Yazdır

2018 YILINDA YAPILACAK TARIMSAL DESTEKLEMELERE İLİŞKİN KARAR

26 Şubat 2018 Tarihli ve 30344 Sayılı Resmî Gazete

Karar Sayısı: 2018/11460

Ekli “2018 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 20/2/2018 tarihli ve 538457 sayılı yazısı üzerine, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 21/2/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.

2018 YILINDA YAPILACAK TARIMSAL DESTEKLEMELERE İLİŞKİN KARAR

Amaç ve kapsam

MADDE 1-

(1) Bu Karar, çevreye duyarlı tarımsal üretimi yaygınlaştırmak, verimi ve kaliteyi yükseltmek, araştırma ve geliştirme projelerini desteklemek, uygulanan politikaların etkinliğini sağlamak, sektörün öncelikli problemlerinin çözümüne katkıda bulunmak, sürdürülebilirliği sağlamak ve tarımsal kayıtların güncel tutulması amacıyla hazırlanmış olup, 2018 yılında uygulanacak olan tarımsal desteklemelere ilişkin hususları kapsar.

Alan bazlı destekler

MADDE 2-

(1) 2018 yılı ÇKS kayıtlarına göre tarımda kullanılan mazot ve gübre desteği için, aşağıda belirlenen miktarda alan bazlı destek ödemesi yapılır.

(2) Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında desteklenen; yağlık ayçiçeği, kütlü pamuk, soya fasulyesi, kanola (kolza), aspir, dane mısır, buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, çeltik, kuru fasulye, mercimek, nohut, yaş çay, fındık, yem bitkileri, patates ve kuru soğan ürünlerinin dışında kalan diğer bütün ürünlere, “Diğer Ürünler” kategorisinde belirtilen miktar kadar Mazot ve Gübre Destekleme ödemesi yapılır.

Sıra

No

ürünler

Mazot (TL/da)

Gübre (TL/da)

Toplam Destek (TL/da)

1

Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf, Tritikale

15,00

4,00

19,00

2

Çeltik, Pamuk

40,00

4,00

44,00

3

Nohut, Mercimek, Kuru Fasulye

14,00

4,00

18,00

4

Aspir

12,00

4,00

16,00

5

Yağlık Ayçiçeği, Soya Fasulyesi, Dane Mısır, Patates

19,00

4,00

23,00

6

Kanola (Kolza), Soğan, Yaş Çay, Fındık, Yem Bitkileri ve Diğer Ürünler

10,00

4,00

14,00

2

Nadas

6,00

-

6,00

(3) Mazot fiyatlarında artış olması durumunda yukarıda belirtilen mazot destekleme birim fiyatları, 1/1/2018-31/12/2018 tarihleri arası günlük mazot fiyat artış oranları ortalaması kadar oranda Maliye Bakanlığının uygun görüşü ile artırılarak uygulanır.

(4) Toprak Analizi Desteği, asgari 50 dekar ve üzeri tarım arazilerinde, her 50 da araziye kadar bir analiz için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca (Bakanlık) yetkilendirilmiş Toprak Analiz Laboratuvarlarına analiz başına 40 TL olarak yapılır.

(5) Bitkisel üretimde 2018 yılı üretimleri için Çiftçi Kayıt Sistemine ve Organik Tarım Bilgi Sistemine kayıtlı olarak organik tarım faaliyeti yapmış çiftçilerin geçiş iki süreci ve üzeri üretimlerine destekleme ödemesi yapılır. Organik Tarım Bilgi Sistemine ve Bakanlık ilgili kayıt sistemlerine kayıtlı olarak organik arı yetiştiriciliği yapan çiftçilere aşağıda belirtilen birim miktarlarda organik tarım destekleme ödemesi yapılır.

Sıra No

Organik Tarım Desteği

(TL/da)

1

1. Kategori Üretim

100

2

2. Kategori Üretim

70

3

3. Kategori Üretim

30

4

4. Kategori Üretim

10

Sıra No

Organik Hayvancılık Desteği

(TL/kovan)

1

Arılı Kovan

10

(6) İyi tarım uygulamaları yapan çiftçilere, Çiftçi Kayıt Sisteminde oluşturulacak icmaller üzerinden aşağıda belirtilen birim miktarlarda destekleme ödemesi yapılır.

Sıra No

İyi Tarım Uygulamaları Desteği

Sertifika

(TL/da)

1

Meyve, Sebze

Bireysel

50

Grup

40

2

Süs Bitkileri, Tıbbi Aromatik Bitkiler

Bireysel

100

Grup

50

3

Örtüaltı

Bireysel,

Grup

150

4

Çeltik

Bireysel,

Grup

10

5

Su Ürünleri

Sertifika

(Kr/kg)

Alabalık, Çipura, Levrek (250.000 kg'a kadar 250.000 kg dahil)

Bireysel,

Grup

25

(7) Bitkisel Üretim Yapan Küçük Aile İşletmelerinin Desteklenmesi uygulamalarında dekara 100 TL ödenir.

(8) Fındık Üreticilerine Alan Bazlı Gelir Desteği, 22/11/2001 tarihli ve 2001/3267 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Fındık Alanlarının Tespitine Dair Karar ile belirlenen ve ruhsat verilen alanlarda fındık üretimi yapan üreticilere Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında bu Kararın eki listede belirtilen havzalarda dekara 170 TL olarak ödenir.

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline göre fark ödemesi destekleri

MADDE 3-

(l) 29/6/2009 tarihli ve 2009/15173 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türkiye Tarım Havzalarının Belirlenmesine İlişkin Karar kapsamında yer alan tarım havzalarında, 2018 yılında üretilen ve satışı yapılan ürünlere fark ödemesi desteği yapılır. Yapılacak destekleme ödemeleri, her bir havza için bu Kararın eki listede belirtilen ürünlerle sınırlıdır.

(2) Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modelinde öngörülen havzalarda, 2018 yılı ürünü; yağlık ayçiçeği, kütlü pamuk, soya fasulyesi, kanola (kolza), aspir, dane mısır, buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, çeltik, kuru fasulye, mercimek ve nohut ürünlerine tarımsal veriler ve uydu görüntüleri, zeytinyağında tarımsal veriler kullanılarak belirlenecek verim değerlerine göre, kütlü pamukta yurt içinde üretilip sertifikalandırılan tohum kullanma şartı aranarak destekleme ödemesi yapılır.

(3) Ödemeler için alım satım belgesi (fatura, e-fatura, müstahsil makbuzu v.b.) istenir.

(4) Aşağıda belirtilen ürünlere, karşılarında gösterilen miktarlarda destekleme ödemesi yapılır.

Sıra No

Havza Bazlı Fark Ödemesi Desteği

(Kr/kg)

1

Yağlık Ayçiçeği

40

2

Kütlü Pamuk

80

3

Soya Fasulyesi

60

4

Kanola (Kolza)

50

5

Aspir

55

6

Dane Mısır

3

7

Buğday, Arpa, Yulaf, Çavdar, Tritikale

5

8

Çeltik

10

9

Kuru Fasulye, Nohut, Mercimek

50

10

Zeytinyağı

80

11

Yaş Çay

13

(5) Yeraltı sularının yetersiz seviyede ve su kısıtı olduğunun Bakanlıkça tespit edildiği havzalarda; 2018 yılında ekilen nohut, mercimek ürünlerine ilave % 50 destek ödenir, damlama sulama ile sulanan alanlar hariç dane mısıra destekleme ödemesi yapılmaz.

(6) 2 nci maddenin ikinci fıkrasında sayılan Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında desteklenen ürünlerin havzası dışında yetiştirilmesi durumunda bu ürünlere Mazot, Gübre ve Fark ödemesi Desteği ödemeleri yapılmaz.

(7) Desteklemelerden; Çiftçi Kayıt Sisteminde özlük, ürün, arazi bilgileri kayıtlı olan ve ekli listede belirtilen havzalarda yer alan, arazilerinde desteklemeye esas ürünleri ürettiği Bakanlık il ve ilçe müdürlüklerince tespit edilen ve belirlenecek yasal süre içerisinde destekleme başvurularını yapan kamu kurum ve kuruluşları hariç gerçek ve tüzel kişiler yararlanır.

(8) Yaş çay üreticilerine yapılacak fark ödemesi desteği, Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modelinde belirlenen havzalarda, 2/4/2012 tarihli ve 2012/3067 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Çay Tarım Alanlarının Belirlenmesi ve Bu Alanlarda Çay Tarımı Yapan Üreticilere Ruhsatname Verilmesine Dair Karar ile belirlenen ve üretime izin verilen çay alanlarında Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) tarafından düzenlenip kontrolleri yapılan çay ruhsatları üzerinden yapılır.

(9) Hasat makinaları ile hasadı yapılan ürün ve üretim alanları için hasat zamanında uygun hasat makinalarında, uzaktan izleme ve verim tespiti yapan sistemlerinin kullanılmasına yönelik çalışmalar yapılır.

(10) 31/12/2015 tarih ve 29579 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Dağıtım Sistemindeki Kayıpların Azaltılmasına Dair Tedbirler Yönetmeliğinde belirtilen yüksek kayıplı elektrik dağıtım şirketleri kapsamına giren ve 2018 yılında Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak illerinde tarımsal amaçlı sulamada kullanılan elektrik borcu için; 2018 ekilişi fark ödemesine konu ürünlerde çiftçinin alacağı fark ödemesi destek ödemelerine ödeme zamanında bloke konulur ve çiftçinin muvafakatı ile dağıtım şirketine aktarılır. Kalan kısım çiftçiye ödenir.

Hayvancılık destekleri

MADDE 4-

(1) Yem bitkileri desteğinde;

a) Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline göre yem bitkileri desteğinde, Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı arazileri üzerinde kaba yem üretmek amacıyla çok yıllık ve tek yıllık yem bitkileri ekilişi yapan üreticilere ürünü hasat etmeleri kaydıyla dekar başına aşağıda belirlenen miktarlarda 2019 yılı bütçesinden ödeme yapılır.

Sıra No

Yem Bitkileri Üretim Desteği

TL/da-yıl

1

Çok Yıllıklar

90 TL/da/yıl

2

Tek Yıllıklar

60 TL/da

3

Silajlık Mısır

100 TL/da

4

Kuru Şartlarda Ekilişi Yapılan Yem Bitkileri

40 TL/da/yıl

5

Bakanlıkça belirlenen Hayvancılık Yetiştirici Bölgesinde yer alan illerde yem bitkisi ekilişine

Aldığı desteğe ilave %25

b) Yeraltı sularının yetersiz seviyede ve su kısıtı olduğunun Bakanlıkça tespit edildiği havzalarda 2018 yılında ekilen fiğ, macar fiği, burçak ve mürdümük için yem bitkisi desteğine ilave %50 destek ödenir.

(2) Doğal polinasyonu sağlamak amacıyla Bakanlık Örtüaltı Kayıt Sistemine kayıtlı örtüaltı ünitelerinde, bombus arısı kullanan yetiştiricilere koloni başına 60 TL ödenir.

(3) Buzağı/Malak/Manda Desteği; Programlı aşıları tamamlanmak kaydıyla 4 ay ve üzeri buzağılara 350 TL, malaklara 150 TL, soy kütüğüne kayıtlı buzağılara 500 TL, soy kütüğüne kayıtlı malaklara 400 TL, döl kontrolü kapsamında protokol yapılan boğaların buzağılarına ilave 50 TL ödenmesine, anaç mandalara 250 TL, soy kütüğüne kayıtlı anaç mandalara 400 TL, Bakanlıkça Yetiştiricilik Bölgesi olarak belirlenen illerde (Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt. Bingöl, Bitlis, Çankırı, Çorum, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Malatya, Muş, Ordu, Rize, Samsun, Sivas, Şırnak. Tokat, Trabzon, Tunceli, Van, Yozgat) buzağı ve malaklara 200 TL ilave destek ödenir.

Sıra No

Buzağı/Malak/Manda Desteği

TL/Baş

1

4 ay ve üzeri buzağı

350

2

Soy kütüğüne kayıtlı

500

3

Döl kontrollü boğanın yavrusu

İlave 50

4

Yetiştiricilik Bölgesi illeri

İlave 200

5

Anaç manda

250

6

Soy kütüğüne kayıtlı manda

400

7

Malak

150

8

Soy kütüğüne kayıtlı malak

400

(4) Üretmiş olduğu çiğ sütü 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamındaki süt işleme tesislerine satan ve bir hayvancılık örgütüne üye olan yetiştiricilere; manda, koyun, keçi, inek sütüne, soğutulmuş inek sütüne ve üretici örgütleri kanalı ile pazarlanan soğutulmuş inek sütüne farklı olmak üzere Bakanlığın belirleyeceği dönemler ve birim fiyatlar üzerinden destekleme ödemesi yapılır.

a) Üretmiş olduğu çiğ sütü üretici örgütleri aracılığı ile süt tozuna çevirterek Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğüne (ESK) satan üreticiler de çiğ süt desteklemesinden yararlandırılır.

b) Çiğ Sütün Arzına Dair Tebliğ (2017/20) kapsamında, Hastalıklardan Ari İşletme belgeli işletmeler, ürettiği çiğ sütü yerel perakendecilere fatura/müstahsil makbuzu karşılığında satması şartıyla çiğ süt desteklemesinden yararlanır.

c) Islah amacıyla yapılan süt içerik analizi için her bir sığıra Bakanlıkça belirlenecek birim ve fiyat üzerinden ödeme yapılır.

(5) Çoban istihdamı desteği, 200 baş ve üzeri küçükbaş (koyun-keçi) anaç hayvan varlığına sahip işletmelere veya çobanlara 5.000 TL olarak ödenir.

(6) Damızlık koyun-keçi yetiştiriciliği yapan, damızlık koyun-keçi yetiştiricileri birliklerine üye, hayvanları Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı yetiştiricilere, anaç hayvan başına 25 TL/baş, Mardin, Siirt ve Şırnak'ta anaç tiftik keçilerine ilave 20 TL ödeme yapılır.

(7) Üretmiş olduğu tiftiği, Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliğine (Tiftikbirlik), Tiftikbirlik’e bağlı kooperatiflere veya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliklerine satan ve TKS veri tabanına kaydettiren üreticilere, kilogram başına 30 TL destekleme ödemesi yapılır.

(8) İpekböceği yetiştiriciliğinde ücretsiz tohum sağlayan Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliğine (Kozabirlik) dağıttığı kutu başına, ürettiği yaş ipekböceği kozasını Kozabirlik/kooperatifleri veya faaliyet alanı kozadan flatürle ipek çekimi ve işleme olan tüzel kişilik vasıflarına haiz işletmelere satan yetiştiricilere aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılır.

Sıra No

İpekböceği Desteği

(TL/adet/kg)

1

Tohum (kutu) (adet)

70

2

Yaş koza (kg)

50

(9) Arı yetiştiriciliği yapan ve 6 ncı maddede belirtilen, merkez birliği düzeyinde örgütlenmiş yetiştirici birlikleri ve/veya üretici birliklerine üye olan üreticilere, Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı olma şartı ile;

a) Arılı Kovan başına,

b) Bakanlıktan üretim izni alınış ana an üreticilerinden, Bakanlıkça belirlenen sayıda damızlık ana arı veya ana arı alıp kullanan üreticilere ana arı başına, aşağıda belirtilen miktarlarda ödeme yapılır.

Sıra No

Arıcılık Desteği

(TL/adet)

l

Arılı kovan

10

2

Ana arı

15

3

Damızlık ana arı

40

(10) Düve Alımı Desteği, Bakanlıkça yetiştiricilik bölgesi olarak belirlenen iller ile Bakanlıkça belirlenecek (mera, iklim yapısı, yetiştirici kültürü ve bölge yetiştiriciliğine uygun ırklarla yapılacak) diğer illerde 100 başa kadar düve alımına, Bakanlıkça belirlenecek düve bedelinin %30’u kadar destekleme ödemesi yapılır. Uygulama 2018 yılından başlamak üzere 2 yıl süre ile uygulanır.

(11) 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında belirlenen hayvan hastalıkları tazminatı, miktarı il ve ilçelerde oluşturulan yerel kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenerek hayvan sahiplerine ödenir.

(12) Bakanlıkça programlanan aşı uygulamaları sonrasında oluşan atıklar için hayvan sahiplerine, aşağıda belirtilen miktarda atık desteği ödemesi yapılır.

Sıra No

Atık Desteği

(TL/baş)

1

Büyükbaş hayvan atıkları (aşılama sonrası)

1000

2

Küçükbaş hayvan atıkları (aşılama sonrası)

150

(13) Hastalıklardan ari işletmeler için sağlık sertifikasına sahip olan süt sığırı işletmelerinde bulunan damızlık boğalar dışındaki altı ay yaşın üzerindeki erkek hayvanlar hariç, tüm sığırlar için hayvan sahiplerine aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılır. Ari sığır başına ödeme birim miktarları 500 başa kadar tam, 501 baş ve üzeri için % 50'sine karşılık gelen tutarın ödenmesi suretiyle uygulanır. Ayrıca, Onaylı Süt Çiftliği Sertifikasına sahip olan işletmelerdeki ari işletme desteği alan tüm sığırlar için, ilave olarak hayvan başına aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılır.

Sıra No

Hastalıktan Ari İşletme Desteği

(TL/baş)

1

Hastalıktan ari işletme

450

2

Onaylı süt çiftliği

80 (İlave)

(14) Hayvan hastalıkları ile mücadele çerçevesinde, Bakanlıkça belirlenen programlı aşılamalar ve küpe uygulamaları için uygulayıcılara aşağıda belirtilen birim miktarlarda ödeme yapılır.

Sıra No

Aşı Desteği

(TL/baş)

1

Büyükbaş Aşı Uygulama

1,50

2

Küçükbaş Aşı Uygulama

1,00

3

Büyükbaş Küpe Uygulama

1,50

4

Küçükbaş Küpe Uygulama

1,00

(15) Ülkemizde bitkisel üretime arız olan zararlı organizmalara karşı biyolojik ve/veya biyoteknik mücadelenin yaygınlaştırılması ile kimyasal ilaç kullanımının azaltılması ve kalıntının önlenmesi amacıyla örtü altında ve açık alanda aşağıda belirtilen birim fiyatlarda biyolojik ve biyoteknik mücadele desteği ödemesi yapılır.

Sıra No

Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele Desteği

(TL/da)

1

Örtüaltında Biyoteknik mücadele desteği

120

2

Örtüaltında Biyolojik mücadele desteği

400

Örtüaltı paket toplamı

520

3 Biyoteknik mücadele desteği

50

4 Biyolojik mücadele desteği (Değişik: RG-11.10.2018-30562)

80

Açık alanda paket toplamı (Değişik: RG-11.10.2018-30562)

130

(16) Su ürünleri yetiştiriciliği yapanlara, su ürünleri kayıt sistemine kayıtlı olmak şartıyla, kilogram başına aşağıda belirtilen miktarlara göre doğrudan üreticiye olmak üzere destekleme ödemesi yapılır.

Kapalı sistemde üretim yapanlar ile kilogram üstü alabalık üretimi yapanlara aşağıda belirtilen miktarda ilave destekleme ödemesi yapılır.

Denizlerde Bakanlıkça belirlenmiş olan aynı potansiyel alanda, aynı baraj gölünde veya bölgelere ayrılmış baraj göllerinde aynı bölge içerisinde, aynı gerçek ve tüzel kişilere ait birden fazla yetiştiricilik işletmesi var ise bu işletmeler tek bir işletme olarak kabul edilir ve destekleme ödemesi buna göre yapılır.

Bir işletmenin desteklemeden faydalanabileceği en fazla miktar yılda, 500.000 kilogram ile sınırlı olup 250.000 kilograma (250.000 kilogram dahil) kadar olan kısmına birim fiyatın tamamı, 250.001-500.000 kilogram (500.000 kilogram dahil) olan kısmı için birim fiyatın % 50’si dikkate alınır.

Hastalıktan ari kuluçkahanelerde alabalık anaçları için adet başına aşağıda belirtilen miktarda destekleme ödemesi yapılır. Hastalıktan ari bir kuluçkahanenin desteklemeden faydalanabileceği en fazla miktar yılda, 5.000 adet damızlık anaç ile sınırlı olup, 2.500 adet (2.500 adet dahil) kadar olan kısmına birim fiyatın tamamı, 2.501-5.000 adet (5.000 adet dahil) olan kısmı için birim fiyatın %50 si dikkate alınır.

Su ürünleri yetiştiriciliğinden elde edilen ürünlerinin pazarlanmasında balık tanıma kartı kullanan üreticilere aşağıda belirtilen miktarda destekleme ödemesi yapılır.

Sıra No

Su Ürünleri Desteği

(TL/kg-adet)

1

Alabalık

250.000 kg‘a kadar (250.000 kg dahil)

0,75

250.001-500.000 kg

0,375

2

Yeni türler

250.000 kg‘a kadar (250.000 kg dahil)

1

250.001-500.000 kg

0,5

3

Kapalı Sistem Üretim (kg)

250.000 kg’a kadar (250.000 kg dahil)

0,5

250.001-500.000 kg

0,25

4

Midye (kg)

250.000 kg'a kadar (250.000 kg dahil)

0,05

250.001-500.000 kg

0,025

5

Kilogram üstü alabalık üretimi (kg)

250.000 kg*a kadar (250.000 kg dahil)

0,25

250.001-500.000 kg

0,125

6

Hastalıktan Ari Kuluçkahanelerde Damızlık Alabalık Desteği (adet)

2.500 adet'e kadar

60

2.501-5000 adet

30

7

Balık Tanıma Kartı (adet)

0,03

(17) Balıkçı gemisi desteğinde;

Geleneksel kıyı balıkçılığının kayıt altına alınması ve desteklenmesi; Geleneksel kıyı balıkçılığının devamlılığının sağlanması ve Bakanlıkça belirlenen verilerin toplanması, kayıt altına alınması karşılığında; içsularda faaliyet gösteren balıkçı gemilerinin tamamı ile denizlerde faaliyet gösteren 10 m’den küçük boylardaki balıkçı gemilerine aşağıda belirtilen miktarda, gemi başına destekleme ödemesi yapılır.

Sıra No

Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi

(TL/Gemi adedi)

1

0-4,99 (metre) deniz ve içsu balıkçı gemileri

500

2

5-7,99 (metre) deniz ve içsu balıkçı gemileri

750

3

8-9,99 metre deniz balıkçı gemileri ile 8 metre ve daha büyük boylardaki içsu balıkçı gemileri

1.000

(18) Hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi amacıyla Bakanlıkça uygulanan proje kapsamındaki yetiştiricilere, koruma ve geliştirme sürüleri için büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda farklı olmak üzere hayvan başına, arıcılıkta ise kovan başına aşağıda belirtilen miktarlarda ödeme yapılır.

Sıra No

Hayvan Gen Kaynakları Desteği

(TL/baş/kovan)

1

Büyükbaş hayvan koruma

600

2

Küçükbaş hayvan koruma

90

3

Sığır pedigrili koruma

800

4

Arı koruma

40

5

Islah programındaki; koyun/keçi ve yavrularına halk elinde ıslah desteği (baş)

Elit

sürüde

70

Taban

sürüde

40

6

Halk elinde manda ıslahı (anaç manda)

850

7

Damızlığa ayrılan manda (düve/tosun) (baş)

200

8

Damızlık erkek materyal (koç-teke) (baş)

200

(19) Bakanlık Kayıt Sistemlerine kayıtlı, yurt içinde doğmuş ve besi süresini tamamlamış erkek sığırlarını (manda dahil), mevzuatına uygun kesimhanelerde kestiren yetiştiricilere, 1-200 baş için (200 dahil), hayvan başına 250 TL’ye kadar Bakanlıkça belirlenen fiyat üzerinden destekleme ödemesi yapılır.

(20) Süt regülasyonu uygulamasında, ESK taralından yapılan alım ve satım arasında oluşacak fark, Hayvancılık Destekleme bütçesinden karşılanır, regülasyon 2018 yılından başlamak üzere 2 yıl süre ile uygulanır.

Diğer tarımsal amaçlı destekler

MADDE 5-

(1) 2017 yılı güz dönemi ile 2018 yılında ekimi/dikimi yapılan ve 2018 üretim yılı ÇKS’ye kayıt edilen ekim/dikimleri için yurt içi sertifikalı tohum kullanım ve yurt içi sertifikalı fidan/fide ve standart fidan kullanım destekleri yurt içinde üretilip sertifîkalandırılan tohum, fidan, çilek fidesi ve standart fidan kullanan Çiftçi Kayıt Sisteminde kayıtlı çiftçilere yapılır.

(2) Yurt içi sertifikalı tohum kullanım desteği uygulamalarında, Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline göre susam ve yerfıstığı hariç olmak üzere her bir havza için ekli listede belirtilen ürünlere, 2018 üretim yılı için aşağıda belirtilen miktarlarda destekleme ödemesi yapılır.

Sıra No

Yurt İçi Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği

(TL/da)

1

Aspir, Kanola (Kolza), Susam

4

2

Çavdar, Tritikale, Yulaf

6

3

Çeltik

8

4

Arpa, Buğday

8,5

5

Fiğ, Korunga, Yem Bezelyesi

20

6

Yerfıstığı

15

7

Yonca

30

8

Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Soya Fasulyesi

20

9

Patates

80

(3) Yurt içi sertifikalı fidan/fide ve standart fidan kullanım desteği uygulamalarında 2018 üretim yılı için aşağıdaki miktarlarda ödeme yapılır.

Sıra No

Yurt İçi Sertifikalı Fidan/Fide ve Standart Fidan Kullanım Desteği

(TL/da)

Standart

Sertifikalı

1

Bodur ve yarı bodur meyve türleri ile bahçe tesisi

100

400

2

Çilek fidesi desteği

...

400

3

Diğer meyve fidanları ile bahçe tesisi (Bağ ve nar hariç)

100

280

(4) Yurt içinde sertifikalı tohum üreten/ürettiren ve sertifikalandıran, yurt içinde satışını gerçekleştiren, Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu kabul edilen Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı gerçek ve tüzel kişilere 2018 yılında ürettikleri tohumlar için aşağıda belirtilen miktarlarda destekleme ödemesi yapılır. Orijinal/Temel ve üstü tohumluk üretimlerine ilave destek verilir.

Sıra No

Yurt İçi Sertifikalı Tohum Üretim Desteği

(TL/kg)

1

Arpa, Çavdar, Tritikale, Yulaf

0,08

2

Buğday, Patates

0,10

3

Çeltik

0,25

4

Soya Fasulyesi

0,35

5

Aspir, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut

0,50

6

Susam

0.60

7

Fiğ, Korunga, Yem bezelyesi

1,50

8

Yerfıstığı

0,80

9

Kanola (Kolza)

1,20

10

Yonca

4.00

11

Orijinal/Temel ve Üstü Tohumluk Üretimi

Aldığı Desteğe %100 İlave

       

(5) Sertifikalı sınıfında fidan üretimi yapan, bunların satışını yurt içinde gerçekleştiren Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu kabul edilen Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı gerçek ve tüzel kişilere 2018 yılında ürettikleri aşılı ve aşısız fidanlar için fidan başına aşağıda belirtilen miktarlarda destekleme ödemesi yapılır

Sıra No

Yurt içi Sertifikalı Fidan Üretim Desteği (Sertifikalı Sınıfında Tüm Çeşitler)

TL/adet

1

Aşılı Fidan

1,00

2

Aşısız Fidan

0,50

(6) Geleneksel zeytin bahçelerinin rehabilitasyonu desteği kapsamında dekar başına 100 TL destekleme ödemesi yapılır.

(7) Çiftlik muhasebe veri ağı sisteminin 81 ilde uygulanmasına devam edilir ve 2017 yılında kayıt altına alınan 6.000 işletmede işletme başına 600 TL olarak ödenir.

(8) Tarımsal yayım ve danışmanlık desteği; Bakanlıkça yetkilendirilerek tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti sunan serbest tarım danışmanları ile ziraat odası ve üretici örgütlerine en fazla beş tarım danışmanı olmak üzere istihdam edilen her bir tarım danışmanı için 38.000 TL on iki aylık hizmet sunumuna bağlı olarak eşit iki dilim halinde ödenir. Destekleme ödemesi yapılacak serbest tarım danışmanı ve tarım danışmanı sayısı, tarımsal danışmanlık hizmeti alabilecek tarımsal işletmeler, tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti verecek serbest tarım danışmanı, tarım danışmam ve kuruluşlar, işletme bazlı danışmanlık kapsamında Bakanlıkça verilecek görevler, destekleme ödemesi kriterleri, destekleme ödemesi yapılacak kişi ve kuruluşlar, denetleme ve cezaların uygulanması, desteklemenin geri alınması ve desteklemeden yararlanamayacaklar ile diğer hususlar Bakanlıkça çıkarılacak tebliğ ile belirlenir.

(9) Bakanlığın ve tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu öncelikli konulara ilişkin bilgi ve teknolojilerin geliştirilmesi ve bunların çiftçiler ile tarımsal sanayicilere aktarılması amacıyla, Bakanlıkça uygun görülen araştırma geliştirme (AR-GE) projelerine destekleme ödemesi yapılır.

(Ek:22.06.2018-30456 RG) Birlikle üretim yapılmasının desteklenmesi

MADDE 5/A- (Mülga: 27.11.2018-30608 RG)

Kesinti oranı

MADDE 6-

(1) Üretici/Yetiştirici örgütlerine üyelik şartı aranan destekleme ödemelerinde, merkez birliğini kurmuş olan; 5996 sayılı Kanuna göre kurulmuş ıslah amaçlı yetiştirici birlikleri ve/veya 29/6/2004 tarihli ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre kurulmuş üretici birlikleri ve/veya 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanuna göre kurulmuş, kuruluşuna Bakanlıkça izin verilen, hayvancılık faaliyeti yürüten tarımsal amaçlı kooperatif üyelerinin, hak ettikleri desteklerden hizmet bedeli olarak aşağıdaki tabloda gösterilen kesintiler yapılır.

 

Hizmet Bedeline Konu Destek

Oran (%)

 

Buzağı/Malak/Manda Desteğinde

%3’ü İl/İlçe Birliklerine, bu bedelin içinden %5’i Merkez birliğine

 

Koyun- Keçi Desteğinde

%3'ü İl Birliklerine, bu bedelin içinden %5?i Merkez birliğine

Arıcılık Desteğinde

%3’ü İl/İlçe Birliklerine, bu bedelin içinden °/ol0’u Merkez birliğine

 

Su Ürünleri Desteğinde

%2’si Birim Kooperatif veya İl/İlçe Birliklerine, bu bedelin içinden %20'si Üst Kooperatif veya Merkez birliğine

 

Süt Primi Ödemesinde Üretici veya Yetiştirici Birliği üzerinden yapılan desteklemelerde

%3’ü İl/İlçe Üretici birliklerine, İl Yetiştirici birliklerine bu bedelin içinden % 5’i Merkez Birliklerine,

 

Süt Primi ve buzağı/raalak/ı inanda Ödemesinde Kooperatifler üzerinden yapılan desteklemelerde

%3’ü Kooperatif üst birliği veya bölge birliğine, bu bedelin içinden %25'i Merkez birliğine,

 

         

Yukarıdaki tabloda belirtilen oranlarda "Çiftçi Örgütlerini Güçlendirme" adı altında yapılan kesintiden sonra kalan miktar yetiştiricilerin hesabına ödenir. Tabloda belirtilmeyen uygulamalar için oran. Bakanlıkça belirlenir. Birden fa/la merkez birliğine üyeliği bulunan kooperatif üst/bölge birlikleri, destekleme yılı için hizmet bedelinin ödeneceği merkez birliğine taahhütname verir. Bu taahhütnameler, merkez birliklerince destekleme yılı başında Bakanlığa gönderilir. Hizmet bedelleri merkez birliklerinden gelen liste ve taahhütnamelere göre ödenir.

(2) Hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi amacıyla Bakanlıkça uygulanan Halk İllinde Hayvan Islahı Projelerinde, ıslah verileri alınan hayvanlar için ödeme yapılır. Verilerin toplanmasına ilişkin giderler projeye katılan yetiştiriciler tarafından, proje hesabına yatıracakları ödemelerle karşılanır. Bu ödemeler, projedeki yetiştiricinin aldığı toplam desteğin, manda ıslah projelerinde % 15’ini, koyun/keçi ıslah projelerinde % 20’sini geçemez. Bu hesaba ilişkin tüm harcamalar Bakanlık talimatıyla belirlenir ve ilgili Birlik/Yetiştirici temsilcisi tüzel kişilik tarafından gerçekleştirilir. Proje kapsamındaki destek ödemeleri, Birlik/Yetiştirici temsilcisi üzerinden yetiştiricilere ödenir. Bu projelerden ayrıca, 6 ncı maddenin birinci fıkrasındaki tabloda belirtilen hizmet bedeli kesilmez.

Finansman ve ödemeler

MADDE 7-

(1) 2 nci maddede yer alan destekleme ödemeleri için gerekli finansman 2019 yılı tarımsal destekleme bütçesinden karşılanır.

(2) 3 üncü maddede yer alan fark ödemesi destekleri 2019 yılı bütçesinden ödenir. 2018 yılı fark ödemesi destekleri bütçesinden, kaynak arttığı takdirde 2018 yılı ürününün ödemelerine de başlanır.

(3) 3 üncü maddenin birinci fıkrasında yer alan yaş çay ürün ödemesi ile ilgili olarak üstlendiği hizmetlerden dolayı üreticilere ödenen destek tutarının %0,1’i oranında hizmet komisyonu ÇAYKUR’a ayrıca Ödenir.

(4) 4 üncü maddenin; dördüncü, yedinci, sekizinci, onuncu, onbirinci, onikinci, onüçüncü, ondördüncü, onbeşinci, onyedinci, onsekizinci, ondokuzuncu ve yirminci fıkraları uyarınca yapılacak yılı Ödemeleri için gerekli kaynak, Bakanlığın 2018 yılı bütçesinde hayvancılık desteklemeleri için ayrılan kaynaktan, ıslah amaçlı süt kalite desteği ve 4 üncü maddenin diğer fıkraları uyarınca yapılacak desteklemelerin ödemeleri ile 2018 yılından kalan ödemeler 2019 yılı bütçesinde hayvancılık desteklemeleri için ayrılacak ödenekten sağlanır; ancak 2018 yılı bütçe imkânları uygun olduğu takdirde bu ödemeler 2018 yılında başlatılır.

(5) 5 inci maddede yer alan yurt içi sertifikalı tohum kullanım desteği ve yurt içi sertifikalı fidan/fide ve standart fidan kullanım desteği kapsamında. 2017 yılı güz dönemi ile 2018 yılında ekimi/dikimi yapılan ve 2018 üretim yılı ÇKS’ye kayıt edilen ekilişlere/dikilişlere ait destekleme ödemeleri, Bakanlığın 2018 yılı tarımsal destekleme bütçesinden ödenmeye başlanır. Geleneksel zeytin bahçelerinin rehabilitasyonu desteği ile yurt içi sertifikalı fidan üretim desteği ve yurt içi sertifikalı tohum üretim desteği 2018 yılı üretimlerine ait destekleme ödemeleri için gerekli finansman 2019 yılı tarımsal destekleme bütçesinden karşılanır.

(6) 5 inci maddenin yedinci fıkrasında yer alan çiftlik muhasebe veri ağı sistemi katılım desteği ve dokuzuncu fıkrasında yer alan AR-GE projeleri desteği 2018 yılı bütçesinden ödenir.

(7) 5 inci maddenin sekizinci fıkrasında yer alan tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinin desteklenmesi ödemeleri 2018 ve 2019 yılı bütçesinden karşılanır.

(8) Bakanlık; ödemelere esas olacak ürünlerin özelliklerine göre ihtiyaç duyulacak belgeleri belirlemeye ve değiştirmeye, havza bazlı desteklemeye esas başvuru sürelerini belirlemeye, ödemeye esas bu Kararın yürütülmesine ilişkin diğer düzenlemeleri yapmaya, uygulama esaslarını belirlemeye. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile birlik ve kooperatiflerle hizmetlerinden yararlanmak üzere protokol yapmaya yetkilidir.

(9) Destekleme ödemeleri; tebliğlerle belirlenen ilgili birimler tarafından yapılacak iş ve işlemlerin ardından, ödemeye esas icmallerin elektronik ortamda T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğüne iletilmesi ile birlikte Bakanlık tarafından gerekli kaynağın Bankaya aktarılmasından sonra yapılır.

(10) Destekleme ödemeleri için gerekli finansman, bütçenin ilgili harcama kaleminden tahsis edilerek karşılanır. Bu Kararın uygulanmasıyla ilgili olarak, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğüne hizmetlerinden dolayı, ödenen destekleme tutarının % 0,2‘si komisyon olarak ayrıca ödenir.

(11) Bu Karar kapsamında yapılan tarımsal destekleme ödemeleri kamu kaynağı olduğundan hak sahibinin hesabına aktarılmadan önce, haciz/icra, temlik ve benzeri işlemler yapılmaz.

(12) 4 üncü maddesinin yirminci fıkrası uyarınca yapılacak ödeme, ESK’ca oluşturulacak icmal karşılığında, destekleme bütçesinin Hayvancılık Desteklemeleri ödeneğinden ESK'ya aktarılır.

Desteklerden yararlanamayacak olanlar

MADDE 8-

(1) Bu Karar kapsamındaki desteklemelerden, 2 nci maddenin dördüncü fıkrasındaki Toprak Analizi Desteği, 5 inci maddenin dokuzuncu fıkrasındaki AR-GE proje destekleri hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları yararlanamaz.

Denetim, haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti

MADDE 9-

(1) Destekleme ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlık yetkilidir. Bu amaçla yapılacak çalışmalarda gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kooperatifler, ziraat odaları ve birliklerin hizmetlerinden yararlanılır.

(2) Uygulama tebliğinde belirlenen ilgili birimler, kendilerine ibraz edilen belgelerin kontrolünden ve kendi hazırladıkları belgelerden sorumlu olacaktır. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere ödemeye neden olanlar ile ödemelerden haksız yere yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli cezai, hukuki ve idari işlemler yapılır.

(3) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranlan dikkate alınarak hesaplanan kanuni faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

(4) Bu Kararla belirlenen destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç olmak üzere, haksız yere yararlandığı tespit edilenler ile idari hala sonucu sehven yapılan fazla ödemeyi iade etmeyenler beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar

MADDE 10-

(1) Bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar. Bakanlık tarafından çıkarılacak tebliğlerle belirlenir.

Yürürlük

MADDE 11-

(1) Bu Karar, 1/1/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12-

(1) Bu Karar hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Hakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

26/2/2018

30344

Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmi Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

22/6/2018

30456

11/10/2018

30562