Yazdır

TÜRKİYE’DE İKAMET ETMEYENLERE FATURA İLE YAPILAN SATIŞLAR HAKKINDA TEBLİĞ (İhracat 2003/3)

30 Nisan 2003 ÇARŞAMBA Sayı: 25094

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

(Değişik: 13.01.2018-30300) TÜRKİYE’DE İKAMET ETMEYENLERE FATURA İLE YAPILAN SATIŞLAR HAKKINDA TEBLİĞ (İhracat 2003/3)

Madde 1- (Değişik: 13.01.2018-30300)

26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde yer alan Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura ile Yapılan Satışlar (Bavul Ticareti) ile Yolcu Beraberi Eşya (Türkiye’de İkamet Etmeyenlere KDV Hesaplanarak Yapılan Satışlar) kapsamında fatura düzenlenmek suretiyle yapılacak satışlar; fatura kapsamı eşyanın yurt dışı edildiğinin tespiti amacıyla faturanın ilgili gümrük idaresinde onaylatılması kaydıyla, 6/6/2006 tarihli ve 26190 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracat Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine istinaden ihracat olarak kabul edilir.”

Madde 2- (Değişik: 13.01.2018-30300)

Bu Tebliğin 1 inci maddesinde belirtilen faturalar, ilgili gümrük idaresine ibrazından önce veya gümrük idaresine onaylatılmasını müteakip İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine de onaylatılması halinde, Belgesiz İhracat Kredisi, Dâhilde İşleme İzni, Dâhilde İşleme İzin Belgesi ve Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi ile ilgili işlemlerde gümrük beyannamesi yerine kabul edilir.

Fatura muhteviyatı ihracat, faturayı düzenleyen firmaya ait ihracat taahhütlerine sayılacağı gibi, fatura üzerinde unvanı kayıtlı olması halinde, imalatçı firmaya ait ihracat taahhütlerine de sayılır.

Ancak, deri ve deri mamulleri dışındaki tekstil ve konfeksiyon ürünleri satışına ilişkin faturalar, Dahilde İşleme İzni ile Dahilde İşleme İzin Belgesi ihracat taahhüdüne sayılmaz.”

Madde 3-

11/3/1997 tarihli ve 22930 sayılı Resmi Gazele'de yayımlanan İhracat 97/5 sayılı Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura ve Yapılan Satışlar Hakkında Tebliğ, değişiklikleri ile birlikte ve 19/1/2001 tarihli ve 24292 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İhracat 2001/1 sayılı Türkiye’de ikamet Etmeyenlere Özel Fatura ile Yapılan Satışlar Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1 –(Ekli: 13.01.2018-30300) Bu maddenin yayımı tarihinden önce düzenlenmiş faturalar bakımından, bu Tebliğin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte değiştirilen 1 inci maddesi hükümleri uygulanır.”

Madde 4

Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer

Madde 5

 

Bu Tebliğ hükümlerini (Değişik: 13.01.2018-30300) Ekonomi Bakanı yürütür.