Yazdır

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ AMACIYLA KOSGEB TARAFINDAN UYGUN KOŞULLARDA FİNANSAL DESTEK SAĞLANMASI HAKKINDA KARAR (Karar Sayısı: 2004/7131)

04 Mayıs 2004Resmî Gazete               Sayı : 25452

 

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2004/7131

Ekli “Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmelerinin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi Amacıyla KOSGEB Tarafından Uygun Koşullarda Finansal Destek Sağlanması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın 15/8/2003 tarihli ve 1117 sayılı yazısı üzerine, 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Kanunun 33 üncü ve 20/6/2001 tarihli ve 4684 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/3/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ AMACIYLA KOSGEB TARAFINDAN UYGUN KOŞULLARDA FİNANSAL DESTEK SAĞLANMASI HAKKINDA KARAR

Amaç

Madde l — Bu Karar, KOSGEB tarafından uygun koşullarda finansal destek sağlanarak Küçük ve Orta Ölçekli (Değişik 03.04.2020 tarih ve R.G 31088) İşletmelerin üretim, kalite ve standartlarını artırmaları, istihdam yaratmaları, uluslararası düzeyde rekabet etmeleri ve ihracata yönelmelerini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 2 — (Değişik 03.04.2020 tarih ve R.G 31088) Madde 2- Küçük ve orta ölçekli işletmelerin, sektörel veya ölçek nitelikleri KOSGEB tarafından belirlenmek kaydıyla finansman sorunlarının çözümüne yönelik olarak; yatırım, işletme sermayesi ve ihracata yönelik Türk Lirası veya döviz cinsinden kullandırılacak kredilerin faiz giderlerinin KOSGEB tarafından desteklenmesine ilişkin hususları kapsar."

Tanımlar

Madde 3 — Bu Kararda geçen;

“KOSGEB: (Değişik 03.04.2020 tarih ve R.G 31088) Küçük ve Orta ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığını,

Banka : (Değişik 26.04.2008 tarih ve R.G 26858) Türkiye'de yerleşik şubesi bulunan yerli ve yabancı bankaları,

KOBİ : ((Değişik 03.04.2020 tarih ve R.G 31088)) 19/10/2005 tarihli ve 2005/9617 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte tanımlanan küçük ve orta büyüklükte işletmeleri,

Kaynağın oluşumu

Madde 4 — İhtiyaç duyulan finansal kaynağın miktarı ve şartları protokolde belirtilmek üzere KOSGEB ve işbirliği yapılacak Bankaca sağlanır.

KOSGEB tarafından tahsis edilecek kaynak KOSGEB'in yıllık bütçesi gözönüne alınarak KOSGEB tarafından her yıl belirlenir.

Desteğin işleyişi

Madde 5- (Değişik 03.04.2020 tarih ve R.G 31088)

KOSGEB'in banka ile yapacağı protokolde belirtilecek kredi finansman giderleri, geri ödemesiz KOSGEB desteği niteliğindedir.

Bu Karar kapsamında KOBİ’lere kullandırılacak krediler için bankalarla yapılacak protokollerde bankanın uygulayacağı komisyon ve diğer masraflar KOBİ’lerin lehine olacak şekilde KOSGEB ile banka arasında müştereken belirlenir ve banka müştereken belirlenenler dışında değişik isimler altında KOBİ’lerden masraf ve komisyon alamaz.

Bu Kararın uygulanmasında oluşacak tereddüt ve ihtilaflarda KOSGEB'in görüşü doğrultusunda işlem yapılır.

KOSGEB finansman desteğinden KOBİ’lerin faydalanması ile ilgili usul ve esaslar KOSGEB tarafından belirlenir ve banka ile yapılacak protokollerle uygulanır.

Kredi türü

Madde 6 — Yatırım ve işletme sermayesi kredileri Türk Lirası cinsinden, ihracat kredisi ise döviz ve/veya döviz karşılığı Türk Lirası cinsinden kullandırılır.

(Değişik 26.04.2008 tarih ve R.G 26858) Kredi faiz desteği üst limiti

Madde 7 — (Değişik 26.04.2008 tarih ve R.G 26858) Yatırım, işletme sermayesi ve ihracat kredilerinin faizi için KOSGEB tarafından sağlanacak kredi faiz desteğinin üst limiti, esas ve usulleri KOSGEB'ce belirlenerek uygulanacak her bir destek programı kapsamında işletme başına (Değişik 03.04.2020 tarih ve R.G 31088) yıllık 3.000.000 TL'yi geçemez.

Kredilerin vadesi, faiz oranı ve geri dönüşü

Madde 8 — Kullandırılacak kredilerin vadesi, faiz oranı ve (Değişik 03.04.2020 tarih ve R.G 31088) 60 (altmış) ayı geçmeyecek şekilde geri dönüşü günün koşullarına uygun olarak, KOBİ'lerin lehine olacak şekilde yürürlükte bulunan cari faiz oranlarının altında olmak kaydıyla bankalarla yapılacak protokollerle belirlenir.

Kullandırılacak kredinin türüne ve günün koşullarına uygun olarak geri ödemesiz dönem bankalarla yapılacak protokol ile belirlenir.

Başvuru, kredilerin onaylanması ve kullandırılması

Madde 9 — (Değişik 03.04.2020 tarih ve R.G 31088)

KOBİ’lere sağlanacak finansman desteğine ilişkin başvuru, değerlendirme ve destekten faydalanma koşulları ile iş ve işlem akışı KOSGEB ve bankalarla yapılacak protokollerle belirlenir.

Takip ve sorumluluk

Madde 10 — Kullandırılacak kredilerin takibi ve tahsil sorumluluğu bankaya ait olup, banka kredinin takibinde temerrüt faizi, masraf, komisyon vb. ad altında KOSGEB'den hiçbir talepte bulunamaz.

Bu Karar’ın 4 üncü maddesi uyarınca tahsis edilen kaynak miktarının tamamının kullanıldığı anda kredi talepleri durdurulur. Bu durum KOBİ'lerin karşılanamayan kredi taleplerine müktesep hak teşkil etmez.

KOBİ'lerin kullandığı kredinin herhangi bir nedenle anapara geri ödemesinin yapılmaması durumunda KOSGEB'ce sağlanan finansman desteği durdurulur.

Madde 11 — Bu Karar kapsamında, KOSGEB ile banka arasında yapılacak protokoller çerçevesinde kullandırılacak kredilerden;

a) Kaynak Kullanımını Destekleme Fonuna (KKDF) kesinti yapılmaz.

b) 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü maddesi uyarınca uygulanacak Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) nispeti (Türkiye Halk Bankası A.Ş. tarafından kullandırılacak krediler hariç) % l (yüzdebir) oranında uygulanır.

Madde 12 — Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 13 — Bu Kararı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmi Gazetenin

Tarihi

Sayısı

4/5/2004

25452

Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemenin Yayımlandığı Resmi Gazetenin

Tarihi

Sayısı

26/4/2008

26858