Yazdır

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI

 KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI

 GİRİŞ

 Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından, Ulusal Tarım Stratejisi Kırsal Kalkınma Plan çerçevesinde, doğal kaynaklar ve çevrenin  korunmasını dikkate alarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması,  yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması ve kırsal toplumda belirli bir kapasitenin oluşturulması amacıyla Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı uygulamaya konulmuştur.
 
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında, tabandan yukarıya doğru yaklaşımla katılımcılığı sağlayan, yerel kapasiteyi ve örgütlenmeyi geliştiren, istihdam yaratma potansiyeli olan, üretici gelirlerini artıran ve çeşitlendiren, tarıma dayalı küçük ve orta ölçekli sanayinin gelişmesini ve yaygınlaştırılmasını esas alan projelerin yanı sıra kırsal altyapının rehabilitasyonuna yönelik projeler ile üretime yönelik makine-ekipman alımı projeleri de desteklenmektedir.
 
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında yürütülecek olan 8. etap Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ gereğince; 81 il kapsamında kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak için gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik yatırımlara yönelik olarak bu rehberde belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda hazırlayacakları hibe başvurularının il ve Bakanlık düzeyinde değerlendirilmeleri sonucunda uygun bulunanlar programa alınacak ve hibeye esas proje tutarlarının % 50’si hibe desteği olarak program bütçesinden karşılanacaktır.
 
Bu uygulama rehberi, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No= 2013/59) gereğince uygulamanın yapılacağı 81 proje ilinde, ekonomik yatırım konularında hibe başvurusunda bulunmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin proje hazırlamalarını kolaylaştırmak ve başvurularında yol göstermek amacıyla hazırlanmıştır.
 
BİRİNCİ BÖLÜM
 
A. Amaç
 
-Bu Tebliğin amacı; doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması ve kırsal toplumda belirli bir kapasitenin oluşturulmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
 
B. Kapsam
 
- Tebliğ, kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak için, gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik faaliyete yönelik yatırımlarının desteklenmesi amacıyla yapılması gerekenlere ilişkin hususları kapsar.
 
C. Dayanak
 
- Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanunu, 18/1/2011 tarihli ve 2011/1409 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kırsal Kalkınma Desteklemeleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımlar ile Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesine İlişkin Karara dayanılarak hazırlanmıştır.
 
D. Tanımlar
 
- Bu rehberde geçen;
 
a) Avan proje: Başvuru konusu olan tesise ait vaziyet planı ile tesisin ihtiyaçlarına göre elde edilen verilere dayanılarak hazırlanan plan ve kesitlerin yer aldığı projeyi,
 
b) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
 
c) Genel müdürlük: Tarım Reformu Genel Müdürlüğünü,
 
ç) Gerçek kişi başvurusu ve yatırımı: Belirlenmiş nitelikleri taşıyan birey tarafından yapılacak başvuru ve gerçekleştirilecek yatırımları,
 
d) Elektronik Ağ: www.tarim.gov.tr 
 
e) Hibe sözleşmesi: Proje sahipleri ile il müdürlüğü arasında imzalanan ve hibeden yararlanma esasları ile tarafların yetki ve sorumluluklarını düzenleyen sözleşmeyi,
 
f) Hibeye esas proje tutarı: Tebliğde belirtilen kriterleri sağlayan hibe desteği verilecek giderler toplamını,
 
g) İl müdürlüğü: İl gıda tarım ve hayvancılık müdürlüğünü,
 
ğ) İl proje değerlendirme komisyonu: Vali yardımcısı başkanlığında; il gıda tarım ve hayvancılık müdürlüğü, il özel idaresi genel sekreterliği, il çevre ve şehircilik müdürlüğü, ticaret borsası, ziraat odası başkanlığı ile ihtiyaç duyulması halinde proje konusuna göre belirlenecek diğer ilgili üniversite, sivil toplum kuruluşu ve kamu kurumu temsilcilerinden en az beş kişiden oluşturulan ve bu Tebliğ kapsamında ilinde yapılan hibe başvurularını değerlendiren komisyonu,
 
h) İl proje yürütme birimi: İl düzeyinde programın tanıtımından, projelerin uygulamasından ve tamamlanan projelerin izlenmesinden sorumlu olan, yapılacak iş ve işlemleri il müdürlüğü adına yürüten, ilgili şube müdürü ve elemanları ile gerektiğinde il müdürlüğü ve diğer kamu kurumu elemanlarının valilik oluruyla görevlendirilmesi ile oluşturulan en az üç kişilik birimi,
 
ı) İlerleme raporu: Yatırımcı tarafından hazırlanıp üç ayda bir il müdürlüğüne teslim edilen iş gerçekleşme raporunu,
 
i) Merkez proje değerlendirme komisyonu: İl proje değerlendirme komisyonu tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda uygun görülen proje başvurularını, bu Tebliğde yeralan esaslar doğrultusunda değerlendiren ve Genel Müdürlükçe oluşturulan komisyonu,
 
j) Nihai rapor: Yatırımcı tarafından yatırıma ait fiili uygulamaların tamamlanmasını takiben son ödeme talebi evrakı ile birlikte hazırlanıp il müdürlüğüne teslim edilen raporu,
 
k) Ödeme icmal tablosu: Yalnız bir yatırıma ait olan o dönemin inşaat ödemeleri ile makine, ekipman ve malzeme ödemelerini kapsayan tabloyu,
 
l) Program: Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programını,
 
m) Proje: Hibe desteğinden yararlanabilmek için belirlenmiş nitelikleri sağlayan gerçek ve tüzel kişilerin gerçekleştirecekleri yatırım projelerini,
 
n) Proje toplam tutarı: Program kapsamında hibeye esas proje tutarı ile tamamı yatırımcı tarafından gerçekleştirilen ayni katkı tutarının toplamını,
 
o) Tarımsal ürün: Tütün hariç tüm bitkisel ürünleri, hayvansal ürünleri ve su ürünlerini,
 
ö) Tatbikat projesi: Başvuru konusu olan tesisin ihtiyaçlarına göre arazi ve zemin etüdleri yapılmış, yapı elemanları kesitlerinin ölçülendirilip boyutlandırıldığı, inşaat sistem ve gereçleriyle teknik özelliklerinin belirtildiği, mimari, statik, elektrik, sıhhi tesisat projeleri ile maliyet hesapları dahil her türlü ayrıntıyı içeren projeyi,
 
p) Tüzel kişi başvurusu ve yatırımı: Belirlenmiş nitelikleri sağlayan bireylerin yasal olarak oluşturdukları ortaklıklar tarafından yapılacak başvuru ve gerçekleştirilecek yatırımları,
 
r) Uygulama sözleşmesi: Yatırımcılar ile proje kapsamında satın aldıkları makine, ekipman ve malzeme ile inşaat işlerini sağlayan yükleniciler arasında yapılacak akdi,
 
s) Yatırımcı: Bu Tebliğ kapsamında proje hazırlayıp başvuruda bulunan ve başvurusu kabul edilerek hibe sözleşmesi imzalayan gerçek ve tüzel kişileri,
 
ş) Yüklenici: Hibe sözleşmesi akdedilen yatırım projesi kapsamında yatırımcılar tarafından satın alınacak makine, ekipman ve malzeme ile inşaat işlerini sağlayan bağımsız kişi ve kuruluşları,
 
t) Vaziyet Planı: Başvuru konusu olan tesisin parsel üzerinde gösterildiği ölçekli bir yerleşim planı ve toplam inşaat alanını belirten planı,
 
u) Yeni yatırım tesisi: Tarımsal ürünlerden belli bir ürünün işlenmesi, depolanması, paketlenmesi ile alternatif enerji kullanan sera ve ahır/ağıl projelerine yönelik olarak temelden yapılacak inşaat ve makine ekipman alımını kapsayan tesisi,
 
ü) Kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesine yönelik yatırım: Faal olsun veya olmasın, çalışma ve üretim izinleri dahil tüm yasal izinleri alınmış ve tarımsal ürünlerden belli bir ürünün işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik olarak yapılmış tesisler ile ahır/ağıl tesislerinde makine-ekipman alımını ve gerekli olması halinde hibeye esas proje tutarının %10'una kadar inşaat giderini kapsayan yatırımı,
 
v) Kısmen yapılmış yatırımların tamamlanmasına yönelik yatırım: Tarımsal ürünlerden belli bir ürünün işlenmesi, depolanması, paketlenmesi ile ahır/ağıl projelerine yönelik olarak inşaatı yarım kalmış tesislerin inşaatının tamamlanması ve gerekli makine ekipmanın alımını ya da inşaatı tamamlanmış tesislerin makine ekipman alımlarını içeren projeyi,
 
y) Yatırımın Niteliği: Yeni tesis/tamamlama/kapasite artırımı teknoloji yenileme projesini,
 
z) Program Teklif Listesi: İlin önceliklerine göre sıralanmış sektörel bazdaki proje konularına göre oluşturulan gruplar ile bu grupların içinde büyükten küçüğe nihai puan sırasına göre yer alan projeleri içeren listeyi,
 
aa) Tebliğ: 14/12/2013 tarihli ve 28851 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkındaki 2013/59 sayılıTebliği,
 
ifade eder.
 
İKİNCİ BÖLÜM
 
A. KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI UYGULAMA BİRİMLERİ
 
a. Genel Müdürlük
 
- Bu Tebliğ kapsamındaki çalışmaları Bakanlık adına Genel Müdürlük yürütür. Program kapsamında yapılacak çalışmaların kontrolüne, idari, mali, mühendislik ve çevresel uygulamalarla uyumlu bir şekilde yürütülmesine destek verir.
 
- Program ile ilgili olarak, yıllık yatırım programı ve bütçe teklifi hazırlıkları, bu tekliflerin ilgili Bakanlık birimlerine iletilmesi ve bu tekliflerin kabulü için gerekli çalışmaları yapar.
 
- Programın izleme ve değerlendirmesini yapar veya yaptırır.
 
b. İl Müdürlüğü
 
- Program kapsamındaki çalışmaların Bakanlık adına 46 ncı maddede belirtilen sorumlulukların idari, mali, hukuki, mühendislik ve çevresel uygulamalarla uyumlu bir şekilde yürütülmesini ve program kapsamında yapılacak tüm çalışmaların il bazında uygulanmasını, izlenmesini, sekreteryasını ve koordinasyonunu sağlar.
 
c. İl Proje Değerlendirme Komisyonuve İl Proje Yürütme Birimi;
 
İl Proje Değerlendirme Komisyonu;
 
a) Program kapsamında alınan hibe başvurularının idari uygunluğunu, başvuru sahiplerinin ve projelerin uygunluğunu kontrol eder, başvuruları ön değerlendirme ve genel değerlendirme kriterleri açısından inceler, tüm yatırım tekliflerinin nihai puanlarını tespit eder, değerlendirme raporlarını ve sonuç tablolarını hazırlar, program teklif listelerini belirler.
 
 
 
b) Başvuruların, Tebliğe, uygulama ve değerlendirme rehberine uygun olarak il düzeyinde değerlendirilmesinden sorumludur. Komisyon en az beş kişiden oluşturulur. 
 
İl Proje Yürütme Birimi;
 
a) İl düzeyinde programın tanıtımı, projelerin uygulanması ve tamamlanan projelerin beş yıl süreyle izlenmesi ile ilgili olarak yapılacak iş ve işlemleri il müdürlüğü adına yürütür. Bu birim; ilgili şube müdürü ve elemanları ile gerektiğinde il müdürlüğü ve diğer kamu kurumu elemanlarının valilik oluruyla görevlendirilmesi ile en az üç kişiden oluşur.
 
b) İl düzeyinde proje hazırlanması aşamasında potansiyel başvuru sahiplerini program hakkında ve proje başvurularının hazırlanması konusunda bilgilendirir.
 
c) İl proje yürütme biriminde görevli elemanlar il proje değerlendirme komisyonunda görevlendirilemez
 
İl proje değerlendirme komisyonunda görevlendirilen üyeler hiçbir şekilde il proje yürütme birimi elemanlarından oluşturulamaz.
 
ç) Başvuruların hibe sözleşmesine bağlanması aşamasında hibe sözleşmesi ve eklerinin uygunluğunu inceler.
 
d) Projelerin uygulamasını bu Tebliğ, yürürlükteki ilgili mevzuat ve bu amaçla Genel Müdürlük tarafından hazırlanan uygulama rehberi, satın alma kitabı ve genelgeler hükümleri doğrultusunda kontrol eder, izler ve değerlendirir.
 
B. BAŞVURU/PROJE SAHİBİ VE YATIRIMCILAR :
 
Başvuru/Proje sahipleri ilgili tebliğ ve bu tebliğ uyarınca hazırlanan uygulama rehberi, satın alma kitabı ve kendilerine iletilen tüm dokümanlarda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda hibe başvurusu ve eki dokümanları hazırlamak ve sunmakla sorumludurlar. Bu dokümanlarda belirtilen nitelikleri taşıyan tüm gerçek ve tüzel kişiler proje sahibi olarak program hibe desteğinden yararlanmak amacıyla başvuruda bulunabilir.
 
Hibe başvurusuna ait yapılan değerlendirmeler sonucunda uygunluk kriterlerini sağlayan ve değerlendirme sonucunda yeterli bulunan proje sahipleri, potansiyel yatırımcı olarak hibe sözleşmesi akdine davet edilir. Hibe sözleşmesi imzalayan yatırımcılar, yatırımların proje amaçlarına uygun olarak yapılmasından, uygulamaların hibe sözleşmesinde belirtilen usul ve esaslara göre gerçekleştirilmesinden, doğru olarak belgelendirilmesinden ve belgelerin muhafazasından sorumludur.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 
Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı yatırım konuları:
 
A. Yatırım konuları
 
Program, tarıma dayalı yatırımların desteklenmesi programı ile ilgili aşağıdaki ekonomik yatırım konularını kapsar:
 
1- Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni tesislerin yapımı,
 
2- Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesi,
 
3-Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması,
 
4- Tarımsal ürünlerin depolanmasına yönelik yeni tesis başvurularında sadece çelik silo ve soğuk hava deposu hibe desteği kapsamında değerlendirilir.
 
5-Alternatif enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımı,
 
6-Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış veya yapılacak tesislerde kullanılmak üzere, alternatif enerji kaynaklarından jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgar enerjisi üretim tesislerinin yapımı,
 
7- Koyun, keçi ve manda konularında sabit yatırım projeleri,
 
8-Hayvansal orijinli gübrelerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar, hibe desteği kapsamında değerlendirilir.
 
- Yatırımcılar bu Tebliğ kapsamında ekonomik yatırım konularında ülke genelinde sadece bir adet proje başvurusunda bulunabilir.
- Daha önce bu program ile ilgili olarak 11/3/2011 tarihli ve 27871 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Çerçevesinde Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Tebliği (Tebliğ No: 2011/9) ve 04/9/2012 tarihli ve 28401 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2012/64) kapsamında hibe desteğinden yararlanmış olan tesisler için Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ile bunların üst birlikleri hariç bu Tebliğ kapsamında hibe başvurusunda bulunulamaz.
- 2011/9 ve 2012/64 nolu tebliğler kapsamında hibe desteğinden yaralanmış olan yatırımcılar farklı konularda veya farklı parselde olması şartıyla aynı konuda başvuruda bulunabilir.
 
-Kısmen yapılmış tesislerin tamamlanmasına yönelik başvuruların hibe desteği kapsamında değerlendirilebilmesi için, mutlaka başvuruya söz konusu olan yatırımın orijinal amacıyla aynı ve yasal izinlerinin alınmış olması gerekir.
 
-Yeni tesis ve tamamlama yatırımlarına yönelik başvurularda yatırım yerinin başvuru sahibi adına olması ya da Hazine, belediye, il özel idaresi, ticaret odası, sanayi odası, ziraat odası, ticaret borsası, organize sanayi bölgesi, tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi ve küçük ihtisas sanayi sitesinden başvuru sahibi adına tahsis/irtifak tesis edilmiş veya Hazine, belediye, il özel idaresi, ticaret odası, sanayi odası, ziraat odası, ticaret borsasından kiralanmış olması gerekmektedir. Kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesine yönelik başvurularda ise yukarıda belirtilen kiralamalar dışındaki kiralamalar da kabul edilir.
 
Alternatif enerji kaynaklarından jeotermal, biogaz, güneş ve rüzgar enerjisi üretim tesisleri;
-Tebliğde yer alan yatırım konularıyla ilgili yeni tesis başvurularında projenin bir unsuru olması halinde hibe desteği kapsamında değerlendirilir. 
-Tebliğde yer alan yatırım konularıyla ilgili mevcut bir tesisin (mevcut tesisin program kapsamında gerçekleştirilmiş olması şartı aranmaz) enerji ihtiyacını karşılamaya yönelik başvuru olması halinde; hibe başvuru formunda yatırımın niteliği kapasite artırımı ve teknoloji yenileme, projenin konusu AEÜ (Alternatif enerji üretim tesisi) olarak belirtilmelidir.
-Enerji üretim tesisine ait enerji nakil hattı; hibeye esas yatırım tesisi ile aynı parselde yer alması şartıyla hibe kapsamında değerlendirilir.
-Ürün atıkları, katı yakıtlar, doğal gaz, likit gaz gibi maddelerin yakılması sonucu elde edilecek enerji alternatif enerji olarak değerlendirilmez.
 
*Program kapsamında tarımsal ürünlerin üretimine yönelik hibe desteği verilmez. İlk ürünün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlara hibe desteği verilir.
 
*Tarımsal ürünlerin işlenmesi kapsamında, başka bir yatırım tesisinde ilk işlemesi yapılan mamul ürünün ikincil işlenmesine ve paketlenmesine yönelik yatırım teklifleri hibe desteği kapsamında değerlendirilmez. (Sert kabuklu meyveler bu madde kapsamında değildir.)
 
Örneğinçay, zeytinyağı, un vb. gibi başka bir yatırım tesisinde işlenmiş, mamul haline getirilmiş ürünlerin program kapsamında yapılacak yatırımlarla sadece paketlenmesine yönelik tekliflere hibe desteği verilmez.
 
Kanatlı, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların etlerinin işlenmesinde karkas et birinci ürün olup tanımları aşağıdaki gibidir.
Kanatlı Karkası:Tekniğine uygun olarak kesilmiş, tüyleri yolunmuş, içi boşaltılmış, baş ve ayakları kesilmiş, yıkama ve soğutma işlemi görmüş, suyu sızdırılmış bir bütün halindeki kasaplık kanatlı hayvan gövdesidir.
Büyük ve Küçük Baş Karkası: Kasaplık hayvanın kanının akıtılıp yüzüldükten, iç organları boşaltılıp, baş ve ayaklarından ayrıldıktan sonra elde edilen gövdesidir.
Hayvansal ürün olarak derinin işlenmesine yönelik yatırım tesislerinde birinci ürün olarak pikle deri ve kromlu deri hariç sadece tuzlu yaş veya kuru (Hava kurusu, tuzlu kuru, don kurusu) ham derinin işlendiği tesisler hibe desteği kapsamındadır. Ham derinin tanımı aşağıdaki gibidir.
Ham Deri: Hayvanlardan yüzülmüş ve koruma işlemleri dışında işlem görmemiş derilerin tamamını kapsamaktadır.
Deri işleme tesisine yönelik hibe başvuruları yatırım yerinin organize sanayi bölgesi olması şartıyla kabul edilir.
 
Tarımsal ürünler bitkisel, hayvansal ve su ürünlerini kapsamaktadır.
 
Hayvansal orijinli gübreler, hayvanların dışkıları ile yataklıklarının artıklarından oluşan karışımdır. (Ahır gübresi veya çiftlik gübresi)
Hayvansal orijinli gübrelerin işlenmesi ve paketlenmesine yönelik yeni tesis, kapasite artırımı ve teknoloji yenileme ile tamamlama proje başvurularına hibe desteği verilmektedir. Ancak yeni tesis veya tamamlama hibe başvurularında sunulan projede mutlaka işleme ve paketleme üniteleri birlikte yer almalıdır. Yeni tesis veya tamamlama kapsamında sadece işleme veya sadece paketleme tesisi başvurularına hibe desteği verilmez. Gübre toplayıcı ve taşıyıcı işlevi yapan kendinden hareketli ya da çekilir tip makine ve ekipman hibe desteği kapsamında değerlendirilmez.
 
Aynı ürünün işlenmesine veya aynı makine ve ekipman kullanılarak aynı ürün grubundaki farklı ürünlerin işlenmesine (Örn: Tıbbi ve Aromatik bitkiler, bakliyat ya da reçel, pekmez ve bal paketleme gibi) yönelik yatırım tesisi için aynı proje sahibi tarafından tek bir başvuru yapılır. 
 
Örneğin, sütün işlenmesine yönelik olarak peynir, yoğurt, tereyağı gibi veya zeytinin işlenmesine yönelik olarak zeytinyağı, salamura zeytin, zeytin ezmesi gibi aynı üründen değişik mamullerin üretilmesine yönelik olarak yatırım yapmak üzere proje teklifi yapabilir.
 
Aynı proje kapsamında farklı ürün ya da ürün gruplarının işlenmesi ve paketlenmesine yönelik proje teklifi yapılamaz
 
Örneğin, sütün işlenmesine yönelik faaliyette bulunan bir işletmede meyve, sebze gibi başka bir ürünün işlenmesi ya da paketlenmesi gibi bir proje başvurusu yapılamaz. Ancak, ilgili mevzuatına uygun olması koşuluyla soğuk hava depolarında farklı ürün ya da ürün gruplarının depolanmasına yönelik projeler kabul edilir.
 
*Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesi amacıyla kısmen yapılmış tesislerin tamamlanmasına yönelik başvuruların hibe desteği kapsamında değerlendirilebilmesi için, mutlaka başvuruya söz konusu olan yatırımın orijinal amaçla aynı ve yasal izinlerinin alınmış olması gerekir.
 
Örneğin,  Süt İşleme Tesisi için başvuru yapılacaksa, mevcut tesisin başlangıçta da süt işleme tesisi amacı ile inşasına başlanmış olması, yasal izinlerin bu amaçla alınmış olması şartı aranılacaktır.
 
*Kısmen yapılmış tesislerin tamamlanmasına yönelik başvurulara ait yatırım yeri organize sanayi bölgesi, tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi veya küçük ihtisas sanayi sitesinde ise işletmenin uygulayacağı konu ile uyumlu olduğunu gösteren belge bu yerlere ait ilgili yönetim kurulundan alınmalıdır.
 
Üretim kapasitesine uygun soğuk hava ve/veya şoklama ünitesi bulunmayan büyük baş, küçükbaş ve kanatlı hayvan kesimhaneleri, su ürünleri, et ve süt işleme tesisi projeleri hibe desteği kapsamında değerlendirilmez. Yasal mevzuata uygun bir soğuk hava ve/veya şoklama deposuna sahip olunduğu belgelenen başvurular ise söz konusu soğuk hava deposunun, tesisin yapılacağı parselde yer alması ve tesis ile bir bütünlük arz etmesi halinde hibe desteği kapsamında değerlendirilir.
 
 
 
Örneğin faal olan bir soğuk hava deposu işleten yatırımcı et işleme tesisi için başvuruda bulunduğunda soğuk hava deposunun tesis ile aynı parselde yer alması halinde projede soğuk hava deposu bulunması şartı aranmaz ve bu başvurular yeni tesis olarak yapılır.
 
 
 
Program kapsamında daha önce hibe desteğinden yararlanan yatırımcılar;
Yeni tesisler için;
- Daha önce bu program kapsamında hibe desteğinden yararlandığı ürün ya da ürün grubu için; farklı parselde yer alması şartıyla bu tebliğ kapsamında hibe başvurusunda bulunabilirler. Ancak daha önceden uygulanan projenin nihai rapora bağlanmış ve yasal izinlerinin alınmış olması şarttır.
-Farklı tarımsal ürün veya ürün grubu için hibe başvurusunda bulunabilirler.
-Aynı parselde farklı ürün veya ürün grubuna ait bir hibe başvurusunda bulunulması halinde yapılması düşünülen tesisin parseldeki mevcut tesis / tesislerden bağımsız olması şarttır.
Faal tesisler için;
- Daha önce bu program ile ilgili olarak 11/3/2011 tarihli ve 27871 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Çerçevesinde Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Tebliği (Tebliğ No: 2011/9) ve 04/9/2012 tarihli ve 28401 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2012/64) kapsamında hibe desteğinden yararlanmış olan tesisler için Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ile bunların üst birlikleri hariç bu Tebliğ kapsamında hibe başvurusunda bulunulamaz.
Faal olmayan tesisler için;
-Daha önce bu program ile ilgili olarak yayımlanan tebliğler kapsamında hibe desteğinden yararlanan ancak çeşitli nedenlerle faaliyette olmayan tesisler için kapasite artırımı ve teknoloji yenileme konusunda hibe başvurusu yapamazlar.
 
*Kapasite artırımı ve teknoloji yenileme başvurularında yapılacak ünite mevcut tesisle aynı parselde yer almalıdır.
 
-Alternatif enerji kaynaklı (Jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgar) sera başvuruları yeni tesis olarak yapılır.
-Alternatif enerji dönüştürme tesisleri ile sera yapımı projesinin birlikte tek bir yatırım proje teklifi olarak verilmesi gerekir.
-Alternatif enerji kaynağı olarak güneş enerjisi kullanan sera projelerinde; planlanan enerji ihtiyacı ile uyumlu olmak üzere güneş pili sisteminin veya güneş enerjine dayalı elektrik üretim tesisinin başvuruya esas projede bulunması zorunludur. Bunların dışındaki sistemler kabul edilmez.
-Alternatif enerji içermeyen sera yapımına yönelik yatırım proje başvuruları kabul edilmez.
-Ancak, mevcut seralar için sadece alternatif enerji kullanımına yönelik başvuru yapılabilir ve bu başvurular kapasite artırımı ve teknoloji yenileme konusu olarak değerlendirilir.
-Mevcut seraların enerji ihtiyacının alternatif enerji kaynağından karşılanmasına yönelik başvuruda bulunulması halinde; hibe başvuru formunda yatırımın niteliği kapasite artırımı-teknoloji yenileme, projenin konusu ise AEÜ (alternetif enerji üretim tesisi) olmalıdır. Aksi takdirde, örneğin projenin konusu SER (alternatif enerji kullanan seralar) olarak belirtilmiş ise başvuru iptal edilir.
 -Daha önce alternatif enerji kaynaklı sera ile ilgili olarak hibe desteğinden yararlanan yatırımcılar aynı sera ile ilgili başvuru yapamazlar.
 
 
 
Alternatif enerji kaynaklı yeni sera başvurularında;
- Topraklı seralarda dekara maliyet en fazla 72.000 TL/da,
- Topraksız seralarda dekara maliyet en fazla 96.000 TL/da,
- Topraksız sislemeli cam seralarda dekara maliyet en fazla 126.000 TL/da olmalıdır.
 
 
 
-Un ve karma yem konusunda yeni tesis proje başvuruları kabul edilmez.
-Kütlü pamuk konusunda teknoloji yenileme ve kapasite artırımı dışındaki başvurular kabul edilmez.
-Çay konusunda sadece yaş çay üretiminin yapıldığı Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerindeki başvurular kabul edilir.
 
 
 
 Zeytinyağı konusunda;
-Yeni tesis proje başvuruları iki fazlı sistem olması koşuluyla kabul edilir.
-Tamamlama projesi başvurularında sunulan projelerin  iki fazlı sistem olması şartı aranır.
-Kapasite artırımı-teknoloji yenileme projesi başvurularında iki fazlı tesisler ile üç fazlı tesislerin iki fazlı sisteme dönüştürülmesine yönelik projeler değerlendirilir.
-Kapasite artırımı-teknoloji yenileme konusuda yapılan başvurularda prina havuzu inşaat kısıtları oranında (%10) destekleme kapsamında değerlendirilir.
 
 
 
-Program kapsamında depolama tesisi olarak sadece çelik silo ve soğuk hava depolarına hibe desteği verilmektedir.
-Doğal yapılar için depolama başvurusu kabul edilmez.
-Silo başvurusu mevcut bir tesisin (un fabrikası, yem fabrikası vb.) bir ünitesi olarak yapılıyor ise hibe başvuru konusu kapasite artırımı ve teknoloji yenileme, bağımsız bir tesis olarak yapılıyor ise yeni tesis olarak kabul edilir.
-Mevcut bir tesisin ünitesi olarak yapılacak silo başvurularında mevcut tesise ait yapı kullanma izin belgesinin de başvuru ekinde sunulması gerekmektedir. Bu silo inşaatı yapı ruhsatına tabi ise yapı ruhsatının  ilk ödeme talebi ekinde sunulması gerekmektedir.
 
 
 
Soğuk hava deposu başvurusu mevcut bir tesisin (süt işleme, et işleme vb.) bir ünitesi olarak yapılıyor ise hibe başvurusunun niteliği kapasite artırımı ve teknoloji yenileme, proje konusu kodu ise BÜİ/HÜİ/SÜİ olmalıdır. Soğuk hava deposu başvurusu bağımsız bir tesis olarak yapılıyor ise yeni tesis olarak kabul edilir.
Mevcut bir tesisin ünitesi olarak yapılacak soğuk hava deposu başvurularında mevcut tesise ait yapı kullanma izin belgesinin de başvuru ekinde sunulması gerekmektedir. Bu soğuk hava deposu inşaatı yapı ruhsatına tabi ise yapı ruhsatının  ilk ödeme talebi ekinde sunulması gerekmektedir.
Soğuk hava depolarında depolama alanı 750 M2 den düşük olamaz. (Bireysel başvurular hariç.)
 
 
 
Sera, silo ve soğuk hava deposu tesisleri için tamamlama ve kapasite artırımı-teknoloji yenileme  hibe başvurusu yapılamaz.
 
 
 
Kapasite artırımı ve teknoloji yenileme başvurularında (yatırım yerine bu tesisin bir unsuru olarak  yapılacak silo veya soğuk hava deposu dahil) mevcut tesise faaliyeti ile ilişkili olarak bankalarca kullandırılmış kredi karşılığında ipotek konulmuş ise; ilgili bankadan olumlu görüş yazısı sunulması halinde, bu ipotek başvurunun reddedilme nedenleri arasında sayılmaz. 
 
 
 
Meyve ve/veya sebze (kayısı, incir, domates, biber vb.) kurutma tesisi projelerinin iklimlendirme unsurlarını içermesi şarttır.
 
*Koyun, keçi ve manda konularında sabit yatırım projeleri desteklenir.
 
- Kapasitesine uygun planlanmış ahır/ağıl yapımı ile süt sağım ünitelerini içeren yeni tesis/tamamlama/kapasite artırımı teknoloji yenileme başvuruları hibe kapsamında değerlendirilir. (Yeni tesis başvurularında "sürü projeksiyonu" sunulacak projede yer alacaktır.)
- Bireysel başvurularda sunulacak sabit yatırım projesinin kapasitesi; koyun ve/veya keçi için en az 100, manda için en az 10 başlık olacaktır.
- Tüzel kişi başvurularında sunulacak sabit yatırım projesinin kapasitesi ise; koyun ve keçi için en az 500, manda için en az 20 başlık olacaktır.
- Koyun ve/veya keçi için sabit yatırım proje başvurularında; başvuru sahibinin kendisine ait olan veya taahhüt edeceği hayvan varlığı proje kapasitesinin % 40'ından az olamaz. Örneğin sunulacak projenin kapasitesi 500 baş ise başvuru sahibinin en az 200 baş koyun-keçiye sahip olması veya taahhüt etmesi gerekmektedir.
- Manda için sabit yatırım proje başvurularında; başvuru sahibinin kendisine ait olan veya taahhüt edeceği hayvan varlığı proje kapasitesinin % 60'ından az olamaz. Örneğin sunulacak projenin kapasitesi 50 baş ise başvuru sahibinin en az 30 baş mandaya sahip olması veya taahhüt etmesi gerekmektedir.
- Başvuru sahibi proje kapasitesinin tamamı kadar hayvan varlığına sahip olabilir ya da taahhüt edebilir. Bu durumda sunulacak projede sürü projeksiyonu yer almaz.
- Canlı hayvan alımı hibe kapsamında değildir.
- Ayrı bölümlerde yer alması şartıyla, koyun ve keçi aynı proje kapsamında yer alabilir. 
- Manda için yapılacak yeni tesis başvurularında, ahır ve sabit süt sağım ünitesi birlikte projelendirilecektir.
- Koyun-keçi için yapılacak yeni tesis başvurularında, ağıl ve süt sağım ünitesi birlikte projelendirilecektir. Ancak süt sağım ünitesinin sabit olması şartı aranmaz. Bu durumda mobil (taşınabilir) süt sağım sistemi hibe desteği kapsamında değerlendirilmez.
- Mevcut ahır/ağıl varsa sadece sabit süt sağım ünitesi için kapasite artırımı ve teknoloji yenileme konusunda başvuru yapılabilir.
- Hayvan alacağını taahhüt ederek proje sunanlara bu taahhüdünü yerine getirmediği sürece hibe ödemesi yapılmaz. Yatırımcının hayvan alımı ile ilgili taahhüdünü yatırım süresi içerisinde yerine getirmesi ve hayvan varlığının il müdürlüğünce yerinde tespit edilerek kayıt altına alınması ve yatırımın tamamlanmasından sonra hibe ödemesi yapılır.
- Hayvan varlığı mevcut olan yatırımcılar için yatırımın tamamlanmasından sonra hibe ödemesi yapılır.
- Ahır/ağıl planlamaları aynı konuda Genel Müdürlüğümüzün uygulamakta olduğu Tip Projelere ait planlamalarla uyumlu olabilir. Maliyetleri ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatlarını aşamaz. Tip projelerle ilgili bilgiye il müdürlüklerinden ulaşılabilir.
 
B. Uygulama illeri
 
Program çerçevesinde 81 ilde yapılacak yatırımlar için başvurular kabul edilir.
 
C. Yatırım süresi
 
Yatırım projeleri, hibe sözleşmesi imzalandıktan sonra en geç 1/12/2014 tarihine kadar tamamlanır.
 
2013/59 sayılı Tebliğ kapsamında imzalanacak bütün hibe sözleşmelerinde işin bitim tarihi 1/12/2014 olarak belirtilecektir. Taslak hibe sözleşmesinde de yazılmış olan bu tarih kesinlikle değiştirilmeyecektir.
 
-Mücbir sebepler dışında, yatırımın süresi içerisinde fiziki olarak tamamlanamaması halinde yatırımcının gerekçeleriyle birlikte 1/12/2014 tarihinden en az bir ay öncesinden talep etmesi ve idarece de uygun görülmesi halinde projenin kalan kısmının yatırımcı tarafından kendi kaynakları ile tamamlaması şartıyla il müdürlüğünce en fazla 8 ay süre uzatımı verilir. Verilen bu süre içerinde yatırımın tamamlanması ve nihai rapora bağlanması gerekmektedir.
 
-Projenin fiziki olarak 1/12/2014 tarihi itibari ile gerçekleştiğinin faturalar ile belgelendirilmesi ve il müdürlüğünce de yerinde tespit edilerek tutanağa bağlanması halinde söz konusu yasal izinlerin alınabilmesi ve nihai raporun düzenlenebilmesi için, yatırımcının talebi, il müdürlüğünün uygun görmesi şartıyla 8 aya kadar süre uzatımı verilir. Verilen süre uzatımı sonunda da yatırım tamamlanamaz ise Genel Müdürlüğün uygun görüşü doğrultusunda il müdürlüğünce hibe sözleşmesi feshedilirve teminat Hazineye irat kaydedilir. Ayrıca yapılan hibe ödemeleri 21/7/1953 tarih ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükümlerine göre hesaplanarak geri alınır. Sözleşmenin feshi nedeniyle yatırımcı Bakanlıktan herhangi bir hak talebinde bulunamaz.
 
 
 
Yatırımın tamamlanması; yatırıma ait fiziki gerçekleşmenin tamamlanması, nihai rapor ve eklerinin idareye sunulmuş olması ve idarece de kabul edilmesi halinde yatırım tamamlanmış sayılır.
 
 
 
-Yatırımın 1/12/2014 tarihine kadar hibe sözleşmesinde belirtilen mücbir sebepler ile kamu kurum ve kuruluş kaynaklı (kamulaştırma, imar plan değişikliği, yasal mevzuat değişikliği) nedenlerden dolayı tamamlanamaması durumunda;
 
a) Yatırımcının gerekçeleriyle birlikte bir ay içerisinde talep etmesi ve uygun görülmesi halinde sözleşme tasfiye edilir ve yatırımcının teminatı iade edilir.
 
b) Yatırımcının mücbir sebeplerden dolayı ek süre talep etmesi halinde, yatırım süresi ne kadar kesintiye uğramış ise o kadar ek süre verilir. Ancak bu süre 8 ayı aşamaz. Bu sebepten verilen süre uzatımı içinde yapılan harcamalar hibe desteği kapsamında değerlendirilir.
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 
A. Başvuru Sahiplerinde Aranacak Özellikler:
 
-Bu Tebliğin 8 inci maddesinde belirtilen yatırım konularını gerçekleştirmek üzere hazırlanacak proje başvuruları gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılır.
 
-Başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişilerin Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine son başvuru tarihinden önce kayıtlı olması ve bu belgeyi mutlaka hibe başvurusu ile birlikte sunmuş olması gerekmektedir.
 
-Ekonomik yatırımlara yönelik proje konularına başvurabilecek gerçek ve tüzel kişilerin idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olması gerekir.
 
-Ekonomik yatırımlar için son başvuru tarihinden önce kurulan;
 
a) Kollektif şirket, limited şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler ve bunların aralarında oluşturdukları ortaklıklar,
 
b) Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ile bunların üst birlikleri ekonomik yatırım konularına tüzel kişilik olarak başvurabilirlar.
 
Kollektif şirket, limited şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketlerin aralarında oluşturulacak ortaklıklar için görev, sorumluluk, ortaklıktaki payların detaylı olarak belirlendiği noter tasdikli sözleşme yapılmalıdır. Başvurular, ortaklığı oluşturan tüzel kişiliklerden birisi adına yapılır.
 
Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulan diğer kayıt sistemlerine kayıtlı olmayan şirketler de, yukarıda belirtilen nitelikleri sağlayan şirketlerle ortaklık yaparak ortak üye olarak projeye katılabilir. Ancak, başvuru sahibi, mutlaka Bakanlık tarafından oluşturulan Çiftçi Kayıt Sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulan diğer kayıt sistemlerine başvuru tarihinden önce kayıtlı olmalıdır.
 
Ortaklıklar oluşturularak başvuru yapılması durumunda, proje başvuru sahibi tüzel kişilik yatırımcı sıfatı ile tüm uygulamaları gerçekleştirecektir. Satın alma işlemleri ve tüm finansal işlemler (faturaların düzenlenmesi, ödemeler vb.) başvuru sahibi ortak tarafından gerçekleştirilecektir. Ortaklık sonucunda yeni bir tüzel kişiliğin oluştuğu ve bu tüzel kişiliği de başvuru sahibi ortağın temsil ettiği kabul edilmektedir. Ortaklık şeklindeki başvurularda, satın alma işlemleri, özellikle fatura düzenlenmesi ve ödemelerle ilgili konularda sonradan çıkabilecek sorunlar nedeniyle bu husus başvuru sahipleri tarafından dikkate alınmalıdır.
 
Tüzel kişilerin proje başvurusu yapabilmeleri için;
 
-Bu programa proje başvurusu yapılması, ortaklık kurulması, hibe sözleşmesi imzalanması ve uygulamaların gerçekleştirilmesi konularında yetkili kurullarından son başvuru tarihinden önce yetki almış olması ve bu yetki belgesini proje başvurularında ibraz etmiş olmaları,
 
-Başvuruya esas proje konusunun kuruluş tüzüklerinde/ana sözleşmelerinde bulunan faaliyet konuları arasında yer alması gerekmektedir.
 
Örneğin Tarımsal amaçlı kooperatiflerin, ekonomik faaliyetlere yönelik bir yatırım konusuna başvuru yapabilmesi için, Bakanlık tarafından onay verilmiş tüzüğünde, o yatırımı yapabileceği konusunda bir hüküm bulunması ve son genel kurulda gündeme alınıp karara bağlanmış olması gereklidir.
 
Tüzel kişiler başvuruları ile birlikte, halen geçerli olan tüzük/ana sözleşmesinin yer aldığı Ticaret Sicil Gazetesi ile Tebliğin Resmi Gazete’de yayım tarihinden sonra Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış Faaliyet Belgesini vermelidirler.
 
Başvuru sahibi tüzel kişiliğin Bakanlık tarafından oluşturulan Çiftçi Kayıt Sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulan diğer kayıt sistemlerine kaydı esastır. Bu nedenle tüzel kişiliği oluşturan bireylerin ayrıca kayıt olmaları gerekmemektedir.
 
Başvuruda bulunacak kişi ve kuruluşların, yetkili kurul ve/veya organlarından; Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Programına başvuru, ortaklık yapılması, hibe sözleşmesi imzalanması ve uygulamaların gerçekleştirilmesi konularında yetki almış olmalıdır. Bu yetki belgesi hibe başvuruları ile birlikte sunulmalıdır.
 
Örneğin, hibe başvurusu şirket adına yapılıyorsa, başvuruyu imzalayarak sunan kişinin yetkilendirildiğine dair yetkili organ kararı, kooperatif adına kooperatif başkanı tarafından yapılan bir başvuruda ise, kooperatif başkanına yetki veren yönetim kurulu kararı (kooperatif genel kurul kararı ile yönetim kurulu bu tip yetkilendirmeler için yetki almışsa) hibe başvurusu ekinde verilmelidir.
 
B. Başvuruda bulunamayacaklar
 
- İlgili Tebliğin 11 inci maddesinde açıklanan gerçek ve tüzel kişilikler haricindekiler başvuramaz.
 
BEŞİNCİ BÖLÜM
 
A. Yatırım tutarı ve destekleme oranı :
 
- Ekonomik yatırımlar için proje başvurularında hibeye esas proje tutarı, gerçek kişi başvurularında 300.000 Türk Lirasını, tüzel kişi başvuruları için ise 800.000Türk Lirasını geçemez.
 
- Hibeye esas proje tutarının % 50 sine hibe yoluyla destek verilir. Diğer %50 si oranındaki tutarı başvuru sahipleri kendi kaynaklarından temin etmekle yükümlüdür.
 
- Proje bütçesi KDV hariç hazırlanır.
 
- Proje toplam tutarının; gerçek kişi başvuru tekliflerinde 300.000 Türk Lirasını, tüzel kişi başvuruları için ise 800.000 Türk Lirasını aşması durumunda, artan kısma ait işlerin proje sahiplerince ayni katkı olarak finanse edilmesi ve yatırım süresi içerisinde tamamlanması gerekir. Bu durumun hibe başvurusu ile beraber taahhüt edilmesi şarttır.
 
- Küçük ve orta ölçekli ekonomik faaliyetlere yönelik yatırım tesislerinin desteklenmesi amaçlandığından, başvuruda belirtilen proje toplam tutarı ile yatırım konusunun tam olarak gerçekleşmesi sağlanmalıdır. Bu nedenle büyük bir projenin kısmi gerçekleştirilmesi veya bölümler/üniteler şeklinde program kapsamında yapılmasına yönelik olarak hazırlanan proje başvuruları kabul edilmez.
 
ALTINCI BÖLÜM
 
A. Hibe desteği kapsamındaki proje gider esasları:
 
Bu tebliğ kapsamında hibe desteği verilecek proje giderlerinin;
 
a) Yatırımcı ile akdedilen hibe sözleşmesinden sonra gerçekleştirilmesi,
 
b) Hibe sözleşmesi ekinde sunulan tatbikat projesinde belirtilmiş olması ve hibe desteği verilecek proje giderleri kapsamında yer alması,
 
c) Hibe sözleşmesi ekinde sunulan proje bütçesi tablosundaki hibeye esas proje giderleri limitinin, gerçek kişi başvurularında 300.000 Türk Lirası; tüzel kişilik başvurularında ise 800.000 Türk Lirası içerisinde kalması,
 
ç) Hibe sözleşmesi ekinde sunulan iş planında öngörülen yatırım süresi içerisinde gerçekleşmesi, hibe desteği kapsamındaki giderlerin Bakanlık tarafından yayımlanan satın alma kitabında belirtilen kurallara uygun olarak gerçekleştirilmesi ve belgelere dayandırılması gerekir.
 
B. Hibe desteği verilen proje gider kalemleri :
 
(1) Tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinde; öngörülen yatırım projesinin ayrılmaz bir parçası ve projenin faaliyete geçmesi için kaçınılmaz olan aşağıda belirtilen giderler, ilgili bölümlerde belirtilen istisnalar geçerli olmak kaydıyla hibe desteği kapsamında değerlendirilir.
 
(2) Yatırım uygulamalarına ait;
 
a) İnşaat işleri alım giderlerine,
 
b) Makine, ekipman ve malzeme alım giderlerine,
 
hibe desteği verilir.
 
(3) Yatırımcılar tarafından, proje kapsamında satın alınacak ve hibe desteği verilecek tüm makine, ekipman, malzeme ve inşaat işleri ihale sonucunda belirlenen yüklenicilerle yapılacak sözleşmeler kapsamında sağlanır.
 
(4) Yatırımcılar ve ortakları tarafından sürekli çalıştırılan veya düzenli ya da dönüşümlü olarak işe alınmış kişiler, kamu çalışanları, kamu kurumları ile kamu tüzel kişiliğine haiz kuruluşlar yüklenici olamaz.
 
(5) Hibeye esas proje tutarını oluşturan, hibe desteği verilecek proje giderleri mutlaka teknik projeye ve piyasa etütlerine dayandırılmalı ve proje başvurularında ayrıntılı olarak belirtilmelidir.
 
(6) Hibe sözleşmesine bağlanan hibeye esas proje tutarı uygulama sürecinde artırılamaz. Ancak sözleşmeye bağlanan tutarı aşmamak kaydıyla gider kalemleri arasında ilgili maddelerde belirtilen kısıt ve limitlere aykırı olmamak üzere aktarımlar yapılabilir.
 
(7) Yatırımcı, hibeye esas proje giderlerinden inşaat ve makine ekipmanı ayrı ayrı ihale edebileceği gibi bu giderlerin tamamını tek bir ihale şeklinde de gerçekleştirebilir.
 
C.  İnşaat işleri alım giderleri:
 
(1) Program kapsamında hibe desteği verilecek inşaat işleri alım giderleri, projenin faaliyete geçmesi için kaçınılmaz olan inşaat işlerini kapsar.
 
(2) Yeni yatırım başvurularında hibeye esas proje gideri sadece inşaat faaliyetinden ibaret olamaz. Ancak depolama, soğuk hava tesisleri ve alternatif enerji kaynakları kullanan sera yatırımları sadece inşaat faaliyetinden ibaret olabilir.
 
(3) İnşaatın yapılma yöntemi ile kullanılacak teknolojiyi açıklayan, inşaat işleriyle doğrudan ilgili malzeme, işçilik, makine, ekipman kullanım veya iş makinesi giderlerini kapsayan ve gider türü, ölçü birimi, miktar, birim fiyat ve tutar ayrıntılarını da ihtiva eden taslak yapım şartnameleri ve uygulama aşamalarını süreleriyle birlikte gösterir bir iş programı da proje başvuruları ekinde sunulur.
 
(4) İnşaat işleriyle ilgili mimari, statik, elektrik, sıhhi tesisata ait uygulama projelerinin ve bunların metraj ile keşif özetlerinin hazırlayan tarafından imzalı suretleri incelenmek üzere hibe sözleşmesi ekinde sunulmuş olması gerekir.
 
(5) İdari kısımlarla ilgili harcamalar, hibeye esas inşaat giderinin %20’sini aşamaz.
 
(6) İdareye ait personel odaları, yatakhane, yemekhane, teşhir ve satış reyonu, bekçi kulübesi, bahçe duvarı, çit, tesis bahçesinin düzenlenmesi gibi bölüm ve bunlara ait giderler idari alan olarak değerlendirilir ve bu maddenin beşinci fıkrası gereği işlem görür.
 
(7) Mesken ve benzeri yapıları kapsayan proje başvuruları hibe desteği kapsamında değerlendirilmez.
 
(8) İnşaat işleri ile ilgili ulusal mevzuat gereğince alınması gerekli izin, ruhsat, denetim işleri ve uygulamalarda yapılması zorunlu olan tüm işlemlerin yerine getirilmesinden yatırımcılar sorumludur.
 
(9) Çelik silo, sera ve soğuk hava deposu yatırımları hariç, yeni yatırımlarda; hibeye esas proje tutarı içerisindeki inşaat gideri hibeye esas proje giderinin % 70 inden fazla olamaz.
 
Yapılacak işlerle ilgili Teknik Şartnameler;
 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Genel Teknik Şartnamesi ile yürürlükte olan ilgili diğer şartnamelerine uygun olarak düzenlenmeli veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Teknik Şartnamelerinin kullanılacağı yatırımcı tarafından taahhüt edilmelidir. Ayrıca hazırlanacak olan bu teknik şartnamede kullanılacak malzemelerin niteliği marka verilmeden detaylı olarak açıklanmalıdır.
 
Hibe başvuru aşamasında, proje başvuru sahibi inşaat işlerine yönelik olarak avan veya uygulama/tatbikat/kati proje sunmak konusunda serbesttir. Ancak, hibe sözleşmesi aşamasında onaylanmış tatbikat/uygulama projeleri sunulması zorunludur.
 
Proje başvuru sahipleri tarafından, avan projelere dayanılarak oluşturulacak hibeye esas proje tutarlarında oluşabilecek yanılmalar ve sapmalardan proje sahipleri sorumludurlar.
 
Avan proje ile başvurulması halinde;
 
Hazırlatılacak mimari projeye uygun makine yerleşim planı, inşaat, elektrik ve sıhhi tesisat projeleri yaklaşık maliyetleri veya toplam inşaat alanının Çevre ve Şehircilik Bakanlığının metrekare birim fiyatları ile hesaplanan yaklaşık maliyeti başvuru dosyasında bulunmalıdır. Bu durumda projelerde onay şartı aranmaz. Hibe sözleşmesi aşamasında ise ilgili kanun ve mevzuatlara uygun proje değişiklikleri yapılabilir, bu durumda oluşacak fiyat artışları ayni katkı olarak karşılanır.
 
Tatbikat projesi ile başvurulması halinde;
 
Mimari, statik, elektrik, sıhhi tesisat vb. projeler ile bunların ayrıntılı metraj ve yaklaşık maliyetlerinin sunulmuş olması gerekir. Hibeye esas bu projenin; Serbest Müşavirlik Mühendislik Belgesi ve/veya Büro Tescil Belgesine sahip, gerekli meslek disiplinlerini (Ziraat Mühendisi, İnşaat Mühendisi vb.) barındıran kurum ya da kişi/kişilerce hazırlanmış ve onaylanmış olması gerekmektedir.
 
-Yeni tesis ve tamamlama başvurularında yatırım yerinin mülkiyeti ;
1) Başvuru sahibi adına olabilir,
2) Hazine, belediye, il özel idaresi, ticaret odası, sanayi odası, ziraat odası, ticaret borsası, organize sanayi bölgesi, tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi ve küçük ihtisas sanayi sitesinden başvuru sahibi adına tahsis/irtifak tesis edilmiş olabilir,
3) Hazine, belediye, il özel idaresi, ticaret odası, sanayi odası, ziraat odası ve ticaret borsasından kiralanmış olabilir.
-Kapasite artırımı ve teknoloji yenileme başvurularında yatırım yerinin mülkiyeti ;
1) Başvuru sahibi adına olabilir,
2) Hazine, belediye, il özel idaresi, ticaret odası, sanayi odası, ziraat odası, ticaret borsası, organize sanayi bölgesi, tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi ve küçük ihtisas sanayi sitesinden başvuru sahibi adına tahsis/irtifak tesis edilmiş olabilir,
3) Yukarıda belirtilen kiralamalar dışında, gerçek ya da tüzel kişilerden başvuru sahibi adına kiralanmış olabilir.
- Yeni tesis, tamamlama ve kapasite artırımı ve teknoloji yenileme başvurularında ;
1)Tahsis / irtifak / kiralama süresi başvuru tarihinden itibaren en az 7 (yedi) yıl olacaktır,
2) Köy tüzel kişiliğine ait yerlerde mutlaka Kaymakamlık onayının alınması gerekir,
3) Organize sanayi bölgesi, tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi ve ihtisas küçük sanayi sitesinde yapılacak yatırımlar için alınan arsa tahsis/irtifak belgesi bağlı oldukları mevzuata göre alınır.
4) 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanununa göre kurulmuş serbest bölgelerde yapılacak yatırımlar için başvuru kabul edilmez.
 
 
 
Yatırımın yapılacağı yerin hisseli olması halinde, başvuru sahibi hissedarlardan biri olmalı, kendi hissesi sunduğu projenin alanı için yeterli olmalı ve diğer hissedarlardan başvuru yılı itibariyle en az 7 (yedi) yıl süreli olmak kaydı ile noter tasdikli muvafakat alınmalıdır. Hissedarlardan birisinin Hazine olması durumunda ise ilgili birimden de muvafakat alınmalıdır.
 
 
 
Yeni tesis başvurularında, yatırım yeri imar planı/mevzii imar planı (Koyun keçi manda sabit yatırımları hariç) ile yetkili kurumlardan alınması gereken diğer izin belgeleri hibe sözleşmesi aşamasında il müdürlüğüne verilmelidir.
 
D.  Makine, ekipman ve malzeme alım giderleri :
 
(1) Program çerçevesinde yapılacak yeni makine, ekipman ve malzeme alımları, üretimi de içeren bir proje bütününün parçası olduğu takdirde finanse edilir.
 
(2) Yeni yatırım başvurularında hibeye esas proje gideri sadece makine ve ekipman alım giderinden ibaret olamaz. Tamamlama proje tekliflerinde hibeye esas proje tutarında inşaat gideri şartı aranmaz. Kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesine yönelik yatırım tekliflerinde ise makine ve ekipman alım giderleri ile varsa hibeye esas proje tutarının %10’unu aşmayan inşaat giderleri hibe desteği kapsamında değerlendirilir. Ancak mevcut bir tesisin (örneğin hububat işleme/et işleme/süt işleme) unsuru olarak yapılacak depolama (çelik silo) ya da soğuk hava deposu yatırım tekliflerinde inşaat giderleri ile ilgili herhangi bir kısıtlamaya gidilmez.
 
Kapasite artırımı ve teknoloji yenileme başvurularında, hibeye esas proje tutarının inşaat giderinin %10'unu aşan kısmı yatırımcılarca ayni katkı olarak karşılanır. Bu hususların bütçe tablolarında da gösterilmesi zorunludur.
Örneğin;
-Hibeye esas proje tutarı 800.000 TL. ise bu tutarın en fazla 80.000 TL. si inşaat gideri, 720.000 TL.si makine-ekipman gideri olmalıdır. Bu tutarı aşan kısımlar ise ayni katkı olarak gösterilmelidir.
-Hibeye esas proje tutarı 600.000 TL. ise bu tutarın en fazla 60.000 TL. si inşaat gideri, 540.000 TL.si makine-ekipman gideri olmalıdır.
 
(3) Makine ve ekipman alımlarında, alım bedeli ile proje sahasına teslim giderleri, montaj giderleri tek bir alım faturası şeklinde düzenlenmesi durumunda hibe desteği verilir. Ayrı faturalandırılması durumunda sadece mal alım bedeline hibe desteği verilir.
 
(4) Makine ve ekipman ile ilgili taslak teknik şartname proje başvuruları ekinde sunulur ve projede kullanım amacı belirtilir.
 
(5) Makine, ekipman ve malzeme alım giderleri kapsamında, demirbaş eşya, mobilya, mefruşat alımı gibi giderler ve tesis tamamlandıktan sonra tesisin işletilmesine yönelik hammadde veya malzeme giderlerine hibe desteği verilmez.
 
(6) Trafo satın alımları hibe desteği kapsamında değildir.
 
(7) Alternatif enerji kaynaklarından enerji üreten tesisler hariç enerji nakil hattı satın alımları hibe desteği kapsamında değildir.
 
(8) Yeni tesis ve tamamlama konusu dışında jeneratör satın alımları hibe desteği kapsamında değildir.
 
- Taşıyıcı (seyyar/kendinden hareketli ) araç ve üzerinde taşınabilir depo vb. giderlere hibe desteği verilmez.
 
E. Proje kaynaklarından karşılanamayacak giderler :
 
(1) İlgili Tebliğin 16 ve 17 inci maddelerinde açıklanan proje giderlerine uygun olmayan ve hibe desteği kapsamı dışında kalan giderler şunlardır:
 
a) Her türlü borçlanma giderleri,
 
b) Faizler,
 
c) Başka bir kaynaktan finanse edilen harcama ve giderler,
 
ç) Kira giderleri,
 
d) Kur farkı giderleri,
 
e) Arazi, arsa ve bina alım bedelleri,
 
f) Bina yakıt, su, elektrik ve apartman aidat giderleri,
 
g) Ayrı faturalandırılmış nakliye, montaj giderleri,
 
ğ) Bankacılık giderleri,
 
h) Denetim giderleri,
 
ı) KDV de dahil iade alınan veya alınacak vergiler,
 
i) İkinci el mal alım giderleri,
 
j) Proje yönetim ve danışmanlık giderleri,
 
k) Makine tamir ve parça alım giderleri. (Örneğin: Kurutma fırınının içerisinde bulunan yıpranmış/arızalı fırın paletlerinin tamiri yada değiştirilmesi.)
 
(2) Program kapsamında; hibe sözleşmesi onaylanmayan projelerle ilgili yapılan hiçbir harcama karşılanmaz, bu giderlerden dolayı herhangi bir sorumluluk ve yükümlülük üstlenilmez.
 
(3) Bakanlık tarafından yayımlanan satın alma kitabında belirtilen usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmeyen, belgelendirilmeyen ve ibraz edilmeyen her türlü satın alma giderleri, hibeye esas gider kapsamında olsa dahi hibe desteğinden karşılanmaz.
 
F. Ayni katkılar :
 
(1) Proje sahiplerinden, ortaklarından veya işbirliği yapılan kişi ve kuruluşlardan herhangi biri tarafından hibe sözleşmesi öncesi edinilmiş arazi, bina, makine ve ekipmanlar, ayni katkı olarak proje yatırım tutarına dahil edilmez.
 
(2) Hibe sözleşmesi imzalandıktan sonra, hibeye esas proje giderleri dışında kendi kaynaklarını kullanarak yatırımcılar tarafından bina, malzeme, makine ve ekipman ile işgücüne yönelik olarak yapılacak herhangi bir katkı, yatırım süresi içerisinde tamamlanması koşulu ile ayni katkı olarak değerlendirilecektir. Ancak, iş takvimleri ve uygulamalar sırasında bu katkıların, hibeye esas proje giderlerine yönelik kullanımlar yapılmadan önce veya eşzamanlı olarak yatırımcı tarafından tamamının gerçekleştirilmesi zorunludur. Başvuru sahipleri, bu hususları başvuru formlarında taahhüt ederler.
 
(3) Ayni katkılar hibeye esas proje giderleri kapsamında öngörülmüş satın alımlardan ayrı bağımsız ihaleler veya gerçekleşmeler şeklinde yapılır.
 
Ancak birlikte ihaleye çıkılmasının zorunlu olduğu hallerde ise toplam proje tutarı içerisindeki oranlar ile ihale sonrası oluşan tutar içerisindeki oranlar aynı olmalıdır. Örneğin, hibeye esas tutar 800.000 TL.,ayni katkı tutarı 200.000 TL. toplam proje tutarı 1000.000 TL, ihale sonrası oluşan toplam tutar ise 900.000 TL. olsun. Bu durumda başlangıçtaki hibeye esas oran 800.000/1000.000=0,80 olduğundan gerçekleşen tutar içerisindeki hibeye esas tutar 900.000*0,80=720.000 TL. olacaktır.
 
 (4) Başvuru aşamasında ayni katkı olarak taahhüt edilen işlerin projede öngörülen nitelik ve nicelikte gerçekleştirilmesi şarttır. Bu husus il müdürlüğü tarafından izlenir.
 
(5) Bu kapsamda yapılacak ayni katkılar, yatırımcının yapmakla yükümlü olduğu katkı payının yerine ikame edilemez.
 
Ayni katkıda fiziki gerçekleşme esas alınır, ayni katkıda gösterilen inşaat, makine-ekipman için ayrıca ihale yapma zorunluluğu yoktur.
 
Toplam proje tutarı 1.000.000 TL olan hibe başvurusuna ait bütçe içerisinde hibeye esas proje tutarı, ayni katkı ve toplam proje tutarı dağılımı şu şekilde oluşturularak sunulabilir
 
Örnek :
A-Hibeye Esas Proje Tutarı
Mal alımları (18 kalem)                             : 240.000 TL
İnşaat İşleri (2 ünite; 88 kalem)              : 560.000 TL
Toplam                                                            : 800.000 TL
B- Ayni Katkı Tutarı
Mal alımları (4 kalem)                              :   55.000 TL
İnşaat İşleri (1 ünite; 14 kalem)                 :  145.000 TL
Toplam                                                            : 200.000 TL
C- Toplam Proje Tutarı (A+B)    : 1.000.000 TL
 
Proje sahipleri tarafından taahhüt edilen ayni katkı, mutlaka bir iş karşılığı olmalı ve bütçe büyüklüğü ile birlikte iş kalemi olarak hibe başvuru formları bütçe tablolarında belirtilmelidir. Ayni katkı kapsamında belirtilen işin karşılığı olan tutarın uygulama aşamasında aynı tutarda gerçekleşmesinden ziyade, taahhüt edilen işin yapılması gerekmektedir. Bu nedenle de mutlaka hibe başvuru formları ve bütçe formlarında ayni katkı bölümlerinde yapılması planlanan işler ayrıntılı olarak belirtilmelidir.
 
Örneğin, hibeye esas proje tutarı büyüklüğü limiti içerisine girmediği için, yatırımın gerekliliği olan bir makinenin ve/veya inşaatın bir bölümüne ait gider tutarının tamamının kendi kaynakları kullanılarak temin edileceği proje sahibi tarafından taahhüt edilmişse, hibe sözleşmesi akdedildikten sonra inşaat işleri ile ilgili ayni katkı, inşaatın uygulama sırasına uygun olarak yatırımcı tarafından yerine getirilmelidir. Yatırımcının inşaat ile ilgili ayni katkısı gerçekleşmeden ve inşaat bir bütün olarak tamamlanmadan makine,ekipman, malzeme alımı ile ilgili hibe ödemesi talep edilemez. Makine,ekipman, malzeme alımı ile ilgili yatırımcının taahhüt ettiği ayni katkı yerine getirilmeden mal alımı ile ilgili hibe desteği talep edilemez.
 
YEDİNCİ BÖLÜM
 
A.Başvuru süresi :
 
Başvurular, Tebliğin yayımı tarihinden itibaren kırkbeş gün (Son başvuru tarihi 27/1/2014) içerisinde önce elektronik ortamda www.tarim.gov.tr internet adresi KKYDP başvuru butonundan girişleri yapılan başvurular daha sonra il müdürlüklerine dosya içerisinde elden teslim edilir.
 
Son günün tatil gününe denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar başvurular kabul edilir.
 
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ ve bu rehberde belirlenen esas ve usullere göre hazırlanan proje başvuruları, ilgili Tebliğde belirtilen başvuru süresi içerisinde ve başvuru son tarihine kadar önce www.tarim.gov.tr internet adresinden yapılır. Daha sonra elektronik ortamda girişleri yapılan başvuruya esas bütün belgeler yatırımın yapılacağı ildeki il müdürlüğüne dosya içerisinde elden teslim edilir.
 
- Başvuracak gerçek ve tüzel kişiler, program konusunda il proje yürütme biriminden ihtiyaç duydukları bilgiyi alabilirler.
 
- İl proje yürütme birimlerince verilecek bilgi, proje hazırlanmasında karşılaşılacak sorulara cevap vermekle sınırlı olup projenin kabul edilmesi konusunda bir taahhüt niteliği taşımaz.
 
- İl proje yürütme birimleri, yatırımcılara kesinlikle proje hazırlayamaz.
 
- Bu Tebliğde belirtilen esaslara uygun olarak hazırlanacak, programa ait uygulama rehberi, başvuru formları ve bilgilendirici dokümanlar ile satın alma kitabı Genel Müdürlük internet sayfasından temin edilebilir.
 
- Bakanlık tarafından düzenlenecek eğitim, çalıştay, bilgilendirme toplantılarıyla ve internet sayfası vasıtasıyla ilgililere bilgi aktarılır.
 
B. Başvurulacak yerler :
 
- Program ile ilgilenen gerçek ve tüzel kişi başvuruları önce elektronik ortamda www.tarim.gov.tr internet adresindeki KKYDP başvuru butonundan, daha sonra projenin gerçekleştirileceği ildeki il müdürlüklerine yaparlar.
 
C. Başvuru şekli :
 
 (1) Proje başvuruları;
 
- İlgili Tebliğin 8 inci maddesinde belirtilen yatırım konularını gerçekleştirmek amacıyla hazırlanır.
 
- İlgili Tebliğin 11 inci maddesinde belirtilen niteliklere sahip gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılır.
 
Elektronik ortamdaki başvuruların;
- Tüzel kişilerin vergi numarası ve yetkilendirilen kişinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile yapılması zorunludur.
- Gerçek kişilerde ise başvuru sahibi yada yetkilendirdiği kişinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile yapılması zorunludur.
 
- Bakanlık tarafından yayımlanacak uygulama rehberine uygun olarak hazırlanır.
 
(2) Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ ve bu rehberde belirlenen esas ve usullere göre hazırlanan proje başvuruları, ilgili Tebliğde belirtilen başvuru süresi içerisinde ve başvuru son tarihine kadar önce www.tarim.gov.tr internet adresi KKYDP başvuru butonundan yapılır.
 
Hibe başvuru formu ile birlikte başvuru formu eklerinden yatırım özeti, yatırım projesi, başvuru sahibi ve başvuru sahibinin projeye katılan ortaklarına ait bilgi ve belgeler ile başvuru sahibi tarafından yapılan beyan ve proje bütçe tablolarının elektronik ortamda www.tarim.gov.tr adresindeki ilgili alanlara veri girişleri eksiksiz olarak yapılır. Proje başvuru formu eklerine ait yatırım işletme planı, hibe sözleşmesi taslağı ve başvuru aşamasında verilmesi gereken “EK-I Başvuruların İdari Uygunluk Kontrol Listesi”nde belirtilen diğer destekleyici belgeler elektronik ortama yüklenir.
 
Hibe başvuru formu ile birlikte başvuru formu eklerinden yatırım özeti, yatırım projesi, başvuru sahibi ve başvuru sahibinin projeye katılan ortaklarına ait bilgi ve belgeler ile başvuru sahibi tarafından yapılan beyan ile proje bütçe tablolarının elektronik ortamdan çıktıları alındıktan sonra usulüne uygun olarak hazırlanan dosya yatırımın yapılacağı ildeki il müdürlüğüne başvuru sahibi veya yetkilendirdiği kişi tarafından klasör içerisinde elden teslim edilir.
 
(3) Teslim edilen başvuruya ait belgeler sadece EK-1’e göre kontrol edilir. Bu belgelerin daha önce elektronik ortamda girişi yapılan belgelerle uyumluluğu il proje değerlendirme komisyonunun sorumluluğundadır. Belgeler tam ise, başvuru dosyası kapalı zarfa konulur, zarfın üzerine projeye ait başvuru formunun fotokopisi yapıştırılır ve "DEĞERLENDİRME OTURUMUNDAN ÖNCE AÇMAYINIZ” ibaresi büyük harflerle yazılır ve başvuru sahibi veya yetkilendirilen kişi tarafından imzalanır ve kaşelenir. İl müdürlüğü tarafından elektronik ortamda iki nüsha olarak alınan ve taraflarca imzalanan “teslim etme-alma çıktısı”nın bir nüshası başvuru sahibine veya yetkilendirdiği kişiye teslim edilir diğer nüshası il müdürlüğünce muhafaza edilir. Bu çıktının örneği aşağıda verilmiştir.
 
KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDAKİ TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2013/59) KAPSAMINDA YAPILAN  …………. NOLU BAŞVURUYA AİT       TESLİM ETME - TESLİM ALMA BELGESİ
Başvuru sahibi;
Yukarıdaki açıklaması yapılan başvuruya ait; elektronik ortamda sunulan bütün bilgi ve belgeler ile il müdürlüğüne elden teslim edilmiş olan bütün bilgi ve belgelerin içerikleri dahil aynı olduğunu beyan eder, bu beyanın yanlış olduğunun hibe sözleşmesi imzalanmasından önce tespiti halinde başvurunun iptal edilmesine, hibe sözleşmesi imzalanmasından sonra tespit edilmesi halinde ise hibe sözleşmesinin fesih edilmesi ile ilgili hükümlerinin uygulanmasına hiçbir itirazının olmayacağını taahhüt eder.
İl Müdürlüğü;
Yukarıdaki başvuruya ait başvuru dosyası idari uygunluk kontrol listesine (EK-1) göre teslim alınmış olup, bu belgelerin içeriğinin uygunluğunun değerlendirilmesi il proje değerlendirme komisyonunun sorumluluğundadır.
Başvuru Sahibi                                                                               İl Müdürlüğü
 
Not: Bu belge başvuru dosyasının il müdürlüğüne tesliminden sonra düzenlenecek olup bir nüshası başvuru sahibine verilecek, bir nüshası da il müdürlüğünde muhafaza edilecektir.
 
(4) Hibe başvuru formu, ekleri ve destekleyici dokümanlarla birlikte iki takım olarak hazırlanan ve bir takımı son başvuru tarihine kadar il müdürlüğüne teslim edilen hibe başvuru dosyasının diğer nüshası da yatırımcı tarafından muhafaza edilir.
 
(5) Eksik belge varsa başvuru sahibi veya yetkilendirilen kişi ile birlikte tutanak düzenlenerek başvuru dosyası iade edilir. Eğer başvuru formunun evrak kaydı yapılmış ise tutanak ve resmi yazı ile birlikte yatırımcıya başvuru sahibine iade edilir. Yatırımcı Başvuru sahibi tespit edilen eksik belgeleri başvuru süresi içerisinde; önce elektronik ortamda tamamlayarak aldığı yeni başvuru çıktısı ve başvuru dosyası ile birlikte il müdürlüğüne yeniden başvuruda bulunabilir.
 
Teslim alınan başvurulara numara verilmesi :
 
Başvurular öncelikle elektronik ortamda yapılacağından başvuru numarası bu aşamada sistem tarafından otomatik olarak verilecektir.
 
- Eksik belgeli dosyalar teslim alınmaz.
- Uygulama rehberinde belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanmayan ve başvuru sahibi tarafından imzalanmamış başvurular kabul edilmez.
-Başvuru dosyası başvuru aşamasında sadece “Başvuruların İdari Uygunluk Kontrol Listesi”nde(Tebliğ 2013/59; EK-I ) belirtilen belgelerin var olup olmadığı yönünden incelenir. Bu inceleme ilk değerlendirme olmayıp, başvurunun içerik olarak uygunluğuna ve belgelerin elektronik ortamda girişi yapılan belgelerle uyumluluğuna karar verme yetkisi İl Proje Değerlendirme Komisyonundadır.
-Başvuru sahibi veya yetkilendirilen kişinin dosyanın kabulü esnasında hazır bulunması şarttır. Aksi takdirde dosya incelenmez ve bir üst yazı ile iade edilir.
Başvuru dosyasında eksik belgelerin olabileceği, bu durumda da eksik belgelerin tamamlanması gerekebileceği yatırımcı tarafından dikkate alınarak başvurusunun son güne bırakılmaması önerilir. Bu konuda doğabilecek olumsuz sonuçlardan yatırımcı sorumludur.
Uygulama rehberinde belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanmayan ve başvuru sahibi tarafından imzalanmamış başvurular kabul edilmez.
Posta, e-posta, kurye, faks, vb. yöntemlerle gönderilen başvurular ile son başvuru tarihinden sonra tarım il müdürlüğüne ulaşan başvurular ve el yazısı ile yapılan başvurular kabul edilmez.
 

 İSTENİLEN BELGELER

1 Başvuru sahibinin Bakanlık kayıt sistemine kayıtlı olduğuna dair belge,

2 Başvuru sahibi kuruluşun tüzük veya ana sözleşmesinin yer aldığı ticaret sicil gazetesi,

3 Tüzel kişiler için Ticaret ve Sanayi Odasından Tebliğ tarihinden sonra alınmış Faaliyet Belgesi,

4 Yatırım için yetkili kurul kararı ile yetkilendirme kararı,

5 Yetkilendirilen kişiye ait imza sirküleri,

6 Projesinde varsa ayni katkının karşılanacağına dair taahhütname,

7 İnşaat varsa, inşaat metrajı, keşif özeti ve teknik şartnamesi,

8 Makine ekipman varsa, makine ekipman teknik şartnamesi,

9 Başvuru sahibinin kâr-zarar hesabı ve son yıl bilanço hesapları, (Başvuru yılında faaliyete geçenler hariç).

10 Proje başvuruları için avan / tatbikat projesi,

11 Proje başvuruları için alınması planlanan makine ve ekipmana ait ölçekli yerleşim planı,

12 Başvuru sahibine ait yatırım yeri mülkiyet (tapu) belgesi/kamu kurum ve kuruluşları ile yapılan kira kontratı veya tahsis/irtifak belgesi,

13 Kapasite artırımı ve teknoloji yenileme konusunda yapılan başvurularda yatırım yeri kamu kurum ve kuruluşları dışında gerçek ya da tüzel kişilerden kiralanmış ise noter tasdikli kira sözleşmesi,

14 Kapasite artırımı ve teknoloji yenileme konusunda yapılan başvurular için üretim izin belgesi,

15 Kapasite artırımı ve teknoloji yenileme konusunda yapılan başvurular için kapasite raporu veya ekspertiz raporu,

16 Kapasite artırımı ve teknoloji yenileme konusunda yapılan başvurular için yapı kullanma izin belgesi,

17 Tamamlama proje başvuruları için yapı ruhsatı veya yapı kullanma izin belgesi,

18 Bütün başvurularda yatırım yerinin icralı ve davalı olmadığına ilişkin yatırımcı beyanı,

19 Yeni ve tamamlama konusunda yatırım yerinin (Organize Sanayi Bölgesi, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi İhtisas Küçük Sanayi Sitesi hariç) ipotekli ve şerhli olmadığına ilişkin tapu müdürlüğünden alınan belge,

20 Kapasite artırımı ve teknoloji yenileme konularında yatırım yerinin ipotekli ve şerhli (Organize Sanayi Bölgesi, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, İhtisas Küçük Sanayi Sitesi ipotek ve şerhi ile 3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu kapsamında şerh konulan yerlerden ilgili kurumundan yatırım yapılmasında sakınca olmadığına dair belge alınmış yatırım yerleri ve program kapsamında konulan şerh hariç) olmadığına ilişkin tapu müdürlüğünden alınan belge,

21 Kapasite artırımı ve teknoloji yenileme konusunda yapılan başvurularda başvuruya esas tesisin daha önce bu program ile ilgili olarak yayımlanan 2011/9 sayılı Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Çerçevesinde Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Tebliği ve 2012/64 sayılı Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında hibe desteğinden yararlanmadığına dair taahhütname,

22 Başvuruya esas projenin hibe desteği dışında kalan kısmı için, Bakanlığın ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanmayacağına dair taahhütname,

23 Yeni tesis başvurularında (Koyun keçi ve manda yatırımları hariç) hibe sözleşmesi imzalamadan önce imar/mevzi imar planını getireceğine dair taahhütname,

24 Koyun keçi ve manda konusundaki yeni tesis başvurularında yatırım yeri ile ilgili ruhsat vermeye yetkili kurumdan, söz konusu tesis için imar planına bakılmaksızın, inşaat ruhsatı ve yapı kullanım izni verileceğine dair yazı,