Yazdır

PAZARA GİRİŞ BELGELERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR

4 Eylül 2014 PERŞEMBE                Resmî Gazete                             Sayı : 29109
KURUL KARARI
Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan:
Tarih    : 26/8/2014
Karar No           : 2014/8
Konu    : Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi
Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunca;
Ekonomi Bakanlığının 30/1/2014 tarihli ve 7635 sayılı, 19/3/2014 tarihli ve 19667 sayılı yazıları dikkate alınarak; 94/6401 sayılı İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı çerçevesinde, Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 24/7/1997 tarihli ve 97/8 sayılı Kararının 1 inci maddesi ile kabul edilen Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Karar ile bu Karara istinaden 31/7/1997 tarihli ve 23066 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 97/5 sayılı İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında “Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ”in yerine geçmek üzere hazırlanan ekli “Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar”ın kabulüne, karar verilmiştir.
PAZARA GİRİŞ BELGELERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR
Amaç
MADDE 1 –
(1) Bu Kararın amacı, Türkiye’de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketler tarafından çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesini teminen akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan alınacak kalite, çevre belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretler ile tarım ürünlerine ilişkin laboratuvar analizleri ve belgelendirme işlemleriyle ilgili harcamaların belirli bir bölümünün Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanmasıdır.
Kapsam
MADDE 2 –
(1) Bu Karar, Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketlerin pazara giriş belgeleri alımına yönelik destekleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 –
(1) Bu Karar, 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı Bakanlar Kurulu Kararma istinaden hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 –
(1) Bu Kararda geçen:
a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,
b) İBGS: İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğini,
c) Pazara Giriş Belgeleri: Bir ülke pazarına girişte zorunlu olarak aranan veya pazara girişte avantaj sağlayan belge/sertifıka ve/veya test/analiz raporlarını,
d) Şirket: Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan ve Türk Ticaret Kanunu’nun 124 üncü maddesinde belirtilen kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketleri,
ifade eder.
Desteklenecek Faaliyetler
MADDE 5 –
(1) Bu Karar kapsamında şirketlerin, Uygulama Usul Esasları ile belirlenen Pazara Giriş Belgelerine ilişkin giderleri % 50 oranında ve belge başına en fazla 25.000 (yirmibeşbin) ABD Dolarına kadar desteklenir. Şirket başına yıllık en fazla 250.000 (ikiyüzellibin) ABD Dolarına kadar destek verilir.
MADDE 6 –
(1) Şirketlerin Pazara Giriş Belgelerine ilişkin harcamaları; bu harcamaların en az %51 ortaklık payına sahip olduğu organik bağı bulunan şirketler üzerinden gerçekleştirilmesi durumunda da destek kapsamında değerlendirilir.
Ödeme Belgelerinin İbrazı ve Ödeme
MADDE 7 –
(1) Bu Karar kapsamındaki destek ödemesinden yararlandırılacak olan şirketler tarafından gerçekleştirilen giderlere ilişkin harcama belgeleri ile Uygulama Usul ve Esaslarında belirtilen diğer belgelerin, kalite, çevre belgeleri ile insan, can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretlerin alınış tarihinden ve tarım ürünleri laboratuvar analizleri raporlarının düzenleniş tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde, gerekli incelemenin yapılarak Bakanlığa intikal ettirilmesini teminen, üyesi oldukları İBGS’ye ibraz edilmesi gerekmektedir.
(2) Bu Karar kapsamındaki desteklerden yararlanmak için başvuran şirketlerin eksik bilgi ve belgelerini bildirim tarihinden itibaren en geç 3 (üç) ay içerisinde tamamlamaları gerekir. Eksikliklerin 3 (üç) ay içerisinde tamamlanmaması halinde destek başvurusu süresi içinde yapılmamış kabul edilir. 3 (üç) aylık süre İBGS evrak-çıkış tarihiyle başlar, şirketin bildirim üzerine vereceği cevabın IBGS evrak kaydına girmesi ile biter.
(3) Bakanlık ve İBGS gerekli incelemenin yapılmasını müteakip, ödeme yapılmasına karar verilen şirketler ile ödeme miktarlarını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na bildirir. Bakanlıktan alınan bildirim üzerine, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ödemeyi yapar.
(4) Bakanlık, destek müracaatının değerlendirilerek ödeme yapılacak şirketlerin belirlenmesi ile ödeme miktarlarının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına bildirilmesi konusunda İBGS’nin yetkilendirilmesine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapabilir.
MADDE 8-
(1) Ödemeye ilişkin, ibraz edilen belgelerdeki giderlerin (dolaylı vergiler dâhil) Türk Lirası (TL) cinsinden olanları TL, döviz cinsinden olanları ise ödeme belgesi tarihindeki “Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları” listesinde yer alan çapraz kurları ve döviz alış kurları esas alınarak, ABD Dolan karşılığı TL olarak Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan ödenir. “Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları” listesinde yer almayan ülke para birimleri ABD Doları’na çevrilirken “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca Alım Satıma Konu Olmayan Bilgi Amaçlı Kur Tablosu”nda yer alan kurlar esas alınır.
(2) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca Alım Satıma Konu Olmayan Bilgi Amaçlı Kur Tablosu”nda yer almayan ülke para birimleri ABD Doları’na çevrilirken Bakanlıkça uygun görülen diğer uluslararası veri kaynaklan esas alınır.
Yaptırım
MADDE 9 –
(1) Bu destekten yararlanacak olanların yanıltıcı bilgi ve belge vermesinden dolayı haksız olarak tahsil ettikleri, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu kaynaklı ödemelerde “6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun” hükümleri uygulanır.
MADDE 10 –
(1) Bu Kararın uygulama usul ve esaslarını belirlemeye, uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları inceleyip sonuçlandırmaya, bu Karar hükümleri çerçevesinde desteklenecek şirketleri ihracat stratejisinde belirtilen ilke, hedef ve politikalar çerçevesinde tespit etmeye ve ödenecek destek miktarını her türlü kamu alacağına karşılık mahsup etmeye, Bakanlık yetkilidir.
Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat
MADDE 11 —
(1) Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 24/7/1997 tarihli ve 97/8 sayılı Kararının 1 inci maddesi ile kabul edilen Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Karar ile bu Karara istinaden 31/7/1997 tarihli ve 23066 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 97/5 sayılı “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ“ yürürlükten kalkmıştır.
Geçici Hükümler
GEÇİCİ MADDE 1 –
(1) Bu Kararın yayımlandığı tarih itibarıyla 97/5 sayılı “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” kapsamında destek başvurusu bulunan şirketlere bu Kararın lehe olan hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 12 —
(1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13 —
(1) Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakam yürütür.
 
Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi İlişkin Karar