Yazdır

D. A. PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ İLE KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIKLARININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

8 Haziran 2011 Tarihli ve 27958 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer

D. A. PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ İLE KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIKLARININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Karar Sayısı: KH K/642

Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi ile Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlıklarının kurulması; 6/4/2011 tarihli ve 6223 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu'nca 3/6/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Amaç, kapsam ve kuruluş

MADDE 1- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı; Doğu Anadolu Projesi ile Konya Ovası Projesi uygulamalarını yerinde koordine etmek ve bu projeler kapsamındaki iller ile civar illerin kalkındırılması ve ilgili yatırımların gerçekleştirilmesi amacıyla yerel düzeydeki planlama, projelendirme, araştırma, izleme değerlendirme ve koordinasyon hizmetlerinin etkili bir şekilde yerine getirilmesi için gerekli yönlendirmeyi gerçekleştirmek ve bu kapsamda sorumlu oldukları bölge içindeki kamu kurum ve kuruluşları ile yakın işbirliği sağlamak üzere, Kalkınma Bakanlığına bağlı, tüzel kişiliğe sahip ve beş yıl süreli;

a) Erzurum merkezli Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının,

b) Konya merkezli Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının,

kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemektir.

(2) Bakanlar Kurulu, Başkanlıkların süresini uzatmaya ve kapsadığı illeri belirlemeye yetkilidir.

Görevler

MADDE 2- (1) Başkanlıkların görevleri şunlardır:

a) Kalkınma ajansları ile işbirliği içinde bölgeleri için gerekli araştırma ve geliştirme projelerini yapmak ve yaptırmak.

b) Bölgelerinin tamamını kapsayan kalkınma projelerini hazırlamak ve bunun için gerekli yerel koordinasyonu sağlamak.

c) Kalkınma ajansları ile işbirliği içinde bölgenin bütününde kalkınma faaliyetlerini ve yatırım projelerini izlemek, yönlendirmek ve uygulamasını değerlendirmek.

ç) Kalkınma Bakanlığı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Yüksek Koordinasyon Kurulu

MADDE 3- (1) Başkanlıkların kurulacağı bölgeler genelinde yürütülen kalkınma projelerinin üst düzeyde izlenmesi, yönlendirilmesi ve değerlendirilmesi amacıyla Kalkınma Bakanının başkanlığında Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı ile Başbakan tarafından görevlendirilecek diğer bakanlardan oluşan bir Yüksek Koordinasyon Kurulu kurulur.

(2) Kurulun sekretarya hizmetleri Kalkınma Bakanı tarafından görevlendirilecek Başkanlık tarafından yürütülür. Gerektiğinde Kalkınma Bakanı kurulun sekretarya hizmetlerini Başkanlıklar arasında dönüşümlü olarak gördürebilir.

(3) Kurul, Başkanlıklar tarafından hazırlanacak planlar, programlar ve projeler üstünde onay öncesi nihai değerlendirmeleri yapar, izleme ve değerlendirme raporlarını inceleyerek karara bağlar.

(4) Gerektiğinde konuları ile ilgili olarak diğer bakanlar ile kamu görevlileri de Kurula davet edilebilir.

(5) Kurulun çalışmasına, diğer kurullarla işbirliği ve koordinasyonuna dair usûl ve esaslar ile diğer hususlar Kalkınma Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Başkanlıkların teşkilatı

MADDE 4- (1) Başkanlıklar, bir Başkan, iki başkan yardımcısı ile yeteri kadar personelden oluşur. Başkanlıklarda bütün statüler itibarıyla çalıştırılabilecek toplam personel sayısı hiçbir surette yüzü geçemez.

(2) Başkanlar ve başkan yardımcıları hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 uncu maddesi hükümleri uygulanır ve bunlar Başbakan tarafından atanır.

Personel

MADDE 5- (1) Başkanlıkların personeli 657 sayılı Kanuna tâbidir.

(2) Başkan ve başkan yardımcıları, kadroları karşılık gösterilmek suretiyle, 657 sayılı Kanun ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli olarak çalıştırılabilir.

(3) Ayrıca, özel bilgi ve ihtisası gerektiren konularda kadro aranmaksızın ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın yerli ve yabancı uzmanlar Başkanlıklarda sözleşmeli olarak çalıştırılabilir. Bunlar 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır.

(4) İkinci ve üçüncü fıkralara göre çalıştırılacakların sözleşme usûl ve esasları, ücret miktarı, her çeşit ödemeleri ve üçüncü fıkrada belirtilen personelin atama usûl ve esasları ile personele ilişkin diğer hususlar Bakanlar Kurulunca tespit edilir.

(5) 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, (İT) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idareler, iktisadî devlet teşekkülleri ve kamu iktisadî kuruluşları ile bunlara bağlı kuruluşlar ve müesseselerde çalışanlar, Başkanlıklarda sözleşmeli olarak istihdam edilebilirler. Başkanlıkların bu konudaki talepleri, ilgili kurum ve kuruluşlarca öncelikle sonuçlandırılır. Bu personel ilgili kurumundan aylıksız izinli sayılır. İzinli oldukları sürece memuriyetleri ile ilgili özlük haklan devam ettiği gibi, bu süreler terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır. Terfileri başkaca bir işleme gerek kalmaksızın süresinde yapılır.

(6) Ayrıca, beşinci fıkrada belirtilen kurumlarda görevli personel; aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer malî, sosyal hak ve yardımları kurumlarınca ödenmek kaydıyla geçici olarak Başkanlıklarda görevlendirilebilir.

Kadrolar

MADDE 6- (1) Başkanlıkların kadrolarının tespiti, ihdası, kullanımı ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer hususlar, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre düzenlenir.

Başkanlıkların gelirleri

MADDE 7- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname ile verilen görevlerin Başkanlıklar tarafından yerine getirilmesi için yapılacak her türlü giderler aşağıdaki kaynaklardan karşılanır:

a) Genel bütçeden yapılacak yardımlar.

b) Her türlü bağış, yardım, kredi, hibe ve vasiyetler.

c) Başkanlık gelirlerinin değerlendirilmesinden elde edilecek gelirler,

ç) Diğer gelirler.

Bilgi isteme ve işbirliği

MADDE 8- (1) Başkanlıklar, millî savunma ve millî güvenliğe ilişkin hususlar saklı kalmak kaydıyla, görevleri ile ilgili olarak gerekli gördükleri bilgileri bütün kamu kurum ve kuruluşlarından ve diğer gerçek ve tüzel kişilerden doğrudan istemeye yetkilidir. Kendilerinden bilgi istenen bütün kamu kurum ve kuruluşları ile diğer gerçek ve tüzel kişiler bu bilgileri zamanında ve noksansız vermekle yükümlüdür. Bu şekilde elde edilen bilgilerden ticarî sır niteliğinde olanların gizliliği korunur.

(2) Başkanlıklar, Doğu Anadolu Projesi ile Konya Ovası Projesine ilişkin her konuda bilgi toplamada, program ve projelerin hazırlanmasında ve uygulamanın izlenmesinde, bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, mahallî idareler, kalkınma ajansları, kamu iktisadî teşebbüsleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile yakın işbirliği tesis eder.

Değiştirilen hükümler

MADDE 9- (1) Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvele Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı bölümü olarak eklenmiştir.

(2) Ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvele Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı bölümü olarak eklenmiştir.

Yürürlük

MADDE 10- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.