Yazdır

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA KIRSAL KALKINMADA UZMAN ELLERİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR

2 Haziran 2021 ÇARŞAMBA           Resmî Gazete     Sayı: 31499

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 4046

Ekli “Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Ellerin Desteklenmesine İlişkin Karar"ın yürürlüğe konulmasına, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.

1 Haziran 2021

 

Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

 

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA KIRSAL

KALKINMADA UZMAN ELLERİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR

 

Amaç

MADDE 1-

(1) Bu Karar, kırsal alanda tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren meslek yüksekokullarından veya üniversitelerin bu bölümlerinden mezun genç nüfusun istihdamına katkı sağlamak, tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri sektörlerinde girişimciliği destekleyerek bu faaliyetlerin uzman kişiler tarafından yapılmasını teşvik etmek, eğitimli işgücü ile tarımsal üretimin miktarını, kalitesini ve verimliliğini arttırmak, kırsal alandaki tarımsal üretim yapan işletmelere örnek ve önderlik oluşturacak sürdürülebilir yatırımları desteklemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2-

(1) Bu Karar, 2022-2024 yıllarında kırsal alanda yaşayan/yaşamayı taahhüt eden ve meslek yüksekokulları ile üniversitelerin tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren bölümlerinden mezun olanların mahallinde uygulayacağı 5 inci maddede sayılı projelere hibe ödenmesine ilişkin hususları kapsar.

Dayanak

MADDE 3-

(1) Bu Karar, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun I9 uncu maddesi ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 417 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4-

(1) Bu Kararda geçen;

a) Bakanlık: Tanın ve Orman Bakanlığını,

b) Hak sahibi: Değerlendirme kriterleri neticesinde proje uygulamaya hak kazanarak hibe sözleşmesi imzalamış olan gerçek kişileri,

c) Hibe sözleşmesi: Hak sahibi ile il tarım ve orman müdürü arasında imzalanarak mühürlenen ve hibeden yararlanma esasları ile tarafların yetki ve sorumluluklarını düzenleyen sözleşmeyi,

ç) Kırsal alan: 31/12/2012 tarihli Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre tüm illerde nüfusu 20.000’den az olan yerleşim yerlerini,

ifade eder.

Desteklenecek proje konuları

MADDE 5-

(1) Bu Karar kapsamında aşağıda belirtilen proje konulan desteklenir.

a) Hayvansal üretime yönelik projeler.

b) Bitkisel üretime yönelik projeler.

c) Su ürünleri üretimine yönelik projeler.

ç) Yöresel ürünler ile tıbbi ve aromatik bitki üretimine yönelik projeler.

d) (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projeler.

Proje hibe tutarı

MADDE 6-

(1) Uygulanacak projelere 100 bin TL’ye kadar hibe ödemesi yapılır.

(2) Proje bütçesi katma değer vergisi (KDV) hariç hazırlanır.

(3) Hibe ödemesi yapılabilmesi için hibe sözleşmesi imzalanması ve proje yatırımının tamamlanması şarttır.

Finansman ve ödemeler

MADDE 7-

(1) Bu Karar kapsamında uygulanacak projelere yapılacak ödemeler için gerekli kaynak Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programından karşılanır ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. aracılığıyla ödenir.

(2) Bu Kararın uygulanması ile ilgili olarak yapılan nakdi ödeme tutarının % 0,2’si oranında T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’ye hizmet komisyonu ödenir.

(3) Bu Karar kapsamında yapılan proje başvuruları, ilgili yıl Bakanlık bütçesinde yer alan ödenek çerçevesinde değerlendirilir.

Desteklemeden yararlanamayacak olanlar

MADDE 8-

(1) Üniversitelerin tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren bölümlerinden mezun olmayan kişiler, bu Karar kapsamındaki desteklemeden yararlanamaz.

(2) Hak sahipleri, bu Karar kapsamında verilen hibe desteklemesinden sadece bir kez yararlanabilir.

(3) Aynı proje konusunda Bakanlığın diğer hibe programlarından yararlanan kişiler, bu Karar ile düzenlenen desteklemeden yararlanamaz.

Denetim ve cezai hükümler

MADDE 9-

(1) Bu Karar kapsamında yapılacak destekleme ödemeleriyle ilgili hususların denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlık yetkilidir

(2) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren. 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanuni faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır.

(3) Bu Kararla belirlenen destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç olmak üzere, haksız yere yararlandığı tespit edilenler, beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmaz.

Diğer hükümler

MADDE 10-

(1) Bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından çıkarılacak tebliğ ile belirlenir.

Yürürlük

MADDE 11-

(1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12-

(1) Bu Karar hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.