Yazdır

FINDIK ÜRETİCİLERİNE ALAN BAZLI GELİR DESTEĞİ VE ALTERNATİF ÜRÜNE GEÇEN ÜRETİCİLERE TELAFİ EDİCİ ÖDEME YAPILMASINA DAİR KARAR

 

 

 

30 Ocak 2013 ÇARŞAMBA    Resmî Gazete                                    Sayı : 28544

 

BAKANLAR KURULU KARARI

 

Karar Sayısı : 2013/4245

 

Ekli “Fındık Üreticilerine Alan Bazlı Gelir Desteği ve Alternatif Ürüne Geçen Üreticilere Telafi Edici Ödeme Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 26/11/2012 tarihli ve 17558 sayılı yazısı üzerine, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesi ile 2844 sayılı Fındık Üretiminin Planlanması ve Dikim Alanlarının Belirlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 28/1/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

FINDIK ÜRETİCİLERİNE ALAN BAZLI GELİR DESTEĞİ VE ALTERNATİF ÜRÜNE GEÇEN ÜRETİCİLERE TELAFİ EDİCİ ÖDEME YAPILMASINA DAİR KARAR

 

Amaç ve kapsam

 

MADDE l - (1) Bu Kararın amacı, ruhsat verilen sahalarda findik yetiştiriciliği yapan üreticiler ile ruhsatsız alanlarda fındık bahçelerini sökerek alternatif ürüne geçen üreticilerin desteklenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

 

Alan bazlı gelir desteği

 

MADDE 2 - (1) 22/11/2001 tarihli ve 2001/3267 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Fındık Alanlarının Tespitine Dair Karar ile belirlenen ve ruhsat verilen sahalarda fındık yetiştiriciliği yapan fındık üretici belgesine sahip, kamu kurum ve kuruluşları hariç gerçek ve tüzel kişilere 2012 yılı ürünü için 150 TL/da, 2013 yılı ürünü için 160 TL/da ve 2014 yılı ürünü için 170 TL/da alan bazlı gelir desteği ödemesi yapılır.

 

(2) 2012 yılı ürünü alan bazlı gelir desteği başvurulan; 1 Ocak - 31 Aralık 2012 tarihleri arasında çiftçi kayıt sistemi ve fındık kayıt sistemine kayıtlarını yaptırmış veya güncellemiş olmak kaydıyla bu Kararın yayımı tarihinden itibaren başlar ve (Değişik: R.G: 16.08.2013-28737) 02/10/2013 tarihi mesai bitiminde sona erer.

 

(3) 2013 yılı ürünü alan bazlı gelir desteği başvuruları; 1 Ocak - 31 Aralık 2013 tarihleri arasında çiftçi kayıt sistemi ve fındık kayıt sistemine kayıtlarını yaptırmış veya güncellemiş olmak kaydıyla bu Kararın yayımı tarihinden itibaren başlar ve 31/12/2013 tarihi mesai bitiminde sona erer.

 

(4) 2014 yılı ürünü alan bazlı gelir desteği başvuruları; 1 Ocak - 31 Aralık 2014 tarihleri arasında çiftçi kayıt sistemi ve fındık kayıt sistemine kayıtlarını yaptırmış veya güncellemiş olmak kaydıyla 1/1/2014 tarihinde başlar ve 31/12/2014 tarihi mesai bitiminde sona erer.

 

Telafi edici ödeme

 

MADDE 3 - (1) Fındık Alanlarının Tespitine Dair Kararın 1 inci maddesinde belirtilen il ve ilçelerdeki, birinci sınıf, ikinci sınıf ve % 6'dan daha az eğimli üçüncü sınıf tarım arazilerinde ruhsatsız fındık bahçelerini sökerek, alternatif ürüne geçen kamu kurum ve kuruluşları hariç gerçek ve tüzel kişilere, 2012-2014 yılları arasında telafi edici Ödeme yapılır.

 

(2) 2012 yılı telafi edici ödeme başvuruları; 1 Ocak - 31 Aralık 2012 tarihleri arasında çiftçi kayıt sistemine kayıtlarını yaptırmış veya güncellemiş olmak kaydıyla bu Kararın yayımı tarihinden itibaren başlar ve 30/4/2013 tarihi mesai bitiminde sona erer.

 

2012 yılı için başvuranlara, ilk yıl için 300 TL/da, ikinci ve üçüncü yıllarda ise her bir yıl için 150 TL/da olmak üzere üç yılda toplam 600 TL/da ödeme yapılır.

 

(3) 2013 yılı telafi edici ödeme başvuruları; I Ocak - 31 Aralık 2013 tarihleri arasında çiftçi kayıt sistemine kayıtlarını yaptırmış veya güncellemiş olmak kaydıyla bu Kararın yayımı tarihinden itibaren başlar ve 31/12/2013 tarihi mesai bitiminde sona erer.

 

2013 yılı için başvuranlara, ilk yıl için 300 TL/da, ikinci yıl için 150 TL/da olmak üzere iki yılda toplam 450 TL/da ödeme yapılır.

 

(4) 2014 yılı telafi edici ödeme başvuruları; 1 Ocak - 31 Aralık 2014 tarihleri
arasında çiftçi kayıt sistemine kayıtlarını yaptırmış veya güncellemiş olmak kaydıyla
1/1/2014 tarihinde başlar ve 31/12/2014 tarihi mesai bitiminde sona erer. 2014 yılı için başvuranlara 300 TL/da ödeme yapılır.

 

Destekten faydalanacaklar ve düzenleme

 

MADDE 4 - (1) Fındık üretimine izin verilen alanlarda yer alan;

 

a) Hazine ve orman arazileri üzerinde kiralama ve tahsis yoluyla fındık üretimi yapan çiftçi kayıt sistemine kayıtlı üreticiler,

 

b) 19/4/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunun 2 nci maddesinde tanımlanan 2/B alanları üzerinde fındık üretimi yapan çiftçi kayıt sistemine kayıtlı üreticiler,

 

bu Kararda belirtilen destek ödemelerinden yararlanır.

 

(2) Fındık Alanlarının Tespitine Dair Kararda belirlenen alanlar ile birinci fıkrada belirtilen alanların dışında kalan yerlerde fındık üretimi yapan üreticiler bu Kararda belirtilen destek ödemelerinden yararlanamazlar. Söz konusu fındık bahçelerinin sökümünde 2844 sayılı Fındık Üretiminin Planlanması ve Dikim Alanlarının Belirlenmesi Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

 

(3) Bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından çıkarılacak tebliğ ile belirlenir.

 

Finansman ve Ödemeler

 

MADDE 5 - (1) Her yıla ait alan bazlı gelir desteği ve telafi edici ödeme desteği ilgili yılı takip eden yıl içerisinde yapılır.

 

(2) Alan bazlı gelir desteği ve telafi edici ödemeler Merkezi Yönetim Bütçesinin ilgili harcama tertibinden yapılır. Bu Karar kapsamında üreticilere yapılacak ödemeler, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. aracılığı ile gerçekleştirilir. Bu Kararın uygulanması ile ilgili olarak üreticilere yapılan toplam ödeme tutarının % 0,2'si T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'ye hizmet komisyonu olarak ödenir.

 

Denetim, sorumluluk ve cezai hükümler

 

MADDE 6 - (1) Alan bazlı gelir desteği ve telafi edici ödemelere konu olan uygulamaların bu Kararda belirlenen usul ve esaslara uygunluğu ile fındık bahçelerinin söküm işlemi ve desteklemeye konu olan alternatif ürünün ekiminin/dikiminin yapılması gibi hususların denetimi Gıda, Tanm ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yapılır.

 

(2) Uygulama tebliğinde belirlenen ilgili merciler, kendilerine ibraz edilen belgelerin kontrolünden ve kendi hazırladıkları belgelerden sorumludur. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında, 5488 sayılı Tarım Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili maddelerine göre gerekli cezai, hukuki ve idari işlemler yapılır.

 

(3) Haksız yere yapılan ödemeler 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde, haksız ödeme tarihinden tahsil tarihine kadar geçen süre için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte, haksız ödemeyi sağlayan belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişilerden ve ödemelerden yararlananlardan geri alınır. Söz konusu gerçek ve tüzel kişiler haksız yere yapılan bu ödemelerden müştereken sorumlu tutulurlar.

 

Yürürlük

 

MADDE 7 - (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

 

MADDE 8 - (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 

 

Kararı görmek için tıklayınız.