiştiricilere 27 TL/Kg ödeme yapılır.

(8) İpekböceği yetiştiriciliğinde ücretsiz tohum sağlayan Koza Tanın Satış Kooperatifleri Birliğine (Kozabirlik) dağıttığı kutu başına, ürettiği yaş ipekböceği kozasını Kozabirlik/kooperatifleri veya faaliyet alanı kozadan flatürle ipek çekimi ve işleme olan tüzel kişilik vasıflarına haiz işletmelere satan yetiştiricilere aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılır.

Sıra No

İpekböceği Desteği

(TL/adet/kg)

1

Tohum (kutu) (adet)

70

2

Yaş koza (kg)

50

(9) Arı yetiştiriciliği yapan ve 6 inci maddede belirtilen, merkez birliği düzeyinde örgütlenmiş yetiştirici birlikleri ve/veya üretici birliklerine üye olan üreticilere, Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı olma şartı ile;

a) Anlı Kovan başına,

b) Bakanlıktan üretim izni almış ana an üreticilerinden, Bakanlıkça belirlenen sayıda damızlık ana arı veya ana arı alıp kullanan üreticilere ana arı başına, aşağıda belirtilen miktarlarda ödeme yapılır.

Sıra No

Arıcılık Desteği

(TL/adet)

1

Arılı kovan

10

2

Ana arı

15

3

Damızlık ana arı

40

(10) Düve Alımı Desteği, Bakanlıkça yetiştirici bölgesi olarak belirlenen illerde ve Bakanlıkça belirlenecek (mera, iklim yapısı, yetiştirici kültürü ve bölge yetiştiriciliğine uygun ırklarla yapılacak) diğer illerde 200 başa kadar düve alımına, Bakanlıkça belirlenecek düve bedelinin %30’u kadar destekleme ödemesi yapılır.

(11) 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında belirlenen hayvan hastalıkları tazminatı, miktarı il ve ilçelerde oluşturulan yerel kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenerek hayvan sahiplerine ödenir.

(12) Bakanlıkça programlanan aşı uygulamaları sonrasında oluşan atıklar için hayvan sahiplerine, aşağıda belirtilen miktarda atık desteği ödemesi yapılır.

Sıra No

Atık Desteği

(TL/baş)

1

Büyükbaş hayvan atıkları (aşılama sonrası)

600

2

Küçükbaş hayvan atıkları (aşılama sonrası)

125

(13) Hastalıklardan ari işletmeler için sağlık sertifikasına sahip olan süt sığırı işletmelerinde bulunan, damızlık boğalar dışındaki, altı ay yaşın üzerindeki erkek hayvanlar hariç, tüm sığırlar için hayvan sahiplerine aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılır. Ari sığır başına ödeme birim miktarları 500 başa kadar tam, 501 baş ve üzeri için % 50’sine karşılık gelen tutarın ödenmesi suretiyle uygulanır. Ayrıca, Onaylı Süt Çiftliği Sertifikasına sahip olan işletmelerdeki ari işletme desteği alan tüm sığırlar için, ilave olarak hayvan başına aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılır.

Sıra No

Hastalıktan Ari İşletme Desteği

(TL/baş)

1

Hastalıktan ari işletme

400

2

Onaylı süt çiftliği

70 (İlave)

(14) Hayvan hastalıkları ile mücadele çerçevesinde, Bakanlıkça belirlenen programlı aşılamalar ve küpe uygulamaları için uygulayıcılara aşağıda belirtilen birim miktarlarda ödeme yapılır.

Sıra No

Aşı Desteği

(TL/baş)

1

Şap Aşısı (Büyükbaş)

1

2

Şap Aşısı (Küçükbaş)

0,50

3

Brucellosis (Büyükbaş)

2

4

Brucellosis (Küçükbaş)

0,50

5

Sığırların Nodüler Ekzantemi (Büyükbaş)

1

6

Küpe Uygulama Desteği

1

(15) Ülkemizde bitkisel üretime arız olan zararlı organizmalara karşı biyolojik ve/veya biyoteknik mücadelenin yaygınlaştırılması ile kimyasal ilaç kullanımının azaltılması amacıyla örtü altında ve açık alanda aşağıda belirtilen birim fiyatlarda biyolojik ve biyoteknik mücadele desteği ödemesi yapılır.

Sıra No

Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele Desteği

(TL/da)

1

Biyoteknik mücadele desteği

110

2

Biyolojik mücadele desteği

350

Örtüaltı paket toplamı

460

3

Biyoteknik mücadele desteği

45

4

Biyolojik mücadele desteği

35

Açık alanda paket toplamı

80

(16) Su ürünleri yetiştiriciliği yapanlara, su ürünleri kayıt sistemine kayıtlı olmak şartıyla, kilogram başına, aşağıda belirtilen miktarlara göre doğrudan üreticiye olmak üzere destekleme ödemesi yapılır.

Denizlerde Bakanlıkça belirlenmiş olan aynı potansiyel alanda, aynı baraj gölünde veya bölgelere ayrılmış baraj göllerinde aynı bölge içerisinde, aynı gerçek veya tüzel kişilere ait birden fazla yetiştiricilik işletmesi var ise bu işletmeler tek bir işletme olarak kabul edilir ve destekleme ödemesi buna göre yapılır. Bir işletmenin faydalanabileceği en fazla miktar yılda 500.000 kg olup; 250.000 kg’a (250.000 kg dâhil) kadar kısmına aşağıda belirtilen miktarın tamamı, 250.001-500.000 kg olan kısmı için ise %50’si tutarında destekleme ödemesi yapılır.

Ülkemizde bulunan mevcut su kaynaklarından maksimum şekilde yararlanmak için suyun sınırlı olduğu yerlerde su ürünlerinin ve farklı balık türlerinin üretimini sağlamak amacı ile kapalı sistem üretim yapanlara aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılır.

Sıra No

Su Ürünleri Desteği

(TL/kg-adet)

1

Alabalık

250.000 kg’a kadar (250.000 kg dâhil)

0,75

250.001-500.000 kg

0,375

2

Yeni türler

250.000 kg’a kadar (250.000 kg dâhil)

1,00

250.001-500.000 kg

0,50

3

Midye (kg)

0,05

4

Kapalı sistem üretim (kg)

0,50

5

Kilogram üstü alabalık üretimi (kg)

0,25

6

Balık etiketleme (adet)

0,02

(17) Balıkçı gemisi desteğinde;

a) Balıkçı gemisini avcılıktan çıkaracaklara yapılacak destek, su ürünleri kaynaklarının korunması, sürdürülebilir işletilmesi ve stoklar üzerindeki av baskısının azaltılması amacıyla, su ürünleri ruhsat tezkeresine sahip on metre ve üzerindeki balıkçı gemisi sahiplerine, gemilerinin avcılıktan çıkarılması karşılığında, gemi boyuna göre aşağıda belirtilen miktarda destekleme ödemesi yapılır. Bu desteklemeden yararlanarak avcılıktan çıkarılan gemiler hakkında Bakanlık her türlü tasarrufa yetkilidir.

Sıra No

Balıkçı Cemisini Avcılıktan Çıkaracaklara Yapılacak Destek

(TL/metre)

1

10-20 (metre)

10.000

2

21-30 (metre)

15.000

3

31-34 (metre)

20.000

4

35-38 (metre)

30.000

5

39-45(metre)

40.000

6

46 ve üzeri (metre)

45.000

b) Geleneksel kıyı balıkçılığının kayıt altına alınması ve desteklenmesi;

Geleneksel kıyı balıkçılığının devamlılığının sağlanması ve Bakanlıkça belirlenen verilerin toplanması, kayıt altına alınması karşılığında; içsularda faaliyet gösteren balıkçı gemilerinin tamamı ile denizlerde faaliyet gösteren 10 m’den küçük boylardaki balıkçı gemilerine aşağıda belirtilen miktarda, gemi başına destekleme ödemesi yapılır.

Sıra No

Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi

(TL/Gemi adedi)

1

0-4,99 (metre) deniz ve içsu balıkçı gemileri

500

2

5-7,99 (metre) deniz ve içsu balıkçı gemileri

750

3

8-9.99 metre deniz balıkçı gemileri ile 8 metre ve daha
büyük boylardaki içsu balıkçı gemileri

1.000

(18) Hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi amacıyla Bakanlıkça uygulanan proje kapsamındaki yetiştiricilere, koruma ve geliştirme sürüleri için büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda farklı olmak üzere hayvan başına, arıcılıkta ise kovan başına aşağıda belirtilen miktarlarda ödeme yapılır. Bu desteklemeden yararlandırılan sığırlar (manda dâhil) için üçüncü fıkrada belirtilen ödemeler, koyun-keçiler için altıncı fıkrada belirtilen ödemeler ve kovanlar için dokuzuncu fıkrada belirtilen ödemeler yapılmaz.

Sıra No

Hayvan Gen Kaynakları Desteği

(TL/baş/kovan)

1

Büyükbaş hayvan koruma

550

2

Küçükbaş hayvan koruma

80

3

Sığır pedigrili koruma

800

4

Arı koruma

40

5

Islah programındaki; koyun/keçi ve yavrularına halk elinde ıslah desteği (baş)

Elit sürüde

70

Taban sürüde

40

6

Halk elinde manda ıslahı (anaç manda)

850

7

Damızlığa ayrılan manda (düve/tosun) (baş)

200

8

Damızlık erkek materyal (koç-teke) (baş)

200

(19) 25/9/2014 tarihli ve 29130 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ESK Ana Statüsünün 5 inci maddesinin, 2 nci fıkrasına binaen; piyasa müdahalesi amacıyla yapılan süt tozu alım satımı neticesindeki fark, ESK’ca oluşturulacak icmal karşılığında, 2017 destekleme bütçesinin Hayvancılık Desteklemeleri kaleminden ESK’ya aktarılır.

Diğer tarımsal amaçlı destekler

MADDE 5-

(I) 2017 yılı ekim/dikimleri için yurt içi sertifikalı tohum kullanım ve sertifikalı fidan /fide ve standart fidan kullanım destekleri yurtiçinde üretilip sertifikalandırılan tohum, fidan, çilek fidesi ve standart fidan kullanan Çiftçi Kayıt Sisteminde kayıtlı çiftçilere yapılır.

(2) Yurt içi sertifikalı tohum kullanım destekleme uygulaması, 2017 yılında Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline göre Susam ve Yerfıstığı hariç olmak üzere her bir havza için bu kararın ekli listede belirtilen ürünlere aşağıda belirtilen miktarlarda yapılır.

Sıra No

Yurt İçi Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği

(TL/da)

1

Aspir, Kanola (Kolza), Susam

4

2

Çavdar, Tritikale, Yulaf

6

3

Çeltik

8

4

Arpa, Buğday

8,5

5

Fiğ, Korunga, Yem Bezelyesi

10

6

Yerfıstığı, Yonca

15

7

Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Soya

20

8

Patates

80

(3) Sertifikalı fidan/fide ve standart fidan kullanım desteği uygulamalarında 2017 yılı için aşağıdaki miktarlarda ödeme yapılır.

Sıra No

Sertifikalı Fidan/Fide Kullanım Desteği

(TL/da)

STANDART

SERTİFİKALI

1

Bodur-yarı bodur meyve türleri ile bahçe tesisi

100

400

2

Çilek fidesi desteği

400

3

Diğer meyve fidanları ile bahçe tesisi
(bağ ve nar hariç)

100

280

(4) Yurt içinde sertifikalı tohum üreten/ürettiren ve sertifikalandıran, yurt içinde satışını gerçekleştiren, Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu kabul edilen Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı gerçek ve tüzel kişilere 2017 yılında ürettikleri tohumlar için aşağıda belirtilen miktarlarda destekleme ödemesi yapılır. Orijinal/Temel ve Üstü Tohumluk üretimlerine ilave destek verilir.

Sıra No

Yurt İçi Sertifikalı Tohum Üretim Desteği

(TL/kg)

1

Arpa, Çavdar, Tritikale, Yulaf

0,08

2

Buğday, Patates

0,10

3

Çeltik

0,25

4

Soya

0,35

5

Aspir, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut

0,50

6

Susam

0,60

7

Fiğ, Korunga, Yem bezelyesi

0,75

8

Yerfıstığı

0,80

9

Kanola

1,20

10

Yonca

2,00

11

Orijinal/Temel ve Üstü Tohumluk Üretimi

Aldığı Desteğe %100 İlave

(5) Sertifikalı sınıfındaki çeşitlerde sertifikalı fidan üretimi yapan, bunların satışını yurt içinde gerçekleştiren Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu kabul edilen Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı gerçek ve tüzel kişilere 2017 yılında ürettikleri aşılı ve aşısız fidanlar için fidan başına aşağıda belirtilen miktarlarda destekleme ödemesi yapılır.

Sıra No

Sertifikalı Fidan Üretim Desteği

(Sertifikalı Sınıfında Tüm Çeşitler)

TL/adet

1

Aşılı Fidan

1

2

Aşısız Fidan

0,5

(6) Geleneksel zeytin bahçelerinin rehabilitasyonu desteği kapsamında dekar başına 100 TL destekleme ödemesi yapılır.

(7) Çiftlik muhasebe veri ağı sisteminin 81 ilde uygulanmasına devam edilir ve 2016 yılında kayıt alıma alman 6.000 işletmede işletme başına 500 TL olarak ödenir.

(8) Tarımsal yayım ve danışmanlık desteği, Bakanlıkça yetkilendirilen tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti sunan Ziraat Odası ve Üretici Örgütlerine, en fazla beş tarım danışmanı için olmak üzere istihdam edilen her bir tarım danışmam için 35.000 TL tarımsal yayım ve danışmanlık desteğinin, on iki aylık hizmet sunumuna bağlı olarak eşit iki dilim halinde ödenir. Destekleme kapsamında tarımsal danışmanlık hizmeti alabilecek tarımsal işletmeler, tarımsal yayını ve danışmanlık hizmeti verecek tarım danışmanı ve kuruluşlar, işletme bazlı danışmanlık kapsamında Bakanlıkça verilecek görevler, destekleme ödemesi kriterleri, destekleme ödemesi yapılacak kuruluşlar, denetleme ve cezaların uygulanması, desteklemenin geri alınması ve desteklemeden yararlanamayacaklar ile diğer hususlar Bakanlıkça çıkarılacak Tebliğ ile belirlenir.

(9) Bakanlığın ve tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu öncelikli konulara ilişkin bilgi ve teknolojilerin geliştirilmesi ve bunların çiftçiler ile tarımsal sanayicilere aktarılması amacıyla, Bakanlıkça uygun görülen araştırma geliştirme (AR-GE) projelerine 2017-2020 yıllan içinde destekleme ödemesi yapılır.

Kesinti oranı

MADDE 6-

(1) Üretici/Yetiştirici örgütlerine üyelik şartı aranan destekleme ödemelerinde, merkez birliğini kurmuş olan; 5996 sayılı Kanuna göre kurulmuş ıslah amaçlı yetiştirici birlikleri ve/veya 29/6/2004 tarihli ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre kurulmuş üretici birlikleri ve/veya 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanuna göre kurulmuş, kuruluşuna Bakanlıkça izin verilen, hayvancılık faaliyeti yürüten tarımsal amaçlı kooperatif üyelerinin, hak etlikleri desteklerden hizmet bedeli olarak tabloda gösterilen kesintiler yapılır.

Hizmet Bedeline Konu Destek

Oran (%)

Koyun- Keçi Desteğinde

%8'i İl Birliklerine, bu bedelin içinden %10’u Merkez birliğine

Buzağı/Malak/Manda Desteğinde

%3’ü İl/İlçe Birliklerine, bu bedelin içinden %5’i Merkez birliğine

Arıcılık Desteğinde

%5’i İl/İlçe Birliklerine, bu bedelin içinden %60’ı Merkez birliğine

Su Ürünleri Desteğinde

%2’si Birim Kooperatif veya İl/İlçe Birliklerine, bu bedelin içinden %20’si Üst Kooperatif veya Merkez birliğine

Süt Primi Ödemesinde Üretici veya Yetiştirici Birliği üzerinden yapılan desteklemelerde

%3’ü İl/İlçe Üretici, İl Yetiştirici birliklerine bu bedelin içinden % 5’i Merkez Birliğine.

Süt Primi Ödemesinde Kooperatifler üzerinden yapılan desteklemelerde

%3’ü Kooperatif üst birliği veya bölge birliğine, bu bedelin içinden %25’i Merkez birliğine,

Yukarıdaki tabloda belirtilen oranlarda "Çiftçi Örgütlerini Güçlendirme" adı altında kesinti yapılır. Kalan miktar yetiştiricilerin hesabına ödenir. Tabloda belirtilmeyen uygulamalar için Bakanlıkça oran belirlenir.

(2) Hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi amacıyla Bakanlıkça uygulanan Halk Elinde Hayvan Islahı Projelerinde, ıslah verileri alman hayvanlar için ödeme yapılır. Verilerin toplanmasına ilişkin giderler projeye katılan yetiştiriciler tarafından, proje hesabına yatıracakları ödemelerle karşılanır. Bu ödemeler, projedeki yetiştiricinin aldığı toplam desteğin, manda ıslah projelerinde % 15’ini, koyun/keçi ıslah projelerinde % 20’sini geçemez. Bu hesaba ilişkin tüm harcamalar Bakanlık talimatıyla belirlenir ve ilgili Birlik/Yetiştirici temsilcisi tüzel kişilik tarafından gerçekleştirilir. Proje kapsamındaki destek ödemeleri, Birlik/Yetiştirici temsilcisi üzerinden yetiştiricilere ödenir. Bu projelerden ayrıca, madde 6 (l)’deki tabloda belirtilen hizmet bedeli kesilmez.

Finansman ve ödemeler

MADDE 7-

(1) 2 nci maddede yer alan destekleme ödemeleri için gerekli finansman 2018 yılı tarımsal destekleme bütçesinden karşılanır.

(2) 3 üncü maddenin birinci fıkrasında yer alan fark ödemesi destekleri 2018 yılı bütçesinden ödenir. 2017 yılı fark ödemesi destekleri bütçesinden, kaynak arttığı takdirde 2017 yılı ürününün ödemelerine de başlanır.

(3) 3 üncü maddenin birinci fıkrasında yer alan yaş çay ürün ödemesi ile ilgili olarak üstlendiği hizmetlerden dolayı üreticilere ödenen destek tutamım %0,1’i oranında hizmet komisyonu ÇAYKUR’a ayrıca ödenir.

(4) 4 üncü maddenin; dördüncü, yedinci, sekizinci, onuncu, onbirinci, onikinci, onüçüncü, ondördüncü fıkraları ile onyedinci fıkranın (b) bendi ve onsekizinci ve ondokuzuncu fıkraları uyarınca yapılacak yılı ödemeleri için gerekli kaynak. Bakanlığın 2017 yılı bütçesinden hayvancılık desteklemeleri için ayrılan kaynaktan, süt kalite desteği ve diğer fıkraları uyarınca yapılacak desteklemelerin ödemeleri ile 2017 yılından kalan ödemeler 2018 yılı bütçesinde hayvancılık desteklemeleri için ayrılacak ödenekten sağlanır; ancak 2017 yılı bütçe imkânları uygun olduğu takdirde bu ödemeler 2017 yılında başlatılır.

(5) 5 inci maddede yer alan yurt içi sertifikalı tohum kullanım desteği kapsamında, 2017 yılı ekilişlerine ait destekleme ödemeleri Bakanlığın 2017 yılı tarımsal destekleme bütçesinden ödenmeye başlanır. Yurt içi serti fi kal ı/standart fidan/fide kullanım desteği, geleneksel zeytin bahçelerinin rehabilitasyonu desteği ile yurt içi sertifikalı fidan üretim desteği ve yurt içi sertifikalı tohum üretim desteği 2017 yılı üretimlerine ait destekleme ödemeleri için gerekli finansman 2018 yılı tarımsal destekleme bütçesinden karşılanır.

(6) 5 inci maddenin beşinci fıkrasında yer alan çiftlik muhasebe veri ağı sistemi katılım desteği ve sekizinci fıkrasında yer alan AR-GE projeleri desteği 2017 yılı bütçesinden ödenir.

(7) 5 inci maddenin altıncı fıkrasında yer alan tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinin desteklenmesi ödemeleri ile 4 üncü maddenin onbeşinci fıkrasında yer alan biyolojik ve biyoteknik mücadele desteği ödemeleri 2017 yılı bütçesinden karşılanır. Kaynak yetersizliği nedeniyle yapılamayan destekleme ödemeleri ile örtüaltı bitkisel üretimdeki biyolojik ve biyoteknik mücadele uygulamalarının tüm yıl içerisinde devam etmesi nedeniyle ödemesi ertesi yıla kalan destekleme ödemeleri bir sonraki yıl bütçesinden yapılır.

(8) Bakanlık; ödemelere esas olacak ürünlerin özelliklerine göre ihtiyaç duyulacak belgeleri belirlemeye ve değiştirmeye, havza bazlı desteklemeye esas başvuru sürelerini belirlemeye, ödemeye esas bu Kararın yürütülmesine ilişkin diğer düzenlemeleri yapmaya, uygulama esaslarını belirlemeye, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile birlik ve kooperatiflerle hizmetlerinden yararlanmak üzere protokol yapmaya yetkilidir.

(9) Destekleme ödemeleri; tebliğlerle belirlenen ilgili birimler tarafından yapılacak iş ve işlemlerin ardından, ödemeye esas icmallerin elektronik ortamda T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğüne iletilmesi ile birlikte Bakanlık tarafından gerekli kaynağın Bankaya aktan imasından sonra yapılır.

(10) Destekleme ödemeleri için gerekli finansman, bütçenin ilgili harcama kaleminden tahsis edilerek karşılanır. Bu Karamı uygulanmasıyla ilgili olarak, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğüne hizmetlerinden dolayı, ödenen destekleme tutarının % 0,2’si komisyon olarak ayrıca ödenir.

(11) Bu Karar kapsamında yapılan tarımsal destekleme ödemeleri kamu kaynağı olduğundan hak sahibinin hesabına aktarılmadan önce, haciz/icra, temlik ve benzeri işlemler yapılmaz.

(12) Bu Karaim 4 üncü maddesinin 19 uncu fıkrasında yer alan ESK’ca piyasa müdahalesi amacıyla yapılan süt tozu alım satımı neticesindeki fark, ESK’ca oluşturulacak icmal karşılığında, 2017 destekleme bütçesinin Hayvancılık Desteklemeleri kaleminden ESK’ya aktarılır.

Desteklerden yararlanamayacak olanlar

MADDE 8-

(1) Bu Karar kapsamındaki desteklemelerden, ikinci maddenin üçüncü fıkrasındaki Toprak Analizi Desteği, 5 inci maddenin sekizinci fıkrasındaki AR-GE proje destekleri hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları yararlanamaz.

Denetini, haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti

MADDE 9-

(1) Destekleme ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlık yetkilidir. Bu amaçla yapılacak çalışmalarda gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kooperatifler, ziraat odaları ve birliklerin hizmetlerinden yararlanılır.

(2) Uygulama tebliğinde belirlenen ilgili birimler, kendilerine ibraz edilen belgelerin kontrolünden ve kendi hazırladıkları belgelerden sorumlu olacaktır. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere ödemeye neden olanlar ile ödemelerden haksız yere yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli cezai, hukuki ve idari işlemler yapılır.

(3) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme talihinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

(4) Bu Kararla belirlenen destekleme ödemelerinden, 5996 sayılı Kanun gereği ödenen hayvan hastalıkları tazminatı ve idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç olmak üzere, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler ile idari hata sonucu sehven yapılan fazla ödemeyi iade etmeyen üreticiler beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar

MADDE 10-

(1) Bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Bakanlık taralından çıkarılacak tebliğlerle belirlenir.

Yürürlük

MADDE 11-

(1) Bu Karar, 1/1/2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12-

(l) Bu Karar hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakam yürütür.

TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİ LİSTESİ

ADANA

Havza Adı

Türkiye Tarım Hamları Üretim ve Destekleme Modeli
Kapsamında Desteklenen Ürünler

Adana-Aladağ

Arpa, Buğday, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Zeytinyağı

Adana-Ceyhan

Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Soya, Ayçiçeği (Yağlık),
Yem Bitkileri, Zeytinyağı, Patates, Soğan (Kuru)

Adana-Çukurova

Buğday, Mısır (Dane), Soya, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri,
Zeytinyağı, Patates, Soğan (Kuru)

Adana-Feke

Arpa, Buğday, Kuru Fasulye, Nohut, Yem Bitkileri, Zeytinyağı

Adana-İmamoğlu

Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Soya, Ayçiçeği (Yağlık),
Yem Bitkileri, Zeytinyağı, Patates, Soğan (Kuru)

Adana-Karaisalı

Arpa, Aspir, Buğday, Mısır (Dane), Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf, Zeytinyağı, Patates

Adana-Karataş

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü). Soya, Yem Bitkileri,
Zeytinyağı, Patates, Soğan (Kuru)

Adana-Kozan

Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü). Soya, Ayçiçeği (Yağlık),
Yem Bitkileri, Zeytinyağı, Soğan (Kuru)

Adana-Pozantı

Arpa, Buğday, Kuru Fasulye, Nohut, Yem Bitkileri

Adana-Saimbeyli

Arpa, Buğday, Çavdar, Nohut, Yem Bitkileri

Adana-Sarıçam

Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Soya, Ayçiçeği (Yağlık),
Yem Bitkileri, Zeytinyağı, Patates, Soğan (Kuru)

Adana-Seyhan

Buğday, Mısır (Dane), Kanola, Pamuk (Kütlü), Soya, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Zeytinyağı. Patates, Soğan (Kuru)

Adana-Tufanbeyli

Arpa, Buğday, Kuru Fasulye, Nohut, Yem Bitkileri. Patates

Adana-Yumurtalık

Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Soya, Ayçiçeği (Yağlık),
Yem Bitkileri, Zeytinyağı, Patates, Soğan (Kuru)

Adana-Yüreğir

Buğday, Mısır (Dane), Kanola, Pamuk (Kütlü), Soya, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Zeytinyağı, Patates, Soğan (Kuru)

ADIYAMAN

Havza Adı

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli
Kapsamında Desteklenen Ürünler

Adıyaman-Besni

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Mercimek, Nohut,
Yem Bitkileri, Zeytinyağı, Patates

Adıyaman-Çelikhan

Arpa, Buğday. Mısır (Dane). Kuru Fasulye, Yem Bitkileri

Adıyaman-Gerger

Arpa, Buğday, Nohut, Yem Bitkileri

Adıyaman-Gölbaşı

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Mercimek. Nohut, Ayçiçeği (Yağlık),
Yem Bitkileri, Zeytinyağı

Adıyaman-Kahta

Arpa, Buğday, Pamuk (Kütlü), Mercimek. Nohut, Yem Bitkileri, Zeytinyağı

Adıyaman-Merkez

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Mercimek, Nohut,
Yem Bitkileri, Zeytinyağı, Patates

Adıyaman-Samsat

Arpa, Buğday, Mercimek, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Nohut,
Yem Bitkileri, Zeytinyağı

Adıyaman-Sincik

Arpa. Buğday, Mısır (Dane), Nohut, Yem Bitkileri

Adıyaman-Tut

Arpa, Buğday, Pamuk (Kütlü), Nohut, Yem Bitkileri

AFYONKARAHİSAR

Havza Adı

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli Kapsamında Desteklenen Ürünler

Afyonkarahisar-Başmakçı

Arpa, Buğday, Tritikale, Yem Bitkileri, Soğan (Kuru)

Afyonkarahisar-Bayat

Arpa, Buğday, Tritikale, Yem Bitkileri, Yulaf

Afyonkarahisar-Bolvadin

Arpa, Aspir, Buğday, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Patates, Soğan (Kuru)

Afyonkarahisar-Çay

Arpa, Buğday, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Patates, Soğan (Kuru)

Afyonkarahisar-Çobanlar

.Arpa, Aspir, Buğday, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Patates

Afyonkarahisar-Dazkırı

Arpa, Buğday, Tritikale, Yem Bitkileri, Soğan (Kuru)

Afyonkarahisar-Dinar

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Patates, Soğan (Kuru)

Afyonkarahisar-Emirdağ

Arpa, Aspir, Buğday, Mısır (Dane), Nohut, Ayçiçeği (Yağlık),
Yem Bitkileri, Yulaf, Patates

Afyonkarahisar-Evciler

Arpa, Aspir, Buğday, Mısır (Dane), Nohut, Tritikale,
Yem Bitkileri, Soğan (Kuru)

Afyonkarahisar-Hocalar

.Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Nohut, Yem Bitkileri, Yulaf

Afyonkarahisar-İhsaniye

Arpa, Buğday, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Patates

Afyonkarahisar-İscehisar

Buğday, Nohut, Tritikale, Yem Bitkileri

Afyonkarahisar-Kızılören

Arpa, Buğday, Nohut, Tritikale, Yem Bitkileri, Patates,
Soğan (Kuru)

Afyonkarahisar-Merkez

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Nohut, Ayçiçeği (Yağlık),
Yem Bitkileri, Patates, Soğan (Kuru)

Afyonkarahisar-Sandıklı

Arpa, Buğday, Nohut, Yem Bitkileri, Patates, Soğan (Kuru)

Afyonkarahisar-Sinanpaşa

Arpa. Buğday, Kuru Fasulye, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık),
Yem Bitkileri, Yulaf, Patates

Afyonkarahisar-Sultandağı

Arpa, Aspir, Buğday, Mercimek, Yem Bitkileri

Afyonkarahisar-Şuhut

Arpa, Buğday, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Patates, Soğan (Kuru)

AĞRI

Havza Adı

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli
Kapsamında Desteklenen Ürünler

Ağrı-Diyadin

Arpa, Buğday, Mercimek, Yem Bitkileri

Ağrı-Doğubeyazıt

Arpa, Buğday, Mercimek, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri

Ağrı-Eleşkirt

Arpa, Buğday, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri

Ağrı-Hamur

Arpa, Buğday. Mercimek, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri

Ağrı-Merkez

Arpa, Buğday, Mercimek, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri

Ağrı-Patnos

Arpa, Buğday, Mercimek, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri

Ağrı-Taşlıçay

Arpa, Buğday, Mercimek, Yem Bitkileri

Ağrı-Tutak

Arpa, Aspir, Buğday, Mercimek, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri

AKSARAY

Havza Adı

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli Kapsamında Desteklenen Ürünler

Aksaray-Ağaçören

Arpa, Aspir, Buğday, Ayçiçeği (Yağlık), Nohut, Yem Bitkileri,
Soğan (Kuru)

Aksaray-Eskil*

Arpa, Buğday, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Mısır (Dane), Patates

Aksaray-Gülağaç*

Arpa, Aspir, Buğday, Kuru Fasulye, Nohut, Yem Bitkileri, Patates

Aksaray-Güzelyurt*

Arpa, Aspir, Buğday, Kuru Fasulye, Nohut, Yem Bitkileri, Patates

Aksaray-Merkez*

Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri,
Mısır (Dane), Nohut, Patates, Soğan (Kuru)

Aksaray-Ortaköy

Arpa, Aspir, Buğday, Nohut, Yem Bitkileri, Patates

Aksaray-Sarıyahşi

Arpa, Aspir, Buğday, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri

*Su kısıtı kapsamında belirlenen ilçelerde Mısır (Dane) üretiminde Damlama Sulama şartı aranmaktadır.

AMASYA

Havza Adı

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli Kapsamında Desteklenen Ürünler

Amasya-Göynücek

Arpa, Aspir, Buğday, Mısır (Dane), Nohut, Ayçiçeği (Yağlık),
Yem Bitkileri, Patates, Soğan (Kuru)

Amasya-Gümüşhacıköy

Arpa, Buğday, Kuru Fasulye, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri,
Soğan (Kuru)

Amasya-Hamamözü

Arpa, Aspir, Buğday, Nohut, Yem Bitkileri, Soğan (Kuru)

Amasya-Merkez

Arpa, Aspir, Buğday, Mısır (Dane), Nohut, Ayçiçeği (Yağlık),
Yem Bitkileri, Patates, Soğan (Kuru)

Amasya-Merzifon

Arpa, Aspir, Buğday, Mısır (Dane), Nohut, Ayçiçeği (Yağlık),
Yem Bitkileri, Yulaf, Patates, Soğan (Kuru)

Amasya-Suluova

Arpa, Buğday. Mısır (Dane), Nohut, Ayçiçeği (Yağlık),
Ycın Bitkileri, Yulaf, Patates, Soğan (Kuru)

Amasya-Taşova

Arpa, Buğday, Çeltik, Mısır (Dane), Nohut, Ayçiçeği (Yağlık),
Yem Bitkileri, Soğan (Kuru)

ANKARA

Havza Adı

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli Kapsamında Desteklenen Ürünler

Ankara-Akyurt

Arpa, Buğday, Çavdar, Mısır (Dane), Mercimek. Nohut, Yem Bitkileri, Yulaf

Ankara-Altındağ

Arpa, Buğday, Nohut, Yem Bitkileri. Yulaf

Ankara-Ayaş

Arpa, Aspir, Buğday, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Yem Bitkileri, Yulaf, Soğan (Kuru)

Ankara-Bala

Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Mısır (Dane), Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf, Soğan (Kuru)

Ankara-Beypazarı

Arpa, Aspir, Buğday, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri

Ankara-Çanılıdcıe

Arpa, Buğday, Çavdar, Yem Bitkileri, Yulaf

Ankara-Çankaya

Arpa, Aspir, Buğday, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri

Ankara-Çubuk

Arpa, Aspir, Buğday, Mercimek, Nohut, Tritikale, Yem Bitkileri,
Soğan (Kuru)

Ankara-Elmadağ

Arpa, Aspir, Buğday, Mercimek, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Tritikale, Yem Bitkileri

Ankara-Etimesgut

Arpa, Buğday, Nohut, Yem Bitkileri, Yulaf

Ankara-Evren

Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Soğan (Kuru)

Ankara-Gölbaşı

Yem Bitkileri

Ankara-Güdül

Arpa, Buğday, Mercimek, Nohut, Tritikale, Yem Bitkileri

Ankara-Haymana*

Arpa, Aspir, Buğday, Ayçiçeği (Yağlık), Mercimek, Nohut, Yulaf
Yem Bitkileri

Ankara-Kalecik

Arpa, Buğday, Ayçiçeği (Yağlık), Nohut, Yem Bitkileri, Soğan (Kuru)

Ankara-Kahramankazan

Arpa, Buğday, Kuru Fasulye, Nohut, Yem Bitkileri, Patates, Soğan (Kuru)

Ankara-Keçiören

Arpa, Buğday, Nohut, Yem Bitkileri, Yulaf

Ankara-Kızılcahamam

Arpa, Buğday, Mercimek, Nohut, Tritikale, Yem Bitkileri, Soğan (Kuru)

Ankara-Mamak

Arpa, Buğday, Nohut, Tritikale, Yem Bitkileri, Yulaf

Ankara-Nallıhan

Arpa, Aspir, Buğday. Çavdar, Çeltik, Nohut, Yem Bitkileri, Soğan (Kuru)

Ankara-Polatlı

Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Mısır (Dane), Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf, Patates, Soğan (Kuru)

Ankara-Pursaklar

Arpa, Aspir, Buğday, Nohut, Yem Bitkileri

Ankara-Sincan

Arpa, Aspir, Buğday. Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf, Patates, Soğan (Kuru)

Ankara-Ş.Koçhisar*

Arpa, Aspir, Buğday, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık). Yem Bitkileri, Yulaf

Ankara-Yenimahalle

Arpa, Aspir, Buğday, Nohut, Yem Bitkileri

* Su kistti kapsamında belirlenen ilçelerde Mısır (Dane) üretiminde Damlama Sulama şartı aranmakladır.

ANTALYA

Havza Adı

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli Kapsamında Desteklenen Ürünler

Antalya-Akseki

Arpa, Buğday, Nohut, Yem Bitkileri, Zeytinyağı

Antalya-Aksu

Alpa, Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Yem Bitkileri, Soğan (Kuru)

Antalya-Alanya

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Nohut, Yem Bitkileri, Zeytinyağı

Antalya-Demre

Arpa, Buğday, Yem Bitkileri, Yulaf, Zeytinyağı

Antalya-Döşemealtı

Arpa, Buğday, Yem Bitkileri, Yulaf, Zeytinyağı, Soğan (Kuru)

Antalya-Elmalı

Arpa, Buğday, Kuru Fasulye, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf, Patates. Soğan (Kuru)

Antalya-Finike

Arpa, Buğday, Yem Bitkileri, Yulaf, Zeytinyağı

Antalya-Gazipaşa

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Tritikale, Yem Bitkileri, Zeytinyağı, Soğan (Kuru)

Antalya-Gündoğmuş

Arpa. Buğday, Nohut, Yem Bitkileri, Yulaf, Zeytinyağı

Antalya-İbradı

Arpa. Buğday, Kuru Fasulye, Nohut, Yem Bitkileri

Antalya-Kaş

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Pamuk (Kütlü), Nohut, Yem Bitkileri, Yulaf, Zeytinyağı

Antalya-Kemer

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Yem Bitkileri, Zeytinyağı

Antalya-Kepez

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Yem Bitkileri, Zeytinyağı, Soğan (Kuru)

Antalya-Konyaaltı

Arpa, Buğday, Kuru Fasulye, Nohut, Yem Bitkileri, Zeytinyağı, Soğan (Kuru)

Antalya-Korkuteli

Arpa, Aspir, Buğday, Nohut, Yem Bitkileri, Yulaf

Antalya-Kumluca

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Nohut, Yem Bitkileri, Zeytinyağı

Antalya-Manavgat

Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Yem Bitkileri, Zeytinyağı

Antalya-Muratpaşa

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Yem Bitkileri, Zeytinyağı

Antalya-Serik

Buğday, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Pamuk (Kütlü), Yem Bitkileri, y | Zeytinyağı, Soğan (Kuru)

ARDAHAN

Havza Adı

Türkiye Tanın Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli Kapsamında Desteklenen Ürünler

Ardahan-Çıldır

Arpa, Buğday. Çavdar, Yem Bitkileri

Ardahan-Damal

Arpa, Buğday, Yem Bitkileri, Yulaf

Ardahan-Göle

Arpa, Buğday, Çavdar, Yem Bitkileri

Ardahan-Hanak

Arpa, Buğday, Çavdar, Yem Bitkileri

Ardahan-Merkez

Arpa, Buğday, Çavdar, Yem Bitkileri, Yulaf

Ardahan-Posof

Arpa, Buğday, Çavdar, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Yem Bitkileri

ARTVİN

Havza Adı

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli Kapsamında Desteklenen Ürünler

Artvin-Ardanuç

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Yem Bitkileri, Soğan (Kuru)

Artvin-Arhavi

Buğday, Mısır (Dane), Yem Bitkileri, Fındık, Çay

Artvin-Borçka

Buğday, Mısır (Dane), Yem Bitkileri, Fındık, Çay

Artvin-Hopa

Buğday. Mısır (Dane), Yem Bitkileri, Fındık, Çay

Artvin-Merkez

Buğday, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Yem Bitkileri, Zeytinyağı

Artvin-Murgul

Buğday, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Yem Bitkileri, Fındık

Artvin-Şavşat

Buğday, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Yem Bitkileri

Artvin-Yusufeli

Arpa, Buğday, Çeltik, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Yem Bitkileri, Zeytinyağı

AYDIN

Havza Adı

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli Kapsamında Desteklenen Ürünler

Aydın-Bozdoğan

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Yem Bitkileri, Zeytinyağı

Aydın-Buharkent

Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Yem Bitkileri, Yulaf, Zeytinyağı

Aydın-Çine

Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Yem Bitkileri, Zeytinyağı, Patates

Aydın-Didim

Arpa, Buğday, Pamuk (Kütlü), Yem Bitkileri, Zeytinyağı

Aydın-Efeler

Buğday. Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Yem Bitkileri, Zeytinyağı

Aydın-Germencik

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Yem Bitkileri, Zeytinyağı

Aydın-İncirliova

Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü). Yem Bitkileri, Zeytinyağı, Soğan (Kuru)

Aydın-Karacasu

Buğday, Mısır (Dane), Nohut, Yem Bitkileri, Yulaf, Zeytinyağı

Aydın-Karpuzlu

Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü). Yem Bitkileri, Zeytinyağı

Aydın-Koçarlı

Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Zeytinyağı

Aydın-Köşk

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü). Yem Bitkileri, Zeytinyağı

Aydın-Kuşadası

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Yem Bitkileri, Zeytinyağı

Aydın-Kuyucak

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Yem Bitkileri, Zeytinyağı

Aydın-Nazilli

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Yem Bitkileri, Zeytinyağı, Patates

Aydın-Söke

Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Soya, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Zeytinyağı

Aydın-Sultanhisar

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü). Yem Bitkileri, Zeytinyağı

Aydın-Yenipazar

Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Yem Bitkileri, Zeytinyağı

BALIKESİR

Havza Adı

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli Kapsamında Desteklenen Ürünler

Balıkesir-Altıeylül

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf

Balıkesir-Ayvalık

Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Tritikale, Yem Bitkileri. Zeytinyağı, Patates, Soğan (Kuru)

Balıkesir-Balya

Arpa, Buğday, Çavdar, Tritikale, Yem Bitkileri, Yulaf

Balıkesir-Bandırma

Arpa, Buğday, Çeltik, Mısır (Dane), Kanola, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Zeytinyağı, Soğan (Kuru)

Balıkesir-Bigadiç

Arpa, Buğday, Çavdar, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Zeytinyağı

Balıkesir-Burbaniye

Buğday, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Yem Bitkileri, Yulaf, Zeytinyağı

Balıkesir-Dursunbey

Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Nohut, Yem Bitkileri, Patates

Balıkesir-Edremit

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Yem Bitkileri, Zeytinyağı

Balıkesir-Erdek

Buğday, Kuru Fasulye, Yem Bitkileri, Yulaf, Zeytinyağı, Soğan (Kuru)

Balıkesir-Gömeç

Buğday, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Pamuk (Kütlü), Yem Bitkileri, Zeytinyağı

Balıkesir-Gönen

Arpa, Buğday, Çeltik, Kanola, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yulaf, Yem Bitkileri, Zeytinyağı, Patates

Balıkesir-Havran

Arpa, Buğday, Tritikale, Yem Bitkileri, Zeytinyağı

Balıkesir-İvrindi

Arpa, Buğday, Çavdar, Nohut, Yem Bitkileri

Balıkesir-Karesi

Arpa, Buğday, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf

Balıkesir-Kepsut

Arpa, Buğday, Çavdar, Nohut, Yem Bitkileri

Balıkesir-Manyas

Arpa, Buğday, Çeltik, Kanola, Mısır (Dane), Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Soğan (Kuru)

Balıkesir-Marmara

Buğday, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Nohut, Yem Bitkileri, Zeytinyağı

Balıkesir-Savaştepe

Arpa, Buğday, Çavdar, Kuru Fasulye, Nohut, Yem Bitkileri, Zeytinyağı

Balıkesir-Sındırgı

Arpa, Buğday, Çavdar, Mısır (Dane), Yem Bitkileri, Yulaf, Patates

Balıkesir-Susurluk

Arpa, Buğday, Çeltik, Kanola, Mısır (Dane). Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf

BARTIN

Havza Adı

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli Kapsamında Desteklenen Ürünler

Bartın-Amasra

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Yem Bitkileri, Fındık

Bartın-Kurucaşile

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Yem Bitkileri, Fındık

Bartın-Merkez

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Yem Bitkileri, Fındık

Bartın-Ulus

Arpa. Buğday, Mısır (Dane), Yem Bitkileri, Fındık

BATMAN

Havza Adı

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli Kapsamında Desteklenen Ürünler

Batman-Beşiri

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Mercimek, Yem Bitkileri

Batman-Gercüş

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Mercimek, Nohut, Yem Bitkileri

Batman-Hasankeyf

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Mercimek, Yem Bitkileri, Soğan (Kuru)

Batman-Kozluk

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Mercimek, Yem Bitkileri, Soğan (Kuru)

Batman-Merkez

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Mercimek, Yem Bitkileri

Batman-Sason

Arpa, Buğday, Mısır (Dane). Yem Bitkileri.

BAYBURT

Havza Adı

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli Kapsamında Desteklenen Ürünler

Bayburt-Aydıntepe

Arpa, Buğday, Çavdar, Kuru Fasulye, Tritikale, Yem Bitkileri

Bayburt-Demirözü

Arpa, Buğday, Çavdar, Kuru Fasulye, Tritikale, Yem Bitkileri

Bayburt-Merkez

Arpa, Buğday, Çavdar, Kuru Fasulye, Tritikale, Yem Bitkileri, Patates

BİLECİK

Havza Adı

Türkiye Tarını Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli Kapsamında Desteklenen Ürünler

Bilecik-Bozüyük

Arpa, Buğday, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf,
Soğan (Kuru)

Bilecik-Gölpazarı

Arpa, Buğday, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf

Bilecik-İnhisar

Arpa, Buğday, Yem Bitkileri, Yulaf, Zeytinyağı

Bilecik-Merkez

Arpa, Aspir, Buğday, Kanola, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf

Bilecik-Osmaneli

Arpa, Buğday, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Zeytinyağı

Bilecik-Pazarycri

Arpa, Buğday, Kuru Fasulye, Tritikale, Yem Bitkileri, Yulaf

Bilecik-Söğüt

Arpa, Buğday, Çavdar, Tritikale, Yem Bitkileri

Bilecik-Yenipazar

Arpa, Buğday, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf

BİNGÖL

Havza Adı

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli Kapsamında Desteklenen Ürünler

Bingöl-Adaklı

Arpa, Buğday, Yem Bitkileri

Bingöl-Genç

Arpa, Buğday, Yem Bitkileri

Bingöl-Karlıova

Arpa, Buğday, Yem Bitkileri

Bingöl-Kiğı

Arpa, Buğday, Yem Bitkileri

Bingöl-Merkez

Arpa, Buğday, Çeltik, Kuru Fasulye, Nohut, Yem Bitkileri, Soğan (Kuru)

Bingöl-Solhan

Arpa, Buğday, Yem Bitkileri

Bingöl-Yayladere

Arpa, Buğday, Yem Bitkileri

Bingöl-Yedisu

Arpa, Buğday, Kuru Fasulye, Yem Bitkileri

BİTLİS

Havza Adı

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli Kapsamında Desteklenen Ürünler

Bitlis-Adilcevaz

Arpa, Buğday, Çavdar, Kuru Fasulye, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Patates

Bitlis-Ahlaf

Buğday, Kuru Fasulye, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Patates

Bitlis-Güroymak

Arpa, Buğday, Yem Bitkileri, Patates, Soğan (Kuru)

Bitlis-Hizan

Arpa, Buğday, Kuru Fasulye, Yem Bitkileri

Bitlis-Merkez

Arpa, Buğday, Kuru Fasulye, Yem Bitkileri, Patates

Bitlis-Mutki

Arpa, Buğday, Yem Bitkileri

Bitlis-Tatvan

Arpa, Buğday, Çavdar, Kuru Fasulye, Yem Bitkileri, Patates

BOLU

Havza Adı

Türkiye Tanın Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli Kapsamında Desteklenen Ürünler

Bolu-Dörtdivan

Arpa, Aspir, Buğday, Mısır (Dane), Nohut, Yem Bitkileri, Patates

Bolu-Gerede

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Nohut, Yem Bitkileri, Yulaf, Patates

Bolu-Göynük

Arpa, Buğday, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf, Fındık, Patates

Bolu-Kıbrıscık

Arpa, Buğday, Çeltik, Nohut, Yem Bitkileri

Bolu-Mengen

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Nohut, Yem Bitkileri

Bolu-Merkez

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Nohut, Yem Bitkileri, Patates

Bolu-Mudurnu

Arpa, Buğday, Yem Bitkileri, Yulaf, Fındık, Patates

Bolu-Seben

Arpa, Buğday, Çeltik, Nohut, Yem Bitkileri, Yulaf, Patates

Bolu-Yeniçağa

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Nohut, Yem Bitkileri, Patates

BURDUR

Havza Adı

Türkiye Tanın Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli Kapsamında Desteklenen Ürünler

Burdur-Ağlasun

Arpa, Buğday, Nohut, Tıitikale, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri

Burdur-Altınyayla

Arpa, Buğday, Çavdar, Nohut. Yem Bitkileri, Yulaf

Burdur-Bucak

Arpa, Buğday, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf

Burdur-Çavdır

Arpa, Aspir, Buğday, Nohut, Yem Bitkileri, Patates

Burdur-Çeltikçi

Arpa, Buğday. Nohut, Tritikale, Yem Bitkileri

Burdur-Gölhisar

Arpa, Buğday. Çavdar, Mısır (Dane), Nohut, Yem Bitkileri, Patates

Burdur-Karamanlı

Arpa, Buğday. Çavdar, Nohut, Yem Bitkileri, Yulaf

Burdur-Kemer

Arpa, Buğday, Nohut, Tritikale, Yem Bitkileri, Yulaf

Burdur-Merkez

Arpa, Aspir, Buğday, Kuru Fasulye, Mısır (Dane), Nohut, Yem Bitkileri, Yulaf, Patates

Burdur-Tefenni

Arpa, Buğday, Nohut, Tritikale, Yem Bitkileri

Burdur-Yeşilova

Arpa, Buğday, Çavdar, Nohut, Yem Bitkileri, Soğan (Kuru)

BURSA

Havza Adı

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli Kapsamında Desteklenen Ürünler

Bursa-Büyükorhan

Arpa. Buğday, Çavdar, Kuru Fasulye, Tritikale, Yem Bitkileri, Yulaf

Bursa-Gemlik

Arpa, Buğday, Tritikale, Yem Bitkileri, Yulaf, Zeytinyağı

Bursa-Gürsu

Arpa, Buğday. Çavdar, Mısır (Dane), Yem Bitkileri, Zeytinyağı

Bursa-Harmancık

Arpa, Aspir, Buğday, Nohut, Yem Bitkileri, Yulaf

Bursa-İnegöl

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Kanola, Kuru Fasulye, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık). Yem Bitkileri, Patates, Soğan (Kuru)

Bursa-İznik

Buğday, Mısır (Dane), Yem Bitkileri, Yulaf, Zeytinyağı

Bursa-Karacabey

Arpa, Buğday, Çeltik, Kanola, Mısır (Dane), Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Soğan (Kuru)

Bursa-Keles

Arpa, Buğday, Çavdar, Kuru Fasulye, Yem Bitkileri, Yulaf

Bursa-Kestel

Buğday, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf, Zeytinyağı

Bursa-M.Kemalpaşa

Arpa, Buğday, Çeltik, Mısır (Dane), Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf, Soğan (Kuru)

Bursa-Mudanya

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf, Zeytinyağı, Soğan (Kuru)

Bursa-Nilüfer

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf, Zeytinyağı, Soğan (Kuru)

Bursa-Orhaneli

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Tritikale, Yem Bitkileri, Yulaf

Bursa-Orhangazi

Arpa, Buğday, Çeltik, Mısır (Dane), Yem Bitkileri, Zeytinyağı

Bursa-Osmangazi

Arpa, Buğday, Çavdar, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Yem Bitkileri, Zeytinyağı

Bursa-Yenişehir

Atpa, Buğday, Çeltik, Kanola, Mısır (Dane), Soya, Ayçiçeği(Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf, Patates

Bursa-Yıldırım

Buğday, Yem Bitkileri

ÇANAKKALE

Havza Adı

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli Kapsamında Desteklenen Ürünler

Çanakkale-Ayvacık

Alpa, Buğday, Yem Bitkileri, Yulaf, Zeytinyağı, Soğan (Kuru)

Çanakkale-Bayramiç

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Kanola, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Zeytinyağı

Çanakkale-Biga

Arpa, Buğday, Çeltik, Kanola, Mısır (Dane), Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Zeytinyağı

Çanakkale-Bozcaada

Arpa, Buğday, Yem Bitkileri, Yulaf, Zeytinyağı

Çanakkale-Çan

Arpa, Buğday, Çavdar, Tritikale, Kanola, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf

Çanakkale-Eceabat

Arpa, Aspir, Buğday, Kanola, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Zeytinyağı

Çanakkale-Ezine

Arpa, Buğday, Çeltik, Mısır (Dane), Ayçiçeği (Yağlık), Pamuk (Kütlü), Yem Bitkileri, Zeytinyağı

Çanakkale-Gelibolu

Arpa, Aspir, Buğday, Çeltik, Kanola, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Zeytinyağı

Çanakkale-Gökçeada

Arpa, Buğday, Yem Bitkileri, Zeytinyağı

Çanakkale-Lapseki

Arpa, Aspir, Buğday, Kanola, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri

Çanakkale-Merkez

Arpa, Buğday, Çeltik, Mısır (Dane), Ayçiçeği (Yağlık), Pamuk (Kütlü), Yem Bitkileri, Zeytinyağı

Çanakkale-Yenice

Arpa, Buğday, Yem Bitkileri

ÇANKIRI

Havza Adı

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli Kapsamında Desteklenen ürünler

Çankırı-Atkaracalar

Arpa, Buğday, Nohut, Tritikale, Yem Bitkileri

Çankırı-Bayramören

Arpa, Buğday, Yem Bitkileri

Çankırı-Çerkeş

Arpa. Buğday, Yem Bitkileri

Çanla n-Eldivan

Arpa, Aspir, Buğday, Nohut, Yem Bitkileri

Çankırı-Ilgaz

Arpa, Buğday, Çeltik, Kuru Fasulye, Yem Bitkileri

Çankırı-Kızılırmak

Arpa, Aspir, Buğday, Çeltik, Yem Bitkileri

Çankırı-Korgun

Arpa, Aspir, Buğday, Nohut, Yem Bitkileri

Çankırı-Kurşunlu

Arpa, Buğday, Yem Bitkileri, Patates

Çankırı-Merkez

Arpa, Aspir, Buğday, Çeltik, Nohut, Yem Bitkileri, Patates

Çankırı-Orta

Arpa, Buğday, Nohut, Tritikale, Yem Bitkileri

Çankırı-Şabanözü

Arpa, Buğday, Nohut, Yem Bitkileri, Patates

Çankırı-Yapraklı

Arpa, Aspir, Buğday, Nohut, Yem Bitkileri, Patates

ÇORUM

Havza Adı

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli Kapsamında Desteklenen Ürünler

Çorum-Alaca

Arpa, Aspir, Buğday, Mercimek, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Tritikale, Yem Bitkileri, Patates, Soğan (Kuru)

Çorum-Bayat

Arpa, Buğday, Çeltik, Mercimek, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Patates, Soğan (Kuru)

Çorum-Boğazkale

Arpa, Buğday, Mercimek, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri

Çorum-Dodurga

Arpa, Buğday, Çeltik, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri

Çorum-İskilip

Arpa, Aspir, Buğday, Çeltik, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Patates, Soğan (Kuru)

Çorum-Kargı

Arpa, Buğday, Çeltik, Tritikale, Yem Bitkileri, Patates, Soğan (Kuru)

Çorum-Laçin

Arpa, Aspir, Buğday, Çeltik, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Soğan (Kuru)

Çorum-Mecitözü

Arpa, Buğday, Tritikale, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Patates, Soğan (Kuru)

Çorum-Merkez

Arpa, Aspir, Buğday, Mercimek, Nohut, Tritikale, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Patates, Soğan (Kuru)

Çorum-Oğuzlar

Arpa, Buğday, Kuru Fasulye, Nohut, Yem Bitkileri

Çorum-Ortaköy

Arpa, Buğday, Mısır- (Dane), Nohut, Yem Bitkileri, Patates, Soğan (Kuru)

Çorum-Osmancık

Arpa, Aspir, Buğday, Çeltik, Mısır (Dane), Nohut, Tritikale, Yem Bitkileri, Patates, Soğan (Kuru)

Çorum-Sungurlu

Arpa, Buğday, Çeltik, Mercimek, Nohut, Tritikale, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Soğan (Kuru)

Çorum-Uğurludağ

Arpa, Buğday, Çeltik, Ayçiçeği (Yağlık). Yem Bitkileri, Soğan (Kuru)

DENİZLİ

Havza Adı

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli Kapsamında Desteklenen Ürünler

Denizli-Acıpayam

Arpa, Buğday, Nohut, Yem Bitkileri, Soğan (Kuru)

Denizli-Babadağ

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Yem Bitkileri, Zeytinyağı

Denizli-Baklan

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri

Denizli-Bekilli

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Nohut, Yem Bitkileri

Denizli-Beyağaç

Buğday, Yem Bitkileri, Zeytinyağı

Denizli-Bozkurt

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Nohut, Yem Bitkileri

Denizli-Buldan

Arpa, Buğday, Mısır (Dane). Pamuk (Kütlü), Yem Bitkileri, Zeytinyağı

Denizli-Çal

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Zeytinyağı, Soğan (Kuru)

Denizli-Çameli

Arpa, Buğday, Kuru Fasulye, Nohut, Yem Bitkileri, Patates

Denizli-Çardak

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Tritikale, Yem Bitkileri, Soğan (Kuru)

Denizli-Çivril

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri

Denizli-Güney

Arpa, Buğday. Nohut, Yem Bitkileri, Zeytinyağı

Denizli-Honaz

Arpa, Buğday, Pamuk (Kütlü), Yem Bitkileri, Zeytinyağı, Soğan (Kuru)

Denizli-Kale

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Yem Bitkileri, Yulaf, Zeytinyağı

Denizli-Merkezefendi

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Yem Bitkileri, Zeytinyağı

Denizli-Pamukkale

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Yem Bitkileri, Zeytinyağı, Soğan (Kuru)

Denizli-Sarayköy

Arpa. Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Soya, Yem Bitkileri, Zeytinyağı

Denizli-Serinhisar

Arpa, Buğday, Nohut, Tritikale, Yem Bitkileri

Denizli-Tavas

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Nohut, Yem Bitkileri, Zeytinyağı, Patates

DİYARBAKIR

Havza Adı

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli Kapsamında Desteklenen Ürünler

Diyarbakır-Bağlar

Arpa, Buğday, Çeltik, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Mercimek, Yem Bitkileri

Diyarbakır-Bismil

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Nohut, Pamuk (Kütlü), Mercimek, Yem Bitkileri

Diyarbakır-Çermik

Arpa, Buğday, Çeltik, Pamuk (Kütlü), Mercimek, Nohut, Yem Bitkileri, Soğan (Kuru)

Diyarbakır-Çınar

Arpa, Buğday, Çeltik, Mısır (Dane), Nohut, Pamuk (Kütlü), Mercimek, Yem Bitkileri

Diyarbakır-Çüngüş

Arpa, Buğday. Mısır (Dane), Nohut, Yem Bitkileri

Diyarbakır-Dicle

Arpa, Buğday, Pamuk (Küllü), Mercimek, Nohut, Yem Bitkileri

Diyarbakır-Eğil

Arpa, Buğday, Pamuk (Kütlü), Mercimek, Nohut, Yem Bitkileri

Diyarbakır-Ergani

Arpa. Buğday, Çeltik, Pamuk (Kütlü), Mercimek, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri

Diyarbakır-Hani

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Mercimek, Nohut, Yem Bitkileri

Diyarbakır-Hazro

Arpa, Buğday, Çeltik, Mısır (Dane), Mercimek, Nohut, Yem Bitkileri

Diyarbakır-Kayapınar

Arpa, Buğday, Çeltik, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Mercimek, Yem Bitkileri

Diyarbakır-Kocaköy

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Mercimek, Nohut, Yem Bitkileri, Soğan (Kuru)

Diyarbakır-Kulp

Arpa, Buğday, Mercimek, Nohut, Yem Bitkileri

Diyarbakır-Lice

Arpa, Buğday, Mercimek, Nohut, Yem Bitkileri

Diyarbakır-Silvan

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Mercimek, Nohut, Yem Bitkileri

Diyarbakır-Sur

Arpa, Buğday, Çeltik, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü). Mercimek, Nohut, Yem Bitkileri

Diyarbakır-Yenişehir

Arpa, Buğday, Çeltik, Mısır (Dane), Mercimek, Pamuk (Kütlü), Yem Bitkileri, Soğan (Kuru)

DÜZCE

Havza Adı

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli Kapsamında Desteklenen Ürünler

Düzce-Akçakoca

Buğday, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Soya, Yem Bitkileri, Fındık

Düzce-Cumayeri

Buğday, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Soya, Yem Bitkileri, Fındık

Düzce-Çilimli

Buğday, Çeltik, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Yem Bitkileri, Fındık

Düzce-Gölyaka

Buğday, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Soya, Yem Bitkileri, Fındık

Düzce-Gümüşova

Buğday, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Soya, Yem Bitkileri, Fındık

Düzce-Kaynaşlı

Buğday, Mısır (Dane). Kuru Fasulye, Soya, Yem Bitkileri, Fındık

Düzce-Merkez

Buğday, Çeltik, Mısır (Dane), Soya, Yem Bitkileri, Fındık

Düzce-Yığılca

Buğday, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Soya, Yem Bitkileri, Fındık

EDİRNE

Havza Adı

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli Kapsamında Desteklenen Ürünler

Edirne-Enez

Arpa, Buğday, Çeltik, Mısır (Dane), Kanola, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri

Edirne-Havsa

Arpa, Buğday, Çeltik, Mısır (Dane), Kanola, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri

Edirne-İpsala

Arpa, Buğday, Çeltik, Mısır (Dane), Kanola, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri

Edirne-Keşan

Arpa, Buğday, Çeltik, Mısır (Dane), Kanola, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Soğan (Kuru)

Edirne-Lalapaşa

Arpa. Buğday, Çeltik, Kanola, Ayçiçeği (Yağlık), Tritikale, Yem Bitkileri, Yulaf

Edirne-Meriç

Arpa, Buğday, Çeltik, Kanola, Tritikale, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf, Soğan (Kuru)

Edirne-Merkez

Arpa, Buğday, Çeltik, Mısır (Dane), Kanola, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf, Patates, Soğan (Kuru)

Edirne-Süleoğlu

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Kanola, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri

Edirne-Uzunköprü

Arpa, Buğday, Çeltik, Mısır (Dane), Kanola, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri

ELAZIĞ

Havza Adı

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli Kapsamında Desteklenen Ürünler

Elazığ-Ağın

Arpa, Buğday, Mercimek, Nohut, Yem Bitkileri

Elazığ-Alacakaya

Arpa, Buğday, Yem Bitkileri

Elazığ-Ancak

Arpa. Buğday, Yem Bitkileri

Elazığ-Baskil

Aspir, Arpa, Buğday, Mercimek, Nohut, Yem Bitkileri

Elazığ-Karakoçan

Aspir, Arpa, Buğday, Nohut, Yem Bitkileri

Elazığ-Keban

Arpa, Aspir, Buğday, Nohut, Yem Bitkileri

Elazığ-Kovancılar

Arpa, Aspir, Buğday, Mercimek, Nohut, Yem Bitkileri

Elazığ-Maden

Arpa, Buğday, Kuru Fasulye, Nohut, Yem Bitkileri

Elazığ-Merkez

Aspir, Arpa, Buğday, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Yem Bitkileri

Elazığ-Palu

Arpa, Buğday. Mercimek, Nohut, Yem Bitkileri

Elazığ-Sivrice

Aspir, Arpa, Buğday, Kuru Fasulye, Yem Bitkileri

ERZİNCAN

Havza Adı

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli Kapsamında Desteklenen Ürünler

Erzincan-Çayırlı

Arpa, Buğday, Çavdar, Kuru Fasulye, Yem Bitkileri

Erzincan-İliç

Arpa, Buğday, Nohut, Yem Bitkileri

Erzincan-Kemah

Arpa, Buğday, Yem Bitkileri

Erzincan-Kemaliye

Arpa, Buğday, Yem Bitkileri

Erzincan-Merkez

Arpa, Buğday, Kuru Fasulye, Nohut, Yem Bitkileri, Patates, Soğan (Kuru)

Erzincan-Otlukbeli

Buğday, Çavdar, Tritikale, Yem Bitkileri

Erzincan-Refahiye

Arpa. Buğday, Kuru Fasulye, Nohut, Yem Bitkileri

Erzincan-Tercan

Arpa, Buğday, Çavdar, Kuru Fasulye, Yem Bitkileri

Erzincan-Üzümlü

Arpa, Buğday, Kuru Fasulye, Yem Bitkileri

ERZURUM

Havza Adı

Türlüye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli Kapsamında Desteklenen Ürünler

Erzurum-Aşkale

Arpa, Buğday, Çavdar, Tritikale, Yem Bitkileri, Yulaf

Erzurum-Aziziye (Ilıca)

Buğday, Kuru Fasulye, Tritikale, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf, Patates

Erzurum-Çat

Arpa, Buğday, Çavdar, Yem Bitkileri, Yulaf

Erzurum-Hınıs

Arpa, Buğday, Kuru Fasulye, Tritikale, Yem Bitkileri

Erzurum-Horasan

Arpa, Buğday, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf

Erzurum-İspir

Arpa, Buğday, Çavdar, Kuru Fasulye, Yem Bitkileri, Patates

Erzurum-Karaçoban

Arpa, Buğday, Kuru Fasulye, Yem Bitkileri

Erzurum-Karayazı

Arpa, Buğday, Çavdar, Kuru Fasulye, Yem Bitkileri

Erzurum-Köprüköy

Arpa, Buğday, Çavdar, Yem Bitkileri, Yulaf

Erzurum-Narman

Arpa, Buğday, Tritikale, Yem Bitkileri, Yulaf, Patates

Erzurum-Oltu

Arpa, Buğday, Tritikale, Yem Bitkileri, Yulaf

Erzurum-Olur

Arpa, Buğday, Tritikale, Yem Bitkileri

Erzurum-Palandöken

Arpa, Buğday, Tritikale, Yem Bitkileri, Yulaf

Erzurum-Pasinler

Arpa, Buğday, Tritikale, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Patates

Erzurum-Pazaryolu

Arpa, Buğday, Çavdar, Kuru Fasulye, Yem Bitkileri

Erzurum-Şenkaya

Arpa, Buğday, Yem Bitkileri, Yulaf

Erzurum-Tekman

Arpa, Buğday, Çavdar, Yem Bitkileri, Yulaf

Erzurum-Tortum

Arpa, Buğday, Çavdar, Tritikale, Yem Bitkileri, Yulaf

Erzurum-Uzundere

Arpa, Buğday, Tritikale, Yem Bitkileri

Erzurum-Yakutiye

Arpa, Buğday, Kuru Fasulye, Tritikale, Yem Bitkileri, Patates

ESKİŞEHİR

Havza Adı

Türkiye Tanın Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli Kapsamında Desteklenen Ürünler

Eskişehir-Alpu

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf, Patates, Soğan (Kuru)

Eskişehir-Beylikova

Arpa, Buğday, Kuru Fasulye, Mısır (Dane), Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Soğan (Kuru)

Eskişehir-Çifteler

Arpa, Buğday, Çavdar, Mısır (Dane), Nohut, Yulaf, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Patates, Soğan (Kuru)

Eskişehir-Günyüzü

Arpa, Buğday, Çavdar, Mercimek, Nohut, Mısır (Dane), Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf, Soğan (Kuru)

Eskişehir-Han

Arpa, Buğday, Yem Bitkileri

Eskişehir-İnönü

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Ayçiçeği (Yağlık), Nohut, Yem Bitkileri, Soğan (Kuru)

Eskişehir-Mahmudiye

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf, Patates, Soğan (Kuru)

Eskişehir-Mihalgazi

Aspir, Buğday, Mısır (Dane), Nohut, Yem Bitkileri, Zeytinyağı

Eskişehir-Mihalıçcık

Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Ayçiçeği (Yağlık), Nohut, Yem Bitkileri, Yulaf, Patates, Soğan (Kuru)

Eskişehir-Odunpazarı

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Patates, Soğan (Kuru)

Eskişehir-Sarıcakaya

Buğday, Mısır (Dane), Yem Bitkileri, Zeytinyağı

Eskişehir-Seyitgazi

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Nohut, Tritikale, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Patates, Soğan (Kuru)

Eskişehir-Sivrihisar

Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf, Patates, Soğan (Kuru)

Eskişehir-Tepebaşı

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Patates, Soğan (Kuru)

GAZİANTEP

Havza Adı

Türkiye Tanın Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli Kapsamımla Desteklenen Ürünler

Gaziantep-Araban

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Nohut, Soya, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Zeytinyağı, Soğan (Kuru)

Gaziantep-İslahiye

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Mercimek, Nohut, Soya, Yem Bitkileri. Zeytinyağı, Soğan (Kuru)

Gaziantep-Karkamış

Arpa, Buğday. Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Mercimek, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık). Yem Bitkileri, Zeytinyağı

Gaziantep-Nizip

Arpa. Buğday. Mısır (Dane). Pamuk (Kütlü), Mercimek, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Zeytinyağı

Gaziantep-Nurdağı

Arpa, Buğday. Mısır (Dane). Pamuk (Kütlü). Mercimek, Nohut. Yem Bitkileri, Zeytinyağı, Soğan (Kuru)

Gaziantep-Oğuzeli

Arpa, Buğday, Pamuk (Kütlü), Mercimek, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Zeytinyağı, Soğan (Kuru)

Gaziantep-Şahinbey

Arpa. Buğday. Mısır (Dane), Mercimek, Nohut, Yem Bitkileri, Zeytinyağı, Soğan (Kuru)

Gaziantep-Şehitkamil

Arpa, Buğday. Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü). Mercimek, Nohut, Yem Bitkileri, Zeytinyağı, Soğan (Kuru)

Gaziantep-Yavuzeli

Arpa, Buğday, Mısır (Dane). Nohut, Pamuk (Kütlü), Mercimek, Yem Bitkileri, Zeytinyağı, Soğan (Kuru)

GİRESUN

Havza Adı

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli Kapsamında Desteklenen Ürünler

Giresun-Alucra

Arpa, Buğday, Çavdar, Yem Bitkileri

Giresun-Bulancak

Buğday, Yem Bitkileri, Fındık, Patates

Giresun-Çamoluk

Buğday, Kuru Fasulye, Nohut, Yem Bitkileri

Giresun-Çanakçı

Buğday, Yem Bitkileri, Fındık, Çay

Giresun-Dereli

Arpa, Buğday, Yem Bitkileri, Fındık

Giresun-Doğankent

Buğday, Yem Bitkileri, Fındık

Giresun-Espiye

Buğday, Yem Bitkileri, Fındık, Çay

Giresun-Eynesil

Buğday, Yem Bitkileri, Fındık, Çay

Giresun-Görele

Buğday, Yem Bitkileri, Fındık, Çay

Giresun-Göce

Buğday, Yem Bitkileri, Fındık, Çay

Giresun-Keşap

Buğday, Yem Bitkileri, Fındık, Çay

Giresun-Merkez

Buğday, Yem Bitkileri, Fındık

Giresun-Piraziz

Buğday, Yem Bitkileri, Fındık

Giresun-Ş.Karahisar

Arpa, Buğday, Nohut, Tritikale, Yem Bitkileri

Giresun-Tirebolu

Buğday, Yem Bitkileri, Fındık, Çay

Giresun-Yağlıdere

Buğday, Yem Bitkileri, Fındık

GÜMÜŞHANE

Havza Adı

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli Kapsamında Desteklenen Ürünler

Gümüşhane-Kelkit

Arpa, Buğday, Kuru Fasulye, Yem Bitkileri, Patates

Gümüşhane-Köse

Arpa. Buğday, Kuru Fasulye, Yem Bitkileri

Gümüşhane-Kürtün

Buğday, Kuru Fasulye, Yem Bitkileri, Fındık

Gümüşhane-Merkez

Arpa, Buğday, Kuru Fasulye, Yem Bitkileri, Patates

Gümüşhane-Şiran

Arpa, Buğday, Kuru Fasulye, Yem Bitkileri, Patates

Gümüşhane-Torul

Arpa, Buğday, Kuru Fasulye, Yem Bitkileri

HAKKARİ

Havza Adı

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli Kapsamında Desteklenen Ürünler

Hakkari-Çukurca

Arpa, Buğday, Yem Bitkileri

Hakkari-Merkez

Arpa, Buğday. Yem Bitkileri

Hakkari-Şemdinli

Aspir, Buğday, Mercimek, Nohut, Yem Bitkileri

Hakkari-Yüksekova

Aspir, Buğday. Nohut, Yem Bitkileri

HATAY

Havza Adı

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli Kapsamında Desteklenen Ürünler

Hatay-Altınözü

Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Yem Bitkileri, Zeytinyağı, Soğan (Kuru)

Hatay-Antakya

Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Soya, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri. Zeytinyağı, Patates, Soğan (Kuru)

Hatay-Arsuz

Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Yem Bitkileri, Zeytinyağı, Soğan (Kuru)

Halay-Belen

Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Nohut, Yem Bitkileri, Zeytinyağı, Soğan (Kuru)

Hatay-Defne

Buğday, Mısır (Dane), Yem Bitkileri, Soya, Zeytinyağı, Soğan (Kuru)

Hatay-Dörtyol

Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Yem Bitkileri, Zeytinyağı

Hatay-Erzin

Buğday, Pamuk (Kütlü), Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Zeytinyağı

Hatay-Hassa*

Arpa, Buğday, Pamuk (Kütlü), Soya. Yem Bitkileri, Zeytinyağı, Mısır (Dane)

Hatay-İskenderun

Arpa. Buğday. Mısır (Dane), Yem Bitkileri, Zeytinyağı

Hatay-Kırıkhan*

Buğday, Pamuk (Kütlü), Soya, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Zeytinyağı, Mısır (Dane)

Hatay-Kumlu*

Buğday, Pamuk (Kütlü), Soya, Yem Bitkileri, Zeytinyağı, Mısır (Dane), Soğan (Kuru)

Hatay-Payas*

Buğday, Yem Bitkileri, Zeytinyağı, Mısır (Dane)

Hatay-Reyhanlı*

Buğday, Pamuk (Kütlü), Soya, Yem Bitkileri, Zeytinyağı, Mısır (Dane), Patates, Soğan (Kuru)

Hatay-Samandağ

Buğday. Mısır (Dane), Pamuk (Küllü), Yem Bitkileri, Yulaf, Zeytinyağı, Patates, Soğan (Kuru)

Hatay-Yayladağı

Buğday. Mısır (Dane). Nohut, Yem Bitkileri, Yulaf, Zeytinyağı

* Su kısıtı kapsamında belirlenen ilçelerde Mısır (Hane) üretiminde Damlama Sulama şanı aranmaktadır.

IĞDIR

Havza Adı

Türkiye Tanın Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli Kapsamında Desteklenen Ürünler

Iğdır-Aralık

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Yem Bitkileri

Iğdır-Karakoyunlu

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Pamuk (Kütlü), Yem Bitkileri

Iğdır-Merkez

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Pamuk (Kütlü), Yem Bitkileri

Iğdır-Tuzluca

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Nohut, Yem Bitkileri

ISPARTA

Havza Adı

Türkiye Tarım Havzaları Ürerim ve Destekleme Modeli Kapsamında Desteklenen Ürünler

Isparta-Aksu

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Yem Bitkileri

Isparta-Atabey

Arpa, Aspir, Buğday, Tritikale, Yem Bitkileri

Isparta-Eğirdir

Arpa, Buğday, Yem Bitkileri

Isparta-Gelendost

Arpa, Buğday, Mercimek, Nohut, Yem Bitkileri

Isparta-Gönen

Arpa, Aspir, Buğday, Yem Bitkileri, Patates

Isparta-Keçiborlu

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Tritikale, Yem Bitkileri, Patates

Isparta-Merkez

Arpa. Aspir, Buğday, Nohut, Yem Bitkileri, Patates

Isparta-Senirkent

Arpa, Buğday, Yem Bitkileri, Patates

Isparta-Sütçüler

Arpa, Buğday, Yem Bitkileri, Zeytinyağı

Isparta-Şarkikaraağaç

Arpa, Buğday, Nohut, Yem Bitkileri

Isparta-Uluborlu

Buğday, Kuru Fasulye, Tritikale, Yem Bitkileri

Isparta-Yalvaç

Arpa, Aspir, Buğday, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Yulaf, Yem Bitkileri, Patates, Soğan (Kuru)

Isparta-Yenişarbademli

Arpa, Buğday, Nohut, Yem Bitkileri

İSTANBUL

Havza Adı

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli Kapsamında Desteklenen Ürünler

İstanbul-Arnavutköy

Arpa, Buğday, Kanola, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri

İstanbul-Avcılar

Buğday, Kanola, Yem Bitkileri

İstanbul-Başakşehir

Arpa, Buğday, Yem Bitkileri

İstanbul-Beykoz

Buğday, Yem Bitkileri

İstanbul-Beylikdüzü

Arpa, Buğday, Yem Bitkileri

İstanbul-Büyükçekmece

Arpa, Buğday, Kanola, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri

İstanbul-Çatalca

Arpa, Buğday. Çeltik, Kanola, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri

İstanbul-Esenyurt

Buğday. Kanola, Yem Bitkileri

İstanbul-Pendik

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Yem Bitkileri

İstanbul-Sancaktepe

Buğday, Yem Bitkileri, Yulaf

İstanbul-Silivri

Arpa, Buğday, Kanola, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf

İstanbul-Şile

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Yem Bitkileri

İstanbul-Tuzla

Arpa, Buğday, Yem Bitkileri, Yulaf

İZMİR

Havza Adı

Türkiye Tarım Havzaları 0relim ve Destekleme Modeli Kapsamında Desteklenen Ürünler

İzmir-Aliağa

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Yem Bitkileri, Zeytinyağı, Patates

İzmir-Balçova

Buğday, Yem Bitkileri, Zeytinyağı

İzmir-Bayındır

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Tritikak, Yem Bitkileri, Zeytinyağı, Patates

İzmir-Bayraklı

Buğday, Yem Bitkileri, Zeytinyağı

İzmir-Bergama

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Zeytinyağı, Patates

İzmir-Beydağ

Arpa, Buğday, Tritikale, Yem Bitkileri, Zeytinyağı, Patates

İzmir-Bornova

Buğday, Yem Bitkileri, Zeytinyağı

İzmir-Buca

Buğday, Mısır (Daire), Tritikale, Yem Bitkileri, Zeytinyağı

İzmir-Çeşme

Buğday, Nohut, Yem Bitkileri, Zeytinyağı

İzmir-Çiğli

Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Yem Bitkileri

İzmir-Dikili

Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Zeytinyağı, Patates, Soğan (Kuru)

İzmir-Foça

Buğday, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Pamuk (Kütlü), Yem Bitkileri, Zeytinyağı, Soğan (Kuru)

İzmir-Gaziemir

Arpa, Buğday. Yem Bitkileri, Zeytinyağı

İzmir-Güzelbahçe

Buğday, Yem Bitkileri, Zeytinyağı

İzmir-Karaburun

Arpa, Buğday. Yem Bitkileri, Yulaf, Zeytinyağı

İzmir-Karşıyaka

Buğday, Yem Bitkileri, Zeytinyağı

İzmir-Kemalpaşa

Arpa, Buğday, Tritikale, Yem Bitkileri, Zeytinyağı

İzmir-Kınık

Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Yem Bitkileri, Zeytinyağı

İzmir-Kiraz

Arpa, Buğday. Çavdar, Yem Bitkileri, Zeytinyağı, Patates

İzmir-Menderes

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Yulaf, Yem Bitkileri, Zeytinyağı

İzmir-Menemen

Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Zeytinyağı

İzmir-Narlıdere

Buğday, Yem Bitkileri, Zeytinyağı

İzmir-Ödemiş

Arpa, Buğday, Pamuk (Kütlü), Tritikale, Yem Bitkileri, Zeytinyağı, Patates, Soğan (Kuru)

İzmir-Seferihisar

Buğday. Yem Bitkileri, Zeytinyağı

İzmir-Selçuk

Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Yem Bitkileri, Zeytinyağı

İzmir-Tire

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Tritikale, Yem Bitkileri, Zeytinyağı, Patates

İzmir-Torbalı

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Yem Bitkileri, Zeytinyağı

İzmir-Urla

Arpa, Buğday, Nohut, Yem Bitkileri, Zeytinyağı

KAHRAMANMARAŞ

Havza Adı

Türkiye Tarım Havzaları Ürelim ve Destekleme Modeli Kapsamında Desteklenen Ürünler

Kahramanmaraş-Afşin

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Patates

Kahramanmaraş-Andırın

Buğday, Mısır (Dane), Soya, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Zeytinyağı

Kahramanmaraş-Çağlayancerit

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Nohut, Yem Bitkileri

Kahramanmaraş-Dulkadiroğlu

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Nohut, Soya, Yem Bitkileri, Zeytinyağı, Soğan (Kuru)

Kahramanmaraş-Ekinözü

Arpa, Buğday, Mısır (Dane). Nohut, Yem Bitkileri

Kahramanmaraş-Elbistan

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Nohut, Yem Bitkileri, Soğan (Kuru)

Kahramanmaraş-Göksun

Arpa, Buğday. Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Nohut, Yem Bitkileri, Patates

Kahramanmaraş-Nurhak

Arpa, Buğday, Kuru Fasulye, Nohut, Yem Bitkileri

Kahramanmaraş-Onikişubat

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Nohut, Soya, Yem Bitkileri, Zeytinyağı, Soğan (Kuru)

Kahramanmaraş-Pazarcık

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Nohut, Yem Bitkileri, Zeytinyağı

Kahramanmaraş-Türkoğlu

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Nohut, Soya, Yem Bitkileri, Zeytinyağı, Soğan (Kuru)

KARABÜK

Havza Adı

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli Kapsamında Desteklenen Ürünler

Karabük-Eflani

Arpa, Buğday, Tritikale, Yem Bitkileri

Karabük-Eskipazar

Arpa, Buğday, Kuru Fasulye, Nohut, Tritikale, Yem Bitkileri

Karabük-Merkez

Buğday, Çeltik, Nohut, Tritikale, Yem Bitkileri

Karabük-Ovacık

Arpa, Buğday, Tritikale, Yem Bitkileri

Karabük-Safranbolu

Buğday, Mısır (Dane), Nohut, Tritikale, Yem Bitkileri

Karabük-Yenice

Arpa, Buğday, Yem Bitkileri

KARAMAN

Havza Adı

Türkiye Tarım Havzaları Örelim ve Destekleme Modeli Kapsamında Desteklenen Ürünler

Karaman-Ayrancı*

Arpa, Buğday, Çavdar, Nohut, Kano la, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf, Mısır (Dane), Patates

Karaman-Başyayla

Arpa, Buğday, Çavdar, Nohut, Yem Bitkileri

Karaman Ermenek

Arpa, Buğday, Nohut, Yem Bitkileri, Zeytinyağı, Soğan (Kuru)

Karaman-Kazımkarabekir*

Arpa, Buğday, Kanola, Kuru Fasulye, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Mısır (Dane), Patates

Karaman-Merkez*

Arpa, Buğday, Kanola, Kuru Fasulye, Nohut, Mısır (Dane) Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Zeytinyağı, Patates, Soğan (Kuru)

Karaman-Sarıveliler

Arpa. Buğday, Çavdar, Nohut, Yem Bitkileri

*Su kısıtı kapsamında belirlenen ilçelerde Mısır (Dane) üretiminde Damlama Sulama şartı aranmaktadır.

KARS

Havza Adı

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli Kapsamında Desteklenen Ürünler

Kars-Akyaka

Arpa, Buğday, Yem Bitkileri, Yulaf, Patates

Kars-Arpaçay

Arpa, Buğday, Yem Bitkileri, Yulaf, Patates

Kars-Digor

Arpa, Buğday, Tritikale, Yem Bitkileri, Yulaf

Kars-Kağızman

Arpa, Buğday, Yem Bitkileri, Yulaf

Kars-Merkez

Arpa, Buğday, Mercimek, Yem Bitkileri, Yulaf, Patates

Kars-Sarıkamış

Arpa, Buğday, Tritikale, Yem Bitkileri, Yulaf

Kars-Selim