Yazdır

SÜS BİTKİLERİ İTHALAT UYGULAMA GENELGESİ (2012/3)

 
SÜS BİTKİLERİ İTHALAT UYGULAMA GENELGESİ
 
(2012/3)
 
Amaç
 
MADDE 1 – (1)Süs bitkileri üretimi yapan işletmelerin ve Genelge kapsamında belirtilen kullanıcıların ihtiyacı olan kaliteli tohum, aşı gözü, aşı kalemi, çelik, fide, fidan gibi çoğaltım materyalinin yurt içi üretimden tedarik edilememesi durumunda yapılacak ithalat ve doğrudan satış amacıyla süs bitkileri ithalatı ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.
 
Kapsam
 
MADDE 2 – (1)Bu Genelge; 2012/5 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği’ninEk-3 listesinde yer alan G.T.İ.P. numaralarından süs bitkileri ithalatı için kullanılan ve Ek-1’de belirtilen G.T.İ.P. numaralarını kapsar.
 
 
 
Hukuki Dayanak
 
MADDE 3 –  (1)Bu Genelge 03.06.2011 tarih ve 639 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 31.10.2006 tarih ve 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu,11.06.2010 tarih ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, 18.03.2010 tarih ve 5977 sayılı Biyogüvenlik Kanunu, 15.01.2004 tarih ve 5042 sayılı Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun ve bu kanunlara istinaden çıkarılan ikincil mevzuat, 27.04.1996 tarih ve 96/8125 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES), 24.08.2004 tarih ve 25563 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Doğal Çiçek Soğanlarının Sökümü, Üretimi ve Ticaretine İlişkin Yönetmelik ile 30.12.2011 tarih ve 28158 sayılı Resmi Gazete (3.Mükerrer)’de yayımlanan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/5) hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
 
Tanımlar
 
MADDE 4 – (1) Bu genelgede geçen;
 
a)      Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
 
b)      BÜGEM: Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünü,
 
c)      CITES: Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmeyi,
 
ç)   G.T.İ.P.: Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunu,
 
d) Genetik yapısı değiştirilmiş organizma (GDO): Modern biyoteknolojik yöntemler kullanılmak suretiyle gen aktarılarak elde edilmiş, insan dışındaki canlı organizmayı,
 
e)    Süs bitkisi: Doku kültürü de dâhil olmak üzere farklı yöntemler kullanılarak estetik, fonksiyonel ve ekonomik amaçlarla üretilen/çoğaltılan bitki, bitkicik ve çoğaltım materyalini,
 
f)     Yetki Devredilen Bakanlık İl Müdürlükleri: Adana, Ankara, Antalya, İstanbul, İzmir, Sakarya ve Yalova Bakanlık İl Müdürlüklerini,
 
g)  Yetkilendirilmiş Tohumculuk Kuruluşu: Tohumluk üretici belgesine sahip, ilgili alt birliğe üye ve Bakanlık tarafından yetkilendirilen gerçek veya tüzel kişileri,
 
      ifade eder.
 
Başvurular ve İthalat Ön İzinlerinin Verilmesi
 
MADDE 5 (1)İthalat ön izin başvuruları, ithalatın gerçekleştirileceği giriş gümrük kapısının bulunduğu yetki devredilen Bakanlık İl Müdürlüğüne yapılır.
 
(2) Bu Genelge kapsamındaki süs bitkileri ithalat ön izinleri, yetki devredilen Bakanlık İl Müdürlükleri tarafından verilir.
 
Süs Bitkileri İthal Etmeye Yetkili Kuruluşlar
 
MADDE 6 – (1) Bu genelge kapsamında aşağıdaki kurum ve kuruluşlara süs bitkileri için ithalat ön izni verilebilir.
 
a)        Yetkilendirilmiş Tohumculuk Kuruluşları. 15.05.2009 tarih ve 27229 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği”nin 15. maddesine göre düzenlenen Süs Bitkisi Üretici Belgesine istinaden alınacak “Yetkilendirilmiş Tohumculuk Kuruluşu Belgesi”ne sahip kuruluşlar.Ek 1’de belirtilen süs bitkilerini, çim bitkisi rizom ve stolonları ile ıtri ve tıbbi bitkilerin çoğaltım materyallerinin ithalatını, üretim veya ticari amaçlı olarak yapabilirler.
 
b)       Üretim kooperatifleri. Bu kooperatiflerin “Yetkilendirilmiş Tohumculuk Kuruluşu Belgesi” alabilmesi için; kooperatifin herhangi bir üye veya üyelerine ait geçerli bir kapasite raporu ve kooperatif üyeliğini belirten resmi bir belge ile ilgili yönetmelikte belirtilen diğer evraklar tamamlanarak Bakanlık İl Müdürlüğüne başvurulması halinde kooperatife “süs bitkisi üretici belgesi” düzenlenebilecektir.
 
c)        “Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği”nin 6. maddesine göre düzenlenen üretici belgesine istinaden alınacak “Yetkilendirilmiş Tohumcu Kuruluşu Belgesi”ne sahip kuruluşlar. Bu kuruluşlar G.T.İ.P. numarası 1209 30 00 00 00 ve 1209 99 91 00 00 00 olan süs bitkileri tohumları ile 0601 grubunda yer alan çim bitkisi rizom ve stolonları ile ıtri ve tıbbi bitkilerin çoğaltım materyalini ithal edebilirler.
 
d)       Kamu Tarımsal Araştırma Kuruluşları, Sertifikasyon Kuruluşları ve Üniversiteler ile bitki ıslahçı hakları başvurusunda bulunan kuruluşlar. Bu kuruluşlar sadece araştırma geliştirme ve deneme amaçlı süs bitkisi ithalatı yapabilirler. Sertifikasyon kuruluşlarının ithalat izin talepleri ile ilgili işlemler BÜGEM tarafından yürütülür.
 
Kapasite Raporu Düzenlenmesi
 
MADDE 7 – (1)  Kapasite raporları www.tohum.bugem.gov.tr sayfasında yayımlanan formata göre, aşağıdaki esaslar çerçevesinde, Bakanlık İl Müdürlükleri tarafından 2 suret olarak düzenlenerek bir sureti Bakanlık İl Müdürlüğü dosyasında muhafaza edilir ve diğer sureti ilgili firmaya teslim edilir.
 
(2) Kapasite raporlarının geçerlilik süresi 5 (beş) yıldır. Bu beş yıl içerisinde yılda bir kez işletme faaliyetinin devam edip etmediği ilgili Bakanlık İl Müdürlüğü tarafından kontrol edilir.
 
(3)  Kapasite raporu düzenlenmesi;
 
a)    Kapasite raporunda yer alan üretim alanları, çalışan personel ve tesislere ait bilgiler Bakanlık İl Müdürlüklerince yerinde tespit edilir ve onaylanır. Üretim ve satış bilgileri için firma beyanları esas alınır.
 
b)    Süs bitkileri üreten kuruluşların “Bitki Pasaportu Sistemi ve Operatörlerin Kayıt Altına Alınması Hakkında Yönetmelik” kapsamında operatör kaydı yaptırmaları zorunludur.
 
CITES ve Doğal Çiçek Soğanları
 
MADDE 8 – (1)CITES Sözleşmesine ilişkin uygulamalar, 27.12.2001 tarih ve 24623 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmenin Uygulanmasına Dair Yönetmelik ve 06.08.2004 tarih ve 25545 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmenin Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre yapılmakta olup ek listeler Ekonomi Bakanlığı tarafından tebliğ ile yayımlanır. Kültürü yapılan ıslah edilmiş türler hariç, CITES Sözleşmesi kapsamına giren türlerin ithalat izinleri BÜGEM tarafından verilir. CITES sözleşmesi gereği CITES ek listelerinde yer alan tür ve alt türlerin ithalatında, ihracatçı ülkenin yönetim mercilerince düzenlenmiş orijinal CITES Belgesi aranır. Ayrıca, ithal edilmek istenilen bitkinin, bu listede yer alan Familya içinde yer alması halinde; tür ve alt tür isimleri ile menşeinin mutlaka fatura/proforma faturada belirtilmesi gerekir.
 
(2) Kültürü yapılan ıslah edilmiş tür ve çeşitler hariç olmak üzere, 25.11.2011 tarih ve 28123 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Doğal Çiçek Soğanlarının 2012 Yılı İhracat Listesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 51) kapsamında yer alan doğal çiçek soğanları ve bu türlerin her türlü çoğaltım materyali olarak ithalatına, 18.10.2002 tarihinde alınan Doğal Çiçek Soğanları Teknik Komitesi kararı gereği izin verilmez. Bu materyallerin re-eksport amaçlı ithalat izinleri BÜGEM’ in yetkisindedir.
 
Araştırma, Geliştirme ve Deneme Amaçlı İthalat
 
MADDE 9 (1) Yurt içinde araştırma, geliştirme ve deneme faaliyetleri çerçevesinde araştırma, geliştirme ve deneme amaçlı olarak kullanılacak süs bitkilerinin ithalat ön izni, yetki devredilen Bakanlık İl Müdürlükleri tarafından verilir.
 
(2) Bu amaçlarla ithalat yapacak kişi veya kuruluşlardan “Yetkilendirilmiş Tohumculuk Kuruluşu” olma şartı istenmez.
 
(3) Üniversitelerin kendilerine ait bilimsel amaçlı araştırma projelerinde kullanılmak üzere, proje örneğinin yetki devredilen Bakanlık İl Müdürlüklerine ibraz edilmesi kaydıyla, ithal edilecek çoğaltım materyallerine projede belirtilen miktarda “Yetkilendirilmiş Tohumculuk Kuruluşu” belgesi aranmaksızın yetki devredilen Bakanlık İl Müdürlüğü tarafından ithal izni verilebilir. 
 
Teşhir ve Hibe Amaçlı İthalat
 
MADDE 10 (1) Fuar kapsamında teşhir ve tanıtım amaçlı olarak; sergi sonunda ihracatçı ülkeye bitkilerin iade edilmesi, materyallerin gümrükten girişi ve çıkışı sırasında karantina kontrollerinin materyali getiren kişi veya kuruluş tarafından yaptırılması ve ticari amaçla kullanılmayacağının taahhüt edilmesi şartıyla yetki devredilen İl Müdürlüklerince ithalat izni verilebilir. İthalatı yapan kişi veya kuruluşlardan “Yetkilendirilmiş Tohumculuk Kuruluşu” belgesi aranmaz ancak ithalatı yapan kişi veya kuruluşlar söz konusu ithalat işleminin tüm aşamaları için ilgili Bakanlık İl Müdürlüğü’nü bilgilendirmekle görevlidir.
 
(2) Kamu kuruluşlarının ticari amaçla olmayan (hibe, hediye vb.) ithalatlarında “Yetkilendirilmiş Tohumculuk Kuruluşu” belgesi aranmaz. Bu tür ithalat izinleri yetki devredilen Bakanlık İl Müdürlüklerinin yetkisinde olup, söz konusu kuruluşun ithal etmiş olduğu materyal, kuruluşun ithalat sırasında beyan etmiş olduğu alana Bakanlık İl Müdürlüğü teknik elemanları gözetiminde dikilir.
 
Islahçı Hakkı
 
MADDE 11 (1) Islahçı hakları ile ilgili olarak 5042 sayılı Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun hükümlerine göre, koruma altına alınan bir çeşidin tohumluklarının ithalinde korunan çeşidin hak sahibi yetkilidir. Bu tür tohumlukların hak sahibi dışındaki kişi ve kuruluşlar tarafından ithal edilebilmesi için hak sahibinin izni gereklidir.
 
(2) Yurt dışındaki hak sahiplerinin temsilcisi olarak ıslahçı hakkı başvurusunda bulunan kuruluşlar bitki çeşitleri bülteninde ilan edilen çeşitlerin teknik inceleme miktarları için deneme miktarı kadar tohumluğu yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu olmadan ithal edebilir.
 
Süs Bitkileri İthalinde İstenecek Belgeler
 
MADDE 12 – (1)İthalat başvurusu sırasında aşağıdaki belgeler istenir.
 
a)    Müracaat dilekçesi (Ek–2)
 
b)    Kontrol Belgesi (Ek–3): 2012/5 sayılı Tebliğ esas alınarak düzenlenir (3 nüsha). Kontrol Belgesi 6 (altı) ay geçerli olup, bu süre uzatılamaz. Her bir kontrol belgesi için ayrı ayrı ithalat ön izin başvurusu gerekir. Kontrol belgesinde ithal edilecek materyalin G.T.İ.P. numarası 12’li (onikili) olarak belirtilmelidir. 
 
c)     Fatura/Proforma Faturanın aslı veya ithalatçı firma tarafından onaylanmış sureti (3 (üç) nüsha) ve Türkçe tercümesi. Fatura/Proforma faturada bulunması gereken hususlar şunlardır:
 
1.     Fatura/Proforma faturanın tarih ve sayısı (Tarihi 6 (altı) aydan daha eski olamaz),
 
2.     İthal edilecek materyalin tür ve çeşit ismi,
 
3.     İthal edilecek materyalin G.T.İ.P. numarası,
 
4.     İthal edilecek materyalin miktarı ve parasal değeri,
 
5.     İthalatçı firma adı, yetkili imza ve kaşesi,
 
6.     İhracatçı firmaya ait iletişim bilgileri.
 
       ç)  Tohumluğun genetik yapısı değiştirilmiş organizma (GDO) olmadığına dair belge:
 
a.    İthalatçı kuruluştan Taahhütname (Ek–4) istenir.
 
b.    İhracatçı kuruluş ise, bu beyanını fatura/proforma fatura üzerinde veya ayrı bir belge ile belirtebilir.
 
c.    İhracatçı firma tarafından belgelendirilemediği durumlarda, GDO’dan ari olduğunu belgeleyen analiz raporu istenir. 
 
(2) Müracaat dilekçesi, kontrol belgesi, fatura/proforma fatura ve diğer belgelerde, firma yetkilisinin ismi, kaşesi, tarih ve imzası bulunmalıdır. Bütün belgeler aynı yetkili tarafından imzalanmış olmalıdır.
 
(3) İthalat başvurusu sırasında belgelerden herhangi biri eksik ise müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 
İthalat Ön İzin Yazısının Düzenlenmesi
 
      MADDE 13 – (1) Bu Genelge çerçevesinde, uygun bulunan talepler için 3 suret ithalat ön izin yazısı düzenlenir. İthalat ön izin yazılarında; müracaat tarihi, materyalin hangi ülke ve firmadan ithal edileceği, fatura/proforma faturanın tarihi varsa sayısı, G.T.İ.P. numarası ve açıklaması ile miktarı ve parasal değeri, ithal amacı ve giriş gümrük müdürlüğü belirtilmelidir.
 
(2) Uygun görülen ithalatlara ait Kontrol Belgeleri, Bakanlık İl Müdürü veya yetkilendirdiği birim amiri tarafından imzalanır.
 
(3) İthalat ön izin yazısının paraflı suretine, ithalata konu olan belgeler eklenerek dosyasında muhafaza edilir.
 
(4) Diğer iki suret ithalat ön izin yazılarına, Kontrol Belgesi ve fatura/proforma faturanın birer sureti ek yapılarak; ikinci sureti, Zirai Karantina Müdürlüğüne veya Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğüne karantina işlemlerinde kullanılmak üzere gönderilir. Üçüncü sureti ise, ithalat talebinde bulunan firmaya iletilir.  
 
(5) 2012/5 sayılı Tebliğ’e göre hazırlanan uygunluk (Ek–5) veya uygunsuzluk yazısı (Ek–6); gerekli kontroller yapıldıktan sonra Zirai Karantina Müdürlükleri, Zirai Karantina Müdürlüklerinin bulunmadığı illerde ise Bakanlık İl Müdürlüğü tarafından düzenlenerek ilgili gümrük müdürlüğüne ve ithalatçıya iletilir.
 
Yükümlülükler
 
MADDE 14 -(1) İthalatçı kuruluş fiili ithalat miktarını ithalat ön izin başvurusunun yapıldığı Bakanlık İl Müdürlüğüne bildirir. Bu bilgiler üçer aylık dönemlerde yetki devredilen Bakanlık İl Müdürlüğü tarafından BÜGEM’e iletilir.
 
(2) İthalat işleminin gerçekleştirilememesi durumunda, daha önce firmaya verilmiş olan tüm belgeler eksiksiz olarak, ithalat ön izin başvurusunun yapıldığı Bakanlık İl Müdürlüğüne iade edilir.
 
(3) Genetik yapısı değiştirilmiş organizma (GDO)’lu tohumlukların ithalatına izin verilmez. Ancak, Bakanlıkça uygun görüldüğü takdirde, ilgili mevzuatı çerçevesinde, yalnızca araştırma amaçlı olmak üzere bu tip tohumlukların ithalatına izin verilebilir. Söz konusu ithalata ilişkin işlemler BÜGEM tarafından yürütülür.
 
(4) Bu Genelge kapsamında yer alan bilgi ve belgeler, www.tohum.bugem.gov.tr ilewww.bugem.gov.tr  internet sayfalarında yayımlanır.
 
(5) Yetki devredilen Bakanlık İl Müdürlükleri, “Süs Bitkileri İthalatı İstatistik Bilgi Cetvel”ini (Ek–7) her ayın ilk haftasında BÜGEM’de olacak şekilde gönderirler.
 
İdari Yaptırımlar
 
MADDE 15 – (1) Bu Genelge hükümlerine uymayanlar ve ithalat işlemlerinde gerçeğe aykırı bilgi ve belge verenler veya belge üzerinde tahrifat yapanlar hakkında 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu’nun 12. Maddesi gereğince işlem yapılır.
 
Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat
 
MADDE 16 (1)2012/3 sayılı “Süs Bitkileri İthalat Uygulama Genelgesi”yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2011/3 sayılı “Süs Bitkileri İthalat Uygulama Genelgesi”yürürlükten kaldırılmıştır.
 
Yürürlük
 
MADDE 17 (1)Bu Genelge, Bakan Olur’u tarihinde yürürlüğe girer.
 
Yürütme
 
MADDE 18 (1)Bu Genelge hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
 
 
 
EKLER:
 
Ek-1: G.T.İ.P. Listesi
 
Ek–2:  Müracaat Dilekçesi
 
Ek–3: Kontrol Belgesi
 
Ek–4: İthal Edilecek Materyalin Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizma (GDO) Olmadığına Dair Taahhütname
 
Ek–5: Uygunluk Yazısı 
 
Ek–6: Uygunsuzluk Yazısı
 
Ek–7: Süs Bitkileri İthalatı İstatistik Bilgi Cetveli