Yazdır

GÜNEYDOĞU ANADOLU, DOĞU ANADOLU, DOĞU KARADENİZ VE KONYA OVASI PROJELERİ KAPSAMINDAKİ İLLERDE HAYVANCILIK YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR (Karar Sayısı: 502)

26 Aralık 2018 Tarihli ve 30637 Sayılı Resmî Gazete

Karar Sayısı: 502

Ekli "Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Konya Ovası Projeleri Kapsamındaki İllerde Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine ilişkin Karar"ın yürürlüğe konulmasına, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.

25 Aralık 2018

                                                                           Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                              CUMHURBAŞKANI

GÜNEYDOĞU ANADOLU, DOĞU ANADOLU, DOĞU KARADENİZ VE KONYA OVASI PROJELERİ KAPSAMINDAKİ İLLERDE HAYVANCILIK YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR

Amaç ve kapsam

MADDE 1-

(1) Bu Kararın amacı; 27/10/1989 tarihli ve 388 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede belirlenen Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi ile 3/6/2011 tarihli ve 642 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede belirlenen Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma idaresi ve Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma idaresi kapsamındaki illerde bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılmasına yönelik olarak; mevcut büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerinin altyapılarının geliştirilmesi, hayvansal üretimde verimlilik ile kalitenin artırılması ve modem hayvancılık işletmelerine dönüştürülmesi için yapılacak yatırımların desteklenmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

(2) Bu Karar kapsamında, işletmesi en az 1 yıldır aktif olan ve Tarım ve Orman Bakanlığı (Bakanlık) kayıt sistemlerine kayıtlı olan yetiştiricilere; büyükbaş için en az 10 baş anaç, en çok 50 baş anaç kapasiteli, küçükbaş için en az 100 baş anaç, en çok 200 baş anaç kapasiteli yeni ahır/ağıl yapımı veya tadilatı, damızlık boğa veya koç-teke alımı ile makine alet ve ekipman alımına hibe desteği verilir.

(3) Hibe desteği programı 2019-2023 yılları arasında uygulanır.

Yatırım konulan ve hibe oranlan

MADDE 2-

(1) Bu Karar kapsamında, aşağıda belirtilen oranlarda hibe ödemesi uygulanır.

Yatırım Konuları___________                                    Uygulanacak Hibe Oranı (%)

İNŞAAT

Yeni ahır/ağıl yapımı veya tadilatı                                               50

HAYVAN ALIMI

Damızlık boğa veya koç-teke alımı                                              50

MAKİNE ALET ve EKİPMAN ALIMI

Gübre sıyırıcı sistemi ve süt sağım makinesi                                50

(2) Bu Karar kapsamında,başvuruları onaylanan gerçek veya tüzel kişi yatırımcılar yatırım konularının her birinden bir defa yararlandırılır. Yatırım tutarının desteklemeye esas üst sınırı Bakanlıkça belirlenir. Yatırım tutarının üst sınırını aşan kısmı ise ayni katkı olarak yatırımcı tarafından karşılanır.

(3) Bu Karar kapsamında uygulanacak hibelerden projesi onaylanan ve belirtilen süre içinde yatırımını tamamlayan gerçek veya tüzel kişiler yararlanır. Bakanlık, bölgesel farklılıkları dikkate alarak başvuru şartlarını belirler. Yatırımın belirlenen termin planı içinde tamamlanamaması halinde ek süre verilmesinde Bakanlık yetkilidir.

Finansman ve ödemeler

MADDE 3-

(1) Bu Karar uyarınca yapılacak ödemeler GAP, DAP, KOP ve DOKAP eylem planları kapsamında Bakanlığın ilgili yıl bütçesine tahsis edilen ve Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında Bakanlık bütçesinde yer alan sermaye transferleri ödeneklerinden karşılanır.

(2) Ödemeler T.C. Ziraat Bankası A.Ş. aracılığıyla yapılır. Bu Kararın uygulanması ile ilgili olarak T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'ye destekleme tutarının % 0,2'si oranında hizmet komisyonu ödenir.

Desteklerden yararlanamayacak olanlar

MADDE 4-

(1) Bu Karar kapsamındaki hibe desteklemelerinden kamu kuram ve kuruluşları ile ortaklıkları yararlanamaz.

(2) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının bu Karar kapsamındaki aynı destek konularından daha önce yararlanan veya yararlanacak olan yatırımcılar Bakanlığa bu Karar kapsamındaki yatırımlar için müracaat edemez.

Denetim ve cezai hükümler

MADDE 5-

(1) Bakanlık bu Karar kapsamındaki hibe ödemeleri ile ilgili hususlarda denetimi sağlayacak tedbirleri alır.

(2) Haksız ödendiği tespit edilen destekleme ödemeleriyle ilgili alacaklar, ödemenin yapıldığı tarih itibarıyla, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgililerden tahsil edilmek üzere ilgili vergi dairelerine bildirilir.

(3) İdari hata sonucu düzenlenen belgelere dayanılarak yapılan ödemeler hariç olmak üzere desteklemelerden haksız yere yararlandığı tespit edilen yetiştiriciler, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 23 üncü maddesi hükmü uyarınca beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmaz.

Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar

MADDE 6-

(1) Bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Tarım ve Orman Bakanlığınca çıkarılacak tebliğ ile belirlenir.

Devam eden yatırımlar

MADDE 7-

(1) 19/3/2014 tarihli ve 2014/6359 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Konya Ovası ve Doğu Karadeniz Projeleri Kapsamındaki İllerde Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar kapsamında yatırıma alınan ve devam eden yatırımlara ilişkin iş ve işlemlere aynı Karar hükümlerince devam olunur.

Yürürlük

MADDE 8-

(1) Bu Karar 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9-

(1) Bu Karar hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.