Yazdır

TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİ YARDIMLARINA İLİŞKİN PARA-KREDİ VE KOORDİNASYON KURULU KARARI

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan:

Tarih: 05/02/2016

Karar No: 2016/1

Konu: Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımları

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunca;

Ekonomi Bakanlığının 15/01/2016 tarihli ve 1089 sayılı yazısı ile İhracata Yönelik Devlet Destekleri Değerlendirme Komitesinin 31/12/2015 tarihli ve 12 No'lu Toplantısının 1 inci Gündem maddesiyle ilgili olarak aldığı Karar dikkate alınarak; 94/6401 sayılı İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararına istinaden hazırlanan ekli 'Tarımsal Ürünlerde ihracat İadesi Yardımlarına İlişkin Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Kararanın kabulüne, karar verilmiştir.

TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİ YARDIMLARINA İLİŞKİN PARA-KREDİ VE KOORDİNASYON KURULU KARARI

Karar No:

MADDE 1 - (1) Bu Karar, Dünya Ticaret örgütü Tarım Anlaşması çerçevesinde, Bakanlar Kurulu’nun 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı’na dayanılarak hazırlanan, Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 05/02/2016 tarihli ve 2016/1 sayılı Kararı’na istinaden hazırlanmıştır.

MADDE 2 - (1) Bu Karar, ülkemiz tarımsal ürünlerinin uluslararası piyasalarda rekabet gücünün ve ihracat potansiyelinin artırılması amacıyla hazırlanmıştır.

MADDE 3 - (1) Bu Karar’da geçen;

a)  İhracat İade Miktarı: Fiziki birim başına yapılacak ödeme miktarıdır.

b)  Miktar Barajı: Ürün bazında ihracat iadesi yardımlarına esas olacak kısmı belirten orandır.

c)  Azami Ödeme Oranı: Mamulün ihracat bedeli dikkate alınarak yapılacak azami ödemeyi belirleyen orandır.

ç) İhracat Bağlantılı Tarımsal Üretim Sözleşmesi: İhraç edilecek olan ürünlerin bünyesinde kullanılan tarım ürünlerinin üretimi ve ihracatçıya teslimi ile ilgili olarak, ihracatçı ile üretici arasında, ürünün idrak tarihinden asgari üç ay önce yapılan ve ilgili İhracatçı Birliğine teslim edilen sözleşmedir.

d)  Fiili İhracat: İhraç ürününün, buna ilişkin gümrük beyannamesinin tescili sırasında bulunduğu durum ve niteliğini gümrük denetiminden çıktığı sırada da aynen muhafaza etmesi ve bu haliyle Türkiye Gümrük Bölgesi’ni terk etmesidir (Serbest Bölgelere yapılan satışlarda ise ürünün buradan başka bir ülkeye ihraç edildiğinin tevsikidir.).

MADDE 4 - (l) Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu ödenekleri çerçevesinde karşılanmak üzere; aşağıdaki tabloda yer alan ürünlerin ihracatında, yine tabloda belirtilen ihracat iade miktarları, azami ödeme oranlan ve miktar baraj lan dikkate alınarak, ihracat iadesi yardımı sağlanır.

(2)        İhracatçı firmalar adına doğan hak edişler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde ihracatçı adına açılacak hesaptan, anılan Banka kanalıyla mahsup yoluyla karşılanır.

(3)        imalatçı firmalar, kendi dış ticaret şirketleri ya da şirketlerinin de yer aldığı aynı kuruluş bünyesindeki bir dış ticaret firması kanalıyla ihracatı gerçekleştirmeleri ve dış ticaret firmalarının hak edişlerini imalatçı firmalarına devretmeleri durumunda teşvikten faydalanabilirler. İhracatçı firmalar hak edişlerini ürünü satın aldıkları imalatçı veya üretici firmalara devredebilirler.

(4)        Sektörel Dış Ticaret Şirketlerinin (SDŞ) ortakları, SDŞ kanalıyla ihracatı gerçekleştirmeleri ve SDŞ tarafından hak edişlerin ortaklarına devredilmesi durumunda teşvikten faydalanabilirler.

(5) İhracatçı firmalar; hak edişlerinin en fazla % 85’lik kısmını, ihraç ettikleri ürünü satın aldıkları veya söz konusu ürünün ihraç edilebilmesi amacıyla gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında mal ve hizmet satın aldıkları firmalara bu Karar’ın 6’ncı maddesinde belirtilen giderlerin mahsubunda kullanılmak üzere devredebilirler. Hak ediş devri yapılan firmalar da, yine bu Karar’ın 6’ncı maddesinde belirtilen giderlerin mahsubunda kullanılmak üzere, söz konusu hak edişleri üçüncü kişilere devredebilirler.

(6)        Söz konusu devir kapsamında enerji giderleri, ihracatçı birlikleri nispi aidatları ve ihracata yönelik ürün alım-satımına ilişkin borsa tescil giderleri de değerlendirmeye alınır.

 

SIRA

NO

MADDE ADI

ARMONİZE GTİP

İHRACAT

İADE

MİKTARI

MİKTAR

BARAJI

AZAMİ

ÖDEME

ORANI

1

Kümes hayvanları etleri (sakatatlar hariç)

02.07(0207.13.91,99;
0207.14.91,99;
0207.26.91,99;
0207.27.91,99; 0207.43;
0207.44.91,99;
0207.45.93,95,99;
0207.53; 0207.54.91,99;
0207.55.93,95,99;
0207.60.91,99 hariç)

380 TL/Ton

% 41

% 14

2

Yumurta

0407.00

35 TL/1000 Adet

% 65

%10

3

Bal

0409.00

130 TL/Ton

%32

% 2

4

Buket yapmaya elverişli veya süs amacına uygun cinsten çiçekler ve tomurcuklar

0603.11,12,13,14,15,19

400 TL/Ton

%45

% 9

5

Sebzeler (pişirilmemiş, buharda veya suda kaynatılarak pişirilmiş) (dondurulmuş)

07.10 (0710.10 hariç)

160 TL/Ton

% 45

%10

6

Kurutulmuş sebzeler (bOUİn halde, kesilmiş, dilimlenmiş, kırılmış veya toz halinde, fakat başka şekilde hazırlanmamış)

07.12(0712.90.11 hariç)

720 TL/Ton

%40

%10

7

Meyveler ve sert çekirdekli meyveler (pişirilmemiş, buharda veya suda kaynatılarak pişirilmiş, dondurulmuş)

08.11

155 TL/Ton

% 45

%6

8

Zeytinyağı

15.09

30 TL/Ton

% 100

%2

9

Kümes hayvanları etinden, sakatatından yapılmış sosisler ve benzeri ürünler ile kümes hayvanları etinden hazırlanmış veya konserve edilmiş ürünler

1601.00.99; 1602.31,32

485 TL/Ton

% 50

%10

10

Hazırlanmış veya konserve edilmiş balıklar

16.04

485 TL/Ton

% 100

% 5

11

Çikolata ve kakao içeren gıda müstahzarları

18.06

235 TL/Ton

% 48

% 5

12

Makarnalar

19.02

130 TL/Ton

% 32

% 9

13

Bisküviler, gofretler, kekler

1905.31,32; 1905.90.45; 1905.90.60.00.14

235 TL/Ton

% 18

% 7

14

Dondurulmuş meyve ve sebze ile meyve ve sebze işleme sanayiine dayalı gıda maddeleri

20.01,20.02,20.03,20.04,
20.05,20.06,20.08

(2008.11; 2008.19.12;

2008.19.13.00.11;

2008.19.19.00.14.39.49;

2008.19.92;

2008.19.93.00.11;

2008.19.95.00.14.39.49;

2008.19.99.00.19 hariç)

165 TL/Ton

% 100

% 8

15

Reçel, jöle, marmelat, meyve veya sert kabuklu meyve püreleri veya pastları

20.07 (2007.99.20;

2007.99.97.00.18 hariç)

125 TL/Ton

% 35

% 5

16

Meyve suları ve sebze suları, meyve nektarları

20.09

320 TL/Ton

% 15

% 12

MADDE 5 - (1) 4’üncü maddenin 5, 6, 7 ve 14’üncü sıra numaralarında yer alan ürünlerin, İhracat Bağlantılı Tarımsal Üretim Sözleşmesi kapsamında temin edilerek ihraç edilmeleri halinde, 4’Uncü maddede belirtilen ihracat iade miktarları ve azami ödeme oranları % 100 oranında artırılır. Bu suretle hesaplanacak % 100’lük artış tutarının % 50’si üreticiye nakit ödenir, % 50’si ise, 4’Uncü madde uyarınca ihracatçı adına açılmış olan mahsup hesabına alacak kaydedilir.

(2)  4’ttncü maddenin 3 ve 4’üncü sıra numaralarında yer alan ürünlerin İhracat Bağlantılı Tarımsal Üretim Sözleşmesi kapsamında temin edilerek ihraç edilmeleri halinde ise, 4’üncü maddede belirtilen ihracat iade miktarları ve azami ödeme oranları % 50 oranında artırılır. Bu suretle hesaplanacak % 50’lik artış tutarının % 50’$i üreticiye nakit ödenir, % 50’si ise, 4’üncü madde uyarınca ihracatçı adına açılmış olan mahsup hesabına alacak kaydedilir.

(3)        İhracat Bağlantılı Tarımsal Üretim Sözleşmesi kapsamında yukarıda belirtilen artırımlı iadelerden faydalanabilmek için, sözleşme ile birlikte ilgili İhracatçı Birliğine, ürünün idrak tarihinden asgari Uç ay önce ön müracaatta bulunulması zorunludur. Ancak, ürünün özelliğine ve ilk idrak tarihine göre bu süre 45 güne kadar düşürülebilir.

(4) 4’üncü maddenin 5, 6, 7 ve 14’üncü sıra numaralarında yer alan mamullerin üretiminde hammadde olarak kullandığı ürünleri, sahip oldukları veya kiraladıkları tarım arazilerinde üreten ve bu durumu idrak tarihinden önce ilgili İhracatçı Birliğine tevsik eden ihracatçı firmalar, artırımlı iadenin tamamından mahsup sistemi çerçevesinde faydalandırılır.

(5) 4’üncü maddede yer alan ürünlerin, organik tarım yöntemleri ile üretilmeleri ve bu durumun Organik Ürün Sertifikası ile tevsik edilmesi halinde 4’üncü maddede belirtilen ihracat iade miktarları ve azami ödeme oranları % 50 oranında artırılır. Bu suretle hesaplanacak % 50’lik artış tutarı 4’üncü madde uyarınca ihracatçı adına açılmış olan mahsup hesabma alacak kaydedilir.

(6)        İhracat Bağlantılı Tarımsal Üretim Sözleşmesinin şekil ve şartları Ekonomi Bakanlığı (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından tespit edilir.

MADDE 6 - (1) Bu Karar kapsamında; vergiler, vergi cezaları, Sosyal Güvenlik Kurumu primleri, ihracata yönelik olarak kamu bankaları ile Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.’den kullanılan kredilerin faiz giderleri, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na ve ilgili tasfiye halindeki Bankalara olan borçlar ve bunların gecikme zammı ve faizlerine ilişkin giderlerin tamamı mahsup edilir.

(2) Bu Karar kapsamı mahsup işlemlerinde, hesapların kullanımı sırasında imalatçı/ihracatçı veya ihracatçılara nakit ödeme yapılmaz.

MADDE 7 - (1) Bu Karar kapsamındaki mahsup işlemlerinden yararlanabilmek için, fiili ihraç tarihinden itibaren en geç bir yıl içerisinde, ibrazı zorunlu belgelerle birlikte, doğrudan bağlı bulunulan ya da kanuni merkez veya şubelerin bulunduğu yerdeki İhracatçı Birliğine müracaat edilmesi gerekmektedir.

MADDE 8 - (1) Adına hesap açılacak imalatçı/ihracatçı veya ihracatçılardan, ihracatçı birliklerine başvuruları sırasında, Maliye Bakanlığına hitaben bir örneği ekte yer alan taahhütname alınır.

(2)   İhracatçı Birlikleri hak ediş tutarını belirleyerek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına bildirir.

(3)   İhracat Bağlantılı Tarımsal Üretim Sözleşmesi kapsamında artırımlı olarak iadeden faydalandırıldığı ilgili İhracatçı Birliği tarafından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına bildirilen hak ediş tutarı içinde üretici payına tekabül eden tutar, üretici tarafından beyan edilmiş olan banka hesabına aktarılır.

MADDE 9 - (1) Mahsup işlemleri, imalatçı/ihracatçı veya ihracatçılara Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından verilen hak ediş belgeleri üzerinde bu Banka şubeleri tarafından yapılır. Bu işlemler tahsil hükmündedir. Ancak vergilerin ödenmesinde izlenecek usul ve esaslar, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri doğrultusunda Maliye Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası arasında düzenlenecek protokollerle belirlenir.

(2)        Şubeler, mahsubu istenen meblağı ihracatçıların hesabından düşerek ilgili kurumca belirlenen hesaba aktarır.

(3)        Bu Karar kapsamında imalatçı/ihracatçı veya ihracatçıların giderleri ile ilgili mahsuplar sonucu Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kanalıyla ilgili kurumlara yapılacak ödemelerin uygulama usul ve esasları protokollerle belirlenir.

MADDE 10 - (1) Bu Karar’da yer alan tarım ürünleri ihracatında ihracatı müteakip imalatçı/ihracatçı veya ihracatçı adına açılacak mahsup hesabına alacak kaydedilecek meblağ, mamulün FOB ihraç bedeli üzerinden, ilgili mamulün karşısında gösterilen azami ödeme oranını aşamaz. Aştığı takdirde azami ödeme oranı uygulanır. İmalatçı/ihracatçı veya ihracatçı adına açılacak mahsup hesabına esas teşkil edecek ihracat iadesinin belirlenmesinde, beher sevkiyat için miktar barajı dikkate alınır.

MADDE 11 - (1) Mahsup hesabına, 4’üncü maddede yer alan mamullerin;

a)  İthalat rejimi çerçevesinde ithal edilmiş bulunan yabancı malların ihracatı,

b)  Transit ticareti,

c)  Sınır ve kıyı ticareti,

ç) Sınır Ticaret Merkezleri kapsamında yapılan ihracatı,

d)  Bedelsiz ihracatı,

e)  4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 128 ile 134’Uncü maddeleri hükümleri çerçevesinde ithal edilerek işlenmesi sonucunda ihracı,

f)   Mer’i Hariçte İşleme Rejimi hükümleri çerçevesinde ihracatı,

g)  İhracat sayılan satış ve teslimleri,

ğ) Gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarına yapılan ihracatı, dahil edilmez.

(2)        Karar kapsamındaki ürünlerin bünyelerine giren hammaddelerin mer’i Dahilde İşleme Rejimi hükümleri çerçevesinde ithal edilmesi halinde, söz konusu ürünlere ilişkin ihracat iadesi hesaplamalarında net döviz girdisi esas alınır.

(3)        4’üncü maddede belirtilen ürünlerin ihraç edilmesini müteakip Türkiye'ye geri getirilmesi durumunda (Serbest Bölgeler dahil), daha önce yararlanılan ihracat iadesi geri ödenir.

MADDE 12 - (1) Bu Karar kapsamında yapılan konsinye ihracat kapsamında kesin satış faturasında belirtilen FOB birim ihraç fiyatının gümrük beyannamesinde belirtilen FOB birim ihraç fiyatının % 50’sinin altında olması halinde mahsup işlemlerinden yararlandırılmaz.

MADDE 13 - (1) Bu Karar’ın 4'üncü maddesinin 14’üncü sıra numarasında bulunan ürünlerden 20.01, 20.03, 20.05, 20.06, 20.08 Gümrük Tarife Pozisyonu (GTP) altında yer alan maddeler (zeytin için madde 14 dikkate alınır), 10 kg’ın (net ağırlık) üzerinde ambalajlarda ihraç edilmeleri halinde, geçici konserve olarak mütalaa edilir ve mahsup hesabına dahil edilmez. 20.08 pozisyonundaki fındık mamulleri için ambalaj sınırı uygulanmaz.

MADDE 14 - (1) Bu Karar’ın 4’tincü maddesinin 14’üncü sıra numarasında bulunan ürünlerden 20.01, 20.05 GTP altında yer alan zeytinler 18 kg’ın (net ağırlık) üzerinde ambalajlarda ihraç edilmeleri halinde mahsup hesabına dahil edilmez. 20.01, 20.04 ve 20.05 GTP’lerinde yer alan zeytin için ihracat iadesi oranı 50 Türk Lirası/ton, miktar barajı % 55 ve azami ödeme oranı % 2 olarak uygulanır.

(2)        2001.90.65.00.15,25; 2004.90.30.00.17,27 ve 2005.70.00.00.15,25 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlarında (GTİP) yer alan ve net ağırlığı 2-5 kg arasında (5 kg dahil) olan ambalajlarda, tescilli Türk Markalan ve “Made in Turkey” ibaresi ile ihraç edilen zeytinler için ihracat iadesi miktarı 252 Türk Lirası/ton, miktar barajı % 55, azami ödeme oranı % 13 olarak uygulanır.

(3) 2001.90.65.00.14,24; 2004.90.30.00.16,26 ve 2005.70.00.00.14,24 GTİP’lerinde yer alan ve net ağırlığı 1-2 kg arasında (2 kg dahil) olan ambalajlarda, tescilli Türk Markalan ve “Made in Turkey” ibaresi ile ihraç edilen zeytinler için ihracat iadesi miktarı 370 Türk Lirası/ton, miktar barajı % 55, azami ödeme oram % 13 olarak uygulanır.

(4) 2001.90.65.00.13,23; 2004.90.30.00.15,25 ve 2005.70.00.00.13,23 GTİP’lerinde yer alan ve net ağırlığı 1 kg’a kadar (1 kg dahil) olan ambalajlarda tescilli Türk Markaları ve “Made in Turkey” ibaresi ile ihraç edilen zeytinler için ihracat iadesi miktarı 540 Türk Lirası/ton, miktar barajı % 55, azami ödeme oranı % 13 olarak uygulanır.

MADDE İS - (1) Bu Karar’ın 4’üncü maddesinin 8’inci sıra numarasında bulunan zeytinyağı azami net ağırlığı 5 kg’a kadar (5 kg dahil) ambalajlarda ihraç edilmesi halinde mahsup hesabına dahil edilir.

(2) 1509.90.00.00.16 ve 1509.10.90.00.13 GTÎP’lerinde yer alan ve net ağırlığı 2-5 kg arasında (5 kg dahil) olan ambalajlarda, tescilli Türk Markaları ve “Made in Turkey” İbaresi ile ihraç edilen zeytinyağları için ihracat iadesi miktarı 386 Türk Lirası/ton, miktar barajı % 100, azami Ödeme oranı % 10 olarak uygulanır.

(3) 1509.90.00.00.15 ve 1509.10.90.00.12 GTİPTerinde yer alan ve net ağırlığı 1-2 kg arasında (2 kg dahil) olan ambalajlarda, tescilli Türk Markaları ve “Made in Turkey” ibaresi ile ihraç edilen zeytinyağları için ihracat iadesi miktarı 725 Türk Lirası/ton, miktar barajı % 100, azami ödeme oranı % 15 olarak uygulanır.

(4) 1509.90.00.00.14 vc 1509.10.90.00.11 GTİP’lcrindc yer alan ve net ağırlığı 1 kg’a kadar (1 kg dahil) ambalajlarda, tescilli Türk Markalan ve “Madc in Turkey” ibaresi ile ihraç edilen zeytinyağları için ihracat iadesi miktarı 1.400 Türk Lirası/ton, miktar barajı % 100, azami ödeme oranı % 20 olarak uygulanır.

MADDE 16 - (1) Bu Karar’ın 4’üncu maddesinin 7’nci sıra numarasında bulunan 0811.10 GTP’sinde yer alan dondurulmuş çilek için miktar barajı % 70, azami ödeme oranı % 4 olarak uygulanır.

MADDE 17 - (1) Bu Karar’ın 4’Uncü maddesinin 16’ncı sıra numarasında bulunan meyve sularının şeker katkısız yüzde yüz meyve suyu olması halinde miktar barajı % 50, şeker katkısız konsantre meyve suyu (brix değeri en az 64) olması halinde ise miktar barajı % 100, azami ödeme oranlan ise % 30 olarak uygulanır. Ayrıca, bu Karar’ın 4’üncü maddesinin 15’inci sıra numarasında yer alan 2007.99.39.00.11 G.T.Î.P. ile tanımlı pekmez için ihracat iadesi miktarı 485 Türk Lirası/ton, miktar barajı % 100, azami ödeme oranı % 15 olarak uygulanır.

MADDE 18 - (1) 4’üncü maddenin 3’üncü sıra numarasında yer alan balın net ağırlığı 1 kg’a kadar (1 kg dahil) ambalajlarda, tescilli Türk Markalan ve “Made in Turkey” ibaresi ile ihraç edilmesi halinde miktar barajı % 40 olarak uygulanır.

MADDE 19 - (1) Bu Karar’ın 4’Uncü maddesinin 6’ncı sıra numarasında bulunan ürünler için belirlenen ihracat iadesi oranları 9’uncu fasıldaki gıda maddesi olarak kullanılan kurutulmuş biberler için de uygulanır.

MADDE 20 - (1) Bu Karar’ın 4’Uncü maddesinin 14’Uncti sıra numarasında bulunan ürünler için belirlenen ihracat iadesi oranları 19’uncu fasılda yer alan hububat içeren sebze konserveleri için de uygulanır.

MADDE 21 - (1) Bu Karar’ın 4’üncU maddesinin 16’ncı sıra numarasında bulunan ürünler için belirlenen ihracat iadesi oranları 22’nci fasıldan kayda aldırılan meyve nektarları için de uygulanır.

MADDE 22 - (1) Bu Karar’ın 4’üncü maddesinin 2’nci sıra numarasında bulunan yumurta için belirlenen ihracat iade miktarı; ürünün damızlık veya kuluçkalık yumurta olması durumunda %50 artırımlı olarak uygulanır.

MADDE 23 - (l) Bu Karar kapsamında, ihracatçı tarafından yanıltıcı bilgi ve belge verilmesinden dolayı haksız olarak ödenen Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu primleri, ilgililerden 6183 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde tahsil edilir.

MADDE 24 - (1) Bu Karar kapsamı ürünlerin ihracatında; ithalatçı ülke mevzuatında öngörülen standart vc kriterlere aykırılık teşkil edecek şekilde sevk edildiği, ilgili ithalatçı ülke resmi makamları veya ülkemiz yurt dışı temsilcilikleri (Büyükelçilik, Konsolosluk, Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği) tarafından tespit edilen ürünler, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu primlerinden faydalandırılmaz. Bahse konu ürünlere yönelik herhangi bir ödeme yapılmış olması durumunda ise söz konusu ödemeler ilgililerden 6183 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde tahsil edilir.

MADDE 25 - (l) Bu Karar’ın uygulama usul ve esaslarını belirlemeye, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya, uygulamada ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkları idari yoldan çözümlemeye ve idari müeyyideleri tespite Ekonomi Bakanlığı (İhracat Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

MADDE 26 - (1) 4’üncü madde gereğince imalatçı/ihracatçı veya ihracatçı adına açılacak mahsup hesabına esas olan fiili ihracat 01/01/2016 ile 31/12/2016 tarihleri arasında gerçekleştirilecek fiili ihracattır. Ancak bu tarihler arasında gerçekleştirilecek fiili ihracat neticesinde imalatçı/ihracatçı veya ihracatçı adına açılacak hesaptan 6’ncı madde kapsamında giderlerin mahsubuna 31/12/2016 tarihinden sonra da devam olunur.

MADDE 27 - (1) Bu Karar 01/01/2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 28 - (1) Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

TAAHHÜTNAME

MALİYE BAKANLIĞINA

Tarımsal ürünlerde ihracat iadesi yardımlarına ilişkin…tarihli ve….sayılı Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Kararı çerçevesinde, İhracatçı Birliği tarafından tespit edilen hak edişle ilgili olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde adıma açılan hesabımın haksız kullanımına yol açacak bir durumun tespiti halinde, bu tutarın mahsup tarihinden (hak ediş belgesinin düzenlendiği tarih) itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da öngörülen gecikme zammına eşit oranda faiziyle birlikte başkaca bir ihbar ve ihtara gerek kalmaksızın derhal ve defaten geri ödeyeceğimizi, ayrıca bu tutarın İhracatçı Birlikleri ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki herhangi bir alacağımızdan mahsubunu kabul ettiğimizi kayıtsız ve şartsız kabul ve taahhüt ederiz.

 

Firma Unvanı

Adres

Tel

Yetkili Kişi

Yetkili İmza